Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

15.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Bryan Apsley, Trevor Bates a Paul Rogers.

 

16.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 199 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Medi 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cywiriad i'r Cofnodion - Cofnod Rhif 14

 

Cynigiwyd i ehangu pwynt bwled 4 i gynnwys y testun canlynol:

 

“...a’r posibilrwydd i’r BGC ddilyn model oedd yn nodi sefydliad i arwain ar geisiadau am arian."

 

PENDERFYNWYD – Yn unol â’r diwygiad a nodwyd, bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Medi 2019 yn cael eu llofnodi fel cofnod cywir.

 

17.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 41 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/52/19s) er mwyn i’r Pwyllgor gytuno ar ei raglen waith am y flwyddyn i ddod.

 

Roedd yr Aelodau yn ystyried yr adroddiad a'r Ffurflen Dewis Testun oedd yn ymwneud â phump ffordd o weithio WFGA o fewn proses gwneud penderfyniad y Cyngor.   Gan nodi sylwadau’r Prif Weithredwr a’r Aelod Arweiniol yn y Ffurflen Dewis Testun cytunodd y Pwyllgor gyda’r awgrym i gynnal Gweithdy i’r Aelodau i gyd ar ddechrau 2020 i sicrhau bod yr Aelodau i gyd yn deall dull y Cyngor yn llwyr ac ystyried meysydd canolbwynt y gweithdy fel a ganlyn:

·         Gofynion deddfwriaethol a sut y cyflawnir y rhain

·         Cyfeiriad at y ‘Fframwaith Craffu’ Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

·         Datblygiadau mewn perthynas â chynnwys y 5 ffordd o weithio o fewn templed adroddiad safonol y Cyngor.

 

Yn dilyn y gweithdy byddai’r Pwyllgor yn ystyried unrhyw ofynion ar gyfer craffu pellach. 

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Bod yr Aelod Arweiniol a’r Prif Swyddog Gweithredol yn cynnal Gweithdy i’r Aelodau i Gyd yn Ionawr 2020 sy’n canolbwyntio ar:

 

·         Sut mae 5 Ffordd o Weithio Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn cael eu cynnwys ym mhrosesau’r Cyngor ar draws yr Awdurdod

·          ‘Fframwaith Craffu’ Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

·         Diweddariad gan y tîm PIPS ar ddatblygiadau sy’n ymwneud ag adrodd i Aelodau

 

(ii)        Bod y Pwyllgor yn adolygu ei anghenion craffu mewn cysylltiad â’r mater hwn yn dilyn y Gweithdy Aelodau.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.