Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

18.

Dymuniadau Gorau

Cofnodion:

Ar ran y Pwyllgor, roedd y Cadeirydd yn dymuno estyn dymuniadau gorau i’r Cynghorydd Paul Blackwell am wellhad buan yn dilyn ei ddamwain ddiweddar. 

 

PENDERFYNWYD – Bod llythyr yn cael ei anfon at y Cynghorydd Paul Blackwell i gyfleu dymuniadau gorau’r Pwyllgor am wellhad buan.

19.

Croeso

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd John McCusker i’w gyfarfod cyntaf o’r Pwyllgor a chroesawodd Susan Evans, Pennaeth Dros Dro Gwasanaethau Plant.

20.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Bryan Apsley a Paul Blackwell.

21.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen – Cynghorwyr Sonia Benbow-Jones, Dana Davies, Adrienne Jeorrett, Gwenfair Jones, Geoff Lowe a John Pritchard – Personol sy’n Rhagfarnu – Llywodraethwr Ysgol – Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod a hawlio eithriad dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau gan gymryd rhan yn y drafodaeth a’r pleidleisio wedi hynny.

22.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 80 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Medi 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

CYTUNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Medi 2018 fel cofnod cywir.

23.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 78 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/111/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a chyfeiriwyd at y materion canlynol:

 

·         Cafwyd enwebiadau i wasanaethu ar y Grŵp Tasg a Gorffen ar y Cyd gan y Cynghorwyr Sonia Benbow-Jones, Gwenfair Jones, Barrie Warburton a Mike Davies.

·         Cyflwynodd y Prif Weithredwr Ffurflen Dewis Testun o ran Blaenoriaethau sy’n dod i’r Amlwg gan CBSW a chytunwyd ei bod yn cael ei chyflwyno i Gyfarfod mis Rhagfyr. 

Gofynnodd Aelodau fod y Cadeirydd yn gweithio gyda’r Hwylusydd Craffu i ohirio un o eitemau presennol mis Rhagfyr tan cyfarfod mis Ionawr.

 

CYTUNWYD -

 

 (i)        Penodi’r Aelodau a ganlyn i’r Grŵp Tasg a Gorffen ar y Cyd Defnydd Adeilad Ysgol Groves yn y Dyfodol:

 

            Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

Y Cynghorydd Barrie Warburton

Y Cynghorydd Mike Davies

 

 (ii)       Bod yr eitem – Blaenoriaethau sy’n Dod i’r Amlwg gan CBSW – yn cael ei chyflwyno i gyfarfod mis Rhagfyr a bod y Cadeirydd a’r Hwylusydd Craffu yn gohirio un o eitemau presennol mis Rhagfyr tan cyfarfod mis Ionawr i ddarparu ar gyfer hyn.

24.

Monitro a Rheoli'r Gyllideb 2018/19 pdf icon PDF 136 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 21 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/107/18s) i roi gwybod i Aelodau am sefyllfa gyllidebol bresennol y Cyngor yn dilyn pum mis o flwyddyn ariannol 2018/19.

 

Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad gan ofyn cwestiynau i'r Aelod Arweiniol a'r swyddogion a oedd yn bresennol.  Mewn trafodaeth amlygwyd y materion canlynol:

 

Gofal Cymdeithasol i Blant

·         Roedd y cynnydd na welwyd ei debyg o’r blaen o ran Plant sy’n Derbyn Gofal yn parhau ac roedd yr adran yn rhagweld gorwariant o ran lleoliadau y tu allan i’r sir a lleoliadau gadael gofal.

·         Dywedwyd bod yr adran wedi penodi swyddog recriwtio i ganolbwyntio ar ymgysylltu â mwy o ofalwyr maeth.  Yn ychwanegol at hynny, roedd uwch-reolwyr yn adolygu achosion plant sy’n derbyn gofal a rhai y tu allan i'r sir yn benodol, i geisio paru plant gyda gofalwyr lleol neu gynllunio iddynt fynd yn ôl adref os yw hynny'n briodol.

·         Nodwyd bod pob awdurdod lleol yn wynebu heriau tebyg yn rhanbarthol o ran comisiynu lleoliadau preswyl. 

Roedd yn hanfodol cynyddu recriwtio gofalwyr maeth.

·         Gwnaeth Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd y Pwyllgor ganmol gwaith yr adran.

 

Yr Amgylchedd a Chynllunio

·         Casglu a gwaredu sbwriel – rhagwelwyd gorwariant o ganlyniad i leihad o ran grant y llywodraeth yn 2018/19 o £256k, gan roi gostyngiad cyffredinol o £477k, a chostau staffio ychwanegol. 

Hefyd, roedd incwm meysydd parcio a amcangyfrifwyd yn is na tharged y gyllideb.

·         Adroddwyd bod newidiadau hanesyddol i gasgliadau ymyl palmant ar adeg lle roedd cyllidebau yn lleihau wedi arwain at ragor o alw o ran staff, ac roedd hyn, ynghyd â chyflogaeth amgen mwy masnachol ddeniadol, a throsiant naturiol, wedi arwain at fwy o ddibyniaeth ar weithwyr asiantaeth. 

Roedd yr adran yn parhau i geisio recriwtio er mwyn rhoi sylw i hyn.

·         Nodwyd y byddai newidiadau i amlder casgliadau gwastraff y gaeaf yn rhyddhau staff i gefnogi tîm cynnal a chadw’r gaeaf.

·         Dywedwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol yn ddiweddar i wella gwastraff ac ailgylchu. 

Byddai rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu i Aelodau yn y dyfodol.

·         Cafwyd cydnabyddiaeth fod cymhlethdodau ychwanegol wedi bod o ran y cynigion ar gyfer parcio ceir staff. 

Gofynnwyd bod mater parcio ceir Aelodau yn cael ei drin ar wahân er mwyn hwyluso ei gyflwyno.

 

Ysgolion

·         Rhagwelwyd y byddai balansau cyllideb ddirprwyedig cyffredinol ar gyfer ysgolion Wrecsam yn lleihau yn ystod 2018/19 o £2.051m i ffigur diffyg net o £39k.

·         Nodwyd nad oedd codiad cyflog athrawon wedi’i gynnwys yn y rhagfynegiadau, fodd bynnag roedd Llywodraeth Cymru wedi dweud y byddai cyllid ychwanegol ar gael yn 2018/19 a 2019/20 gan gynrychioli cost dyfarniad cyflog athrawon.

·         Darparwyd canllawiau a chefnogaeth i sicrhau bod ysgolion a oedd yn gweithredu dan drefniadau diffyg trwyddedig yn gweithio yn unol â’u cynlluniau adfer a gytunwyd.

·         Nodwyd bod y sefyllfa yn Wrecsam yn adlewyrchu’r darlun cenedlaethol. 

Gellid darparu dadansoddiad o sefyllfa balansau ysgolion yn ysgolion awdurdod lleol eraill i Aelodau.

·         Roedd pryder fod 6 allan  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 24.

25.

Contractau sydd wedi rhagori ar swm y contract a gytunwyd o fwy na 5% pdf icon PDF 198 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/110/18s) yn caniatáu i Aelodau ystyried adroddiad chwe mis oedd yn rhoi manylion am gontractau oedd wedi rhagori ar swm y contract a gytunwyd o fwy na chanran neu swm penodol.

 

Roedd Aelodau yn falch o nodi na fu unrhyw orwariant o fwy na 5% ar gontractau gyda gorwariant o fwy na £10,000 o ran contractau Cyfalaf a HRA. Hefyd, ni fu gorwariant o 20% ar gontractau a oedd yn amodol ar orwariant o isafswm o £30,000 a oedd angen cyflwyno adroddiad manwl i’r cyfarfod nesaf.

 

Rhoddodd Aelodau ystyriaeth i’r adroddiad a gofynnwyd cwestiynau i’r swyddog o ran gwaith cynnal a chadw priffyrdd a thai gwag y cyngor dros 10%, yn amodol ar amrywiad o £5,000 o leiaf, fel a ganlyn:

 

Cynnal a Chadw Priffyrdd

·         Amseroldeb derbyn anfonebau ar gyfer taliad.

·         Archwilio gwaith priffyrdd ar ôl iddynt gael eu gwneud.

·         Cysylltu â chwmnïau cyfleustodau o ran gwaith priffyrdd.

·         Arolygon cyflwr ffyrdd.

·         Roedd y deunydd a brynwyd i’w defnyddio ar ffyrdd yn cael eu monitro’n rheolaidd o ran ansawdd a gwerth am arian.

·         Roedd y Pwyllgor yn falch o nodi’r camau a gymerwyd i reoli amrywiadau o ran cost.

 

Tai Gwag y Cyngor

·         Nodwyd bod pob eiddo yn cael arolwg dechreuol cynhwysfawr bellach a bod eitemau diangen yn cael eu tynnu, a oedd wedi galluogi cynhyrchu arolwg a chost targed cywir.

·         Defnyddio contractwyr allanol a’r angen i sicrhau bod gwerth gorau yn cael ei gyflawni.

·         Nodwyd bod costiadau yn cael eu gosod gan yr atodlen cyfraddau.

·         Roedd gwaith agos yn cael ei wneud gyda swyddfeydd ystadau tai o ran safon cynnal a chadw gerddi.

 

CYTUNWYD – Bod y Pwyllgor yn nodi’r gwelliant a thynhau rheoli contractau ac edrych ymlaen at yr adroddiad nesaf ymhen 6 mis.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.