Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

63.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Dana Davies, Tina Mannering a Paul Rogers.

 

 

64.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 266 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf 2019 fel cofnod cywir.

 

 

65.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r eitemau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 4o ar y Rhaglen – Ceisiadau Rheoli Datblygu

Y Cynghorydd Michael James Dixon  – Cysylltiad Personol – Cais Rhif P/2019/0484. Roedd y cwmni wedi rhoi rhodd i Elusen y mae'r Aelod yn ymddiriedolwr ohono.   Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Eitem 6 ar y Rhaglen - Gorchymyn Diogelu Coed 293/2019 Coed Llwyneinion, Rhosllannerchrugog

 

Y Cynghorydd Paul Pemberton – Cysylltiad Personol ac sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif GDC 293/2019. Y perchnogion honedig wedi gwneud cynrychiolaeth i’r Cynghorydd.   Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.

 

Y Cynghorydd John C Phillips – Cysylltiad Personol a Chysylltiad sy’n Rhagfarnu – Gorchymyn Diogelu Coed 293/2019. Mae’n ymwybodol o breswylwyr sydd o bosib o blaid y cais.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.

 

66.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 78 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad  (COPR/33/19) i’r Aelodau benderfynu ar y ceisiadau cynllunio rhestredig. 

 

67.

CAIS RHIF: P/2018/0675 – PENCADLYS RHANBARTHOL YR HEDDLU, WRECSAM pdf icon PDF 452 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Fe gynghorodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio fod nifer o wrthwynebiadau wedi’u derbyn a’u hanfon ymlaen i’r Adran Priffyrdd am eu sylwadau.   Er mwyn caniatáu digon o amser i ystyried y cynrychiolaethau penderfynwyd gohirio’r broses o ystyried y cais.

 

PENDERFYNWYD: Bod y cais yn cael ei OHIRIO er mwyn caniatáu digon o amser i’r adran Priffyrdd ystyried ac ymateb i’r cynrychiolaeth a dderbyniwyd ar 30 Awst.

 

68.

CAIS RHIF: P/2019/0090 – TIR ODDI AR FFORDD Y FRENHINES, BRYMBO, WRECSAM pdf icon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor fod yr Aelod Lleol (ddim yn bresennol) yn cefnogi'r cais. 

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Paul Roberts at y sylwadau gan y Swyddog Llifogydd ynglŷn â’r ffos gerrig breifat. Cadarnhaodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio fod yna amodau wedi’i sefydlu i ddelio gyda’r gwastraff i ddraeniau priffyrdd ac i ddelio gyda dŵr wyneb.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/33/19.

 

69.

CAIS RHIF: P/2019/0144 - 86 FFORDD ERDDIG, WRECSAM pdf icon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cadeirydd y cais i bawb yn bresennol.

 

Siaradodd Mr Richard Fogg (Preswylydd Lleol) yn erbyn y cais.

Siaradodd Mr Andrew Shield (Ymgeisydd) o blaid y cais.

 

Mynegodd y Cynghorydd R Alun Jenkins (Aelod Lleol) ei wrthwynebiad i’r cais, achos yn ei farn o byddai’r datblygiad arfaethedig yn arwain at fwy o bobl yn parcio ar strydoedd yn ardal y safle, gan ychwanegu at broblemau parcio sydd eisoes yn bodoli. Yn ogystal, teimlai’r Cynghorydd R Alun Jenkins fod gosodiad mewnol y datblygiad arfaethedig ddim yn addas i’w ddefnyddio gan fod y cyfleusterau ystafell ymolchi ar gael trwy'r gegin.  Mynegodd bryder hefyd ynglŷn â’r cysylltiadau cludiant cyhoeddus anfoddhaol a dywedodd wrth y pwyllgor nad oes llawer o wasanaethau bysiau yn stopio ar Ffordd Rhiwabon. Felly, cynigiodd y dylai’r cais gael ei wrthod.  Cytunodd y pwyllgor gyda barn yr Aelod Lleol.

 

PENDERFYNWYD – GWRTHOD y cais.

 

Rheswm

Bydd y datblygiad yn golygu mwy o bobl yn parcio ar strydoedd yn ardal y safle gan ychwanegu at y problemau parcio sydd yn bodoli’n barod ac yn achosi problemau i ddiogelwch priffyrdd ac amwynder preswyl.  Felly, roedd y cynigion yn gwrthdaro gyda pholisi GDP1(d) ac (f) a pholisi T8 o Gynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

 

70.

CAIS RHIF: P/2019/0244 – PORTHDY MYNYDD ALYN, CROESHOWELL HILL BURTON, YR ORSEDD, WRECSAM pdf icon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/33/19.

 

 

71.

CAIS RHIF: P/2019/0249 – TIR YN GLASLYN PLAS MADOC, ACREFAIR, WRECSAM pdf icon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/33/19.

 

 

 

72.

CAIS RHIF: P/2019/0258 - 18 FFORDD CLARKE, WRECSAM pdf icon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/33/19.

 

73.

CAIS RHIF: P/2019/0319 - 8 SUNDORNE, OWRTYN, WRECSAM pdf icon PDF 62 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

Derbyniwyd gwrthwynebiadau gan y Cyngor Cymuned.

 

Dyma’r Aelod Lleol (y Cynghorydd John McCusker) yn atgoffa’r Pwyllgor fod yr eiddo ar stad preifat ac yng nghysgod coed ond mewn ardal gadwraeth.

 

Cytunodd y Cynghorydd John Phillips gyda’r pryderon a godwyd gan y Cyngor Cymuned ac nid oedd yn cefnogi’r cais gan y byddai’r defnydd o gafnau a pheipiau glaw uPVC yn ei farn ef yn cael effaith andwyol ar gymeriad Ardal Gadwraeth Owrtyn.

 

PENDERFYNWYD – GWRTHOD y cais.

 

Rheswm

Byddai’r defnydd o gafnau a pheipiau glaw uPVC yn cael effaith andwyol ar gymeriad Ardal Gadwraeth Owrtyn.  Felly, mae’r cynigion yn gwrthdaro â pholisi EC7 o Gynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

 

74.

CAIS RHIF: P/2019/0327 - 1 THE ELMS TALLARN GREEN, MALPAS pdf icon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cais i bawb yn bresennol.

 

Siaradodd Mr Michael Tait (cymydog) yn erbyn y cais.

 

Siaradodd yr Aelod Lleol (Cynghorydd J R Skelland) am y cais ac wrth gadarnhau nad oedd yn erbyn y cais, teimlai y dylai’r ymgeisydd fod yn gyfrifol am adeiladu a chynnal a chadw’r ffens derfyn ar gyfer yr hirdymor.

 

PENDERFYNWYD – bod y Materion a Gadwyd yn ôl yn cael eu cymeradwyo.

 

Ychwanegu amod 2.

 

Ni fydd ffenestri yn cael eu gosod ar unrhyw amser yng ngweddlun yr eiddo sy'n wynebu’r gorllewin fel y gwelir ar luniad rhif  HS092/02 Adolygiad A, ar wahân i’r ffenestri sydd ddim yn agor a gyda gwydr aneglur.  

 

Rheswm

 

I warchod amwynderau deiliaid yr eiddo cyfagos yn unol â Pholisi GDP1 o Gynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

 

75.

CAIS RHIF: P/2019/0370 - HAFOD Y BWCH, MIDDLE SONTLEY, WRECSAM pdf icon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

Cyfeiriwyd at y faniau/cerbydau wedi parcio ar y safle a hefyd y cerbydau HGV o amgylch y safle.  Cadarnhaodd y Swyddog Gwarchod Y Cyhoedd nad oedden nhw wedi derbyn unrhyw gwynion am sŵn.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/33/19.

 

 

76.

CAIS RHIF: P/2019/0394 - 31 STRYD FAWR, WRECSAM pdf icon PDF 73 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

Siaradodd Aelod o ward gyfagos (Cynghorydd R Alun Jenkins) am y ddau gais sy’n berthnasol i’r safle hwn a chadarnhaodd ei fod yn cytuno gyda’r Swyddog Cadwraeth y dylid rhoi'r caniatâd Adeilad Rhestredig.

 

Gofynnwyd am ragor o wybodaeth o ran sut y byddai'r tenantiaid yn cael mynediad i'r fflatiau, sut y byddai'r biniau yn cael eu gwagio ac os y byddai Aelodau yn cael mynediad i'r adeilad er mwyn cynnal ymweliad safle.

 

PENDERFYNWYD – GOHIRIO proses ystyried y cais er mwyn caniatáu mwy o amser i gael gwybodaeth bellach.

 

Y swyddog achos i ofyn am ragor o wybodaeth gan y datblygwr o ran sut y bydd y tenantiaid yn cael mynediad i’r fflatiau, sut y bydd y biniau yn cael eu gwagio ac i’r Aelodau gael mynediad i'r adeilad er mwyn cynnal ymweliad safle.

 

 

 

77.

CAIS RHIF: P/2019/0399 - 20 BRYN Y GROES, GRESFFORDD, WRECSAM pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/33/19.

 

78.

CAIS RHIF: P/2019/0419 - EDENFIELD, SUNNYRIDGE AVENUE, MARFORD, WRECSAM pdf icon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/33/19.

 

 

79.

CAIS RHIF: P/2019/0450 - 20 BRYN Y GROES, GRESFFORDD, WRECSAM pdf icon PDF 162 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/33/19.

 

 

 

80.

CAIS RHIF: P/2019/0484 - UNED 10, YSTÂD DDIWYDIANNOL VAUXHALL, RHIWABON, WRECSAM pdf icon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 65 uchod)

 

Eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/33/19.

 

 

81.

CAIS RHIF: P/2019/0506 - 155 FFORDD CAER, WRECSAM pdf icon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/33/19.

 

 

82.

CAIS RHIF: P/2019/0514 - 10 FFORDD HOOSON, WRECSAM pdf icon PDF 863 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/33/19.

 

 

83.

CAIS RHIF: P/2019/0540 - WYCHOLME, FFORDD FICTORIA, BRYNTEG, WRECSAM pdf icon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/33/19.

 

 

84.

CAIS RHIF: P/2019/0574 - 3 THE SMITHY, FFORDD CAER, YR ORSEDD, WRECSAM pdf icon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/33/19.

 

 

85.

Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig a Gyhoeddwyd pdf icon PDF 120 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Nodi’r Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig.

 

86.

Gorchymyn Diogelu Coed 292/2019 - 82 Ffordd Beechley, Wrecsam, LL13 7BA pdf icon PDF 491 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 65 uchod)

 

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad  (COPR/42/19) i ystyried y sylwadau ysgrifenedig a wnaed mewn perthynas â’r Gorchymyn Diogelu Coed CBSW 292/2019 – “82 Ffordd Beechley, Wrecsam” ac i benderfynu a ddylid cadarnhau’r Gorchymyn Diogelu Coed a’i wneud yn barhaol gyda neu heb unrhyw addasiad neu beidio.

 

PENDERFYNWYD - Cadarnhau Gorchymyn Diogelu Coed 292/2019 - "82 Ffordd Beechley, Wrecsam” heb ei addasu.

 

87.

Gorchymyn Diogelu Coed 293/2019 – Coed Llwyneinion, Rhosllanerchrugog, Wrecsam pdf icon PDF 608 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 65 uchod)

 

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad  (COPR/43/19) i ystyried y sylwadau ysgrifenedig a wnaed mewn perthynas â’r Gorchymyn Diogelu Coed CBSW 293/2019 – “Coed Llwyneinion, Rhosllanerchrugog, Wrecsam" ac i benderfynu a ddylid cadarnhau’r Gorchymyn Diogelu Coed a’i wneud yn barhaol gyda neu heb unrhyw addasiad neu beidio.

 

Cynghorodd y swyddogion fod ystyriaeth wedi'i roi i’r risg posib ar gyfer ceffylau yn pori ar y safle.

 

PENDERFYNWYD - Cadarnhau Gorchymyn Diogelu Coed 293/2019 - “Coed Llwyneinion, Rhosllanerchrugog, Wrecsam” heb ei addasu.  

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.