Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda and draft minutes

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

111.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Bryan Apsley, I David Bithell, Dana Davies, Gwenfair Jones, John Phillips, Paul Roberts ac Andy Williams.

 

112.

Archwiliad Safle A pdf icon PDF 543 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/34/19) mewn perthynas â’r cais uchod. Rhoddodd y Cadeirydd gyflwyniad ar yr adroddiad ac eglurodd yr Arweinydd Rheoli Cynllunio’r cynnig i Aelodau'r Pwyllgor. Dywedodd mai’r prif fater oedd yr effaith y byddai’r estyniad arfaethedig yn ei chael ar wedd gyffredinol yr adeilad. Cadarnhawyd bod yr estyniad arfaethedig ar wal gefn yr adeilad.

 

Nodwyd, wrth ymweld â’r safle, bod yr Aelodau wedi gweld safle’r cais a’u bod hefyd wedi gweld y safle o’r briffordd ger y bont.

 

Dywedodd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd Frank Hemmings) ei fod yn cefnogi’r cais. Dywedodd ei fod yn teimlo y byddai prif adeiladwaith yr estyniad arfaethedig yn cyd-fynd â'r eiddo sydd yno eisoes.

 

 

Dywedodd y Cynghorydd Paul Pemberton ei fod yn teimlo bod yr estyniad yn gydnaws â’r adeilad sydd yno.

 

Mynegodd y Cynghorydd Michael Dixon bryderon mewn perthynas â maint yr estyniad arfaethedig.

 

PENDERFYNWYD – CANIATÁU’R cais.

 

  1. Bydd y datblygiad a ganiateir drwy hyn yn cael ei gychwyn cyn pen pum mlynedd o ddyddiad y caniatâd hwn.

 

  1. Bydd y datblygiad yn mynd rhagddo yn unol â’r manylion a nodwyd ar y darlun(iau) cymeradwy 59/62/2 Revision A a 59/63/4 Revision A ac fel maent wedi’u cynnwys yn nogfennau’r cais.

 

  1. Rhaid cyflwyno samplau o’r holl ddeunyddiau sy’n wynebu am allan a deunyddiau’r to i'r Awdurdod Cynllunio Lleol, i’w cymeradwyo’n ysgrifenedig, cyn eu defnyddio.

Bydd y datblygiad yn mynd rhagddo yn unol â’r manylion sydd wedi eu cymeradwyo.

 

  1. Cyn eu gosod yn yr estyniad, bydd manylion llawn y deunyddiau arfaethedig a gorffeniad allanol y ffenestri a'r drysau'n cael eu cyflwyno i'w Awdurdod Cynllunio Lleol i gael eu cymeradwyo’n ysgrifenedig. 

Bydd y datblygiad yn mynd rhagddo yn unol â’r manylion sydd wedi eu cymeradwyo. 

 

Rhesymau

 

  1. Cydymffurfio ag Adran 91(3) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

 

  1. Cydymffurfio ag Adran 71ZA(2) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

 

  1. I sicrhau bod y datblygiad yn cyrraedd safon dderbyniol o ran edrychiad er budd mwynderau gweledol yr ardal, yn unol â pholisïau GDP1 a PS2 Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

 

  1. I sicrhau bod y datblygiad yn cyrraedd safon dderbyniol o ran edrychiad er budd mwynderau gweledol yr ardal, yn unol â pholisïau GDP1 a PS2 Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.