Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Ken Bickerton  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

37.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Frank Hemmings, Gwenfair Jones, Marc Jones, David Maddocks, John Phillips a Paul Rogers.

 

38.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd Aelodau eu hatgoffa o’u cyfrifoldeb, yn unol â Pharagraff 11 o'r Cod Ymddygiad i Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw fusnes a fyddai’n cael ei drafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiad canlynol:

 

Eitem Rhaglen 4 – Archwiliad Safle A

 

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett – Personol ond ddim yn Rhagfarnu – Cais Rhif P/2018/0772 gan ei bod yn breswylydd yn Nôl y Ffawydd ac mae ei gŵr wedi llofnodi deiseb yn erbyn y cais.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

 

39.

Newid defnydd i Dŷ Amlfeddiannaeth (HMO) 6 ystafell wely gyda chyfanswm o 7 o breswylwyr yng Ngarthwyn, 82 Dôl y Ffawydd, Wrecsam (Cais Rhif P/2018/0772)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Mae cysylltiad aelod mewn perthynas â’r cais hwn wedi’u nodi yng Nghofnod 38 uchod).

 

Cyflwynodd y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio adroddiad mewn perthynas â’r cais uchod ac esboniodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cynnig i Aelodau’r Pwyllgor.

 

Rhoddodd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd Graham Rogers) sylw ar natur brysur y rhwydwaith priffyrdd lleol, gyda cheir yn parcio ar ddwy ochr Dôl y Ffawydd.  Nododd ei wrthwynebiad i’r cais oherwydd, yn ei farn ef, byddai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith niweidiol ar ddiogelwch y briffordd yn y lleoliad hwn oherwydd gwelededd gwael yn y fynedfa i gerbydau i Ddôl y Ffawydd.  Hefyd, roedd yr ymgeisydd wedi gwneud darpariaeth annigonol ar gyfer mannau parcio i gerbydau oddi ar y briffordd, a fyddai’n gwaethygu’r problemau presennol o barcio ar y stryd gan niweidio diogelwch y briffordd ac amwynder preswylwyr eiddo gerllaw.   Felly, cynigiodd y dylai’r cais gael ei wrthod.  

 

Wrth ystyried y cais, ystyriodd yr Aelodau’r nifer o eiddo amlfeddiannaeth yn yr ardal, mannau parcio ar y stryd, mynediad i’r safle a’r coed presennol ar y safle.

 

Ar ôl clywed barn yr Aelodau   

 

PENDERFYNWYD – GWRTHOD y cais

 

Rhesymau

 

1          Bydd y datblygiad yn niweidiol i ddiogelwch y briffordd oherwydd gwelededd annigonol yn y fynedfa i gerbydau i Ddôl y Ffawydd o ganlyniad i fannau parcio presennol ar y stryd.  Felly, mae’r datblygiad yn groes i bolisi GDP1(d) Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

2          Gwnaed darpariaeth annigonol ar gyfer mannau parcio i gerbydau oddi ar y briffordd, ac o ganlyniad i’r datblygiad bydd cynnydd yn y lefelau parcio ar y stryd yn ardal y safle gan niweidio diogelwch y briffordd ac amwynder preswylwyr eiddo gerllaw.  Felly, mae’r datblygiad yn groes i bolisi GDP1(f) a T8 Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam. 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.