Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

24.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr I David Bithell, Dana Davies, David Maddocks, Tina Mannering ac Andy Williams.

 

 

25.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 145 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 3 Mehefin 2019 ac 14 Mehefin 2019.

 

PENDERFYNWYD  - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 3 Mehefin ac 14 Mehefin fel cofnod cywir.

 

26.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r eitemau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 4 ar y Rhaglen – Ceisiadau Rheoli Datblygu

Peter Douthwaite, Swyddog Priffyrdd - Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2018/0673 – Roedd ei deulu a’i ffrindiau’n byw ger y safle.

 

Gadawodd y Swyddog y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.

 

Y Cynghorydd Paul D Jones - Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu - Cais Rhif P/2018/0673 - Is-Gadeirydd Cyngor Cymuned Acton. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.

 

 

27.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 94 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/12/19) i benderfynu ar y ceisiadau cynllunio rhestredig.    Tynnwyd sylw at yr atodiad i'r adroddiad lle’r oedd hynny’n berthnasol.

 

 

 

28.

Cais Rhif: P/2018/0666 – PRIFYSGOL GLYNDŴR, FFORDD YR WYDDGRUG, WRECSAM pdf icon PDF 180 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd cynrychiolydd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

Rhoddodd y Swyddog Rheoli Datblygu amlinelliad manwl o’r ceisiadau a oedd yn ffurfio rhan o’r pecyn cyffredinol a gyflwynwyd gan y Brifysgol. Cadarnhaodd y Swyddog fod pob cais yn cael ei ystyried yn ôl ei rinweddau ei hun.  Nodwyd y byddai cynnig i wneud gwelliannau i gyffordd Lôn Crispin yn cael ei ailgyflwyno pe bai’r cais yn cael ei gymeradwyo.

 

Cododd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd Marc Jones) nifer o bryderon yn cynnwys graddfa’r datblygiad yn ymwneud â’r naw cais a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd, y cyllid ar gyfer y datblygiad ynghyd â’r goblygiadau o ran traffig, parcio a chynaliadwyedd.

 

Cafwyd trafodaeth â’r Aelodau Ward cyfagos a Chynghorwyr eraill yn codi pryderon mewn perthynas â’r materion traffig a pharcio yn ogystal â phryderon am gludiant cyhoeddus.

 

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

 

 

29.

Cais Rhif: P/2018/0667 - PRIFYSGOL GLYNDŴR, FFORDD YR WYDDGRUG, WRECSAM pdf icon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Siaradodd cynrychiolydd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Cais Rhif: P/2018/0668 – COLEG CELF PRIFYSGOL GLYNDŴR, 49 - 51 STRYT Y RHAGLAW, WRECSAM pdf icon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd cynrychiolydd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

Siaradodd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd Marc Jones) am y cais gan fynegi pryderon am y trefniadau parcio.

 

Yn ogystal, tynnodd yr Aelodau eraill sylw at y problemau traffig a pharcio posibl yn cynnwys mannau parcio i bobl anabl a lleoliad y gilfan. Roeddent hefyd yn bryderus am effaith weledol y dyluniad.

 

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

 

31.

Cais Rhif: P/2018/0669 - COLEG CELF PRIFYSGOL GLYNDŴR, 49 - 51 STRYT Y RHAGLAW, WRECSAM pdf icon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Cais Rhif: P/2018/0670 - COLEG CELF PRIFYSGOL GLYNDŴR, 49 - 51 STRYT Y RHAGLAW, WRECSAM pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Cais Rhif: P/2018/0671 - PRIFYSGOL GLYNDŴR, FFORDD PLAS COCH, WRECSAM pdf icon PDF 316 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd cynrychiolydd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

Mynegodd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd Marc Jones) bryderon mewn perthynas â pharcio a thagfeydd ac fe ategwyd y pryderon hyn gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

34.

Cais Rhif: P/2018/0672 – TIR I’R GORLLEWIN O LÔN CRISPIN, WRECSAM pdf icon PDF 305 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd cynrychiolydd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

 

 

35.

Cais Rhif: P/2018/0673 – TIR I’R GOGLEDD O FFORDD HOLT, WRECSAM pdf icon PDF 160 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau a Swyddogion â’r eitem hon yng Nghofnod 7 uchod).

 

Siaradodd asiant yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

Siaradodd preswylydd lleol yn erbyn y cais.

 

Cododd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd Mike Davies) bryderon am y golled bosibl o gae chwaraeon a chae hamdden lleol a phryderon mewn perthynas â phriffyrdd.

 

Mynegodd Aelodau’r Pwyllgor bryderon am ddiffyg man agored yn yr ardal a phroblemau priffyrdd.

 

PENDERFYNWYD – y dylid GWRTHOD rhoi caniatâd.

 

Rhesymau

Byddai’r datblygiad arfaethedig yn arwain at golli cae chwarae mewn ardal heb ddarpariaeth o’r fath. Gan nad oes darpariaeth arall o fantais cymunedol cyfwerth wedi’i sicrhau, byddai colled o'r fath yn niweidiol i’r amwynder a gynigir i’r gymuned, yn groes i bolisi CLF4 Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam a Nodyn Cyngor Technegol 16 Llywodraeth Cymru.

 

Mae’r Cyngor yn ystyried y bydd y traffig ychwanegol a gynhyrchir o ganlyniad i’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol ar y gylchfan ger dafarn y Greyhound ar Ffordd Holt, sydd eisoes yn gweithredu tu hwnt i gapasiti ei ddyluniad.  Byddai caniatáu’r datblygiad yn groes i Bolisi GDP1 (d) Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Cais Rhif: P/2018 /0674 – TIR I’R GOGLEDD O FFORDD GATEWEN, NEW BROUGHTON, WRECSAM pdf icon PDF 301 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd asiant yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

Siaradodd preswylydd lleol yn erbyn y cais.

 

Siaradodd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd T Alan Edwards) yn erbyn y cais.

 

PENDERFYNWYD – y dylid GWRTHOD rhoi caniatâd.

 

Rhesymau

 

Ystyrir y Cyngor y byddai’r traffig ychwanegol a gynhyrchir o ganlyniad i’r datblygiad arfaethedig yn achosi effaith andwyol sylweddol ar y rhwydwaith priffyrdd lleol. Bydd hyn yn arwain at broblemau ciwio sylweddol ar gyffordd y B5433 Ffordd Gatewen â Ffordd y Bers ( B5101 ) a chylchfan Ffordd y Bers (G) B5101 Lôn Rhyd Broughton / Ffordd y Bers (Gorllewin) yn ystod amseroedd prysur yn y bore a’r prynhawn. Byddai caniatáu’r datblygiad yn groes i Bolisi GDP1 (d) Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

 

Mae’r datblygiad arfaethedig y tu allan i derfynau aneddiadau diffiniedig ac yn cynrychioli datblygiad amhriodol ar gyfer safleoedd o fewn Rhwystrau Glas. Byddai caniatáu’r datblygiad felly yn mynd yn groes i Bolisïau PS1 ac EC1 Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

37.

Cais Rhif: P/2018/0861 – TIR GERLLAW I HEOL Y PARC, COEDPOETH, WRECSAM pdf icon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

.

 

 

38.

Cais Rhif: P/2019/0054 - MEITHRINFA DDYDD SCALLYWAGS, BRIDGE ROAD, YSTÂD DDIWYDIANNOL WRECSAM, WRECSAM pdf icon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

39.

Cais Rhif: P/2019/0141 – TIR AR OCHR OGLEDDOL RHODFA’R ORSAF, Y WAUN, WRECSAM pdf icon PDF 915 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

40.

Cais Rhif: P/2019/0246 - GAMFORD HOUSE, LÔN GAMFFORD, YR ORSEDD, WRECSAM pdf icon PDF 781 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd asiant yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

PENDERFYNWYD - GWRTHOD y cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Cais Rhif: P/2019/0254 - 18 HEULFAN WAY, GWERSYLLT, WRECSAM pdf icon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd preswylydd yn erbyn y cais.

 

Mynegodd yr Aelod Lleol bryderon mewn perthynas â defnydd yr eiddo.

 

PENDERFYNWYD - GOHIRIO’R cais er mwyn caniatáu i’r Tîm Gorfodi archwilio ei ddefnydd honedig fel tŷ amlfeddiannaeth ac adrodd yn ôl i’r Pwyllgor ar 29 Gorffennaf 2019.

 

 

42.

Cais Rhif: P/2019/0263 - NANT SILYN, PONT WEN, PARC PARK, WRECSAM pdf icon PDF 356 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd asiant yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

43.

Cais Rhif: P/2019/0267 - 2 WESTMINSTER VILLAS, FFORDD YR WYDDGRUG, GWERSYLLT, WRECSAM pdf icon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

Cais Rhif: P/2019/0355 – TIR I’R GORLLEWIN O EVERSLEY COURT, Y MWYNGLAWDD, WRECSAM pdf icon PDF 359 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

 

45.

Cais Rhif: P/2019/0380 – SAFLE’R HEN HOPE VIEW, HAND LANE, PONCIAU, WRECSAM pdf icon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/12/19.

 

 

 

46.

Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig a Gyhoeddwyd pdf icon PDF 4 MB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Nodi’r Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.