Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

64.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd David Maddocks.

 

65.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau am eu cyfrifoldeb dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r materion i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaed y datganiadau canlynol:

 

Eitem 4 ar y Rhaglen – Ceisiadau Rheoli Datblygu

Y Cynghorydd Tina Mannering - Cysylltiad Personol ac un sy’n rhagfarnu– Cais Rhif P/2018/0997 fel Aelod Lleol.   Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.

 

 

 

 

 

66.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 92 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mawrth 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Y dylid cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

 

67.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 548 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/02/10) i benderfynu ar y ceisiadau cynllunio a restrwyd.   Tynnwyd sylw at yr atodiad i'r adroddiad lle bo'n berthnasol.

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2018/0684 - trawsnewid llawr cyntaf presennol ac adeiladu lledloriau i greu 53 o fflatiau  (51 o rai un ystafell wely a 2 o rai dwy ystafell wely), gwaith cysylltiedig a newidiadau allanol yn Sgwâr Henblas, Stryt Henblas, Wrecsam LL13 8AE

 

PENDERFYNWYD – GWRTHOD rhoi caniatâd. 

 

Rheswm

 

 Nid yw’r datblygiad yn gwneud cyfraniad digonol tuag at ddarpariaeth tai fforddiadwy ac felly mae’n groes i Nodyn 28 Canllawiau Cynllunio Lleol a Pholisi H7 y Cynllun Datblygu Unedol.

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2018/0864 – estyniad ystafell wely ac ystafell gawod unllawr ar y cefn – 39 Tanydre, Wrecsam, LL13 9AY

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/02/10.

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2018/0997 – Codi 23 o unedau preswyl fforddiadwy gyda pharcio cysylltiol yn Woodlands Farm, Lôn Dodd Gwersyllt, Wrecsam LL11 4NS

 

(Mae datganiad o gysylltiad personol aelod mewn perthynas â’r cais hwn wedi’i nodi yng Nghofnod 65 uchod).

 

Siaradodd preswylydd yn erbyn y cais.

Siaradodd cynrychiolydd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

Cododd sawl Aelod bryder mewn perthynas â bod y safle y tu allan i ffin anheddiad ac roeddent yn teimlo bod hynny'n amhriodol ar gyfer datblygu.

 

PENDERFYNWYD – y dylid GWRTHOD y cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/02/10 a’r Atodiad i'r Adroddiad, gyda rheswm ychwanegol dros wrthod:

 

Rheswm ychwanegol

 

Mae’r safle’n cynnwys tir amaethyddol Gradd 3a felly mae’r datblygiad arfaethedig yn groes i bolisi EC2 o Gynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

                                                                                                                                   

 

 

Cais Rhif P/2018/1014 – newid defnydd o Dŷ Amlddefnydd i Ganolfan Les gan gynnwys cynyddu’r ardal barcio ac addasu mynediad 46 a 46a Ffordd Caer, Wrecsam 

 

Siaradodd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhellion y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodir yn adroddiad COPR/02/10 yn ogystal â’r wybodaeth bellach a nodir yn Atodiad yr adroddiad.

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2018/1050 – adeiladu mynediad newydd / dreif a chodi ffens derfyn (yn ôl weithredol) – 1 The Stables Bowling Bank, Wrecsam, LL13 9QF

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhellion y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodir yn adroddiad COPR/02/10 yn ogystal â diwygiad i Amodau 3 a 4 fel y nodwyd yn Atodiad yr adroddiad a’r ychwanegiad canlynol:

 

Diwygio Amod 3  

 

Bydd y fynedfa a gymeradwyir drwy hyn yn cadw lleiniau gwelededd o 2.4 metr x 33 metr yn y ddau gyfeiriad wedi’u mesur i linell ganol y briffordd gyfagos.   O fewn y lleiniau hyn ni fydd unrhyw rwystr dros 1 metr o uchder uwchben lefel y briffordd gyfagos.   Wedi hynny bydd y lleiniau’n cael eu cadw’n glir o unrhyw rwystr i welededd yn barhaol.

 

Diwygio Amod 4  

Bydd y mannau parcio a throi cerbydau fel y nodwyd ar y Cynllun a gymeradwywyd:  158002 yn cael  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 67.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.