Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Ken Bickerton  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

17.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Marc Jones.  

 

18.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 46 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir: 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 2 Gorffennaf 2018 a 13 Gorffennaf 2018.

 

PENDERFYNWYD- llofnodi Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 2 Gorffennaf 2018 a 13 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir.

 

19.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd Aelodau o’u cyfrifoldeb, o dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r busnesau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

                                                                                        

Eitem 4 ar y Rhaglen – Ceisiadau Rheoli Datblygu

 

Y Cynghorydd Paul Pemberton – Cysylltiad Personol ac sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2018/0427 – gan ei fod yn adnabod yr ymgeisydd a'r achwynydd.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedyn.

 

Y Cynghorydd Tina Mannering - Cysylltiad Personol ac sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2018/0439 – wedi rhag-benderfynu’r cais.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedyn.

 

20.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 76 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/08/18) i Aelodau ystyried ceisiadau cynllunio a thynnwyd sylw at ei Adroddiad Adendwm lle bo’n berthnasol.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2017/0527 – Cais amlinellol (gyda’r holl faterion wedi’u cadw’n ôl heblaw mynediad) ar gyfer gwasanaethau ymyl y ffordd gan gynnwys gorsaf betrol gyda chiosg ategol a maes parcio a gwaith ar dir i’r Gorllewin o Glwb Golff Wrecsam, Ffordd Holt, Llanypwll, Wrecsam.

 

Siaradodd Sue Steer (yn cynrychioli Clwb Golff Wrecsam) yn erbyn y cais.

Siaradodd Ryan Grant (asiant) i gefnogi'r cais.

 

PENDERFYNWYD – Trefnu YMWELIAD SAFLE i Aelodau’r Pwyllgor weld safle’r cais cyn i’r Pwyllgor benderfynu ar y cais.

 

Rheswm dros yr Ymweliad: Ystyried effaith trefniadau mynediad a diogelwch ar y briffordd.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2017/1054- Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn ôl yn unol â Chaniatâd Cynllunio Amlinellol (P/2014/0905- Mynediad, ymddangosiad, tirlunio, gosodiad a maint ar gyfer codi 362 annedd ar yr holl Gamau, gan gynnwys 25% o Dai Fforddiadwy, Gofod Agored Cyhoeddus, cyfleusterau chwarae, gwaith cysylltiedig gan gynnwys basn gwanhau dŵr wyneb a chodi dwy is-orsaf ar dir Home Farm, Ffordd Gresffordd, Llai, Wrecsam.     

 

Siaradodd Dennis Owen (yn cynrychioli Grŵp Gweithredu Ffordd Gresffordd a Chyngor Cymuned Llai) yn erbyn y cais.

Siaradodd Rebecca Hilton (asiant) i gefnogi'r cais.

 

PENDERFYNWYD – Trefnu YMWELIAD SAFLE i Aelodau’r Pwyllgor weld safle’r cais cyn i’r Pwyllgor benderfynu ar y cais.

 

Rheswm dros yr Ymweliad: Ystyried colled wal gerrig a choeden dderwen a llwybrau cerdded o’r safle.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2017/0623 – Newid defnydd a thrawsnewid beudai i 13 uned breswyl, gan gynnwys dychwel rhannol, trefniadau mynediad a pharcio yn Broad Oak Farm, Lôn Llyndir, yr Orsedd, Wrecsam. 

 

PENDERFYNWYD – y dylid GWRTHOD y cais yn unol ag argymhelliad Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio fel y nodir yn adroddiad HEP/08/18.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2018/0223– Trawsnewid beudai (gan gynnwys dymchwel rhannol) i ffurfio 5 annedd, gan gynnwys trefniadau mynediad a gwaith cysylltiedig yn Broad Oak Farm, Lôn Llyndir, yr Orsedd, Wrecsam. 

 

PENDERFYNWYD – y dylid GWRTHOD y cais yn unol ag argymhelliad Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio fel y nodir yn adroddiad HEP/08/18.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2017/0951 – Dymchwel gweithdy presennol a chais ar gyfer Caniatâd Cynllunio Amlinellol i godi 1 Annedd ar wahân (gyda’r holl faterion wedi’u cadw’n ôl) yn 1 Cae Pentre, Singrett Hill, Llai, Wrecsam. 

 

Siaradodd Stuart Hatherall (asiant) o blaid y cais.

 

Nododd un o’r Aelodau Lleol (y Cynghorydd Robert Walsh) bod y safle o fewn cwrtil presennol  1 Cae Pentre, wedi’i ddefnyddio yn flaenorol fel man storio gweithredol ar gyfer cerbydau HGV.   Yn ei farn ef ni fyddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol ar amddiffyn y Rhwystr Glas yn y lleoliad hwn a gofynnodd i'r Aelodau weld y safle cyn penderfynu ar y cais cynllunio.     

 

PENDERFYNWYD – y dylid GWRTHOD y cais yn unol ag argymhelliad Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio fel y nodir yn adroddiad HEP/08/18.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2018/0287 – Cais am ganiatâd i arddangos hysbysebion wedi’u goleuo a heb eu goleuo yn Co-operative Food, Ffordd Caergybi,  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 20.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.