Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

32.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Paul Blackwell ac M G Morris.

 

33.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 72 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2018.  Nodwyd fod camgymeriad sillafu ar dudalen 4, lle roedd y gair “complaint” wedi ei ddefnyddio yn hytrach na "compliant”.

 

PENDERFYNWYD – Yn unol â’r newid a nodwyd, bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2018 yn cael eu llofnodi fel cofnod cywir.

 

34.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 82 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/137/2018s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth iddo ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r rhaglen waith.

 

35.

Adolygiad ail-lunio a blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg pdf icon PDF 94 KB

I ystyried adroddiad y Prif Weithredwr

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (CE/10/18) i roi’r diweddaraf i Aelodau ynglŷn â’r canlyniadau o’r ddau weithdy a gynhaliwyd er mwyn adolygu’r ail-lunio hyd yma, i amlinellu'r broses ar gyfer penderfynu'r elfennau allweddol i ganolbwyntio arnynt wrth symud ymlaen (blaenoriaethau sy'n datblygu) ac i gasglu safbwyntiau cychwynnol gan y pwyllgor craffu ar ba feysydd allai'r rhain fod.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad ac ynghyd â’r Prif Weithredwr ymatebodd i gwestiynau yn unol â hynny. Cafwyd trafodaeth yn dilyn hynny, a chodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cydnabyddiaeth fod yr adolygiad o strwythur yr Uwch Reolwyr eisoes wedi arbed dros £2m.

·         Pwysigrwydd sicrhau fod y strwythur Rheoli newydd yn llwyddiannus o ran cyflawni’r blaenoriaethau.

·         Ceisio adborth ar y blaenoriaethau sy’n datblygu.

·         Awgrym fod ystyriaeth yn cael ei rhoi yn y dyfodol i effaith yr arbedion ar draws y sefydliad cyfan yn hytrach na dim ond gwasanaeth unigol.

·         Pwysigrwydd cydnabod fod gweithio mewn partneriaeth yn y dyfodol yn allweddol yn nhermau casglu gwybodaeth ac nad oedd y Cyngor mewn sefyllfa i weithio ar ei ben ei hun.

·         Cadarnhad y byddai manylion pellach ynglŷn â'r blaenoriaethau yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Craffu yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd.

·         Ceisio eglurder yn ymwneud ag i ba raddau y gellid cyflawni Cynllun y Cyngor a’r pwysigrwydd o sicrhau fod yr adnoddau perthnasol yno i gyflawni’r blaenoriaethau ynddo.

·         Cydnabyddiaeth fod angen ystyried adnoddau ariannol/cyllideb, ond nid dyma’r unig ffactor.

·         Cais fod ardaloedd gwledig yn cael yr un lefel o flaenoriaeth â chanol y dref.

·         Mynegwyd ansicrwydd ynglŷn ag effaith Brexit.

·         Cydnabyddiaeth fod lleoliadau y tu allan i’r sir yn costio’n uchel i’r Awdurdod, ond nodwyd fod gwaith yn cael ei wneud i sicrhau fod y ddarpariaeth ar lefel mwy lleol. Awgrymwyd ceisio safbwyntiau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar y mater hwn er mwyn cael datrysiad rhanbarthol.

·         Cydnabuwyd na ellir fyth ragweld cyfanswm yr achosion plant a gofal cymdeithasol newydd.

·         Cadarnhad fod proses recriwtio yn digwydd i benodi Prif Swyddog newydd i adolygu a darparu gwasanaeth yr amgylchedd.

·         Awgrym gan rai fod y Cynllun Ariannu Preifat yn cael effaith negyddol ar gyllideb Adran yr Amgylchedd a bod rhai gwasanaethau yn cael eu cwtogi er mwyn diwallu'r gorwariant.

·         Pwysigrwydd canolbwyntio ar addysg uwchradd yn nhermau gwella perfformiad a chynhaliaeth ariannol.

·         Awgrym y dylai'r ffocws fod ar wneud Canol y Dref yn fwy hyfyw gan y byddai hyn yn cysylltu â chludiant ac economi'r nos. 

·         Pwysigrwydd cefnogi sefydliadau eraill o fewn y Dref i gyflawni pethau penodol e.e. byddai’r clwb pêl-droed yn cynnal gêm bêl-droed rhyngwladol yn Wrecsam.

·         Cydnabyddiaeth fod effaith y tywydd ar y gyllideb cynnal a chadw yn ystod y gaeaf yn anodd i’w ragweld.

·         Awgrym y dylai rheoli’r galw fod yn ffocws wrth osod blaenoriaethau.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi’r adroddiad.

 

(ii)        Y byddai’r blaenoriaethau sy'n datblygu yn cael eu trafod gan Aelodau mewn gweithdai pellach o Ionawr 2019 ymlaen, gan ddefnyddio data seiliedig ar dystiolaeth ac adlewyrchu ar Gynllun y Cyngor a'r amcanion lles.  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 35.

36.

Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chwynion - Adroddiad 6 misol i fis Medi 2018 pdf icon PDF 132 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HCCS/61/18S) i roi i Aelodau fanylion Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chwynion y Cyngor ar gyfer y cyfnod o Ebrill i Hydref 2018 oedd yn cynnwys perfformiad a’r rhesymau pam roedd y cwsmeriaid wedi cysylltu.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Aelod Arweiniol a thynnodd sylw at y prif bwyntiau ynddo. Yn ystod y drafodaeth nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cafwyd cadarnhad fod y gwasanaeth i gwsmeriaid yn dda yn gyffredinol ac adlewyrchwyd hynny yn y lefelau uchel o foddhad cwsmeriaid.

·         Awgrymwyd tra roedd cysylltiad digidol wedi cynyddu’n sylweddol, roedd y nifer o gwsmeriaid a oedd yn cael mynediad i’r gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn isel ar hyn o bryd. Ond roedd gwaith yn cael ei wneud i hysbysebu'r ddarpariaeth yn fwy eang.

·         Roedd cadarnhad fod y nifer o bobl gyda chyfrif ar-lein wedi gostwng. Ond er mwyn cael gwir ddarlun a'r rhesymau pam byddai angen cynnal dadansoddiad dros gyfnod hwy o amser.

·         Roedd cadarnhad fod cyfieithiadau Cymraeg yn cael eu darparu drwy ddarparwr allanol. Dywedwyd wrth Aelodau fod adroddiad ar gydymffurfedd o ran yr Iaith Gymraeg ar yr amserlen ar gyfer cyfarfod mis Mehefin.

·         Ceisiwyd eglurder ynglŷn â dosbarthiad cwynion/digwyddiadau a adroddwyd. Cadarnhaodd swyddogion na fyddai cyswllt cychwynnol yn cael ei ddosbarthu fel cwyn. Os oedd yna sefyllfa lle roedd cwsmer yn cysylltu yn barhaus yna byddai’r adroddiad yn cael ei ddatblygu yn gwyn ffurfiol.

·         Cadarnhad gan Swyddogion fod cyfryngu yn opsiwn o fewn gweithdrefn gwyno’r Gwasanaethau Cymdeithasol, ond nid o fewn cwynion corfforaethol. Gan ychwanegu at y sylwadau, cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol at faterion yn ymwneud ag atgyweirio tai neu gontractwyr a phwysleisiodd y gwasanaeth rhagorol a gaiff ei ddarparu gan y Swyddogion Cyswllt Tenantiaid.

·         Gan gyfeirio ar Fesuryddion Perfformiad yn y Cerdyn Adrodd (Atodiad 1) mewn adroddiadau yn y dyfodol, ‘cyfaint o ymwelwyr wyneb yn wyneb’ i’w newid i adlewyrchu bod hwn yn gofnod o nifer yr ymwelwyr, a bod y nifer o gyfweliadau llawn a gyflawnwyd drwy gyfrwng y Gymraeg i’w cynnwys.

 

Gofynnodd aelod o’r cyhoedd gwestiwn yn ceisio eglurder yn ymwneud â’r ystadegau o ran nifer y negeseuon e-bost a dderbyniwyd yn y Gymraeg.  Dywedodd swyddogion fod cyfanswm y negeseuon e-bost Cymraeg wedi ei seilio ar y nifer a anfonir i'r cyfeiriad e-bost Cymraeg, yn hytrach na negeseuon e-bost a anfonir i’r cyfeiriad e-bost Saesneg wedi eu hysgrifennu yn y Gymraeg. Dywedodd y byddai rhaid i negeseuon e-bost Cymraeg gael eu hanfon i’r cyfeiriad e-bost Cymraeg er mwyn cael eu cynnwys fel rhan o'r ystadegau.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi’r adroddiad.

 

(ii)        Fod adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol ym mis Mehefin a bod yr wybodaeth y byddai'r Pwyllgor wedi ei dderbyn fel arfer yn cael ei gyhoeddi mewn adroddiad gwybodaeth i'r holl aelodau bob 6 mis.

 

(iii)       Fod y weithdrefn gwyno gorfforaethol yn cael ei hadolygu ym Mawrth 2019.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.