Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Andrew Atkinson.

 

 

12.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiadau mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaed y datganiadau canlynol:

 

Eitem 7 ar y Rhaglen – Cynrychiolydd Cyngor Cymuned

Y Cynghorydd Cymuned Geoff Edwards – Personol ac sy'n Rhagfarnu – ef yw’r aelod Cyngor Cymuned presennol ar y Pwyllgor. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedyn.

 

 

13.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 67 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2017 fel cofnod cywir

Cofnodion:

PENDERFYNWYD y dylid cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2017 fel cofnod cywir.

 

Hysbysodd y Dirprwy Swyddog Monitro’r Pwyllgor bod yr Hyfforddiant Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr Tref a Chymuned wedi’i drefnu ar gyfer 3 a 16 Hydref am 4.00pm yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Wrecsam. Anogwyd Aelodau’r Pwyllgor Safonau i fynychu a chymryd rhan yn y sesiynau hyfforddi hyn. 

 

14.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Adroddiadau Blynyddol pdf icon PDF 87 KB

Ystyried adroddiad y Dirpwy Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/53/17) yn hysbysu’r Pwyllgor am gyhoeddiad Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2016/17 dan y teitl, “Arloesi, Gwella, Dylanwadu”.

 

PENDERFYNWYD - Nodi cynnwys yr adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Rhoi gwybod i’r Aelodau am y gwaith a wnaed gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

15.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad pdf icon PDF 100 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/37/17) i alluogi’r Aelodau i ystyried penderfyniadau diweddar Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd yn Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad.

 

Dywedodd yr Aelodau ei bod yn fuddiol cael enghreifftiau o achosion go iawn a chael dealltwriaeth o ddull yr Ombwdsmon o ymdrin â honiadau o dorri’r Cod Ymddygiad a’r cosbau a osodir, yn yr achosion hynny a ystyriwyd gan Bwyllgor Safonau neu Banel Dyfarnu Cymru.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r penderfyniadau a gofnodwyd yn Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Rhoi gwybod i’r Aelodau am y gwaith a wnaed gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

16.

Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru

Cadarnhau dyddiad ar gyfer y cyfarfod ac ystyried eitemau ar gyfer y rhaglen.

Cofnodion:

Atgoffodd y Dirprwy Swyddog Monitro'r Aelodau mai tro’r Cyngor hwn oedd hi i gynnal cyfarfod nesaf Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru, a chytunwyd i gynnal y cyfarfod nesaf am 10.00am ddydd Gwener, 24 Tachwedd 2017 yn Neuadd y Dref, Wrecsam.

 

Awgrymwyd cynnwys eitem i’w drafod ar y Rhaglen mewn perthynas â’r Hyfforddiant Cynefino ar y Cod Ymddygiad – sut y mae’n cael ei gyflwyno mewn awdurdodau eraill ac arferion gorau.

 

17.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau am Ymweliad y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol â Wrecsam ar 19 Medi, y gwahoddwyd yr Aelodau Cyfetholedig iddo.

 

18.

Cynrychiolydd Cyngor Cymuned pdf icon PDF 78 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Cofnodion:

(Nodir datganiad o gysylltiad Aelod â'r eitem hon yng Nghofnod 12 uchod)

 

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/55/17) i alluogi’r Pwyllgor i ystyried ailbenodi’r aelod Cyngor Cymuned presennol ar y Pwyllgor Safonau yn dilyn ymgynghoriad â phob Cyngor Tref a Chymuned ac Un Llais Cymru.

 

Nodwyd yr ymatebion i’r ymgynghoriad.

 

PENDERFYNWYD – Argymell i’r Cyngor ailbenodi’r Cynghorydd Geoff Edwards, Cyngor Cymuned Penycae, fel cynrychiolydd Cyngor Cymuned y Pwyllgor Safonau am y cyfnod hyd at ddyddiad yr etholiadau Cyngor Cymuned nesaf neu hyd nes y bydd y Cynghorydd yn peidio â bod yn aelod o Gyngor Cymuned yn ardal y Fwrdeistref Sirol, pa un bynnag sy’n dod gyntaf.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Er mwyn sicrhau bod y Pwyllgor Safonau yn cael ei gyfansoddi yn unol â Rheoliadau’r Pwyllgorau Safonau (Cymru) (Diwygiwyd) 2006.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.