Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran Mrs J E Adams a Mr M W Pugh.

 

Eglurodd y Dirprwy Swyddog Monitro gan fod tri Aelod annibynnol yn absennol heddiw, ni fyddai cworwm i’r cyfarfod. Gellir parhau â’r cyfarfod gan mai dim ond un eitem fusnes sylweddol oedd ar y Rhaglen, cymeradwyo Cofnodion y cyfarfod blaenorol, a byddai’n rhaid gohirio cymeradwyo'r rhain tan Bwyllgor mis Mawrth.

 

12.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 47 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Medi 2016 fel cofnod cywir

Cofnodion:

Gan nad oedd cworwm, gohiriwyd cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Medi 2016 tan gyfarfod nesaf y Pwyllgor ym mis Mawrth.

 

13.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad pdf icon PDF 102 KB

Ystyried adroddiad y Dirpwy Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro Adroddiad (HCCS/101/16) i alluogi’r Pwyllgor i ystyried penderfyniadau diweddar Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd yn Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad. Darparwyd copi o gyflwyniad yr hyfforddiant atgoffa, oedd yn cynnwys manylion rhai o’r achosion y cyfeirir atynt yng nghanllaw presennol Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, hefyd er gwybodaeth.

 

Nododd y Pwyllgor bod mwyafrif yr achosion yn ymwneud â Chynghorau Cymuned a gwnaed sylw ynglŷn â lefel/natur y cwynion a wnaed. Eglurodd y Cadeirydd, yn Fforwm Pwyllgor Safonau Gogledd Cymru yn ddiweddar, roedd yr Ombwdsmon wedi egluro y bu gostyngiad yn nifer y cwynion y mae’n eu derbyn gan Gynghorau Sir, o ganlyniad i fabwysiadu gweithdrefnau Datrysiad Lleol.

 

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro’r deunydd hyfforddi a chytunwyd y byddai’r Pwyllgor, yn eu cyfarfod nesaf, yn ystyried yr hyfforddiant cyflwyno ffurfiol fyddai’n cael ei ddarparu i holl Aelodau’r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn dilyn yr etholiadau lleol ym mis Mai 2017 a'i gynnig i Gynghorau Cymuned hefyd.

 

Hysbyswyd yr Aelodau y cynhelir sesiwn hyfforddiant i’r Pwyllgor hwn cyn y cyfarfod nesaf yn ymwneud â Rôl y Pwyllgor.

 

CYTUNWYD – Nodi’r penderfyniadau a adroddwyd yn Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad.

 

 

14.

Adolygiad o'r Protocol a Gweithdrefn Datrysiad Lleol pdf icon PDF 101 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/100/16) i alluogi’r Pwyllgor i  adolygu gweithrediad y Protocol a Gweithdrefn Datrysiad Lleol a fabwysiadwyd gan y Cyngor ym mis Medi 2013.

 

Hysbyswyd yr Aelodau na fu unrhyw achos a gofnodwyd gan y Swyddog Monitro ar gyfer unrhyw atgyfeiriad o dan Brotocol Hunan-reoleiddio’r Aelodau. Yn absenoldeb unrhyw achosion o atgyfeirio i’r Swyddog Monitro neu’r Pwyllgor Safonau, teimlwyd nad oedd angen adolygiad sylfaenol ar hyn o bryd. Byddai adroddiad monitro pellach yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Safonau ymhen 12 mis.

 

Cafwyd awgrym efallai y dylai Cynghorau Cymuned ystyried cyflwyno/sefydlu protocol tebyg ac y gellir archwilio hyn ymhellach gyda’r Clercod yn dilyn yr Etholiadau Lleol ym mis Mai 2017.

 

CYTUNWYD – Bod cynnwys adroddiad HCCS/100/16 yn cael ei nodi.

 

15.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Hysbysodd y Swyddog Monitro'r Aelodau mai hwn yw cyfarfod olaf Mrs Ceri Nash, Cadeirydd, gan fod ei chyfnod yn y swydd fel aelod annibynnol y Pwyllgor yn dod i ben yn ddiweddarach yn y mis. Ar ran yr Awdurdod, diolchodd y Swyddog Monitro i Mrs Nash am ei chyfraniad gwerthfawr at waith y Pwyllgor Safonau dros y 9 mlynedd yr oedd wedi bod yn aelod annibynnol a dymunodd yn dda iddi ar gyfer y dyfodol.

 

Diolchodd y Swyddog Monitro i’r Cynghorydd Jeffares am ei gyfraniad gwerthfawr at waith y Pwyllgor Safonau gan mai hwn fyddai ei gyfarfod olaf yntau hefyd.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.