Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Ken Bickerton  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

21.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Gwenfair Jones, Marc Jones, Paul Jones, Paul Pemberton, John Phillips, John Pritchard a Paul Rogers.

22.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.   

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad.

23.

Cais amlinellol (gyda'r holl faterion wedi'u cadw'n ôl heblaw mynediad) ar gyfer gwasanaethau ymyl y ffordd gan gynnwys gorsaf betrol gyda chiosg ategol a maes parcio a gwaith ar dir i'r Gorllewin o Glwb Golff Wrecsam, Ffordd Holt, Llanypwll, Wrecsam (Cais Rhif P/2017/ 0527). pdf icon PDF 248 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad ar y cais uchod a rhoddodd y Swyddog Arweiniol Rheolaeth Cynllunio eglurhad ar y cynnig i Aelodau'r Pwyllgor. 

 

Gofynnodd y Cadeirydd, yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Lleol, i'r Aelodau ystyried rhwydwaith y briffordd leol ac effaith y fynedfa / allanfa arfaethedig, sydd wedi cymryd rhan o gylchfan Ffordd Holt A5156/A534 ac sydd hefyd yn rhannu’r fynedfa / allanfa â’r Clwb Golff cyfagos, ar ddiogelwch priffordd yn y lleoliad hwn.

 

Yn ystod cyfnod ystyried y cais, mynegodd sawl Aelod bryder y byddai’r datblygiad arfaethedig yn arwain at gerbydau, yn enwedig cerbydau nwyddau trwm, yn gyrru allan o’r datblygiad arfaethedig ac yn syth ar gylchfan brysur. Cyfeiriwyd hefyd at y mesurau posib y gellid eu rhoi ar waith i ostwng cyflymder traffig sy’n teithio tua’r gylchfan o gyfeiriad y de. Awgrymwyd y dylid gohirio ystyriaeth bellach o’r cais er mwyn caniatáu amser i'r ymgeisydd gyflwyno cynllun mesurau i ostwng cyflymder cerbydau ar y ffordd i’r de o’r gylchfan. Cytunodd y Pwyllgor ar hyn.

 

PENDERFYNWYD – GOHIRIO ystyried y cais er mwyn caniatáu amser i'r ymgeisydd gyflwyno manylion llawn y cynllun mesurau gostwng cyflymder wrth deithio o gyfeiriad y de tuag at gylchfan Ffordd Holt A5156/A534 ar i fynd i’r afael â phryderon a godwyd gan Aelodau fel y gallai'r cais gael ei ystyried gan y Pwyllgor ar sail y wybodaeth lawnaf bosibl.

24.

Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn ôl yn unol â Chaniatâd Cynllunio Amlinellol (P/2014/0905- Mynediad, ymddangosiad, tirlunio, gosodiad a maint ar gyfer codi 362 annedd ar yr holl Gamau, gan gynnwys 25% o Dai Fforddiadwy, Gofod Agored Cyhoeddus, cyfleusterau chwarae, gwaith cysylltiedig gan gynnwys basn gwanhau d?r wyneb a chodi dwy is-orsaf ar dir Home Farm, Ffordd Gresffordd, Llai, Wrecsam (Cais Rhif P/2017/1054) pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Roedd y Cynghorydd Robert Walsh yn bresennol fel un o’r Aelodau Lleol ac roedd Andrew Atkinson yn Aelod Lleol cyfagos).

 

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad ar y cais uchod a rhoddodd y Swyddog Arweiniol Rheolaeth Cynllunio eglurhad ar y cynnig i Aelodau'r Pwyllgor. 

 

Nododd y ddau Aelod Lleol, ynghyd â’r Aelod Lleol cyfagos, eu gwrthwynebiad i’r cais a chyfeirio at y materion canlynol yn benodol:

 

·         colled sylweddol o wrychoedd, rhan o wal gerrig bresennol a thorri coeden dderw aeddfed (T20) i hwyluso mynediad cerbydau a cherddwyr i'r safle ac i anheddau sy’n wynebu Ffordd Gresffordd;

·         effaith andwyol ar rwydwaith y briffordd leol oherwydd bod mwy o draffig yn dod o’r datblygiad;

·         y posibilrwydd y bydd ffyrdd ystâd mewnol yn cael eu defnyddio fel “llwybr slei” rhwng Ffordd Gresffordd a’r Filltir Syth; 

·         nid yw’r manylion am y gwaith sydd i’w wneud ar Groesffordd y Goron a’r mesurau gostegu traffig a chyfyngu cyflymder ar hyd Ffordd Gresffordd a’r Filltir Syth wedi’u darparu cyn y cais materion a gadwyd yn ôl;

·         lleoliad arfaethedig y fynedfa i’r safle a’r mannau croesi i gerddwyr ar hyd Ffordd Gresffordd;

·         mae rhai newidiadau wedi’u gwneud i ddarpariaeth y gwasanaeth bws lleol ers y caniatawyd y cais cynllunio amlinellol;

·         dyluniad a diogelwch y pantiau draenio arfaethedig ar y safle;

·         y gwaith cloddio am lo a wnaed yno yn y gorffennol a sefydlogrwydd y safle.

 

Felly, gwnaethant ofyn i’r cais gael ei wrthod.

 

Yn ystod cyfnod ystyried y cais awgrymwyd, os oedd Aelodau o blaid rhoi caniatâd ac er budd diogelwch ar y priffyrdd, y dylid newid Amod 2 i gynnwys manylion llawn am yr holl fannau croesi i gerddwyr ar hyd Ffordd Gresffordd.   Ar ben hynny, i sicrhau safon dderbyniol o ran edrychiad ac amwynder gweledol yr ardal, bod amodau ychwanegol yn cael eu cynnwys i ddarparu ar gyfer cynllun i drin y wal derfyn bresennol sy’n wynebu Ffordd Gresffordd ac i blannu coeden dderw newydd.  Cytunodd y Pwyllgor ar hyn.

 

Ar ôl clywed barn yr Aelodau

 

PENDERFYNWYD – y dylid RHOI caniatâd yn unol ag argymhelliad Pennaeth Yr Amgylchedd a Chynllunio fel y nodir yn adroddiad HEP/08/18 yn ogystal â’r amod ychwanegol a’r diwygiadau i Argymhelliad B a nodir yn yr Adroddiad Adendwm a’r ychwanegiadau canlynol:

 

Diwygio Amod 2  

Ychwanegu (vi) Manylion llawn y mannau croesi i gerddwyr ar hyd y B5373 Ffordd Gresffordd.

 

Ychwanegu Amod 8

Bydd y gwaith i’r wal derfyn bresennol sy’n wynebu Ffordd Gresffordd, i hwyluso darpariaeth mynedfa i gerbydau a cherddwyr, ond yn cael wneud yn unol â’r cynllun trin terfyn a fydd yn cael ei gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo’n ysgrifenedig cyn i unrhyw waith ddechrau. 

 

Rheswm: I sicrhau bod y datblygiad yn cyrraedd safon dderbyniol o ran edrychiad er budd mwynderau gweledol yr ardal.

 

Ychwanegu Amod 09

O fewn 3 mis i ddechrau’r datblygiad, dylai cynllun i blannu coeden dderw yn lle coeden T20, fel y dengys ar lun rhif P.906.17.01 Datganiad Dull Coedyddiaeth Diwygiad C, gael ei gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo’n  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 24.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.