Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Tina Mannering, Paul Roberts ac Andy Williams.

 

2.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau am eu cyfrifoldeb, o dan Erthygl 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r materion i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaed y datganiadau canlynol:

 

Eitem 4 ar y Rhaglen – Ceisiadau Rheoli Datblygu

Y Cynghorydd Graham Rogers – Cysylltiad Personol – Cais Rhif P/2019/0255 – yn un o gleifion y Ddeintyddfa.

 

Y Cynghorydd Marc Jones – Cysylltiad Personol a Chysylltiad sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2019/0234 – yn adnabod yr Asiant.

Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd Michael Morris – Cysylltiad Personol a Chysylltiad sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2019/0255 – yn un o gleifion y Ddeintyddfa.

Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd Gwenfair Jones – Personol – Cais Rhif P/2019/0234 – yn adnabod yr Asiant.

Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd John C Phillips – Cysylltiad Personol a Chysylltiad sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2019/0307 – yn perthyn o bell i rywun sy’n byw mewn eiddo gerllaw.

Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 57 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 7 Mai ac 17 Mai.

 

Cywiro’r Cofnodion:

7 Mai 2019 – Cofnod 69 – Datgan Cysylltiadau Personol. Gadawodd y Cynghorwyr Adrienne Jeorrett a Ronnie Prince y cyfarfod, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

 

17 Mai 2019 – Cofnod 69 – roedd y Cynghorydd Paul Jones wedi’i farcio’n absennol.

 

PENDERFYNWYD – yn amodol ar y newidiadau a nodwyd uchod, bod Cofnodion y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 7 Mai ac 17 Mai 2019 yn cael eu llofnodi fel cofnod cywir.

4.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 81 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/11/19) i benderfynu ar y ceisiadau cynllunio a restrwyd.  Tynnwyd sylw at yr atodiad i'r adroddiad lle’r oedd hynny’n berthnasol.

 

5.

CAIS RHIF: P/2018/0632 A P/2018/0633 - Beech Cottage, Allt Merffordd, Merffordd, Wrecsam pdf icon PDF 183 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd gwrthwynebydd yn erbyn y cais.

 

Wedi i’r Cadeirydd ddefnyddio’i bleidlais fwrw –

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/11/19.

 

 

 

 

6.

Cais Rhif: P/2018/0685 - East View Farm, Golly, Yr Orsedd, Wrecsam pdf icon PDF 156 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/11/19.

 

7.

Cais Rhif: P/2018/0776 - Lodge Farm, Oddi ar Ffordd Borras, Commonwood, Wrecsam pdf icon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd gwrthwynebydd yn erbyn y cais.

 

Mynegodd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd Hugh Jones) bryderon ynglŷn â sŵn, a soniodd i Aelodau’r Pwyllgor ei fod wedi derbyn nifer o gwynion am hynny, a’r effaith bosib ar y Cynelau Cŵn gerllaw.

 

Mewn ymateb, cadarnhaodd Rheolwr Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd na fyddai’r sŵn yn uwch na’r lefelau argymelledig, ond cyfeiriodd yr Aelodau at yr amodau a gynigiwyd yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD – GWRTHOD y cais.

 

Rheswm

Oherwydd tanio gynnau mor aml ar y maes tanio a gynigir, byddai’r sŵn a’r clecian yn peri poendod ac aflonyddwch i bobl o fewn clywed ar eiddo gerllaw, ac yn amharu ar eu hamwynder. Byddai caniatáu’r datblygiad arfaethedig yn groes i Bolisi GDP1 (f) yng Nghynllun Datblygu Unedol Wrecsam fel y’i mabwysiadwyd.

 

Gallai’r datblygiad arfaethedig gynyddu llif y traffig drwy fynedfa gerbydau sydd islaw’r safon. Mae gwelededd tua’r dwyrain yn wael ac mae’n bell islaw’r safonau a bennir gan Lywodraeth Cymru yn NCT18. Byddai caniatáu’r datblygiad yn groes i bolisi GDP1 (d) yng Nghynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

 

 

 

 

 

8.

Cais Rhif: P/2018/0863 - Drill Hall House, Rhodfa'r Orsaf, Y Wayn, Wrecsam pdf icon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd aelod o’r cyhoedd yn erbyn y cais.

 

Mynegwyd pryder ynglŷn â lleoliad y llofft colomennod a thrafferthion o ran sŵn yr adar, eu drewdod a’u baw.

 

PENDERFYNWYD – Trefnu YMWELIAD SAFLE i Aelodau’r Pwyllgor weld safle’r cais cyn i’r Pwyllgor benderfynu ar y cais.

 

Rheswm dros yr Ymweliad: Ystyried effaith y datblygiad arfaethedig ar eiddo preswyl y tu ôl i’r safle.

 

 

 

 

9.

Cais Rhif: P/2019/0126 - Cartref Nyrsio Parc Pendine, Ffordd Brynhyfryd, Stansty, Wrecsam pdf icon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Siaradodd yr Ymgeisydd o blaid y cais.

 

Hysbysodd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd Gwenfair Jones) Aelodau’r Pwyllgor ei bod wedi ymadael â chyfarfod Cyngor Cymuned Gwersyllt pan drafodwyd y cais hwn yn ddiweddar, a hithau’n aelod o’r Pwyllgor Cynllunio. Nodwyd hefyd fod y safle yng Ngwersyllt yn hytrach na Brynhyfryd.

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/11/19.

 

10.

Cais Rhif: P/2019/0133 - Tir Gwellaw 22 Park Road, Cefn Bychan, Wrecsam pdf icon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/11/19.

 

11.

Cais Rhif: P/2019/0164 - Uned 4 De Ffordd Clywedog, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam pdf icon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/11/19.

 

12.

Cais Rhif: P/2019/0234 - Hen Gynelau Cwn Glenwyn, Delph Road, Acrefair pdf icon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Mae datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 2 uchod)

 

PENDERFYNWYD – GWRTHOD y cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/11/19.

 

 

13.

Cadeirio'r Cyfarfod

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Michael Morris gysylltiad personol a chysylltiad sy’n rhagfarnu ac fe gamodd o’r Gadair.  Bu’r Is-gadeirydd, y Cynghorydd Marc Jones, yn cadeirio ar gyfer yr eitem nesaf ar y Rhaglen.

 

 

 (Y Cynghorydd Marc Jones yn Cadeirio)

 

14.

Cais Rhif: P/2019/0255 - 94 Ffordd Rhiwabon, Wrecsam pdf icon PDF 79 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Mae datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 2 uchod)

 

Siaradodd cynrychiolydd yr Ymgeisydd o blaid y cais.

 

 

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/11/19.

 

 (Y Cynghorydd Michael Morris yn Cadeirio)

 

15.

Cais Rhif: P/2019/0260 - 21 Rhodfa Plas Acton, Wrecsam pdf icon PDF 143 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/11/19.

 

16.

Cais Rhif: P/2019/0282 - Canolfan Gymunedol, Lon y Pant, Gresffordd, Wrecsam pdf icon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/11/19.

 

17.

Cais Rhif: P/2019/0307 - 16 Arley Road, Pandy, Wrecsam pdf icon PDF 47 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Mae datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 2 uchod)

 

Roedd Mr N Hughes wedi datgan ei fwriad i siarad yn erbyn y cais, ond gwnaeth gais drachefn i Mr Bob Dewey siarad ar ei ran.

 

PENDERFYNWYD – Trefnu YMWELIAD SAFLE i Aelodau’r Pwyllgor ystyried effaith y datblygiad arfaethedig ar eiddo preswyl y tu ôl i’r safle cyn i’r Pwyllgor benderfynu ar y cais.

 

Rheswm dros yr Ymweliad:  Ystyried effaith y datblygiad arfaethedig ar yr anheddau gerllaw.

 

 

 

18.

Cais Rhif: P/2019/0325 - Tir ar Fferm Mulsford, Sarn, Malpas pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/11/19.

 

19.

Cais Rhif: P/2019/0349 - Y Black Horse Inn, Top Road, Brynhyfryd, Wrecsam pdf icon PDF 166 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/11/19.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.