Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

113.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr I. David Bithell, MBE, David Maddocks ac Andy Williams.

 

114.

Cadarnhau Cofnodion

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir:

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 7 Hydref a 18 Hydref 2019.

 

 

115.

7 Hydref 2019 pdf icon PDF 219 KB

Dogfennau ychwanegol:

116.

18 Hydref 2019 pdf icon PDF 174 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cywiro’r Cofnodion: Y Cynghorwyr Michael Dixon a J.R. Skelland wedi’u nodi’n bresennol er eu bod nhw'n absennol o'r cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD – Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Hydref ac 18 Hydref 2019 fel cofnod cywir.

 

 

117.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r eitemau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 4 ar y Rhaglen – Ceisiadau Rheoli Datblygu

 

Eitem Rhif 4e – Y Cynghorydd Frank Hemmings – Cysylltiad Personol ac sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2019/0684. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais – Roedd yr Aelod yn adnabod yr ymgeisydd.

 

Eitem Rhif 4e  - Y Cynghorydd John Pritchard – Cysylltiad Personol ac sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2019/0398. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais – Aelod o’r teulu yn byw yn ymyl.

 

Eitem Rhif 4e - Y Cynghorydd Paul Roberts  – Cysylltiad Personol ac sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2019/0398. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais. Gwasanaeth Personol i’r Cyngor Cymuned.

 

Eitem Rhif 4f - Y Cynghorydd Michael Morris – Cysylltiad Personol a Chysylltiad sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2019/0528 – yn mynychu Cyfarfodydd Cyngor Cymuned Abenbury (nid fel Aelod)

 

Eitem Rhif 4k - Y Cynghorydd Michael Morris – Cysylltiad Personol a Chysylltiad sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2019/0605 – Yn adnabod yr ymgeisydd, gyda busnes lleol.

 

Eitem Rhif 4h - Y Cynghorydd Michael Dixon – Cysylltiad Personol a Chysylltiad sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2019/0556. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais – Yr Aelod yw’r Ymgeisydd.

 

 

 

 

 

118.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 295 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio adroddiad (COPR/35/19) i benderfynu ar y ceisiadau cynllunio wedi’u rhestru

119.

CAIS RHIF: P/2018/1004 – CEFN BANK COTTAGES, WATERLOO PLACE, CEFN MAWR, WRECSAM pdf icon PDF 251 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Mr Bob Dewey (Cynrychioli'r Ymgeisydd) wedi nodi ei fwriad i siarad o blaid y cais, ond ni wnaeth hynny yn y cyfarfod.

 

Cyflwynodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cais i bawb a oedd yn bresennol.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodir yn adroddiad (COPR35/19).

 

 

120.

CAIS RHIF: P/2019/0348 - OAK TREE TAVERN, 45 I 47 FFORDD RHIWABON, WRECSAM pdf icon PDF 219 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd Mr John Steven (yr ymgeisydd) o blaid y cais.

 

Siaradodd Nicola Hughes (preswylydd lleol) yn erbyn y cais.

 

Siaradodd yr Aelod Lleol (Y Cynghorydd R Alun Jenkins) am y cais ac fe gododd y pryderon canlynol:

 

·         Amserlenni yn berthnasol i werthu’r eiddo

·         Cyhoeddusrwydd o ran gwerthu'r eiddo

·         Newidiadau i’r cynlluniau cychwynnol

 

Cadarnhaodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio bod y wybodaeth a ddarparwyd yn awgrymu bod yr ymgeisydd wedi gwneud ymdrechion rhesymol i hysbysebu gwerthiant yr eiddo mewn nifer o ffyrdd.

Rhoddwyd sicrwydd na fyddai’r gwaith arfaethedig o addasu’r adeiladau yn arwain at effaith niweidiol i leoliad y datblygiad neu ar gymeriad neu ymddangosiad yr ardal gadwraeth a'r adeiladau rhestredig cyfagos ar Ffordd y Tylwyth Teg. 

 

PENDERFYNWYD: CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio y nodwyd yn adroddiad COPR/35/19.

 

121.

CAIS RHIF: P/2019/0354 – TIR ODDI AR FFORDD Y CHWYTH, BRYMBO, WRECSAM pdf icon PDF 287 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Fe siaradodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio am y cais a thynnwyd sylw yr Aelodau at wybodaeth ar y adendwm.

 

PENDERFYNWYD: CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio  fel y nodwyd yn adroddiad COPR/35/19 yn amodol i Adran 106.

 

 

122.

CAIS RHIF: P/2019/0376 - 46 DÔL Y FFAWYDD, WRECSAM pdf icon PDF 156 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd Mr Paul Spencer yn erbyn y cais.

 

Fe gyflwynodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cais.

 

PENDERFYNWYD – Bod caniatâd yn cael ei WRTHOD gan y byddai’r datblygiad yn achosi cynnydd annerbyniol mewn parcio ar hyd stryd preswyl sydd eisoes gyda phroblemau tagfeydd parcio.

 

 

 

123.

CAIS RHIF: P/2019 /0398 - 4 GORLLEWIN FFORDD Y BONT, PENTRE MAELOR, WRECSAM pdf icon PDF 171 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau mewn perthynas â’r eitem hon yng Nghofnod 117 uchod)

 

Mynychodd Stephen Nott (preswylydd lleol) i siarad yn erbyn y cais ond gofynnodd i’r eitem gael ei ohirio.

 

PENDERFYNWYD – Bod y broses ystyried y cais yn cael ei OHIRIO i ganiatáu’r Cyngor Cymuned i gael digon o amser i ymateb i sylwadau’r Swyddogion Cynllunio. Disgwyl am ymateb pellach gan y Cyngor Cymuned. Adrodd i gyfarfod mis Rhagfyr.

 

124.

CAIS RHIF: P/2019 /0528 - B & Q WRECSAM, FFORDD Y BERS, WRECSAM pdf icon PDF 260 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau mewn perthynas â’r eitem hon yng Nghofnod 117 uchod)

 

Fe siaradodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio am y cais a thynnwyd sylw yr Aelodau at wybodaeth ar y adendwm.

 

PENDERFYNWYD: CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/35/19.

 

 

125.

CAIS RHIF: P/2019/0530 - COLLIERS PARK, FFORDD CAER, GRESFFORDD, WRECSAM pdf icon PDF 235 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD: CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/35/19

 

DSW ydych chi eisiau i ni gynnwys y nodyn canlynol?

 

Ychwanegu Nodyn i’r Ymgeisydd

 

Cynghorir yr ymgeisydd i ystyried defnyddio arwyddion dwyieithog?

 

 

126.

CAIS RHIF: P/2019/0556 - ADWY GRANGE, LÔN TANLLAN, COEDPOETH, WRECSAM pdf icon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau mewn perthynas â’r eitem hon yng Nghofnod 117 uchod)

 

Cyflwynodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cais ac wrth wneud hynny dyma'n atgoffa aelodau nad oes unrhyw newidiadau wedi'u cynllunio ar gyfer to yr eiddo.

 

Bu trafodaethau gyda’r Aelodau yn tynnu sylw at hepgor hanes y safle mewn perthynas â'r cais.

 

Cywiriad i’r adroddiad – Tudalen 68 HANES Y SAFLE

 

1.    P/2016/0531 – Dymchwel stablau presennol a chais amlinellol  i adeiladu un eiddo.

GWRTHOD – 25 Gorffennaf 2016

 

2.    P/2016/0963 – Dymchwel stablau presennol a chais amlinellol  i adeiladu un eiddo.

GWRTHOD – 5 Rhagfyr 2016

 

PENDERFYNWYD: CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/35/19

 

127.

CAIS RHIF: P/2019 /0565 - 1 QUEENSFORD, FFORDD MULSFORD, WORTHENBURY, WRECSAM pdf icon PDF 471 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Fe gyflwynodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cais ôl-weithredol.

 

Cadarnhaodd yr aelod lleol (y Cynghorydd J R Skelland) nad oedd wedi derbyn unrhyw sylwadau.

 

PENDERFYNWYD – GWRTHOD y cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/35/19.

 

128.

CAIS RHIF: P/2019 /0570 - 23 STRYT NELSON, HIGHTOWN, WRECSAM pdf icon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cais i bawb a oedd yn bresennol.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodir yn adroddiad COPR/35/19 yn ogystal â’r ychwanegiad canlynol:

 

Ychwanegu Amod

 

Bydd y defnydd a ganiateir yn dod i ben a rhoddir y gorau iddo cyn 31 Rhagfyr 2020.

Rheswm. Monitro effaith y defnydd ar amwynder preswyl cyfagos.

 

129.

CAIS RHIF: P/2019/0605 - THE WHITE LION, STRYT Y CASTELL, HOLT, WRECSAM pdf icon PDF 304 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau mewn perthynas â’r eitem hon yng Nghofnod 117 uchod)

 

Siaradodd Mr Jeremy Hughes (yr ymgeisydd) o blaid y cais.

 

Cyflwynodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cais i bawb yn bresennol ac wrth wneud hynny fe atgoffodd yr Aelodau o’r angen i gynnal a/neu wella’r ardal gadwraeth.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO'R cais ynghyd â'r amod ychwanegol:

 

Ychwanegu Amod

 

Cymeradwyo’r cais yn unol â’r amod canlynol. Bydd y datblygiad a gymeradwyir yn cadw’n llym at y cynllun wedi’i gyflwyno. I osgoi amheuaeth ni fydd yna newidiadau pellach yn cynnwys newidiadau mewn lliw heb ganiatâd ysgrifenedig pellach gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Rheswm. I warchod cymeriad ac edrychiad yr ardal Gadwraeth. Nodyn i’r Ymgeisydd. Fe’ch cynghori i beintio neu roi staen ar yr amgaeau pren yn cynnwys y dysglau pren mewn lliw llai amlwg.

 

130.

CAIS RHIF: P/2019 /0645 - STRYT YR HWCH FARM, SONTLEY, WRECSAM pdf icon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cais i bawb a oedd yn bresennol.

 

Dywedodd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd John Pritchard) wrth y Pwyllgor nad oedd wedi derbyn unrhyw wrthwynebiadau.

 

PENDERFYNWYD: CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/35/19

 

131.

CAIS RHIF: P/2019/0658 - 9A FFORDD STANLEY, PONCIAU, WRECSAM pdf icon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cais i bawb a oedd yn bresennol.

 

Mr Dafydd Evans (Cynrychioli'r Ymgeisydd) wedi nodi ei fwriad i siarad o blaid y cais, ond ni wnaeth hynny yn y cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD: CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/35/19

 

 

 

 

 

132.

CAIS RHIF: P/2019 /0684 - 1 THE RIDGEWAY, MARCHWIAIL, WRECSAM pdf icon PDF 277 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau mewn perthynas â’r eitem hon yng Nghofnod 117 uchod)

 

Cyflwynodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cais i bawb a oedd yn bresennol.

 

PENDERFYNWYD: CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/35/19

 

133.

CAIS RHIF: P/2019 /0758 - 2 FFORDD Y BERS, WRECSAM pdf icon PDF 291 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio y cais i bawb a oedd yn bresennol.

 

PENDERFYNWYD: CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/35/19

 

 

 

 

 

134.

Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig a Gyhoeddwyd pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Nodi’r Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig.

 

135.

Gorchymyn Diogelu Coed 294/2019 - 6 Lôn Yarwood, Wrecsam, LL13 9UJ pdf icon PDF 280 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad  (COPR/35/19) i ystyried y sylwadau ysgrifenedig a wnaed mewn perthynas â’r Gorchymyn Diogelu Coed CBSW 294/2019 – 6 Yarwood Drive, Wrecsam, LL13 9UJ ac i benderfynu a ddylid cadarnhau’r Gorchymyn Diogelu Coed a’i wneud yn barhaol gyda, neu heb unrhyw addasiad.

 

PENDERFYNWYD – Bod y Gorchymyn Diogelu Coed CBSW 294/2019 - “6 Yarwood Drive, Wrexham, LL13 9UJ” yn cael ei gadarnhau heb addasiad.

 

 

136.

Gorchymyn Diogelu Coed 296/2019 ’40 Rhodfa Ganol, Johnstown, LL14 1PW pdf icon PDF 267 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

 

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad  (COPR/35/19) i ystyried y sylwadau ysgrifenedig a wnaed mewn perthynas â’r Gorchymyn Diogelu Coed CBSW 296/2019 – 40 Rhodfa Ganol, Johnstown, Wrecsam, LL14 1PW ac i benderfynu a ddylid cadarnhau’r Gorchymyn Diogelu Coed a’i wneud yn barhaol gyda, neu heb unrhyw addasiad.

 

PENDERFYNWYD – Bod y Gorchymyn Diogelu Coed CBSW 296/2019 - “40 Rhodfa Ganol, Johnstown, Wrecsam, LL14 1PW” yn cael ei gadarnhau heb addasiad.

 

 

137.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Cadeirydd at adroddiad Cynllunio a Rheoleiddio COPR/10/19 y Prif Swyddog ac at Gofnod Rhif 88 – TPO 289/2018 ‘Ysgol Gynradd Gatholig St Anne’s, Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam ac atgoffodd Aelodau bod y Swyddog Coedyddiaeth am ddarparu diweddariad.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.