Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Adrienne Jeorrett, John McCusker, Paul Pemberton, John Philips, Paul Roberts, Graham Rogers ac Andy Williams.

 

 

2.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol.

 

3.

Archwiliad Safle A – Cais Rhif. P/2019/0229 – Tir yn Home Farm, Ffordd Gresffordd, Llai, Wrecsam pdf icon PDF 278 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad mewn perthynas â'r cais uchod, ac eglurodd y Pennaeth Gwasanaeth y cynnig i Aelodau'r Pwyllgor.

 

Nododd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd Rob Walsh) ei wrthwynebiad i’r cais, oherwydd yn ei farn o, er ei fod yn cydymffurfio gyda'r rheolau a rheoliadau perthnasol, roedd yn teimlo bod lleoliad yr arwydd yn anniogel ac ar dro yn y ffordd a all fod yn beryglus. Gofynnodd bod y cais yn cael ei wrthod ar sail diogelwch priffyrdd a'r effaith gweledol ar yr ardal.

 

Nododd yr Aelod Lleol arall (Y Cynghorydd Bryan Apsley) ei wrthwynebiad i’r cais hefyd, gan nad oedd yn teimlo bod adlewyrchiad ar sut beth fyddai’r arwydd yn flaenorol. Gofynnodd am eglurhad o’r rheoliadau y gyfeiriwyd atynt gan y Swyddog.

 

Yn ystod ystyriaeth yr adroddiad, atgoffwyd Aelodau o'r angen i sicrhau pe baent yn gwrthwynebu'r cais, byddai angen iddynt ystyried natur a sylwedd unrhyw apêl posib a fyddai angen ei amddiffyn.

 

PENDERFYNWYD – PENDERFYNWYD - CANIATÁU caniatâd hysbysebu yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.