Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

20.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Dana Davies, Tina Mannering, M G Morris, John Phillips, Paul Roberts a Paul Rogers.

 

21.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol.

 

 

22.

Newid defnydd i Fanwerthu, Storio a chodi Llofft Golomennod (yn ôl-weithredol) Drill Hall House, Rhodfa'r Orsaf, Y Waun (Cais Rhif P/2018/0863) pdf icon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad mewn perthynas â'r cais uchod ac eglurodd y Rheolwr Rheoli Cynllunio'r cynnig i Aelodau'r Pwyllgor.

 

Yn ystod y drafodaeth ar y cais, nododd Aelodau bryderon mewn perthynas â baw colomennod a holwyd a fyddai modd gweithredu amod mewn perthynas â’r adar.

 

Mewn ymateb, nododd y Swyddog na fyddai’n cael effaith niweidiol ar yr eiddo cyfagos.  Fodd bynnag, pe bai’r sefyllfa’n dirywio, gallai Gwarchod y Cyhoedd gymryd camau gofynnol drwy’r broses niwsans statudol. 

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad (COPR/11/19).

 

 

23.

Defnyddio Rhan o Annedd ar gyfer Addysg Academaidd a Chwnsela yn y Cartref (Dydd Llun-Gwener, Yn ystod y Tymor Ysgol yn Unig, rhwng 17.00 o’r Gloch a 20.00 o’r Gloch) yn 16 Ffordd Arley, Pandy (Cais Rhif: P/2019/0307) pdf icon PDF 48 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad mewn perthynas â'r cais uchod ac eglurodd y Rheolwr Rheoli Cynllunio'r cynnig i Aelodau'r Pwyllgor.

 

Wrth ystyried y cais, cafwyd trafodaeth a nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Oed y disgyblion a allai gerdded i’r eiddo o’r briffordd gyhoeddus yn hytrach na chael eu gollwng tu allan gan gerbyd.

·         Codwyd materion mewn perthynas â’r effaith ar gyfer trigolion lleol. 

Yn arbennig, y defnydd o ddreif preifat a rennir.

·         Cyfeiriwyd at ohebiaeth a dderbyniwyd mewn perthynas â’r cais.

·         Mynegwyd pryder ynglŷn â mynediad digonol at y gwasanaethau brys.

·         Awgrym y gallai eiddo cyfagos brofi amhariad ysgafn yn sgil cerbydau’n troi.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodir yn adroddiad (COPR/11/19) yn ogystal â’r ychwanegiad canlynol:

 

Ychwanegu Amod:

 

6.         Bydd pob myfyriwr/ disgybl yn cael eu gollwng a’u codi o’r briffordd a fabwysiadwyd ar Ffordd Arley. 

 

7.         Bydd y defnydd a ganiateir yn dod i ben a rhoddir y gorau iddo cyn 30 Mehefin 2020. 

 

Rhesymau

 

1.         Lleihau tagfeydd ac amhariadau i aneddiadau cyfagos a wasanaethir o'r dreif preifat.

2.         Monitro effaith y defnydd ar amwynder preswyl cyfagos.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.