Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Ken Bickerton  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

40.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr I David Bithell MBE, David Maddocks a Tina Mannering.

 

41.

Profedigaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Cadeirydd at farwolaethau diweddar y cyn Gynghorydd Ian Roberts a Mrs Kay Edwards, gwraig y cyn Gynghorydd Michael Edwards, ac estynnwyd cydymdeimlad dwysaf y Pwyllgor at eu teuluoedd.  Safodd yr Aelodau a'r Swyddogion mewn distawrwydd fel arwydd o barch.

 

42.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 53 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir:

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 5 Tachwedd 2018 ac 16 Tachwedd 2018.

 

5 Tachwedd 2018: Gan gyfeirio at Gais Cynllunio Rhif P/2017/0687, mynegodd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd Mark Pritchard) bryder na ymgynghorwyd ar y cais cynllunio gyda Chyngor Cymuned Esclus cyn i’r Pwyllgor ei ystyried.

 

PENDERFYNWYD - y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 5 Tachwedd 2018 ac 16 Tachwedd 2018 fel cofnodion cywir.

 

43.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

                                                                                        

Eitem 4 ar y Rhaglen – Ceisiadau Rheoli Datblygu

 

Y Cynghorydd John Pritchard – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2018/0700, gan ei fod yn Aelod o’r un Pwyllgor / Llywodraethwyr Ysgol â’r ymgeisydd.   Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd Paul Pemberton – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2018/0846, gan ei fod yn adnabod yr ymgeisydd a’r unigolyn a oedd yn siarad yn erbyn y cais.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

 

Peter Douthwaite, Uwch Beiriannydd Rheoli Datblygu - Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif  P/2018/0700, gan ei fod yn adnabod yr ymgeisydd. Gadawodd y Swyddog y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth wedi hynny.

 

44.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 32 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/12/18) i Aelodau ystyried ceisiadau cynllunio a thynnwyd sylw at ei atodiad i’r adroddiad lle bo’n berthnasol.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2005/0263 - Diwygiad i’r Rhwymedigaethau Cynllunio Presennol Rhifau  50 a 54 Bannau Broughton, Pentre Broughton, Wrecsam.

 

PENDERFYNWYD – Bod y Cyngor yn ymrwymo i Rwymedigaeth yn unol ag Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i amrywio’r rhannau perthnasol o’r Rwymedigaeth Gynllunio bresennol i alluogi i rifau  50 a 54 Bannau Broughton gael eu meddiannu fel eiddo rhent canolradd a chydberchnogaeth.  Bod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio yn derbyn awdurdod dirprwyedig i benderfynu ar ffurf derfynol a chynnwys y Rhwymedigaeth.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2018/0139 – Cais am Ganiatâd Cynllunio Amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl ar dir i'r de o Pinecroft, Ffordd Afoneitha, Pen-y-Cae, Wrecsam.

 

Mynegodd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd John Phillips) ei gefnogaeth i argymhelliad y Swyddog.

 

PENDERFYNWYD -

 

(1)        Bod Rhwymedigaeth yn unol ag Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn ofynnol i sicrhau gwaith cynnal a chadw a rheolaeth y coridor afon sydd wedi’i amlinellu’n las ar

Gynllun Lleoliad Rhif WR/1/A a bod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio yn derbyn awdurdod dirprwyedig i gymeradwyo'r ffurf derfynol a chynnwys y rhwymedigaeth.

(2)        Ar ôl cyflawni rhwymedigaeth Adran 106, dylid rhoi CANIATÂD yn unol ag argymhelliad Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio fel y nodir yn adroddiad HEP/12/18 o’r Atodiad i’r Adroddiad.

(3)        Os nad yw rhwymedigaeth Adran 106 yn cael ei gwblhau o fewn 6 mis o ddyddiad penderfyniad y Pwyllgor, dylid rhoi awdurdod dirprwyedig i Bennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio WRTHOD

caniatâd cynllunio am y rheswm canlynol:

 

Rheswm

Nid yw’r datblygiad yn gwneud darpariaeth ddigonol ar gyfer cynnal a chadw coridor afon yr Afon Eitha yn hirdymor a gan hynny, nid yw’r datblygiad yn cyd-fynd â pholisi EC6 Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam.   

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2018/0588 – Dymchwel siop ac uned storio bresennol a Chais Amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl (13 annedd) yn 120 Lôn Rhosnesni, Rhosnesni, Wrecsam.

 

Siaradodd Mr Daniel Jones (cymydog) yn erbyn y cais.

Siaradodd Mr Stuart Hatherall (asiant) o blaid y cais.

 

Dywedodd y Cadeirydd, os oedd yr Aelodau o blaid rhoi caniatâd, y dylid cynnwys brawddeg ychwanegol i hysbysu'r ymgeisydd, os nad oedd y rhwymedigaeth yn cael ei gwblhau o fewn 6 mis o ddyddiad penderfyniad y Pwyllgor, byddai’r caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod a byddai’r rheswm am hynny yn cael ei nodi.  Cytunodd y Pwyllgor ar hyn.

 

PENDERFYNWYD -

 

(1)        Bod Rhwymedigaeth yn unol ag Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn ofynnol i sicrhau cyfraniad ariannol o £13,000 tuag at ddiweddaru a gwella cyfleusterau chwarae Parc Acton, a bod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio yn derbyn awdurdod dirprwyedig i gytuno ar ffurf derfynol a chynnwys y rhwymedigaeth.

 

 

(2)        Ar ôl cyflawni rhwymedigaeth Adran 106, dylid rhoi CANIATÂD yn unol ag argymhelliad Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio fel y nodir yn adroddiad HEP/12/18.

 

 

(3)        Os nad yw rhwymedigaeth Adran 106 yn cael ei gwblhau o fewn 6 mis o  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 44.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.