Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorydd I David Bithell, MBE, Dana Davies, Kevin Hughes a John Pritchard.

 

 

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 207 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – y dylid cadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol.

 

4.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 179 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/38/19s) i gynorthwyo'r Pwyllgor i ystyried a chytuno ar ei raglen waith. Wrth gyflwyno’r adroddiad, tynnodd yr Hwylusydd Craffu sylw penodol at adran 4, a oedd yn amlygu’r newidiadau a wnaed i'r Rhaglen Waith yn dilyn y Gweithdy Cynllunio Rhaglen Waith Craffu Pob Aelod a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2019 .

 

Yn ystod y  trafodaethau, cynigiwyd sawl newid i’r Rhaglen Waith fel a ganlyn:

 

·      Bod Cynllun Darparu Porth Wrecsam yn cael ei ohirio a’i symud ymlaen o Dachwedd 2019 i 4 Mawrth 2020. 

·      Gallai’r dyddiad ar gyfer cyfarfod EBISC mis Tachwedd gael ei ddefnyddio yn hytrach ar gyfer y Grŵp Tasg a Gorffen Marchnadoedd Canol y Dref.

 

Cyfeiriodd Aelod at y ffaith bod adroddiad ar ddyfodol safle’r Ddraig, y Waun wedi cael ei dynnu o’r rhaglen waith yn y Gweithdy Cynllunio’r Rhaglen Waith ym mis Gorffennaf a dywedwyd y gellid cyflwyno ffurflen gais yn ei gynnig fel pwnc i graffu arno yn y dyfodol.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar y newidiadau a soniwyd amdanynt uchod, cytuno ar y Rhaglen Waith, fel sy’n amgaeedig yn Atodiad 1 adroddiad COGC/38/19s.

 

5.

Strategaeth Trechu Tlodi 2018-2022 pdf icon PDF 199 KB

I ystyried adrodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth Dlodi adroddiad (COHE/24/19s) i roi cyfle i’r Aelodau ystyried ac adolygu darpariaeth y Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi.

 

Wrth gyflwyno ei adroddiad cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol yn benodol at y ffaith bod y Cynllun Gweithredu’n symud yn ei flaen yn gadarnhaol ac wedi'i ffocysu'n fewnol. Dywedodd er mai ar  Pwyllgor hwn y mae'r cyfrifoldeb dros fonitro effeithiolrwydd cyffredinol y Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi Strategol, y byddai’r cyfrifoldeb dros weithredoedd unigol a pherfformiad dilynol yn cael sylw drwy’r Aelod Arweiniol priodol ac adroddiadau i Bwyllgorau Craffu perthnasol eraill.

 

Roedd yr Aelod Arweiniol yn barod iawn i dderbyn unrhyw awgrymiadau perthnasol i arferion adrodd y dyfodol.

 

Yn ystod y drafodaeth nodwyd y pwyntiau canlynol yn benodol:

·         Dywedodd Aelod bod hwn yn adroddiad anodd ei lunio ac awgrymodd bod storïau o lwyddiant dynol yn cael eu cynnwys yn adroddiadau’r dyfodol.

·         Mae diffiniad mwy mesuradwy o dlodi’n cael ei ddatblygu gan y Comisiwn Metrigau Cymdeithasol gan gydweithio â’r Adran Gwaith a Phensiynau.

·         Cydnabuwyd bod manteision cymunedol yn cael eu darparu i gefnogi busnesau lleol. 

Cytunwyd y byddai’r Prif Swyddog Cyllid a Gwybodaeth yn dosbarthu gwybodaeth i Aelodau’r Pwyllgor am y gwaith caffael a wnaed dros y 12 mis diwethaf.

·         Diolchodd y Pwyllgor i’r holl swyddogion cysylltiedig am y cynnydd a wnaed gyda datblygiad a darpariaeth Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi 2018/19. Codwyd pryderon ynghylch y dulliau o gofnodi gwybodaeth a rhannu data gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau am bobl NEET (pobl sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) rhwng 18 - 24 oed a'r cysylltiadau gyda Chymdeithas Penaethiaid Ysgolion Uwchradd Wrecsam.

Cynghorodd yr Aelod Arweiniol bod y Cyngor yn gweithio gyda nifer o bartneriaid a bod y ffigyrau NEET yn gostwng. Mae’n bosib bod cyfle i ehangu cwmpas y cynllun gweithredu i gynnwys waith gyda phartneriaid.

·         Cododd Aelod y mater o ddiffyg cymhwyster am arian cydgyfeiriant yn Wrecsam. 

Cadarnhaodd y Pennaeth Gwasanaeth - Adfywio, bod Wrecsam yn derbyn cyllid Ewropeaidd ar gyfer sgiliau a chyflogaeth (e.e. Cymunedau am Waith).

·         Holodd aelod sut oedd y Cyngor yn uniongyrchol gysylltiedig â chread y 291 swydd. 

Dywedwyd y cyflawnwyd hyn drwy ddod a chyflogwyr a diwydiannau i Wrecsam a gweithio drwy’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd a ffrydiau eraill o Gyllid Cymreig i gefnogi gweithgareddau cefnogi.

·         Byddai modiwlau e-ddysgu wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer staff ac aelodau'n cael eu darparu yn 2019.  Byddai problemau cychwynnol gyda'r system gwybodaeth rheoli perfformiad newydd, SYCLE, wedi’u datrys erbyn diwedd y cyfnod adrodd presennol ym mis Mawrth 2020.  

·         Dywedodd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh y bu gostyngiad mewn tlodi pensiynau ond mai rhywbeth sy’n peri pryder o hyd yw’r gyfran uchel sydd ag anableddau. 

Roedd y gefnogaeth a ddarperir gan wasanaethau Gofal Cymdeithasol ac Addasiadau’r Cyngor yn cael gwared ar rywfaint o'r pwysau ariannol yn y maes hwn.

·         Codwyd pryderon ynghylch tlodi ymysg pobl sydd mewn gwaith a’r newidiadau mewn demograffeg o ganlyniad i godi'r oedran pensiwn. 

Cydnabuwyd nad yw data am y boblogaeth weithio hŷn yn mynd dim pellach na phobl  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 5.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.