Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Ken Bickerton  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

33.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Marc Jones, Paul Rogers ac Andy Williams.

 

34.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 78 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2018 fel cofnod cywir. 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2018.

 

Cywiro’r Cofnodion:  Cofnodwyd bod y Cynghorydd Tina Mannering yn absennol a bod y Cynghorydd Graham Rogers yn bresennol.

 

PENDERFYNWYD – Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2018 fel cofnod cywir, yn amodol ar yr uchod.

 

35.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd Aelodau o’u cyfrifoldeb, o dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r busnesau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

                                                                                        

Eitem 4 ar y Rhaglen – Ceisiadau Rheoli Datblygu

 

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett – Cyslltiad Personol nid Rhagfarnllyd – Cais Rhif P/2018/0772 am ei bod yn breswylydd ar Dôl y Ffawydd ond yn byw ar ben arall y stryd.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod yn yr eitem hon gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd Gwenfair Jones – Cysylltiad Personol nid Rhagfarnllyd – Cais Rhif P/2018/0738 am ei bod yn aelod o Gyngor Cymuned Gwersyllt.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod yn yr eitem hon gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd Tina Mannering - Cysylltiad Personol – Cais Rhif P/2018/0426 am ei bod wedi rhag-benderfynu’r cais. Gwnaeth y Cynghorydd, yn ei rôl fel un o'r Aelodau Lleol, sylwadau yn unol â Rhan 3, Adran 12(2) Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gan nodi ei chefnogaeth ar gyfer y datblygiad arfaethedig, ac yna gadawodd y cyfarfod, ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny. 

 

Y Cynghorydd Tina Mannering - Cysylltiad Personol a Rhagfarnllyd – Cais Rhif P/2018/0738 am ei bod wedi rhento tir oddi ar berchennog y safle.  Roedd y Cynghorydd eisoes wedi gadael y cyfarfod cyn i’r cais gael ei ystyried.

 

Y Cynghorydd Mike Dixon - Cysylltiad Personol a Rhagfarnllyd - Cais Rhif  P/2018/0836 am ei fod yn adnabod yr ymgeisydd.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

 

36.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 321 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/11/18) i Aelodau ystyried ceisiadau cynllunio a thynnwyd sylw at ei atodiad i’r adroddiad lle bo’n berthnasol.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2018/0426 – Trawsnewid a newid defnydd i un annedd (caniatawyd yn flaenorol o dan God Rhif P/2012/0735) yn Disused Mill, Bradley Mill, Bradle, Wrecsam.

 

 (Mae cysylltiad aelod mewn perthynas â’r cais hwn wedi’u nodi yng Nghofnod 35 uchod).

 

Siaradodd Mr Matt Gilbert (Asiant) i gefnogi'r cais.

 

Wrth ystyried y cais cyfeiriwyd at yr hanes cynllunio a bod y cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais hwn yn union fel y rhai a gymeradwywyd yn flaenorol (Rhagfyr 2012) o ran dyluniad, mynediad a pharcio.  Yn ogystal, ni wnaed unrhyw newidiadau i bolisi cynllunio lleol mewn cysylltiad â thrawsnewid adeiladau gwledig ers y rhoddwyd caniatâd yn flaenorol.  Ers y dyddiad hynny mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau pellach ar ddehongli Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd sydd wedi arwain at ymateb i'r ymgynghoriad gan Gyfoeth Naturiol Cymru y dylid gwrthod caniatâd cynllunio.  Golyga hyn mai argymhelliad Adroddiad y Pwyllgor ydi gwrthod caniatâd cynllunio.  

 

Fe awgrymwyd gohirio ystyried y cais er mwyn i Bennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio gael cyngor technegol pellach gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) mewn cysylltiad ag unrhyw asesiadau technegol ychwanegol sydd eu hangen a/neu ofynion lliniaru llifogydd sydd eu hangen gan yr ymgeisydd. Cytunodd y Pwyllgor ar hyn.

 

PENDERFYNWYD – GOHIRIO ystyried y cais er mwyn i Bennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio gael amser i gael cyngor technegol pellach gan CNC mewn cysylltiad ag asesiadau technegol ychwanegol sydd eu hangen a/neu ofynion lliniaru llifogydd os bydd caniatâd cynllunio yn cael ei roi er mwyn i’r cais gael ei ystyried gan y Pwyllgor ar sail cymaint o wybodaeth â phosibl.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif  P/2018/0738 - Gosod cynhwysydd morgludiant er mwyn storio offer pêl-droed i gael ei ddefnyddio gan Glwb Pêl-droed Llai United tra’n defnyddio lleiniau eraill yn ogystal â gosod ffens posibl yn y dyfodol o amgylch y cynhwysydd gyda ffens rhwyll ‘V’ gwyrdd i ddarparu diogelwch ychwanegol ac ati yng Nghae Criced, Ffordd Parc y Mur, Bradle, Wrecsam.

 

 (Mae cysylltiadau aelodau mewn perthynas â’r cais hwn wedi’u nodi yng Nghofnod 35 uchod).

 

Siaradodd Ms Louise Roberts (yn cynrychioli’r Clwb Bowls) yn erbyn y cais.

 

Cefnogodd un o’r Aelodau Lleol (y Cynghorydd Tina Mannering) y cais gan fod angen y cynhwysydd i storio offer a bydd yn cefnogi cynaliadwyedd hir dymor y tîm pêl-droed ieuenctid lleol. Yn ei barn hi, ni fyddai lleoliad y cynhwysydd yn cael effaith andwyol ar amwynder gweledol yr ardal, ac awgrymodd y dylid rhoi caniatâd.

 

Mynegodd yr Aelod Lleol arall (y Cynghorydd David Griffiths) ei wrthwynebiad i’r cais gan y byddai lleoliad y cynhwysydd yn cael ei effaith andwyol ar ddiogelwch y Clwb Bowls a byddai’n arwain at achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol eto a oedd wedi digwydd yn y gorffennol. Yn ei farn o, roedd yna leoliadau mwy addas i leoli'r cynhwysydd ar y safle.

 

Wrth ystyried y cais, awgrymodd sawl Aelod bod y cais yn cael  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 36.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.