Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

25.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Frank Hemmings a Nigel Williams.

 

Dymuniadau Gorau

Cytunwyd i anfon dymuniadau gorau at y Cynghorydd Nigel Williams ar ran y Pwyllgor yn dilyn ei salwch diweddar. 

 

26.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad.

27.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir.

28.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 87 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/02/19s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth iddo ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Cyflwynodd y Swyddog Craffu yr adroddiad a chyfeiriodd, yn benodol, at y newidiadau arfaethedig a fanylwyd yn adran 4, a gefnogwyd gan y Pwyllgor.

 

CYTUNWYD: Cytuno ar y Rhaglen Waith, ynghlwm yn Atodiad 1 i adroddiad HF/02/19s, a bod yr adroddiad cynnydd ar Tŷ Pawb, yn cynnwys diweddariad ar y cais am arian i Gyngor Celfyddydau Cymru.  

29.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitem 7  - Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraff 14 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd)Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraff 14 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerwyd ganddynt mewn perthynas â gwario arian cyhoeddus, roedd hawl yr awdurdod neu drydydd parti i breifatrwydd ynghylch eu materion ariannol neu fusnes yn bwysicach na'r angen i'r wybodaeth honno fod yn gyhoeddus.

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitem(au) canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – I wahardd y wasg a’r cyhoedd o’r Cyfarfod tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried, gan ei bod yn debygol y byddai’r wybodaeth sydd wedi’i heithrio fel y diffinnir ym Mharagraff 14 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

30.

Diweddariad ar Gynllun Rheoli Asedau Strategol Stâd Datblygu Economaidd

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer yr Economi - Datblygiad Economaidd ac Adfywio.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio adroddiad (HHE/58/18s) i alluogi’r Aelodau i ystyried y cynnydd a wnaed o ran gweithredu’r camau a nodwyd yng Nghynllun Rheoli Asedau Strategol Ystad Datblygu Economaidd 2014—2019.

 

Roedd yr Aelodau yn gofyn nifer o gwestiynau am gynnydd yn erbyn amcanion allweddol y Cynllun Rheoli Asedau Strategol, a gofynnwyd am eglurhad, yn arbennig o amgylch defnyddio a chynyddu incwm a chynlluniau hirdymor yr ystâd yn y dyfodol.  Atebodd yr Aelod Arweiniol gwestiynau’r Aelodau, gyda chyfraniad gan Swyddogion perthnasol. 

 

CYTUNWYD -

 

    (i)        Bod y Pwyllgor yn cydnabod gwaith a gwblhawyd fel rhan o’r cynllun gweithredu i’r Ystad Datblygu Economaidd a’r camau yn erbyn y rhaglen waith a drefnwyd ar gyfer 2017/18 ac yn cefnogi’r rhaglen waith a drefnwyd ar gyfer 2018/19. 

  (ii)        Bod y wybodaeth ynglŷn â’r gwaith partneriaeth a wneir gan y Cyngor gyda buddsoddiad preifat i Ystad Ddiwydiannol Wrecsam yn cael ei gynnwys yn yr adroddiad ar ddarpariaeth unedau diwydiannol bach ar gyfer yr Ystad Datblygu Economaidd a drefnir ar gyfer y cyfarfod ar 3 Ebrill 2018.

 (iii)        Bod diweddariad ar lafar yn cael ei gyflwyno yn y cyfarfod nesaf ar y defnydd o’r 2il Lawr o Dŵr Rhydfudr

 (iv)         Bod y Pwyllgor yn argymell i’r Bwrdd Gweithredol bod y targed incwm i’r Ystad Datblygu Economaidd yn cael ei ail-alinio er mwyn diogelu’r gronfa wrth gefn a glustnodwyd ar gyfer ail-fuddsoddi yn yr Ystad i alluogi’r rhaglen waith hanfodol a drefnwyd. 

  (v)        Nad yw’r lesoedd tir yn Sgwâr Pierce (amlinellwyd yn adran (e) o’r adroddiad) yn ffurfio rhan o’r adolygiad i gael gwared ar lesoedd tir.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.