Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 3, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

19.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd Aelodau o’u cyfrifoldeb, o dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiadau mewn perthynas ag unrhyw un o’r busnesau i’w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaed y datganiadau canlynol:

 

Eitem 4 ar y Rhaglen – Cais am Oddefeb gan Aelodau Cyngor Cymuned Gresffordd

Y Cynghorydd Andrew Atkinson – Personol a Rhagfarnllyd – Aelod o Gyngor Cymuned Gresffordd. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedyn.

20.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 56 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Medi 2017 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Medi 2017 fel cofnod cywir.

21.

Cais am Ollyngiad gan Aelodau o Gyngor Cymuned Gresffordd pdf icon PDF 91 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau i'r eitem hon yng Nghofnod 19 uchod)

 

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/77/17) i alluogi i Aelodau ystyried cais gan aelodau o Gyngor Cymuned Gresffordd am oddefeb i gymryd rhan a phleidleisio ar fusnes y gallant fod â chysylltiad sy'n rhagfarnu yn rhinwedd eu haelodaeth yn Ymddiriedolaeth Canolfan Gymunedol Cofeb Ryfel Gresffordd a’r Cylch (Ymddiriedolaeth Gresffordd).

 

Roedd Clerc Cyngor Cymuned Gresffordd wedi cyflwyno cais am oddefeb ar ran chwe Aelod o’r Cyngor Cymuned, yr oedd tri ohonynt yn Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Gresffordd, yn ogystal ag Aelodau'r Cyngor Cymuned a thri ohonynt yn Aelodau o’r Cyngor Cymuned a benodwyd i gynrychioli’r Cyngor Cymuned ar Ymddiriedolaeth Gresffordd.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Safonau y cais am oddefeb mewn perthynas â'r ddau gategori Aelodau ar wahân.    I ddechrau, y tri Aelod o Gyngor Cymuned Gresffordd a enwebwyd i gynrychioli’r Cyngor Cymuned ar Ymddiriedolaeth Gresffordd. Gallai’r Aelodau hyn ddibynnu ar yr esemptiad ym mharagraff 12(2)(a)(iii) o’r Cod Ymddygiad i Aelodau gan eu bod wedi eu henwebu gan eu hawdurdod i Ymddiriedolaeth Gresffordd, ar yr amod nad oedd y busnes o flaen y Cyngor Cymuned yn ymwneud â phenderfyniad unrhyw gymeradwyaeth, cydsyniad, trwydded, caniatâd neu gofrestriad. Gan nad oedd y rhain yn faterion a oedd yn gyfrifoldeb i’r Cyngor Cymuned, cytunodd y Pwyllgor Safonau nad oedd angen goddefeb yn ogystal â’r esemptiad ar gyfer y tri Aelod.

 

Roedd Clerc y Cyngor Cymuned a’r Cynghorwyr Cymuned Mrs Jen Dutton a Janet Holmes yn bresennol yn y cyfarfod i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i gefnogi’r cais, gan ymateb i’r cwestiynau gan y Pwyllgor yn ymwneud â’r canlynol:

 

Cyfranogiad mewn cyfarfodydd – Esboniodd y Clerc a'r Cynghorwyr Cymuned fod cael Aelodau'n bresennol mewn cyfarfodydd yn gwella ansawdd y broses wneud penderfyniadau. Roedd yr Aelodau’n gallu darparu gwybodaeth gefndir ychwanegol mewn cyfarfodydd a allai fel arall arwain at oedi tra’n dod i benderfyniad, wrth i’r Clerc geisio’r wybodaeth y gofynnwyd amdani. 

 

Cworwm – roedd presenoldeb fel arfer yn dda a chafodd y Clerc erioed drafferth yn cyflawni cworwm. Cadarnhaodd y Clerc y byddai’r penderfyniad yn cael ei ohirio pe bai cyfarfod yn methu cael ei gynnal oherwydd na fyddai yr un o’r tri Aelod yn cymryd rhan yn y bleidlais.

 

Pleidleisio – Cadarnhaodd y Cynghorwyr Cymuned eu bod wastad yn datgan cysylltiad pan fyddai eitemau'n ymwneud ag Ymddiriedolaeth Gresffordd yn cael eu hystyried ac nad oedden nhw'n pleidleisio ar yr eitemau hyn.

 

Yna, ystyriodd y Pwyllgor Safonau y cais o dan Reoliadau 2(d), (f) a (h) y Pwyllgor Safonau (Caniatáu Goddefebau) (Cymru) 2001. 

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)       Caniatáu goddefeb i Aelodau canlynol Cyngor Cymuned Gresffordd, sydd hefyd yn Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Gresffordd (‘yr Aelodau’):

            Y Cynghorydd Cymuned Andrew Bailey

            Y Cynghorydd Cymuned Mrs Jen Dutton

            Y Cynghorydd Cymuned Janet Holmes

 

 (ii)      Caniatáu’r oddefeb yn unol â Rheoliad 2 (d), (f) a (h) o Reoliadau'r Pwyllgor Safonau (Caniatáu Goddefebau) (Cymru) 2001.

 

 (iii)     Bod telerau’r oddefeb fel a ganlyn:-

 

(a)          Mae'r oddefeb yn gymwys i fusnesau a ystyrir gan Gyngor Cymuned Gresffordd yn unig, sy’n ymwneud ag Ymddiriedolaeth Canolfan Gymuned Cofeb Ryfel  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 21.

22.

Adolygiad o'r Protocol a Gweithdrefn Datrysiad Lleol pdf icon PDF 101 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/76/17) er mwyn galluogi i’r Pwyllgor adolygu gweithrediad y Protocol Datrysiad Lleol a’r weithdrefn a fabwysiadwyd gan y Cyngor ym mis Medi 2013.

 

Dywedodd y Dirprwy Swyddog Monitro wrth Aelodau na fu unrhyw gofnod gan y Swyddog Monitro o unrhyw atgyfeiriad o dan Brotocol Hunan-Reoleiddiol yr Aelodau. Yn absenoldeb unrhyw atgyfeiriad at y Swyddog Monitro neu’r Pwyllgor Safonau, teimlwyd nad oedd angen adolygiad sylfaenol ar hyn o bryd. Byddai adroddiad monitro pellach yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Safonau ymhen 12 mis.

 

PENDERFYNWYD - Nodi cynnwys adroddiad HCCS/76/17.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I hysbysu'r Pwyllgor Safonau o weithrediad Protocol Hunan-Reoleiddiol yr Aelodau a'r weithdrefn ers ei fabwysiadu ym mis Medi 2013.

23.

Gweithdrefn ar gyfer Ymdrin â Gwrandawiadau pdf icon PDF 99 KB

Mae’r ddogfen atodedig yn nodi’r weithdrefn, a fabwysiadwyd yn 2014, y bydd y Pwyllgor Safonau’n ei dilyn pan fo angen iddo benderfynu ar ymddygiad Cynghorwyr ar ôl ymchwiliadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu Swyddog Monitro'r Cyngor dan Ran III Deddf Llywodraeth Leol 2000 a rheoliadau cysylltiedig.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro, er gwybodaeth Aelodau, y weithdrefn ar gyfer delio â honiadau a wnaed yn erbyn Cynghorwyr y gellir eu hatgyfeirio i'r Pwyllgor Safonau. Roedd y weithdrefn, a fabwysiadwyd yn 2014, yn nodi y byddai’r Pwyllgor Safonau’n ei dilyn pan fo angen penderfynu ar ymddygiad Cynghorwyr ar ôl ymchwiliadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu Swyddog Monitro'r Cyngor dan Ran III Deddf Llywodraeth Leol 2000 a rheoliadau cysylltiedig.

 

Mewn ymateb i ymholiad Aelod, cadarnhaodd y Dirprwy Swyddog Monitro mai cyfrifoldeb unigolyn sydd â phryderon am ymddygiad Cynghorydd yw gwneud cwyn ffurfiol i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu gysylltu â’r Swyddog Monitro, a allai gynghori ar y cam gorau i'w gymryd. Dim ond yn dilyn ymchwiliadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu Swyddog Monitro’r Cyngor y byddai’r Pwyllgor Safonau’n rhan o’r broses, o dan Ran III Deddf Llywodraeth Leol 2000 a rheoliadau cysylltiedig.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r weithdrefn

24.

Adborth o Fforwm Safonau Gogledd Cymru a gynhaliwyd ar 24 Tachwedd 2017

Cofnodion:

Dywedodd Aelodau o’r Pwyllgor a oedd yn bresennol bod y Fforwm wedi bod yn un diddorol, yr eitemau a drafodwyd oedd:

 

Cyflwyniad Sefydlu a Hyfforddiant i Aelodau Newydd ar Faterion Moesegol – adborth ar yr hyfforddiant a thrafodaeth ar sut y cafodd ei gyflwyno. 

 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru – 5 mlynedd i Wneud Gwahaniaeth – adborth ar y digwyddiad rhanbarthol ar gyfer cynghorwyr newydd a gynhaliwyd yng Nghonwy ar 3 Tachwedd gan ganolbwyntio ar y Cod Ymddygiad a’r peryglon i Gynghorydd lleol.

 

Gweithdrefnau ar gyfer delio â honiadau yn erbyn Aelodau – yn dilyn digwyddiad diweddar, cafwyd trafodaeth ar ba weithdrefnau/dulliau a oedd ar waith i gefnogi Aelodau etholedig pe bai honiadau’n cael eu gwneud yn eu herbyn.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.