Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

88.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr I David Bithell MBE a Michael Dixon.

 

89.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 264 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Medi 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Medi 2019.

 

Cywiro’r Cofnodion:

Cofnod Rhif 76 – Ceisiadau Rhifau P/2019/0394 a P/2019/0395 – 31 Stryt Fawr, Wrecsam. Dylid cyfeirio at y Cynghorydd R Alun Jenkins fel Aelod Ward nid Aelod Ward Gyfagos.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar yr uchod, llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Medi 2019 fel cofnod cywir.

 

90.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r eitemau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 4 ar y Rhaglen – Ceisiadau Rheoli Datblygu

 

Y Cynghorydd Marc Jones – Cysylltiad Personol a Chysylltiad sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2019/0653. Ymlyniad gwleidyddol.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.

 

Eitem Rhif 4o - Y Cynghorydd Michael Morris – Cysylltiad Personol a Chysylltiad sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2019/0653. Yn adnabod yr ymgeisydd, yr un Plaid Wleidyddol.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.

 

Eitem Rhif 4o - Y Cynghorydd Paul Roberts  – Cysylltiad Personol ac sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2019/0653. Ymlyniad gwleidyddol.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.

 

 

91.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 262 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/34/19) i benderfynu ar y ceisiadau cynllunio a restrwyd. 

 

 

92.

CAIS RHIF: P/2017/1045 - THE LAW COURTS, BODHYFRYD, WREXHAM pdf icon PDF 798 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cadeirydd y cais i bawb a oedd yn bresennol.

 

Siaradodd Mr Mike Southall, Avison Young (yn cynrychioli’r ymgeisydd) o blaid y cais.

 

Cyfeiriodd y Cadeirydd Aelodau'r Pwyllgor at y sylw yn yr adendwm mewn perthynas â Gorchmynion Diogelu Coed.

 

Siaradodd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd Paul Jones) am y cais a dywedodd wrth y Pwyllgor ei fod yn falch i weld y byddai Wrecsam yn cadw ei Lys Ynadon.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/34/19.

 

93.

CAIS RHIF: P/2018/1047 - NANTCOL, 57 BRYN GLAS, RHOSLLANERCHRUGOG, WRECSAM pdf icon PDF 419 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cadeirydd y cais i bawb a oedd yn bresennol.

 

Siaradodd y Cynghorydd Paul Pemberton (Aelod Lleol Cyfagos) am y cais a chyfeiriodd at ddigwyddiad o lifogydd a oedd wedi digwydd nifer o flynyddoedd yn ôl a olygodd fod un eiddo cyfagos mewn perygl o lifogydd.  Roedd yn edrych am sicrwydd na fyddai unrhyw ddatblygiad arfaethedig yn arwain at ddŵr wyneb ormodol yn achosi effaith negyddol ar yr eiddo.

 

Siaradodd Mr Dafydd Edwards (Asiant) o blaid y cais.

 

Wrth ystyried y cais, cafwyd trafodaeth a nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodir yn adroddiad (COPR/34/19) yn ogystal â’r amodau canlynol:

 

Diwygio Amod 10:  

Ni fyddwn yn dechrau ar unrhyw ran o’r datblygiad nes bod cynllun draenio safle cynhwysfawr ac integredig, yn nodi sut yr ymdrinnir â dŵr budr, dŵr wyneb a draenio tir wedi cael ei gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo’n ysgrifenedig ganddynt.  Bydd y cynllun a gaiff ei gymeradwyo yn cael ei weithredu’n unol ag amserlen i gytuno arni fel rhan o’r manylion a gyflwynwyd a’i gynnal wedi hynny.

 

Rheswm

Sicrhau bod cyfleusterau draenio effeithiol yn cael eu darparu ar gyfer y datblygiad arfaethedig, ac nad oes unrhyw effaith niweidiol yn codi i’r amgylchedd na’r system garthffosiaeth gyhoeddus yn unol â Pholisïau GDP1 ac EC13 Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

 

94.

CAIS RHIF: P/2019/0146 - Y PIKEY, LÔN PIKEY, GRESFFORDD, WRECSAM pdf icon PDF 185 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd Mrs Judith Cole (ymgeisydd) yn bresennol, ar ôl nodi ei bwriad i siarad o blaid y cais, ond ni wnaeth hynny fel y mae’n digwydd.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/34/19.

 

95.

CAIS RHIF: P/2019/0250 – YN GYFAGOS I’R HEN SWYDDFA BOST, HALCHDYN, Y WAUN, WRECSAM pdf icon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd Mrs Hillary Peplar (yn cynrychioli’r ymgeisydd) o blaid y cais.

 

Siaradodd y Cynghorydd Terry Evans (Aelod Ward Gyfagos) a gofynnodd gwestiwn ynghylch y gwahanol Bolisïau Cynllunio.

 

Siaradodd yr Arweinydd Rheolaeth Gynllunio am y cais a chyfeiriodd at y Polisi Tai.

 

PENDERFYNWYD – GWRTHOD y cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/34/19.

 

96.

CAIS RHIF: P/2019/0394 - 31 STRYT FAWR, WRECSAM pdf icon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd Mr Neil Moir (Ymgeisydd) o blaid y cais.

 

Siaradodd y Cynghorydd R Alun Jenkins (Aelod Lleol) am y cais a dywedodd wrth y pwyllgor ei fod yn fodlon gyda pharodrwydd yr ymgeisydd i dderbyn y newidiadau a awgrymwyd i gynllun y fflatiau a threfniadau mynediad.

 

PENDERFYNWYD – Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio i roi caniatâd a chaniatâd adeilad rhestredig yn amodol ar gyflwyno cynlluniau diwygiedig derbyniol ac ymgynghori â’r aelod lleol. 

 

97.

CAIS RHIF: P/2019/0455 – FFERM CINDERS, CINDERS, RHIWABON, WRECSAM pdf icon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd Mr Warrington (Cynrychiolydd yr Ymgeisydd) o blaid y cais.

 

Siaradodd yr Arweinydd Rheolaeth Gynllunio am y cais.

 

Cafodd Aelodau drafodaethau mewn perthynas â phryderon am y gymhariaeth a wnaed gyda safle tebyg yn yr ardal a hefyd am symudiadau cerbydau yn gysylltiedig â’r safle.

 

PENDERFYNWYD – GWRTHOD y cais.

 

Rheswm

Byddai’r cynigion yn arwain at draffig yn cyrraedd a gadael y safle yn ystod y nos ac oriau mân y bore ac yn cael effaith andwyol ar safon amwynder i breswylwyr mewn eiddo preswyl cyfagos.  Felly, ni fyddai’r cynigion yn cyd-fynd â pholisi GDP1(f) o Gynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

 

98.

CAIS RHIF: P/2019/0222 – LLEOLIAD: CANOLFAN FABWYSIADU AMDDIFFYN CATHOD, FFORDD BRADLE, WRECSAM pdf icon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd yr Arweinydd Rheolaeth Gynllunio am y cais.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/34/19.

 

 

99.

CAIS RHIF: P/2019/0509 – 1 COED Y LLARWYDD, WRECSAM pdf icon PDF 262 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd Tracey Morgan (Ymgeisydd) o blaid y cais.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/34/19.

 

 

100.

CAIS RHIF: P/2019/0563 – 108 LÔN RHOSNESNI, WRECSAM pdf icon PDF 189 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cadeirydd y cais.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/34/19.

 

 

101.

CAIS RHIF: P/2019/0578 - WATERSIDE BARN, FFORDD CEFN BYCHAN, NEWBRIDGE, WRECSAM pdf icon PDF 543 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd Mr Matthew Potts o blaid yr argymhelliad.

 

Siaradodd yr Arweinydd Rheolaeth Gynllunio am y cais.

 

PENDERFYNWYD – Trefnu YMWELIAD SAFLE i Aelodau’r Pwyllgor weld safle’r cais cyn i’r Pwyllgor benderfynu ar y cais.

 

Rheswm dros yr Ymweliad: Caniatáu Aelodau i benderfynu ar effaith yr estyniad ar gymeriad yr annedd.

 

Bydd cywirdeb ail baragraff tudalen 90 yn cael ei wirio mewn perthynas ag a yw cyngor LPG20 mewn perthynas ag estyniadau blaen yn berthnasol o ystyried fod y disgrifiad o’r datblygiad yn cyfeirio at estyniad cefn.

 

102.

CAIS RHIF: P/2019/0582 – FFERM BROAD OAK, LÔN LLYNDIR, YR ORSEDD, WRECSAM pdf icon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Tynnodd y Cadeirydd sylw’r Aelodau at y wybodaeth o fewn yr Atodiad i'r Adroddiad, sef bod y cais wedi’i dynnu’n ôl.

 

 

103.

CAIS RHIF: P/2019 /0595 - 7 HEOL CARADOC, COEDPOETH, WRECSAM pdf icon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cadeirydd y cais.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/34/19.

 

104.

CAIS RHIF: P/2019/0617 - CANAL COTTAGE, LÔN CADNEY, BETTISFIELD, WRECSAM pdf icon PDF 364 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd Rheolaeth Gynllunio gais a chyfeiriodd at yr wybodaeth yn yr atodiad.

 

Mynegodd y Cynghorydd John McCusker (Aelod Lleol) bryderon ei fod yn ymdebygu i annedd unigol.  Mewn ymateb, cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai defnydd arfaethedig yr adeilad at ddibenion ategol yn unig.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/34/19.

 

 

105.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Michael Morris gysylltiad personol a chysylltiad sy’n rhagfarnu ac fe gamodd o’r Gadair. Bu’r Is-gadeirydd, y Cynghorydd Marc Jones, yn cadeirio ar gyfer yr eitem nesaf ar y Rhaglen.

 

 

 (Y Cynghorydd Paul Pemberton yn Cadeirio)

 

 

106.

CAIS RHIF: P/2019/0653 PANTWOOD, LÔN PANT, GRESFFORDD, WRECSAM pdf icon PDF 287 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Mae cysylltiad aelodau mewn perthynas â’r cais hwn wedi’i nodi yng Nghofnod 90 uchod).

 

Cyflwynodd yr Arweinydd Rheolaeth Gynllunio y cais.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/34/19.

 

 (Y Cynghorydd Michael Morris yn Cadeirio)

 

107.

CAIS RHIF: P/2019/0666 - 17 CWRT YR YNN, GRESFFORDD, WRECSAM pdf icon PDF 222 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/34/19.

 

 

 

108.

CAIS RHIF: P/2019/0700 – 4 MAES CELMA, RHOSTYLLEN, WRECSAM pdf icon PDF 345 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/34/19.

 

 

109.

CAIS RHIF: P/2019/0701 – 19 MAES CELMA, RHOSTYLLEN, WRECSAM pdf icon PDF 328 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/34/19.

 

 

110.

Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig a Gyhoeddwyd pdf icon PDF 204 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD: Nodi’r Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.