Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

8.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Paul Rogers a Sonia Benbow-Jones.

 

9.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 208 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Mehefin 2019 fel cofnod cywir

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Mehefin 2019 fel cofnod cywir a’u llofnodi.

 

10.

Adroddiad Blynyddol ar Fframwaith Llywodraethu Iechyd a Diogelwch pdf icon PDF 1 MB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefnu, Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (COFI/60/19S) i roi cyfle i'r Aelodau benderfynu a oedd “Datganiad Polisi Iechyd a Diogelwch” y Cyngor wedi'i weithredu'n effeithiol yn ystod 2018/19 gan gynnwys ystyried Crynodeb Gweithredol yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ynghylch eu harchwiliad o Bolisi Iechyd a Diogelwch y Cyngor.

 

Roedd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cwblhau archwiliad o’r systemau rheoli iechyd a diogelwch o fewn y Cyngor i asesu pa mor dda y mae iechyd a diogelwch yn cael eu rheoli.   Arolygodd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch y Cyngor yn erbyn ei bolisi Iechyd a Diogelwch yn ogystal ag ymyrraeth wedi’i thargedu ar reolaeth dirgryniad.

 

Roedd yr archwiliad, a gynhaliwyd mewn partneriaeth â’r Cyngor, yn dilyn erlyniad llwyddiannus yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch o’r Cyngor ym mis Hydref 2017 am fethu asesu a rheoli’r risgiau i iechyd gweithwyr o ganlyniad i ddirgryniad.

 

Yn eu hadroddiad, roedd Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn cydnabod datganiadau gan Arweinydd y Cyngor a'r Prif Weithredwr o’u hymrwymiad cryf i wella perfformiad iechyd a diogelwch, ynghyd â’r adnoddau a’r ymdrech i roi newidiadau ar waith a oedd eisoes ar y gweill.  

 

Mae’r Fframwaith Llywodraethu Iechyd a Diogelwch - Adroddiad Blynyddol 2018/19 (Atodiad 1) yn caniatáu i Aelodau asesu p’un a yw’r Fframwaith wedi bod yn effeithiol, ynghyd â’r adroddiad Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch diweddaraf a nododd nifer o doriadau materol o gyfraith iechyd a diogelwch.

 

Canolbwyntiodd y cyfarfod ar lywodraethu a mecanweithiau a fyddai’n mynd i’r afael â’r materion perthnasol a nodwyd yn adroddiad yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a’r Polisi Iechyd a Diogelwch.

 

Wedi hynny, anerchodd y Prif Weithredwr y Pwyllgor a chydnabod bod yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi nodi rhai tramgwyddau â chyfraith iechyd a diogelwch ond roeddent hefyd yn cydnabod ymrwymiad cadarn y Cyngor i wella perfformiad iechyd a diogelwch gan gynnwys nifer o gamau cadarnhaol a roddwyd ar waith i gryfhau System Rheoli Diogelwch y Cyngor.  Mae’r Cyngor yn cymryd y camau cywir i wella perfformiad ond roedd yn rhaid iddo barhau i sicrhau ffocws parhaol ar sefydlu’r diwylliant iechyd a diogelwch angenrheidiol ar draws y sefydliad.

 

Roedd y Prif Weithredwr a’r Aelod Arweiniol yn gwbl ymrwymedig i wella perfformiad iechyd a diogelwch drwy arweinyddiaeth gref a gwella ymgynghoriad gyda gweithwyr. Yn ddiweddar, bu i dros 600 aelod o staff fynychu’r sesiwn friffio i weithwyr “Ymlaen Gyda'n Gilydd” gan y Prif Weithredwr ac roedd hyn yn arwydd cadarnhaol bod ymgynghori â'r gweithwyr yn cael ei ystyried o ddifri.  Roedd Swyddogion wedi cwrdd â chynrychiolwyr yr Undeb Llafur i drafod adroddiad yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ac roedd cyfarfodydd pellach wedi'u trefnu gan fod pwysigrwydd cefnogaeth yr Undeb Llafur i gryfhau’r diwylliant iechyd a diogelwch yn y Cyngor yn cael ei gydnabod.  Y nod oedd cynnwys y Diwylliant Iechyd a Diogelwch ymhellach yn y sefydliad.

 

Rhoddodd Aelodau ystyriaeth i’r adroddiad a gofynnwyd cwestiynau i’r Swyddogion.  Mewn trafodaeth amlygwyd y materion canlynol:

 

·                     Nodwyd bod y diagram  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 10.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.