Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

13.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau ar ran y Cynghorwyr Bryan Apsley a Paul Blackwell am eu bod yn absennol.

14.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

Y Cynghorydd Brian Cameron – eitem 5 ar y Rhaglen – Personol ac yn Rhagfarnu – Llywodraethwr Ysgol a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

15.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 90 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

CYTUNWYD – Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir a’u llofnodi.

16.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 38 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/104/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

CYTUNWYD – Cymeradwyo’r rhaglen waith a gyflwynwyd yn adroddiad HF/104/18s.

17.

Astudiaeth Ddichonoldeb (Hen Ysgol Groves) pdf icon PDF 79 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu a'r Aelod Arweiniol dros Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 14 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraeth a’r Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/23/18) i ddarparu gwybodaeth i’r Aelodau ynglŷn â statws cyfreithiol safle Groves a’r potensial i’w ddatblygu yn y dyfodol, yn ogystal â chanlyniad yr astudiaeth ddichonoldeb yr oedd yr Adran Addysg wedi’i chomisiynu.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad dymunai’r Aelod Arweiniol Addysg nodi ei ddiolch i Simon Roberts, Rheolwr Asedau a Phenseiri TACP am gynnal yr astudiaeth ddichonoldeb.  Atgoffodd y Pwyllgor am ofyniad defnydd addysg y safle a chyfeiriodd at waith parhaus yr adran o ran cynyddu lleoedd ysgolion cynradd yng nghanol y dref.  Dywedodd yr Aelod Arweiniol fod yr astudiaeth ddichonoldeb wedi dangos y byddai’n rhy ddrud i adnewyddu adeilad rhestredig Ysgol Groves, ac y byddai’n rhaid cyfaddawdu mewn sawl ffordd arwyddocaol, fel y nodwyd yn yr adroddiad, fel y gellid defnyddio’r adeilad fel ysgol gynradd.  Ar sail hynny byddai’r Adran Addysg yn hysbysu’r Tîm Asedau a’r Grŵp Tir ac Adeiladau Corfforaethol o’i fwriad i ddatgan nad oedd angen yr adeilad mwyach.  Cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol mai’r bwriad oedd gweithredu cynllun i adeiladu ysgol gynradd newydd i 420 o ddisgyblion ynghyd ag ysgol feithrin i 60 o ddisgyblion ar weddill y safle.

 

Estynnodd y Cadeirydd wahoddiad i’r Aelodau wneud sylwadau ynglŷn â’r adroddiad, ac amlygwyd y materion canlynol:

 

·         Cafwyd cadarnhad cyfreithiol na fyddai’r Cynghorwyr hynny oedd hefyd yn aelodau o’r Pwyllgor Cynllunio yn rhagderfynu drwy ystyried yr adroddiad yn y cyfarfod hwn.

·         Roedd rhai Aelodau o’r farn ei bod yn rhy gynnar i ddatgan nad oedd angen yr adeilad mwyach, a mynegwyd pryder y gallai hynny atal unrhyw ddefnydd o’r adeilad am flynyddoedd lawer. 

Rhoddodd yr Aelod Arweiniol sicrwydd i’r Pwyllgor fod y Cyngor yn dal yn rhwym i gynnal a chadw’r adeilad rhestredig, ac y byddai’r Grŵp Tir ac Adeiladau Corfforaethol yn ystyried ffyrdd o’i ddefnyddio yn y dyfodol.  Rhoddodd sicrwydd y gallai datblygu’r ysgol newydd ddigwydd ochr yn ochr â chanfod ffordd newydd o ddefnyddio adeilad Ysgol Groves.

·         Roedd angen i’r Pwyllgor gadw golwg ar gynnydd.

·         Mynegwyd siom am nad oedd yr adroddiad yn cynnwys ffynonellau cyllid gwahanol, a allai fod wedi talu am drosi adeilad Ysgol Groves yn ysgol gynradd. 

Atgoffodd y swyddogion yr Aelodau y byddai addasu’r adeilad wedi golygu cyfaddawdu mewn ffyrdd annerbyniol beth bynnag.

·         Gofynnwyd am sicrwydd o ran yr angen am leoedd mewn ysgolion yng nghanol y dref. 

Dywedodd y Pennaeth Addysg y gellid darparu’r wybodaeth i’r Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes.

·         Awgrymwyd y gellid gwahodd y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes i wneud sylwadau. 

Cynigiwyd sefydlu grŵp tasg a gorffen ar y cyd.

·         Nid oedd y cyfyngiadau o ran y cyfamodau wedi’u datrys eto. 

Bwriedid cyflwyno cais cynllunio ymhen chwe mis i ddatblygu ysgol newydd.  Gellid gwario cyllid Band B hyd at 2026.

·         Mynegwyd tristwch am fod adeilad Ysgol Groves yn rhestredig yn ei gyfanrwydd. 

Awgrymwyd y gallai fod cyfle i drafod â Llywodraeth Cymru’r potensial  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 17.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.