Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

10.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>An apology for absence was submitted on behalf of Councillor David Kelly.<}100{>Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd David Kelly.<0}

 

11.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 210 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mehefin 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>RESOLVED – That the Minutes of the Meeting held on 11 June 2019 be signed as a correct record.<}100{>PENDERFYNWYD – cadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mehefin 2019 fel cofnod cywir.<0}

 

 

12.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>Members were reminded of their responsibility, under Paragraph 11 of the Member Code of Conduct, to declare any interests in relation to any of the business to be transacted at this meeting.<}100{>Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn. <0}  {0>The following declarations were made:<}100{>Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol: <0}

 

{0>Agenda Item 5 – Update on the Mold Road Corridor Masterplan<}0{>Eitem 5 ar y Rhaglen – Y wybodaeth ddiweddaraf ar Brif Gynllun Coridor Ffordd yr Wyddgrug<0}

{0>Councillors David A Bithell and Brian Cameron – Personal  Member of Wrexham Supporters Trust.<}76{>Y Cynghorwyr David A Bithell a Brian Cameron– Personol –Aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam. <0}  {0>The Councillors remained in the meeting taking part in the discussion and, in the case of the Executive Board Member, voting thereon.<}94{>Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny, yn achos Aelod y Bwrdd Gweithredol. <0}

 

{0>Agenda Item 13 – WCBC Financing of Schools Scheme:<}100{>Eitem Rhif 13 ar y Rhaglen – Cynllun Ariannu Ysgolion CBSW:<0} {0>Licensed Deficit Update.<}97{>Diweddariad ar y Diffyg Trwyddedig.<0}  {0>Councillor Joan Lowe – Personal - School Governor.<}88{>Y Cynghorydd Geoff Lowe – Personol – Llywodraethwr Ysgol.<0}  {0>The Councillor remained in the meeting and claimed an exemption under Paragraph 12(2) of the Members’ Code of Conduct taking part in the discussion and voting thereon.<}100{>Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny. <0}

 

13.

Cwestiynau pdf icon PDF 8 KB

 

(a)  Cwestiynau Cyhoeddus

 

(b)  Cwestiynau Aelodau 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>In accordance with Section 5.8.16 of the Council’s Constitution, a member of the public submitted a question relating to fossil fuels.<}75{>Yn unol ag Adran 5.8.16 o Gyfansoddiad y Cyngor, cyflwynodd pum aelod o’r cyhoedd gwestiwn yn ymwneud â thanwyddau ffosil.<0}

 

{0>The Lead Member for Place – Environment and Transport responded to the question accordingly.<}100{>Ymatebodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lleoedd – Amgylchedd a Chludiant i'r cwestiwn yn unol â hynny.<0}

 

14.

Amrywiaeth i drefn yr Agenda

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>AGREED – That Agenda Item 9 – Proposal to Consult on the Increase in Pupil Capacity at Barker’s Lane CP – Objection Report, be brought forward and taken at this time.<}71{>CYTUNWYD y dylid dwyn ymlaen – Eitem 9 ar y Rhaglen - Cynnig i Ymgynghori ar Gynyddu nifer lleoedd disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas - Adroddiad Gwrthwynebiadau, a’u cymryd ar y pryd hwn. <0}

 

15.

Cynnig i ymgynghori ar y cynnydd mewn lleoedd disgyblion yn Ysgol Gynradd Lôn Barcas - Adroddiad gwrthwynebiad pdf icon PDF 203 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)       Nodi’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod cyfnod yr Hysbysiad Statudol, a gyflwynwyd yn yr Adroddiad ar y Gwrthwynebiad yn Atodiad 1 i’r adroddiad (COEEI/14/19).

 

 (ii)      Y dylid awdurdodi’r Swyddogion i fynd ymlaen â’r cynnig fel y'i cyhoeddwyd:  

 

            Creu estyniad i’r adeilad presennol er mwyn gallu derbyn 105 o ddisgyblion ychwanegol (15 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn).  Byddai cynnydd y flwyddyn gyntaf ym mis Medi 2020 ar gyfer dosbarthiadau Meithrin (15 lle) a Derbyn (15 lle) yn unig.

 

            Bydd y nifer derbyniadau blynyddol yn cynyddu 15 lle (o 30 i 45) ar gyfer lleoedd meithrin a derbyn o 2020 ymlaen, a bydd y dosbarthiadau hyn yn bwydo i weddill yr ysgol nes y cyrhaeddir yr uchafswm o ran lleoedd o 315 (a 45 lle meithrin).

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)           Mae galw parhaus am leoedd yng nghanol tref Wrecsam.

Er ein bod yn bodloni’r galw ar hyn o bryd, rhagwelir twf pellach.

 

(ii)          Ar gyfer y cylch derbyn presennol yn 2018-2019 methodd yr Adran Addysg, yr Awdurdod Derbyn, â bodloni’r galw yn lleol ar gyfer lleoedd yng nghanol y dref, a bu’n rhaid gwrthod disgyblion oedd wedi dewis Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas.

 

(iii)         Er mwyn cyflawni dyheadau Llywodraeth Cymru i leihau meintiau dosbarthiadau cynradd eto, mae’n rhaid darparu mwy o leoedd yn ffisegol, yn enwedig felly yng nghanol y dref.

 

 (iii)      Mae cyfle wedi codi inni fodloni’r galw ychwanegol drwy ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru nad yw’n rhan o Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain.  Llywodraeth Cymru fyddai’n ariannu'r prosiect hwn 100%.

 

 

Cofnodion:

{0>The Lead Member for People – Education submitted a report (COEEI/14/19) to provide Members with the outcomes of the recent statutory notice period relating to the proposal to increase pupil capacity at Barker’s Lane CP.<}77{>Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (COEEI/14/19) i roi canlyniadau’r cyfnod hysbysiad statudol diweddar i’r Aelodau yn ymwneud â’r cynnig i gynyddu nifer lleoedd disgyblion Ysgol Gynradd Lôn Barcas. <0}

 

{0>The Lead Member presented the report, and Members were reminded that focus must be on the education aspects of the proposal and that the development matters would be dealt with via the planning process.<}0{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad, ac atgoffwyd Aelodau y dylid canolbwyntio ar agweddau addysg y cynnig ac y byddai’n delio â materion datblygiad drwy’r broses gynllunio.<0} {0>The statutory School Organisation Code sets out criteria that the Council must consider when making determinations relating to proposals regarding a particular school.<}0{>Mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion statudol yn amlinellu’r meini prawf y bydd yn rhaid i’r Cyngor ystyried wrth wneud penderfyniadau yn ymwneud â chynigion ynghylch ysgol benodol.<0}  {0>It was agreed that a briefing note on the Code would be issued to Members to provide some further clarification.<}0{>Cytunwyd y byddai nodyn briffio ar y Cod yn cael ei gyhoeddi i Aelodau i ddarparu rhywfaint o eglurhad pellach.<0}

 

{0>RESOLVED -<}100{>PENDERFYNWYD –<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}        {0>That the objections received during the Statutory Notice Period, detailed within the Objection Report (as detailed in Appendix 1 to report COEEI/14/19) be noted.<}100{>Nodi’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod cyfnod yr Hysbysiad Statudol, a gyflwynwyd yn yr Adroddiad ar y Gwrthwynebiad (a fanylir arnynt yn Atodiad 1 i’r adroddiad COEEI/14/19).<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii)<0}       {0>That Officers be authorised to proceed with the proposals as published.<}100{>Y dylid awdurdodi’r Swyddogion i fynd ymlaen â’r cynnig fel y'i cyhoeddwyd:<0} 

 

            {0>To create an extension to the current building to accommodate a further 105 pupils (15 pupils per year group).<}100{>Creu estyniad i’r adeilad presennol er mwyn gallu derbyn 105 o ddisgyblion ychwanegol (15 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn). <0}  {0>The first year of increase would be September 2020 for Nursery (15 places) and Reception (15 places) classes only.<}100{>Byddai cynnydd y flwyddyn gyntaf ym mis Medi 2020 ar gyfer dosbarthiadau Meithrin (15 lle) a Derbyn (15 lle) yn unig.<0}

 

            {0>The annual admission number will increase by 15 places (from 30 to 45) for nursery and reception places from 2020 onwards and these classes will feed through the school until the maximum capacity of 315 (plus 45 nursery places) has been reached.<}100{>Bydd nifer y derbyniadau blynyddol yn cynyddu o 15 lle (o 30 i 45) ar gyfer lleoedd meithrin a derbyn o 2020 ymlaen, a bydd y dosbarthiadau hyn yn bwydo i weddill yr ysgol nes y cyrhaeddir yr uchafswm o ran lleoedd o 315 (a 45 lle meithrin). <0}

 

{0>Reasons for decisions<}100{>Rhesymau dros y penderfyniadau<0}

 

(i)           {0>There is continued demand for Town Centre places within Wrexham.<}100{>Mae galw parhaus am leoedd yng nghanol tref Wrecsam.<0}

{0>Whilst we are meeting current demand within the County further growth is projected.<}100{>Er ein bod yn bodloni’r galw ar hyn o bryd, rhagwelir twf pellach.<0}

 

(ii)          {0>For the current admission round 2018 – 2019 the Education Department as the Admitting Authority was unable to meet the local demand within the Town Centre, refusing pupils for whom Barker’s Lane CP was their preferred school.<}100{>Ar gyfer y cylch derbyn presennol yn 2018-2019 methodd yr Adran Addysg, fel yr Awdurdod Derbyn, â bodloni’r galw yn lleol am leoedd yng nghanol y dref, a bu’n rhaid gwrthod disgyblion oedd wedi dewis Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas.<0}

 

(iii)         {0>In order to meet Welsh Government aspirations to further reduce primary school class sizes, there is a requirement to physically provide more places, particularly in the Town Centre.<}100{>Er mwyn cyflawni dyheadau Llywodraeth Cymru i leihau meintiau dosbarthiadau cynradd eto, mae’n rhaid darparu mwy o leoedd yn ffisegol, yn enwedig felly yng nghanol y dref.<0}

 

{0>(iii)<}100{>(iii)<0}       {0>An opportunity has arisen where we can meet the additional demand through utilising Welsh Government funding outside of the 21st Century Schools Programme.<}100{>Mae cyfle wedi codi inni fodloni’r galw ychwanegol drwy ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru nad yw’n rhan o Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain.<0}  {0>This project would be 100% funded by Welsh Government.<}100{>Llywodraeth Cymru fyddai’n ariannu'r prosiect hwn 100%.<0}

 

 

16.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>The Leader vacated the Chair, and the Vice-Chair, Councillor Hugh Jones, presided over the next items on the Agenda to enable the Leader to present Agenda items 5 and 6 in his capacity as Lead Member for Organisation – Finance, Performance, Health and Safety and Governance.<}100{>Gadawodd y Cadeirydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 5 a 6 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.<0}

 

{0>(Councillor Hugh Jones in the Chair)<}100{>(Y Cynghorydd Hugh Jones yn Cadeirio)<0}

 

17.

Diweddiariad ar Brif Gynllun Coridor Ffordd yr Wyddgrug pdf icon PDF 226 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Dylid nodi dyhead yr Astudiaeth Prif Gynllun fel y caiff ei ddisgrifio.

 

 (ii)       Dylai’r Cyngor barhau i weithio gyda’r Bartneriaeth a budd-ddeiliaid allweddol eraill (gan gynnwys Trafnidiaeth Cymru ac Chlwb Pêl-droed Wrecsam) i fwrw ymlaen i ddatblygu’r prif gynllun.

 

 (iii)      Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y Cyngor, Aelod Arweiniol yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio a’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh i sicrhau adnoddau pellach, lle bo angen, i gynorthwyo a gwella canlyniadau’r prif gynllun.

 

 (iv)      Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i ymgysylltu â budd-ddeiliaid ar y prif gynllun sy’n cael ei ddatblygu.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydnabod a chefnogi rhan y Cyngor gyda Phartneriaeth Porth Wrecsam a chefnogaeth y Cyngor i barhau i weithio gyda budd-ddeiliaid allweddol i fwrw ymlaen â'r weledigaeth ar gyfer Porth Wrecsam.

 

Cofnodion:

{0>(Members declarations of interest in respect of this item are set out in Minute 12 above)<}100{>(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 12 uchod)<0}

 

{0>The Lead Member for Organisation – Finance, Performance, Health and Safety and Governance submitted a report (COHE/28/19) to raise awareness of the Mold Road Corridor Masterplan study through the Wrexham Gateway Partnership.<}0{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (COHE/28/19) i godi ymwybyddiaeth am astudiaeth Prif Gynllun Coridor Ffordd yr Wyddgrug drwy Bartneriaeth Porth Wrecsam.<0}

 

{0>RESOLVED -<}100{>PENDERFYNWYD –<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}         {0>That the aspiration of the Masterplan Study be noted as described.<}100{>Dylid nodi dyhead yr Astudiaeth Prif Gynllun fel y caiff ei ddisgrifio.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii)<0}        {0>That the Council continues to work with the Partnership and other key stakeholders (to include Transport for Wales and Wrexham AFC) to progress with developing the masterplan.<}100{>Dylai’r Cyngor barhau i weithio gyda’r Bartneriaeth a budd-ddeiliaid allweddol eraill (gan gynnwys Trafnidiaeth Cymru ac Chlwb Pêl-droed Wrecsam) i fwrw ymlaen i ddatblygu’r prif gynllun.<0}

 

{0>(iii)<}100{>(iii)<0}       {0>That the Chief Officer Housing & Economy in consultation with the Leader of the Council, Lead Member for Economy – Economic Development & Regeneration and Chief Officer for Finance and ICT be authorised to secure further resources, if required, to aid and enhance the outcomes of the masterplan.<}100{>Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y Cyngor, Aelod Arweiniol yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio a’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh i sicrhau adnoddau pellach, lle bo angen, i gynorthwyo a gwella canlyniadau’r prif gynllun.<0}

 

{0>(iv)<}100{>(iv)<0}       {0>That the Chief Officer Housing & Economy be authorised to engage with stakeholders on the emerging masterplan.<}100{>Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i ymgysylltu â budd-ddeiliaid ar y prif gynllun sy’n cael ei ddatblygu.<0}

 

{0>Reason for decision<}100{>Rheswm dros y penderfyniad <0}

 

{0>To acknowledge and support the Council’s involvement with the Wrexham Gateway Partnership, and support the Council to continue to work with key stakeholders to progress the vision for the Wrexham Gateway.<}100{>Cydnabod a chefnogi rhan y Cyngor gyda Phartneriaeth Porth Wrecsam a chefnogaeth y Cyngor i barhau i weithio gyda budd-ddeiliaid allweddol i fwrw ymlaen â'r weledigaeth ar gyfer Porth Wrecsam.<0}

 

18.

Gwneud defnydd unwaith eto o Dai Gwag Hirdymor ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam drwy gynnig cymorth a drwy gamau gorfodi pdf icon PDF 115 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Cytuno ar y meini prawf a’r matrics sgorio ar gyfer blaenoriaethu eiddo ar draws y Fwrdeistref Sirol ar gyfer ymyrraeth, fel y nodwyd yn Atodiad 2 adroddiad COHE/30/19, ac ym mhob achos bod Aelodau Arweiniol Cyllid a Thai yn cael eu hysbysu am ganlyniad defnyddio’r meini prawf. 

 

 (ii)       Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i sefydlu Grŵp Gorfodi Eiddo Gwag dan arweiniad swyddogion i ystyried a chytuno ar y dull gweithredu priodol yn unol â’r Matrics Sgorio (Atodiad 2) a deddfwriaeth briodol.

 

 (iii)      Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i fwrw ymlaen ag ymyriadau fel y nodwyd drwy weithredu meini prawf sgorio a’i gytuno gan y Grŵp Gorfodaeth Eiddo.

  

Rheswm dros y penderfyniadau

 

I alluogi defnydd i gael ei wneud unwaith eto o eiddo a thir gwag hirdymor problemus fel rhan o adfywiad hirdymor y Fwrdeistref Sirol lle mae pob opsiwn arall wedi cael eu harfer.

 

 

Cofnodion:

{0>The Lead Member for Organisation – Finance, Performance, Health and Safety and Governance submitted a report (COHE/30/19) asking Members to agree to the process for identifying empty properties and for prioritising enforcement action to address problematic long term empty properties as required in line with relevant legislation.<}0{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (COHE/30/19) yn gofyn i Aelodau gytuno i’r broses ar gyfer dynodi eiddo gwag ac am flaenoriaethu camau gorfodi i fynd i’r afael ag eiddo gwag hirdymor problemus yn ôl y gofyn yn unol â deddfwriaeth berthnasol.<0}

 

{0>RESOLVED -<}100{>PENDERFYNWYD –<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}         {0>That the criteria and scoring matrix for prioritising properties from across the County Borough for intervention, as set out in Appendix 2 to report COHE/30/19 be agreed, and that in all cases the Lead Members for Finance and Housing be notified of the outcome of the application of the criteria.<}75{>Cytuno ar y maen prawf a’r matrics sgorio ar gyfer blaenoriaethu eiddo o bob rhan o’r Fwrdeistref Sirol ar gyfer ymyrraeth, fel yr amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad COHE/30/19. Ac ym mhob achos, dylid hysbysu'r Aelodau Arweiniol Cyllid a Thai am ganlyniad gweithrediad y meini prawf.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii)<0}        {0>That the Chief Officer Housing and Economy be authorised to establish an officer led Empty Property Enforcement Group to consider and agree the appropriate course of action in accordance with the Scoring Matrix (Appendix 2) and appropriate legislation.<}100{>Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i sefydlu Grŵp Gorfodi Eiddo Gwag dan arweiniad swyddogion i ystyried a chytuno ar y dull gweithredu priodol yn unol â’r Matrics Sgorio (Atodiad 2) a deddfwriaeth briodol.<0}

 

{0>(iii)<}100{>(iii)<0}       {0>That the Chief Officer Housing and Economy be authorised to progress with interventions in as identified through the application of the scoring criteria and agreed by the Property Enforcement Group.<}100{>Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i fwrw ymlaen ag ymyriadau fel y nodwyd drwy weithredu meini prawf sgorio a’i gytuno gan y Grŵp Gorfodaeth Eiddo. <0}

  

{0>Reason for decisions<}100{>Rheswm dros y penderfyniadau<0}

 

{0>To enable problematic long term empty properties and land to be brought back into use as part of the long-term regeneration of the County Borough where all other options have been exhausted.<}100{>I alluogi defnydd i gael ei wneud unwaith eto o eiddo a thir gwag hirdymor problemus fel rhan o adfywiad hirdymor y Fwrdeistref Sirol lle mae pob opsiwn arall wedi cael eu harfer.<0}

 

{0>(Councillor Mark Pritchard in the Chair)<}100{>(Y Cynghorydd Mark Pritchard yn Cadeirio)<0}

 

19.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2018/19 pdf icon PDF 135 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion a'r Aelod Arweiniol dros PoblGwasanaethau Plant

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Adroddiad y Cyfarwyddwr ar gyfer 2018/19 a chymeradwyo’r blaenoriaethau gwella ar gyfer 2019/20 i gael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2019.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Bwriad Adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr yw darparu darlun clir o berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.  Bydd ei gyhoeddi yn sicrhau bod Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan reoliadau Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).  Bydd hefyd yn galluogi’r Rheoleiddwyr i ddefnyddio’r adroddiad i’w cynorthwyo wrth bennu’r rhaglen archwilio ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.

 

 

 

Cofnodion:

{0>The Lead Member for People - Health and Adult Social Care and the Lead Member for People – Children’s Services submitted a report (COSC/11/19) to provide Members with a draft version of the Social Services Director’s Report for 2018/19, including the improvement priorities for 2019/20.<}97{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion a'r Aelod Arweiniol dros Bobl - Gwasanaethau Plant, adroddiad (COSC/11/19) i roi fersiwn drafft Adroddiad Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol 2018/19 i'r Aelodau, gan gynnwys y blaenoriaethau gwella ar gyfer 2019/20.<0}

 

{0>During consideration of the report, a discussion ensued and the following points were raised:<}87{>Wrth ystyried yr adroddiad, cafwyd trafodaeth a chodwyd y pwyntiau canlynol:<0}

 

·         {0>Concern at the number of children at risk who were awaiting assessment.<}0{>Pryder ynghylch nifer y plant dan fygythiad sy’n aros am asesiad.<0}

·         {0>Request for further information following the closure of residential homes and the possible need therefore to move to out of county placements.<}0{>Ceisiadau am ragor o wybodaeth yn dilyn cau cartrefi preswyl a’r angen posibl i symud i leoliadau tu allan i’r sir.<0}

·         {0>Clarification sought regarding recruitment to the care sector, particularly domiciliary care.<}0{>Gofynnwyd am eglurhad ynghylch recriwtio i’r sector gofal, yn arbennig gofal cartref.<0} 

{0>Officers advised that recruitment to these positions was a major nationwide issue, and whilst work was being done to encourage staff to remain in post, retention levels were generally good.<}0{> Dywedodd Swyddogion fod recriwtio i’r swyddi hyn yn broblem fawr yn genedlaethol, ac er bod gwaith yn cael ei wneud i annog staff i aros yn eu swyddi, roedd lefelau cadw yn dda ar y cyfan.<0}

 

{0>RESOLVED - That the Director’s Report for 2018/19 and the improvement priorities for 2019/20 be approved for publication in July 2019.<}100{>PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Adroddiad y Cyfarwyddwr ar gyfer 2018/19 a chymeradwyo’r blaenoriaethau gwella ar gyfer 2019/20 i gael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2019.<0}

 

{0>Reason for decisions<}100{>Rheswm dros y penderfyniadau<0}

 

{0>The Annual ‘Director’s Report’ is intended to provide a clear picture of the performance of Social Services in Wrexham.<}100{>Bwriad Adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr yw darparu darlun clir o berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam. <0}  {0>Its publication will ensure requirements placed upon the Statutory Director of Social Services are fulfilled under the Social Services and Wellbeing (Wales) Act regulations.<}100{>Bydd ei gyhoeddi yn sicrhau bod Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan reoliadau Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). <0}  {0>It will also enable Regulators to use the report to assist in determining the inspection programme for Social Services in Wrexham.<}100{>Bydd hefyd yn galluogi’r Rheoleiddwyr i ddefnyddio’r adroddiad i’w cynorthwyo wrth bennu’r rhaglen archwilio ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.<0}

 

 

 

20.

Amgueddfa Bêl-droed Cymru pdf icon PDF 102 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)     Awdurdodi’r Swyddogion i ddechrau trafodaethau ynghylch sefydlu Amgueddfa Bêl-droed i’w lleoli yn Amgueddfa Wrecsam gyda Llywodraeth Cymru, a bwrw ymlaen â chynllun dylunio i safon RIBA Cam 3.

 

 (ii)    Dylid awdurdodi Swyddogion i geisio i Lywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri am gefnogaeth ar gyfer RIBA Cam 3.

 

 (iii)  Dylid ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem frys yn unol ag Adran 5 (Rheol 5.8.10(e)) o Gyfansoddiad y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Byddai datblygu Amgueddfa Bêl-droed Cymru yn Amgueddfa Wrecsam yn golygu y byddai gan dreftadaeth bêl-droed Cymru gartref parhaol am y tro cyntaf mewn tref sy’n iawn i ystyried ei hun yn gartref ysbrydol i bêl-droed yng Nghymru.

 

 (ii)       Byddai’r datblygiad yn denu nifer sylweddol yn fwy o ymwelwyr i ochr orllewinol canol y dref a byddai, felly, yn gwneud cyfraniad sylweddol at yr economi leol.

 

 (iii)      Byddai’r datblygiad yn diogelu dyfodol Amgueddfa Wrecsam a byddai’n golygu ardaloedd newydd a mwy o faint i ddehongli treftadaeth Wrecsam a byddai’n darparu gwasanaeth gyda siop newydd a hygyrch yr amgueddfa ar gyfer ei gasgliadau milwrol, pêl-droed a chyffredinol.

 

 (iv)      Caniatáu swyddogion i fwrw ymlaen â’r datblygiad heb oedi diangen.

 

 

Cofnodion:

{0>The Lead Member for People – Communities, Partnerships, Public Protection and Community Safety submitted a report (COHE/27/19) to inform Members of the Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism Welsh Governments statement of 10 May 2019 decision to invest in the local museum in Wrexham to achieve their aim to create a football related museum and visitor attraction, and for Members to authorise Officers to enter into discussions with Welsh Government to take this proposal forward.<}0{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (COHE/27/19) i roi gwybod i Aelodau am ddatganiad Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru ar 10 Mai 2019 a’r penderfyniad i fuddsoddi yn yr amgueddfa leol yn Wrecsam i gyflawni eu nod o greu amgueddfa ac atyniad i ymwelwyr yn ymwneud â phêl-droed yn Wrecsam, ac i Aelodau roi awdurdod i Swyddogion i ddechrau trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru i fynd ymlaen â’r cynnig hwn.<0}

 

{0>RESOLVED -<}100{>PENDERFYNWYD –<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}         {0>That Officers be authorised to enter into discussions regarding the establishment of a Football Museum to be located at Wrexham Museum with Welsh Government; and proceed with a design scheme to RIBA Stage 3.<}100{>Awdurdodi’r Swyddogion i ddechrau trafodaethau ynghylch sefydlu Amgueddfa Bêl-droed i’w lleoli yn Amgueddfa Wrecsam gyda Llywodraeth Cymru, a bwrw ymlaen â chynllun dylunio i safon RIBA Cam 3.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii)<0}        {0>That Officers be authorised to apply to Welsh Government and the National Lottery Heritage Fund for support for RIBA Stage 3.<}100{>Dylid awdurdodi Swyddogion i wneud cais i Lywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri am gefnogaeth ar gyfer RIBA Cam 3.<0}

 

{0>(iii)<}100{>(iii)<0}      {0>That this matter be dealt with as an urgent item of business in accordance with Section 5 (Rule 5.8.10(e)) of the Council’s Constitution.<}100{>Ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem fusnes frys yn unol ag Adran 5 (Rheol 5.8.10(e)) o Gyfansoddiad y Cyngor.<0}

 

{0>Reasons for decisions<}100{>Rhesymau dros y penderfyniadau<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}         {0>The development of a Welsh Football Museum within Wrexham Museum would mean for the first time mean that Wales’s footballing heritage would have a permanent home in a town that rightly regards itself as the spiritual home of football in Wales.<}100{>Byddai datblygu Amgueddfa Bêl-droed Cymru yn Amgueddfa Wrecsam yn golygu y byddai gan dreftadaeth bêl-droed Cymru gartref parhaol am y tro cyntaf mewn tref sy’n iawn i ystyried ei hun yn gartref ysbrydol i bêl-droed yng Nghymru.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii)<0}        {0>The development would attract significantly more visitors into the western side of the town centre and would, therefore, make a significant contribution to the local economy.<}100{>Byddai’r datblygiad yn denu nifer sylweddol yn fwy o ymwelwyr i ochr orllewinol canol y dref a byddai, felly, yn gwneud cyfraniad sylweddol at yr economi leol.<0}

 

{0>(iii)<}100{>(iii)<0}       {0>The development would safeguard the future of Wrexham Museum and would result in new and enlarged areas to interpret Wrexham’s heritage and would provide the service with a new and accessible museum store for its military, football and general collections.<}100{>Byddai’r datblygiad yn diogelu dyfodol Amgueddfa Wrecsam a byddai’n golygu ardaloedd newydd a mwy o faint i ddehongli treftadaeth Wrecsam a byddai’n darparu gwasanaeth gyda siop newydd a hygyrch yr amgueddfa ar gyfer ei gasgliadau milwrol, pêl-droed a chyffredinol.<0}

 

{0>(iv)<}100{>(iv)<0}       {0>To allow officers to progress the development without undue delay.<}100{>Caniatáu swyddogion i fwrw ymlaen â’r datblygiad heb oedi diangen.<0}

 

21.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 12 ac 13Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraffau 14 ac 15 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd).  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraff 14 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol hi'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerwyd ganddynt mewn perthynas â gwario arian cyhoeddus, roedd hawl trydydd parti i breifatrwydd ynghylch eu materion ariannol/busnes yn bwysicach na'r angen i'r wybodaeth honno fod yn gyhoeddus. Roedd hi yn fodlon y byddai datgelu'r wybodaeth yn yr achos hwn yn rhagfarnu’r drafodaeth mewn perthynas â chysylltiadau llafur, er anfantais yr awdurdod a phreswylwyr ei ardal.  Nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei heffeithio gan unrhyw ddarpariaeth statudol arall sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r wybodaeth gael ei chofrestru’n gyhoeddus.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 ac 15, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>RESOLVED – That the press and public be excluded from the Meeting during consideration of the following items of business as it is likely that, if they were present, there would be disclosure to them of exempt information as defined in Paragraphs 14 and 15 of Part 4 of Schedule 12A to the Local Government Act 1972 (as amended).<}97{>PENDERFYNWYD - Gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod, tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried, oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai’r wybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 ac 15 Rhan 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).<0}

 

 

22.

Cynllun Ariannu Ysgolion CBSW: Cais Diffyg Trwyddedig

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Addysg a'r Aelod Arweiniol dros TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Dylid herio’r Cadeirydd a’r Pennaeth ar gynllun adfer yr Ysgol ac ystyried a ddylid cymeradwyo’r cais diffyg trwyddedig a chynllun adfer y gyllideb ar gyfer yr ysgol.

 

(ii)        Bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd ym mis Gorffennaf 2020 ar weithredu’r cynllun adfer diffyg trwyddedig. 

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydymffurfio a Rheoliadau Adran 48 Cynllun Ariannu Ysgolion yr Awdurdod.

 

 

Cofnodion:

{0>The Lead Member for People – Education and the Lead Member for Organisation - Finance, Performance, Health & Safety and Governance submitted a joint report (COEEI/16/19) asking Members to consider an application from a Primary School to set its annual delegated budget at a deficit level.<}0{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Addysg a’r Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad ar y cyd (COEEI/16/19) yn gofyn i Aelodau ystyried cais gan Ysgol Gynradd i osod ei gyllideb ddirprwyedig flynyddol ar lefel diffyg.<0}

 

{0>RESOLVED –<}100{>PENDERFYNWYD –<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}         {0>That the Chair and Headteacher be challenged on the School’s recovery plan and consider whether to approve the licensed deficit application and budget recovery plan for the school.<}95{>Dylid herio’r Cadeirydd a’r Pennaeth ar gynllun adfer yr Ysgol ac ystyried a ddylid cymeradwyo’r cais diffyg trwyddedig a chynllun adfer y gyllideb ar gyfer yr ysgol.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii)<0}        {0>That a further report be brought back to the Board in July 2020 on the implementation of the licensed deficit recovery plan.<}0{>Dylid dod ag adroddiad pellach i’r Bwrdd ym mis Gorffennaf 2020 ar weithrediad y cynllun adfer diffyg trwyddedig.<0}

 

{0>Reason for decision<}100{>Rheswm dros y penderfyniad <0}

 

{0>To comply with the Authority’s Section 48 Financing of Schools Scheme regulations.<}100{>Cydymffurfio a Rheoliadau Adran 48 Cynllun Ariannu Ysgolion yr Awdurdod.<0}

 

 

23.

Cynllun Ariannu Ysgolion CBSW: Diweddariad Diffyg Trwyddedig

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Addysg a'r Aelod Arweiniol dros TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)       Dylid herio Cadeirydd y Llywodraethwyr a’r Pennaeth ar gynllun adfer cyllideb yr Ysgol.

 

 (ii)      Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar a’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh i ganiatáu yr Ysgol i ymestyn ei gyfnod diffyg trwyddedig tu hwnt i’r tymor adfer arferol o pump blynedd, fel y caniateir dan y Cynllun Diffyg Trwyddedig. Bydd yr estyniad yn gorchymyn yr ysgol i gyflwyno cynllun adfer diwygiedig sy’n dangos sut y bydd yn dychwelyd i safle cyllideb gytbwys erbyn blwyddyn ariannol 2024–2025.

 

 (iii)     Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar i gyhoeddi Hysbysiad Pryder ffurfiol i’r ysgol os na fydd y cynllun adfer cyllideb diwygiedig yn cael ei ddarparu erbyn 30 Medi 2019.

 

(iv)      Bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd ym mis Tachwedd 2019 ar y cynllun adfer diffyg trwyddedig.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

(i)           Cydymffurfio a Rheoliadau Adran 48 Cynllun Ariannu Ysgolion yr Awdurdod a’r cynllun diffyg trwyddedig.

 

 (ii)      Mae amserlen adfer cyllideb o bum mlynedd yn gyfnod mwy realistig yn yr achos hwn.

 

(ii)          Cyhoeddi Hysbysiad Pryder, lle bo angen, yw’r lefel nesaf o ymyrraeth a ganiateir yng Nghynllun diffyg a Drwyddedir yr Awdurdod

 

 

 

Cofnodion:

{0>(Members declarations of interest in respect of this item are set out in Minute 12 above)<}100{>(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 12 uchod)<0}

 

{0>The Lead Member for People – Education and the Lead Member for Organisation - Finance, Performance, Health & Safety and Governance submitted a joint report (COEEI/15/19) asking Members to consider an update of the position regarding the licensed deficit recovery plan for a school and to approve a licensed deficit application of £595,061 for the school for the 2019-20 financial year.<}0{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Addysg a’r Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad ar y cyd (COEEI/15/19) yn gofyn i Aelodau ystyried diweddariad ar y sefyllfa ynghylch y cynllun adennill diffyg trwyddedig ar gyfer ysgol a chymeradwyo cais am ddiffyg trwyddedig o £595,061 ar gyfer yr ysgol ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20.<0}

 

{0>RESOLVED -<}100{>PENDERFYNWYD –<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}        {0>That the Chair of Governors and Headteacher be challenged on the School’s budget recovery plan.<}100{>Dylid herio Cadeirydd y Llywodraethwyr a’r Pennaeth ar gynllun adfer cyllideb yr Ysgol.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii)<0}       {0>That the Chief Officer Education & Early Intervention and the Chief Officer Finance & ICT be authorised to permit the School to extend its licensed deficit period beyond the standard three year recovery term, as permitted by the Licensed Deficit Scheme.<}93{>Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar a’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh i ganiatáu’r Ysgol i ymestyn ei gyfnod diffyg trwyddedig tu hwnt i’r tymor adfer arferol o dair blynedd, fel y caniateir dan y Cynllun Diffyg Trwyddedig.<0} {0>This extension will require the school to submit a revised recovery plan which demonstrates how it will return to a balanced budget position by the 2024–2025 financial year.<}100{>Bydd yr estyniad yn gorchymyn yr ysgol i gyflwyno cynllun adfer diwygiedig sy’n dangos sut y bydd yn dychwelyd i safle cyllideb gytbwys erbyn blwyddyn ariannol 2024–2025.<0}

 

{0>(iii)<}100{>(iii)<0}      {0>That the Chief Officer Education & Early Intervention be authorised to issue the school with a formal Notice of Concern should the revised budget recovery plan not be provided by 30 September 2019.<}100{>Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar i gyhoeddi Hysbysiad Pryder ffurfiol i’r ysgol os na fydd y cynllun adfer cyllideb diwygiedig yn cael ei ddarparu erbyn 30 Medi 2019.<0}

 

{0>(iv)<}100{>(iv)<0}      {0>That a further report be brought back to the Board in November 2019 on the licensed deficit recovery plan.<}81{>Dylid dod ag adroddiad pellach i’r Bwrdd ym mis Tachwedd 2019 ar y cynllun adfer diffyg trwyddedig.<0}

 

{0>Reason for decisions<}100{>Rheswm dros y penderfyniadau<0}

 

(i)           {0>To comply with the Authority’s Section 48 Financing of Schools Scheme regulations and the Licensed deficit scheme.<}100{>Cydymffurfio â Rheoliadau Adran 48 Cynllun Ariannu Ysgolion yr Awdurdod a’r cynllun diffyg trwyddedig.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii)<0}       {0>A five year budget recovery timeframe is a more realistic period in this instance.<}100{>Mae amserlen adfer cyllideb o bum mlynedd yn gyfnod mwy realistig yn yr achos hwn.<0}

 

(ii)          {0>The issuing of a Notice of Concern, where necessary, is the next level of intervention permitted in the Authority’s Licensed deficit Scheme<}100{>Cyhoeddi Hysbysiad Pryder, lle bo angen, yw’r lefel nesaf o ymyrraeth a ganiateir yng Nghynllun diffyg a Drwyddedir yr Awdurdod<0}

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.