Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

15.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Marc Jones.

 

16.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad.

 

17.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 67 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Medi 2018 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

CYTUNWYD – y dylid cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Medi 2018 fel cofnod cywir.

 

18.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 129 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/118/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth iddo ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Swyddog Craffu a chyfeiriodd yn benodol at adran 4, a oedd yn amlygu'r newidiadau arfaethedig ers y cyfarfod diwethaf.

 

Cyfeiriodd Aelod at sefydliad Pwyllgor Rhanbarthol fel y cyfeiriwyd ato yn yr adroddiad ar Gynnig Twf Gogledd Cymru a gyflwynwyd yn ddiweddar i’r Bwrdd Gweithredol.  Dywedodd y dylai’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu  ystyried trefniadau llywodraethu’r ail gam (GA2).  Cadarnhaodd yr Hwylusydd Craffu y byddai’n trosglwyddo'r farn hon i'r Grŵp Cydlynu Cadeiryddion Craffu.

 

CYTUNWYD:

 

(i)         Bod y Rhaglen Waith, fel sydd ynghlwm yn Atodiad 1 i adroddiad HF/118/18s yn cael ei chytuno.

(ii)        Bod yr ail Gytundeb Llywodraethu arfaethedig (GA2) mwy cynhwysfawr  ar gyfer Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn cael ei gyfeirio i’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad ac Adnoddau.

 

19.

Strategaeth Taclo Tlodi pdf icon PDF 103 KB

I ystyried adrodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Gwasanaethau Ieuenctid ac Atal Tlodi adroddiad (HF/116/18s) yn caniatáu i’r Aelodau adolygu a chyflwyno sylwadau ar y cynllun gweithredu a fydd yn ffurfio rhan o Strategaeth Taclo Tlodi cymeradwy’r Cyngor.

 

Wrth gyflwyno ei adroddiad, pwysleisiodd yr Aelod Arweiniol mai cynllun gweithredu mewnol oedd hwn a baratowyd i gynorthwyo'r Awdurdod Lleol i ddarparu amcanion allweddol y thema Economi 'Helpu i Daclo Tlodi' yng Nghynllun y Cyngor.  Fodd bynnag byddai’r Awdurdod Lleol yn parhau i weithio gyda sefydliadau partner i hyrwydd darpariaeth y deilliannau drwy gydweithio.

 

Wrth drafod yr adroddiad, nodwyd y materion canlynol yn benodol:

 

·         Pryder y byddai’r ffocws yn parhau i fod ar y rhai hynny sydd eisoes wedi’u dynodi fel bod angen cymorth.

·           Awgrymwyd bod angen bod yn rhagweithiol ac adnabod y rhai hynny a fydd o bosibl angen help yn y dyfodol.

 

Dangosyddion yng nghyd-destun Wrecsam

·         Cadarnhad bod  y dangosydd ‘% y bobl o oed gwaith sy'n hawlio budd-dal' yn cynnwys yr holl fudd-daliadau h.y. pensiynau ayyb.  Nodwyd fod Wrecsam yn is na chyfartaledd cenedlaethol Cymru ar gyfer y dangosydd hwn.

·         Awgrym y byddai’r GDPR yn cuddio nifer o welliannau.  Dywedodd y Swyddogion bod Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn ymgynghori ar newidiadau cadarn i gofnodi data.

·         Cais bod y ffigyrau perthnasol i ‘% sy’n cael triniaeth iechyd meddwl’ yn cael eu dadansoddi yn ôl oedran.  Dywedodd y Swyddogion fod y dangosydd hwn yn parhau yn is  na Chyfartaledd Cymru.

·         Roedd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar wedi ymgynghori ar fesur newydd ar gyfer prydau ysgol am ddim (PYD) a byddai cyflwyniad credyd cynhwysol yn effeithio ar nifer y PYD.

 

Cynllun Gweithredu

·         1.1.2 – Pwysleisiodd Aelod bwysigrwydd safoni adroddiadau’r Cyngor er mwyn dangos bod yr amcanion lles yn cael eu hystyried.  Dywedodd swyddogion bod proses newydd yn cael ei pheilota ar hyn o bryd  yn ymwneud ag integreiddio’r holl strategaethau.  Roedd yr Awdurdod Lleol yn ceisio blaenoriaethu'r meysydd sy'n cael yr effaith fwyaf.

·         1.1.3 – Cadarnhad bod y modiwlau e-ddysgu yn cael eu cefnogi gan y Tîm Datblygu’r Gweithlu.

·         2.1.1 – Yr angen i ddiffinio  swyddi ‘ansawdd uchel’ yn y Strategaeth yn unol â’r diffiniad yng Nghynnig Twf Gogledd Cymru er mwyn sicrhau y gallai pobl gael mynediad i swyddi sy'n denu cyflogau uwch.

·         2.1.2 – Tra byddai gwaith twf a gwaith rhanbarthol yn cael effaith ar y Strategaeth Ffyniant Economaidd, roedd yn bennaf oll yn ddogfen a oedd yn caniatáu i’r Cyngor ystyried beth y gallai ei wireddu a beth y gallai ei wneud ar lefel leol o ran datblygiad economaidd.

·         2.1.3 – Gofynnodd yr Aelodau am ragor o ddata i ddangos cynaliadwyedd busnesau newydd sy’n ymsefydlu eu hunain.  Cydnabyddiaeth bod busnesau micro yn bwysig iawn o ran rhoi hwb i economi Wrecsam a Chymru.

·         2.2.3 – Yr angen am fesurau cliriach perthnasol i’r elfen deilliannau o fuddiannau cymunedol o fewn y Strategaeth.

·         2.3 – Cydnabod y cysylltiad rhwng tai o safon wael a thlodi.  Awgrymwyd y dylid cynnwys niferoedd tai sector preifat a thai amlddeiliadaeth yn ogystal â  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 19.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.