Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Penodi Mrs Sandra Hunt i Gadeirio’r cyfarfod.

 

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran Mr Neil Benson, Mrs Claire Blanchard, Mr Michael Pugh a’r Cynghorydd Kevin Hughes.  Er mwyn sicrhau cworwm, nid oedd angen i’r Cynghorydd Andrew Atkinson fod yn y cyfarfod.

 

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

4.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 72 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2017 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2017 fel cofnod cywir.

 

5.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad pdf icon PDF 123 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/21/18) i alluogi’r Pwyllgor i ystyried penderfyniadau diweddar Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd yn y Llyfr Achos Cod Ymddygiad. Roedd y rhifynnau mwyaf diweddar yn cwmpasu cyfnodau Gorffennaf - Medi 2017 a Hydref – Rhagfyr 2017.

 

Tynnodd y Dirprwy Swyddog Monitro sylw Aelodau at achos diddorol mewn awdurdod cyfagos lle roedd yr Ombwdsmon wedi meddwl bod yr achosion posibl o dorri rheolau, gan gyn aelod o’r Cyngor Sir nad oedd wedi sefyll i gael ei ailethol yn etholiad mis Mai 2017, yn ddigon difrifol i fod er budd y cyhoedd i ddilyn y mater ymhellach. Penderfyniad unfrydol Tribiwnlys Achos, ym mis Hydref 2017, oedd y dylid gwahardd y cyn Gynghorydd am gyfnod o 14 mis o fod neu ddod yn aelod o’r Cyngor Sir hwnnw neu unrhyw awdurdod perthnasol arall.

 

Cyfeiriodd y Dirprwy Swyddog Monitro at ail achos a oedd yn amlygu’r angen i Gynghorwyr Sir, Cynghorwyr Cymuned ac aelodau cyfetholedig gymryd gofal wrth fynegi barn bersonol ar gyfryngau cymdeithasol.  

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r penderfyniadau a gofnodwyd yn y Llyfr Achos Cod Ymddygiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Rhoi gwybod i’r Aelodau am y gwaith a wnaed gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

6.

Gweithdrefn Rhannu Pryderon pdf icon PDF 108 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn unol â Pholisi Rhannu Pryderon y Cyngor, cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad blynyddol (HCCS/39/18) ar weithredu’r polisi ac unrhyw newid i arferion yn sgil pryderon a rannwyd dan y polisi.

 

Dywedodd y Dirprwy Swyddog Monitro fod saith pryder wedi eu hadrodd ers adroddiad diwethaf y pwyllgor (Gorffennaf 2017). Roedd dau ymchwiliad annibynnol wedi’u cynnal, ond nid oeddent wedi arwain at unrhyw bryderon corfforaethol sylweddol.   

 

Nodwyd bod unrhyw bryderon a godwyd yn ddienw bob amser yn cael eu tynnu i sylw’r Pennaeth Adran perthnasol ac roedd unrhyw bryderon maleisus yn mynd drwy’r prosesau AD angenrheidiol.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Er mwyn cyflawni swyddogaeth y Pwyllgor Safonau mewn perthynas â goruchwylio trefniadau Rhannu Pryderon y Cyngor.

 

7.

Adroddiad Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru pdf icon PDF 82 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/36/18) yn rhoi gwybod i’r Aelodau am gyhoeddiad Adroddiad Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru oedd yn ymdrin â’r cyfnod Ebrill 2016 – Mawrth 2017.

 

Fe nodwyd bod yr achosion mwyaf cyffredin o dorri’r Cod yn gysylltiedig â

·         methu â dangos parch/cydraddoldeb/bwlio

·         dwyn anfri ar y swyddfa/awdurdod

·         methu â datgelu diddordeb a/neu dynnu yn ôl

 

Darparwyd crynodeb o’r achosion a benderfynwyd yn ystod y cyfnod perthnasol yn yr adroddiad blynyddol a nododd Aelodau, yn achos dwy apêl gan aelodau o ran penderfyniadau gan Bwyllgorau Safonau Awdurdod Lleol, roedd y Panel Dyfarnu wedi cynnal yr achosion o dorri’r Cod Ymddygiad ac yn y ddau achos, roedd wedi argymell atal dros dro o swyddi am gyfnodau o 3 mis.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Rhoi gwybod i’r Aelodau am waith a wnaed gan Banel Dyfarnu Cymru.

 

 

8.

Rhaglen Waith Gynlluniedig - Medi 2018 to Mehefin 2019 pdf icon PDF 67 KB

Ystyried adroddiad y Dirpwy Swyddog Monitro

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/35/18) i alluogi’r aelodau i ystyried yr eitemau arfaethedig i’w cynnwys yn y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ar gyfer y cyfnod o fis Medi 2018 i fis Mehefin 2019.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r eitemau a nodwyd ar gyfer eu cynnwys yn y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol, yn adroddiad HCCS/35/18.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr o eitemau i’w cynnwys yn y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

9.

Dyddiad ac Amseroedd Cyfarfodydd

Nodi'r dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd Chwarterol y Pwyllgor yn 2018/2019

 

6 Medi 2018

6 Rhagfyr 2018

7 Mawrth 2019

6 Mehefin 2019

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y byddai cyfarfodydd chwarterol y Pwyllgor Safonau yn 2018/2019 yn cael ei gynnal ar:

 

6 Medi 2018 am 3.30pm

6 Rhagfyr 2018 am 2.00pm

7 Mawrth 2019 am 3.30pm

6 Mehefin 2019 am 3.30pm

 

Bydd pob cyfarfod yn cael eu cynnal yn Neuadd y Dref, Wrecsam.

 

 

10.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Cyfeiriodd Cynghorydd Cymuned Geoff Edwards at benderfyniadau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, o ran Taliadau i Aelodau Cynghorau Cymuned a Thref, a dywedodd wrth y Pwyllgor am bryderon Cynghorwyr Cymuned am ganfyddiad y cyhoedd.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.