Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda a phenderfyniadau

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 273 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir:

 

(i)            9 Gorffennaf 2019

(ii)          23 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

5.

Polisi Iechyd a Diogelwch pdf icon PDF 62 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Polisi Iechyd a Diogelwch a ddiweddarwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I fodloni gofynion y ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch.

 

6.

Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019 pdf icon PDF 90 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Tai a'r Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio i orfodi darpariaethau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019 a bod cyfansoddiad y Cyngor yn cael ei ddiweddaru fel y bo’n briodol.

 

 (ii)       Bod Cyngor Dinas Caerdydd, fel yr Awdurdod Trwyddedu Sengl dros Gymru (Rhentu Doeth Cymru), yn cael yr awdurdod i weithredu unrhyw swyddogaeth o awdurdod gorfodi o ran ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, at bwrpas Deddf Rhentu Cartrefu (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019, gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) orfodi gweithgarwch a dwyn achosion troseddol yn unol ag adran 19 y Ddeddf honno.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Galluogi gweithredu'r ddeddfwriaeth newydd yn gyflym ac yn effeithiol. Mae gan y gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd, sydd wedi ei leoli o fewn yr adran Cynllunio a Rheoleiddio, gyfrifoldeb dros orfodi deddfwriaeth Tai a Safonau Masnach.

 

(ii)       Sicrhau bod pwerau gorfodi hefyd yn cael eu dirprwyo i Rhentu Doeth Cymru, y mae’r adran yn gweithio mewn partneriaeth â nhw, i orfodi’r  ddeddfwriaeth hon.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.