Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Ken Bickerton  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

45.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Michael Dixon a Tina Mannering.

 

46.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir. 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr 2018.

 

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir.

 

47.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Members are reminded of their responsibility, under Paragraph 11 of the Members’ Code of Conduct, to declare the existence and nature of any personal interest in respect of any of the business to be transacted at this meeting.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd Aelodau eu hatgoffa o’u cyfrifoldeb – yn unol â Pharagraff 11 o'r Cod Ymddygiad i Aelodau – i ddatgan unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw fusnes a fyddai’n cael ei drafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

                                                                                        

Eitem 4 ar y Rhaglen – Ceisiadau Rheoli Datblygu

 

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett – Personol ac yn rhagfarnu – Cais Rhif P/2018/0448 gan ei bod yn cefnogi’r elusen Advanced Brighter Futures.        Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

 

48.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 162 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/04/19) i’r Aelodau ystyried ceisiadau cynllunio a thynnwyd sylw at ei atodiad i’r adroddiad lle bo’n berthnasol.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2018/0925 – Adeiladu 2 annedd pâr dwy ystafell wely a ffurfio mynedfeydd newydd yn 50 Stryt Issa, Pen-y-cae, Wrecsam.

 

PENDERFYNWYD – Trefnu YMWELIAD SAFLE i Aelodau’r Pwyllgor weld safle’r cais cyn i’r Pwyllgor benderfynu ar y cais.

 

Rheswm dros yr Ymweliad:   Asesu effaith y datblygiad arfaethedig ar y strydlun.

_____________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2018/0367 – Dymchwel tŷ a beudy presennol, adeiladu tŷ newydd â 5 ystafell wely ac ailwampio’r adeilad stabl a sgubor presennol (ailgyflwyno Caniatâd Cynllunio Cod Rhif  P/2015/0434 yn Gwern Y To, Lôn Shocklach, Wrddymbre, Wrecsam.

 

Soniodd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd J R Skelland) am hanes cynllunio’r safle ac mai ailgyflwyniad oedd hwn yn dilyn cais cynllunio union yr un peth a roddwyd ym mis Awst 2015 a oedd wedi dod i ben.

 

PENDERFYNWYD – y dylid CANIATÁU y cais yn unol ag argymhelliad Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio fel y nodwyd yn adroddiad HEP/04/19.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2018/0448 – Dymchwel ystafell wydr bresennol er mwyn caniatáu i’r estyniad cefn deulawr i gynnwys cyfleusterau ystafell ymgynghori gydag addasiadau mewnol a ramp mynediad yn The Brighter Futures Group, 3 Ffordd Belmont, Wrecsam.

 

 (Mae cysylltiad aelod mewn perthynas â’r cais hwn wedi’u nodi yng Nghofnod 43 uchod).

 

Dywedodd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd R Alun Jenkins) fod y cynlluniau diwygiedig wedi mynd i'r afael â'i bryderon blaenorol ynghylch graddfa'r estyniad arfaethedig a'i agosrwydd at yr eiddo cyfagos.   Yn amodol ar fod y deunyddiau adeiladu yn cyd-fynd ag ymddangosiad yr Ardal Gadwraeth bresennol, nododd ei gefnogaeth i'r cais.

 

PENDERFYNWYD – y dylid CANIATÁU y cais yn unol ag argymhelliad Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio fel y nodwyd yn adroddiad HEP/04/19.

 

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2018/0560 - Cais Cynllunio Amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl o ddau lain o dir (Llain y Gogledd ar gyfer hyd at 61 o anheddau, Llain y De am hyd at 71 o anheddau), estyniad i gyfleusterau parcio cymunedol (mewn cydweithrediad â Llain y Gogledd) gyda dulliau cysylltiedig o fynediad a phob mater arall wedi’i gadw’n ôl gyda darpariaeth ddangosol ar gyfer croesfan i gerddwyr, cysylltiadau i gerddwyr, mannau agored cyhoeddus a thai fforddiadwy ar dir i'r Gogledd a'r De o Lane Farm, Ffordd yr Orsedd, Trefalun, Yr Orsedd, Wrecsam  

  

Siaradodd Mr J Filce (gwrthwynebwr) y erbyn y cais.

Siaradodd Mr J Paul (asiant) o blaid y cais.

 

Tynnodd y Swyddog Arweiniol Rheoli Cynllunio sylw'r Aelodau at bedwar sylw pellach gan wrthwynebwyr i'r datblygiad arfaethedig ac i sylwadau ysgrifenedig yn gwrthwynebu'r datblygiad arfaethedig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Andrew Atkinson, yr Aelod Lleol cyfagos.

 

Nododd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd Hugh Jones) ac un o'r Aelodau Lleol cyfagos (y Cynghorydd Robert Walsh) eu gwrthwynebiad i'r datblygiad arfaethedig a chyfeiriodd at y materion canlynol yn benodol:

 

·         Mae'r cais yn mynd yn groes i bolisïau cynllunio cenedlaethol a lleol oherwydd bod y safle y tu allan i derfyn yr anheddiad, o fewn Rhwystr Glas  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 48.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.