Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Ken Bickerton  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

29.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Michael Dixon, Tina Mannering John Phillips, Graham Rogers ac Andy Williams.

 

30.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Medi 2018 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Medi 2018.

 

PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Medi 2018 fel cofnod cywir.

 

31.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd Aelodau eu hatgoffa o’u cyfrifoldeb – yn unol â Pharagraff 11 o'r Cod Ymddygiad i Aelodau – i ddatgan unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw fusnes a fyddai’n cael ei drafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

                                                                                        

Eitem 4 ar y Rhaglen – Ceisiadau Rheoli Datblygu

 

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett – Cysylltiad Personol ac sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2018/0546 – gan ei bod wedi gweithio i Aelod Seneddol yn cynrychioli etholwr oedd wedi cwyno am ofodau parcio i’r anabl yn yr orsaf fysiau.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd Gwenfair Jones – Cysylltiad Personol ac sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2018/0546 - gan ei bod yn wraig i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd Ronnie Prince – Cysylltiad Personol ac sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2018/0644 – gan ei fod yn adnabod un o’r gwrthwynebwyr.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2018/0693 – gan bod ganddi gysylltiad â pherchennog y tŷ y drws nesaf, sydd wedi gwrthwynebu’r caniatâd cynllunio blaenorol a gyflwynwyd ar gyfer y safle.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

 

32.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 46 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/10/18) i Aelodau ystyried ceisiadau cynllunio a thynnwyd sylw at ei Adroddiad Adendwm lle bo’n berthnasol.  

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2017/1032 – Cais i ddileu Amod Rhif  14 Caniatâd Cynllunio P/2014/0781 i ganiatáu prosesu tua 1,000,000 o adar bob wythnos yn Maelor Foods, Pickhill Lane, Cross Lanes, Wrecsam.

 

Siaradodd David Williams (yn cynrychioli gwrthwynebwyr) yn erbyn y cais.

Siaradodd Guy Evans (asiant) i gefnogi'r cais.

 

Tynnodd yr Aelod Lleol (Cynghorydd John Pritchard) sylw Aelodau at hanes cynllunio’r safle a bod yr amod wedi ei gosod er mwyn gwarchod amwynderau trigolion eiddo cyfagos.   Soniodd am y problemau presennol o ran rheoli arogleuon ar y safle a bod cwynion diweddar gan drigolion ynglŷn â’r arogleuon sy’n dod o weithrediad cyfredol y safle wedi eu cadarnhau gan Gyfoeth Naturiol Cymru a bod camau adferol wedi eu cynnig.  Yn ei farn o, bydd dwysau defnydd y safle fel y nodir yn y cais yn cynyddu yn sylweddol y perygl o fwy o arogl a digwyddiadau llygredd ar y safle. Bydd hyn yn cael effaith niweidiol ar amwynder preswyl, yr amgylchedd lleol a’r economi.  Yn ogystal â hyn byddai’r cais yn golygu cynnydd sylweddol mewn traffig HGV i ac o'r safle a fyddai’n niweidiol i ddiogelwch ar y priffyrdd yn y lleoliad hwn.   Felly, gofynnodd am i’r cais gael ei wrthod.

 

Atgoffodd Arweinydd Rheolaeth Gynllunio Aelodau bod mesurau i atal neu leihau sŵn, arogleuon a llygredd rhag dod o'r safle yn cael eu rheoleiddio gan Drwydded Atal a Rheoli Llygredd a ddyfernir gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

 

Wrth ystyried y cais roedd sawl Aelod o’r farn y byddai’r cynnydd yn y traffig HGV yn cael effaith niweidiol ar ddiogelwch ar y briffordd ac amwynder trigolion eiddo gerllaw, ac argymhellwyd gwrthod y caniatâd.   Cytunodd y Pwyllgor ar hyn.

 

PENDERFYNWYD – GWRTHOD rhoi caniatâd.

 

Rheswm

Byddai'r cais yn golygu cynnydd sylweddol mewn traffig HGV, fyddai'n niweidiol o ran diogelwch ar y priffyrdd ac amwynder trigolion eiddo gerllaw, felly byddai'n groes i bolisi GDP 1 (d) ac (f) Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2017/1037 – Cais i ddileu Amod Rhif  11 Caniatâd Cynllunio P/2017/0165 i ganiatáu prosesu tua 1,000,000 o adar bob wythnos yn Maelor Foods, Pickhill Lane, Cross Lanes, Wrecsam.

 

Roedd y cais hwn yn gysylltiedig â Cheisiadau Cynllunio P/2015/0838 a P/2017/1038.

 

PENDERFYNWYD – GWRTHOD rhoi caniatâd.

 

Rheswm

Byddai'r cais yn golygu cynnydd sylweddol mewn traffig HGV, fyddai'n niweidiol o ran diogelwch ar y priffyrdd ac amwynder trigolion eiddo gerllaw, felly byddai'n groes i bolisi GDP 1 (d) ac (f) Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2017/1038 – Cais i ddileu Amod Rhif  11 Caniatâd Cynllunio P/2015/0838 i ganiatáu prosesu tua 1,000,000 o adar bob wythnos yn Maelor Foods, Pickhill Lane, Cross Lanes, Wrecsam.

 

Roedd y cais hwn yn gysylltiedig â Cheisiadau Cynllunio P/2015/0838 a P/2017/1037 uchod.

 

PENDERFYNWYD – GWRTHOD rhoi caniatâd.

 

Rheswm

Byddai'r cais yn golygu cynnydd sylweddol mewn traffig HGV, fyddai'n niweidiol o ran diogelwch ar y priffyrdd ac amwynder trigolion eiddo gerllaw, felly byddai'n  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 32.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.