Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

36.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd D J Griffiths.

 

 

37.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 273 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir:

 

(i)            9 Gorffennaf 2019

(ii)          23 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD- llofnodi Cofnodion y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 9 Gorffennaf 2019 a 23 Gorffennaf 2019 fel cofnod cywir.

 

38.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem rhif 6 ar yr Agenda – Deddf Rhentu Tai (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019

Cysylltiad Personol a Chysylltiad sy’n Rhagfarnu gan y Cynghorwyr William Baldwin, Hugh Jones a Mark Pritchard – aelodau o’u teuluoedd yn landlordiaid.  Gadawodd y Cynghorwyr y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

Cynghorydd Terry Evans – Personol a Rhagfarnus – Landlord lleol.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

 

39.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cadeirydd y Gadair a’r Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, a fu’n llywyddu wrth drafod yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, fel y gallai’r Cadeirydd gyflwyno Eitem 5 yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

 (Y Cynghorydd Hugh Jones yn Cadeirio)

 

 

40.

Polisi Iechyd a Diogelwch pdf icon PDF 62 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Polisi Iechyd a Diogelwch a ddiweddarwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I fodloni gofynion y ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (COFI/47/19) yn gofyn i Aelodau ystyried Polisi Iechyd a Diogelwch wedi ei ddiweddaru. 

 

Wrth ystyried yr adroddiad, cafwyd trafodaeth a chodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Pwysigrwydd sicrhau bod Craffu yn dal i dderbyn adroddiadau rheolaidd yn ymwneud â Iechyd a Diogelwch.

·         Cadarnhad y byddai mân newidiadau i’r Polisi Iechyd a Diogelwch yn cael eu cyfathrebu drwy'r Bwletin Dydd Gwener.

·         Cydnabyddiaeth bod cynnydd yn cael ei wneud o ran gweithredu system electronig ar gyfer adrodd am unrhyw bryderon yn ymwneud â Iechyd a Diogelwch. 

·         Cadarnhad y byddai gweithdai staff yn cael eu cynnal yn ystod yr Hydref i amlygu pwysigrwydd iechyd a diogelwch.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Polisi Iechyd a Diogelwch a ddiweddarwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I fodloni gofynion y ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch.

 

41.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd gysylltiad personol a chysylltiad sy’n rhagfarnu a gadawsant y Cyfarfod.  Bu’r Cynghorydd David A Bithel, yn cadeirio ar gyfer yr eitem nesaf ar y Rhaglen.

 

 (Y Cynghorydd David A Bithell yn Cadeirio)

 

 

42.

Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019 pdf icon PDF 90 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Tai a'r Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio i orfodi darpariaethau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019 a bod cyfansoddiad y Cyngor yn cael ei ddiweddaru fel y bo’n briodol.

 

 (ii)       Bod Cyngor Dinas Caerdydd, fel yr Awdurdod Trwyddedu Sengl dros Gymru (Rhentu Doeth Cymru), yn cael yr awdurdod i weithredu unrhyw swyddogaeth o awdurdod gorfodi o ran ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, at bwrpas Deddf Rhentu Cartrefu (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019, gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) orfodi gweithgarwch a dwyn achosion troseddol yn unol ag adran 19 y Ddeddf honno.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Galluogi gweithredu'r ddeddfwriaeth newydd yn gyflym ac yn effeithiol. Mae gan y gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd, sydd wedi ei leoli o fewn yr adran Cynllunio a Rheoleiddio, gyfrifoldeb dros orfodi deddfwriaeth Tai a Safonau Masnach.

 

(ii)       Sicrhau bod pwerau gorfodi hefyd yn cael eu dirprwyo i Rhentu Doeth Cymru, y mae’r adran yn gweithio mewn partneriaeth â nhw, i orfodi’r  ddeddfwriaeth hon.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Chludiant adroddiad (COPR/38/19) ar ran Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod Y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, i geisio cymeradwyaeth ar gyfer rhoi awdurdod dirprwyedig i Brif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio ac i gymeradwyo’r awdurdod trwyddedu unigol yng Nghymru (Rhentu Doeth Cymru) o safbwynt y ddeddfwriaeth newydd hon.

 

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio i orfodi darpariaethau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019 a bod cyfansoddiad y Cyngor yn cael ei ddiweddaru fel y bo’n briodol.

 

 (ii)       Bod Cyngor Dinas Caerdydd, fel yr Awdurdod Trwyddedu Sengl dros Gymru (Rhentu Doeth Cymru), yn cael yr awdurdod i weithredu unrhyw swyddogaeth o awdurdod gorfodi o ran ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, at bwrpas Deddf Rhentu Cartrefu (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019, gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) orfodi gweithgarwch a dwyn achosion troseddol yn unol ag adran 19 y Ddeddf honno.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Galluogi gweithredu'r ddeddfwriaeth newydd yn gyflym ac yn effeithiol. Mae gan y gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd, sydd wedi ei leoli o fewn yr adran Cynllunio a Rheoleiddio, gyfrifoldeb dros orfodi deddfwriaeth Tai a Safonau Masnach.

 

 (ii)       Sicrhau bod pwerau gorfodi hefyd yn cael eu dirprwyo i Rhentu Doeth Cymru, y mae’r adran yn gweithio mewn partneriaeth â nhw, i orfodi’r  ddeddfwriaeth hon.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.