Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

8.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Pat Jeffares.

 

9.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 52 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mehefin 2016 fel cofnod cywir

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mehefin 2016 fel cofnod cywir.

 

Mater yn codi - Cofnod 3 - Recriwtio Aelodau Annibynnol - Hysbyswyd y Pwyllgor bod y Panel Dethol wedi cyfarfod yn union cyn y cyfarfod ac y byddant yn argymell bod y Cyngor yn penodi’r ymgeisydd. Nodwyd bod y meini prawf dethol yn rhy gyfyngol a chytunwyd y byddai’r rhain yn cael eu hadolygu gan y Pwyllgor mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

10.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Adroddiadau Blynyddol pdf icon PDF 89 KB

Ystyried adroddiad y Dirprwy Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/75/16) yn rhoi gwybod i'r Aelodau fod Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2015/16 o'r enw “10 Mlynedd o Weithio i Wella” wedi ei gyhoeddi.

 

Nodwyd bod natur y cwynion Cod Ymddygiad a dderbyniwyd wedi eu rhannu yn ôl Egwyddorion Ymddygiad mewn Bywyd Cyhoeddus, a bod 41% o'r rhai a dderbyniwyd yn ymwneud â Hybu Cydraddoldeb a Pharch. Roedd y Llyfr Achosion Cwynion yn rhoi mwy o fanylion ac roedd y cwynion yn tueddu i fod mewn perthynas â pharch ac nid cydraddoldeb. Awgrymwyd y gallai fod yn ddefnyddiol i'r Pwyllgor ystyried rhai achosion yn fwy manwl mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

Rhoddwyd gwybod i’r Pwyllgor y byddai'r Ombwdsmon yn mynd i gyfarfod o Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru yn Llangefni ddydd Llun 17 Hydref 2016. Dywedodd y Cadeirydd y byddai'n bresennol a'i bod yn fodlon i Aelodau'r Pwyllgor hwn anfon e-bost ati gydag unrhyw faterion y dymunent eu codi.

 

Soniodd y Dirprwy Swyddog Monitro hefyd y byddai sesiwn hyfforddiant gloywi ar God Ymddygiad yr Aelodau yn cael ei gynnal ar gyfer yr holl Gynghorwyr Sir am 10.00am ar 10 Hydref 2016 yn Neuadd y Dref, Wrecsam. Gwahoddwyd pob aelod o'r Pwyllgor hwn i fod yn bresennol pe byddent ar gael.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.