Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Ken Bickerton  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

49.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Michael Dixon, Marc Jones, Paul Jones, Tina Mannering a Paul Roberts.

50.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad.

51.

Adeiladu 2 annedd pâr dwy ystafell wely a ffurfio mynedfeydd newydd yn 50 Stryt Issa, Pen-y-cae, Wrecsam (Cais Rhif P/2018/0925) pdf icon PDF 229 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio adroddiad mewn perthynas â’r cais uchod ac esboniodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

Nododd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd John Phillips) ei wrthwynebiad i’r cais gan y byddai yn ei farn ef, o ganlyniad i’w faint, ei osodiad a’i ymddangosiad cyffredinol, yn or-ddatblygiad ar y safle ac yn cael effaith andwyol ar y strydwedd bresennol. Mae’r cynlluniau diwygiedig hefyd wedi gosod yr anheddau yn nes at y briffordd a does dim darpariaeth ar gyfer troi cerbydau ar y safle.  Roedd y  dreifiau arfaethedig o flaen y tai yn arwain yn syth at ffordd brysur lle mae cyflymder y traffig yn rheolaidd dros y cyfyngiad cyflymder o 20mya ac maent hefyd yn agos at droad yn y ffordd. Byddai maint a chyflymder y traffig ar hyd Stryt Issa, ynghyd â’r gostyngiad yn y lle sydd ar gael i gerbydau sy’n bagio allan o’r safle weld traffig yn dynesu yn cael effaith niweidiol ar ddiogelwch ar y briffordd yn y lleoliad hwn.  Felly gofynnodd y Cynghorydd bod caniatâd yn cael ei wrthod.

 

Wrth ystyried y cais gofynnodd yr Aelodau am ragor o eglurhad ar yr Amodau 9 a 10 arfaethedig.  Awgrymwyd pe bai’r Aelodau’n penderfynu rhoi caniatâd, bod pob cyfeiriad at ardaloedd troi yn cael ei ddileu o Amod 9.  Mewn perthynas ag Amod Rhif 10, awgrymwyd y dylid newid y geiriad i wneud darpariaeth ar gyfer llwybr troed 2.0m o led ar hyd ffrynt cyfan dau o’r anheddau arfaethedig a hefyd ar hyd ffrynt cyfan Rhif 50 Stryt Issa.  Cytunodd y Pwyllgor â hyn.    

 

PENDERFYNWYD – rhoi CANIATÂD yn unol ag argymhellion Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio fel y nodir yn adroddiad HEP/04/19 ynghyd â’r newidiadau ychwanegol canlynol i amod Rhif 09 a 10:

 

Newid Amod 09

Bydd y mannau parcio cerbydau fel y’u nodir ar ddarluniad(au) cymeradwy Rhif 1888-02 yn cael eu gosod allan yn llawn, eu harwynebu a’u draenio cyn i’r datblygiad gael ei ddefnyddio am y tro cyntaf.  Wedi hynny bydd yr ardaloedd hyn yn cael eu cadw’n barhaol ac yn rhydd o unrhyw rwystr, at yr unig bwrpas ar unrhyw adeg o barcio cerbydau modur.

Rheswm: er mwyn darparu ar gyfer parcio cerbydau i ffwrdd o’r briffordd er budd diogelwch traffig.

 

Newid Amod 10

Cyn defnyddio’r datblygiad am y tro cyntaf, bydd llwybr troed 2.0m o led yn cael ei adeiladu ar hyd ffrynt cyfan y ddau annedd sydd eisoes wedi’u cymeradwyo ac ar hyd ffrynt cyfan Rhif 50 Stryt Issa mewn cydymffurfiaeth lem â’r cynllun a gafodd ei gyflwyno yn gyntaf i, a’i gymeradwyo’n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Bydd y cynllun yn cynnwys manylion ynghylch symud rhannau o’r waliau terfyn presennol ar ffiniau gorllewinol a dwyreiniol y tir yn amodol ar y caniatâd cynllunio hwn er mwyn galluogi cysylltu’r llwybr troed â’r llwybrau troed presennol sy’n ymylu â’r ffiniau hynny  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 51.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.