Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Phil Wynn.

 

 

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 86 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mai 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Llofnodi i ddangos bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mai 2019 yn gofnod cywir.

 

 

3.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd yr Arweinydd y Gadair, a’r Is-Gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, a fu’n llywyddu dros yr eitemau nesaf ar yr Agenda i alluogi’r Arweinydd i gyflwyno Eitemau 5 a 9 ar yr Agenda yn rhinwedd ei swydd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformio, Iechyd  Diogelwch a Llywodraethu.

 

 (Y Cynghorydd Hugh Jones yn Cadeirio)

 

 

4.

Dyrannu Cyfrifoldebau Aelodau Arweiniol pdf icon PDF 98 KB

Nodi adroddiad yr Arweinydd y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Bod Aelodau’n nodi’r dyraniad, ar unwaith, sef Dyrannu Cyfrifoldebau Arwain i Aelodau'r Bwrdd Gweithredol, fel yr enwyd yn yr adroddiad

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 (i)        Darparu gwybodaeth am Aelodau Arweiniol a'u cyfrifoldebau priodol a benodir gan Arweinydd y Cyngor am weddill Blwyddyn y Cyngor.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformio, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (MP/01/19) i roi gwybod i Aelodau am yr Aelodau Arweiniol a benodwyd gan Arweinydd y Cyngor yn unol ag Erthygl 6.5.2 Cyfansoddiad y Cyngor ac i ddarparu manylion am faes cyfrifoldeb pob Aelod Arweiniol. Cynghorwyd Aelodau y byddai Llyfrgelloedd bellach yn cael eu cynnwys ym mhortffolio’r Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi.

 

PENDERFYNWYD – Yn amodol ar y diwygiad y soniwyd amdano uchod, bod Aelodau’n nodi dyraniad, a hynny ar unwaith, Cyfrifoldebau Arweiniol i Aelodau’r Bwrdd Gweithredol yn ôl adroddiad MP/01/19.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 (i)        Darparu gwybodaeth am Aelodau Arweiniol a’u cyfrifoldebau priodol a benodwyd gan Arweinydd y Cyngor am weddill Blwyddyn y Cyngor.

 

5.

Amrywiaeth i drefn yr Agenda

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Bod Eitem 9 yr Agenda – Cymeradwyo Cynllun Gweithredol Dirprwyo a phenodi Aelodau i Bwyllgorau, Is-bwyllgorau, Paneli a Gweithgorau yn cael ei ddwyn ymlaen a’i drafod y pryd hwn.

 

 

6.

Cymeradwyo Cynllun Dirprwyo Gweithredol a Phenodi Aelodau i Bwyllgorau, Is-bwyllgorau, Paneli a Gweithgorau pdf icon PDF 39 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo Cynllun Dirprwyo Gweithredol sy’n cael ei ymgorffori i Adran 13 Cyfansoddiad y Cyngor.

 

 (ii)       Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol (lle bo'n briodol) y Grwpiau Statudol a amlinellir yn Atodiad 1 adroddiad COGC/25/19 yn cael ei gymeradwyo, ac y cytunir ar benodi Aelodau i’r seddau hynny yn unol â dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol y dyrannwyd y seddau iddynt.

 

 (iii)      Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol (lle bo'n briodol) Is-Bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol a Grwpiau Anstatudol a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad COGC/25/19 yn cael ei gymeradwyo, ac y cytunir ar benodi Aelodau i’r seddau hynny yn unol â dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol y dyrannwyd y seddau iddynt.

 

 (iv)      Ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem fusnes frys yn unol ag Adran 5 (Rheol 5.8.10(e)) o Gyfansoddiad y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Cymeradwyo y cynllun dirprwyo gweithredol yn ffurfiol sy’n cael ei gynnwys yng Nghyfansoddiad y Cyngor a fabwysiadwyd y ddiweddar.

 

 (ii)       Cytuno penodi Aelodau i'r Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol.

 

 (iii)      Y rheswm am y brys yw caniatáu i’r cyrff hyn weithredu ar unwaith.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr  Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformio, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (COGC/25/19) yn gofyn i Aelodau gymeradwyo’r Cynllun Dirprwyo Gweithredol ac i ystyried parhad a phenodiad Aelodau i’r Grwpiau Statudol ac Anstatudol y mae’n gyfrifoldeb ar y Bwrdd Gweithredol eu hailgyfansoddi.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo’r Cynllun Dirprwyo Gweithredol a ymgorfforir yn Adran 13 Cyfansoddiad y Cyngor.

 

 (ii)       Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol (lle bo’n briodol) y Grwpiau Statudol, a amlinellir yn Atodiad 1 adroddiad COGC/25/19, a phenodiad Aelodau i’r seddi hynny er mwyn gwireddu dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol y dyrennir y seddi iddynt yn cael eu cytuno.

 

 (iii)      Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol (lle bo’n briodol) yr Is-bwyllgorau Bwrdd Gweithredol a Grwpiau Anstatudol a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad COGC/25/19, a phenodiad Aelodau i’r seddi hynny er mwyn gwireddu dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol y dyrennir y seddi iddynt yn cael eu cytuno.

 

 (iv)     Bod Arweinwyr Grŵp ac Aelodau Amhleidiol yn hysbysu’r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid o enwebiadau i unrhyw seddi gwag sy'n weddill o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y cyfarfod hwn.

 

 (v)       Bod y mater hwn yn cael ei drin yn eitem o fusnes brys yn unol ag Adran 5 (Rheol 5.8.10) Cyfansoddiad y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

 (i)        Cymeradwyo’n ffurfiol y cynllun dirprwyo gweithredol sydd wedi’i gynnwys yng Nghyfansoddiad y Cyngor sydd newydd ei fabwysiadu.

 

 (ii)       Cytuno ar benodiad Aelodau i’r Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol.

 

 (iii)      Y rheswm dros y brys yw caniatáu i’r cyrff hyn weithredu ar unwaith.

 

 (Y Cynghorydd Mark Pritchard yn Cadeirio)

 

7.

Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2018/19 pdf icon PDF 55 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg 2018/19.

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

 (i)        Sicrhau bod y Cyngor yn gweithredu ei ddyletswyddau mewn perthynas â’r Gymraeg fel yr amlinellir yn        Ei Safonau’r Gymraeg.

 

 (ii)       Er mwyn galluogi cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg ar gyfer 2018/19 ar ei wefan fel sy’n ofynnol gan y Comisiynydd Iaith ac yn unol â Safonau 158, 164 a 170.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Amddiffyn y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (COGC/15/19) i geisio cymeradwyaeth ar gyfer Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg y Cyngor ar gyfer 2018/19 cyn ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, amlygwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Pwysigrwydd sicrhau bod adroddiadau’r dyfodol y dangos cydymffurfiaeth â phenderfyniadau terfynol.

·         Cydnabod bod yr adroddiad hwn yn ymwneud â gwybodaeth hanesyddol (2018/19) ac felly’n cynnwys cyfeiriadau at y strwythur rheoli blaenorol.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2018/19.

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

 (i)        I sicrhau bod y Cyngor yn ymgymryd â’i ddyletswyddau o ran             yr iaith Gymraeg fel yr amlinellir yn ei Safonau’r Gymraeg.

 

 (ii)       Galluogi i Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg ar gyfer 2018/19 gael ei gyhoeddi ar ei wefan yn ôl gofynion y Comisiynydd Iaith yn unol â Safonau 158, 164 a 170.

 

8.

Cynllun Rheolaeth Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte pdf icon PDF 65 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod Aelodau’n arnodi Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte 2019-2029 i alluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam fel un o bartneriaid Bwrdd Strategol Safle Treftadaeth y Byd i gymeradwyo ei gyflwyniad i Weinidogion Cymru ac Adrannau Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 (i)        Darparu fframwaith glir ar gyfer gwneud penderfyniadau gan y pedair sefydliad partner sydd yn ymwneud â Rheoli Safle Treftadaeth y Byd a’r parth clustogi o’i amgylch, Glandŵr Cymru, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Swydd Amwythig a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn benodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Amddiffyn y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (COHE/11/19) yn gofyn i Aelodau ardystio Cynllun Rheoli Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte cyn ei gyflwyno gan Fwrdd Safle Treftadaeth y Byd i Weinidogion Cymru a’r Adran Diwylliant Digidol, Cyfryngau a Chwaraeon (DDCCh)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chynhaliwyd trafodaeth.  Codwyd y pwyntiau a ganlyn yn ystod y ddadl:

 

·         Cydnabod, er ei fod y beth da bod y safle’n gynyddol boblogaidd ymhlith twristiaid, bod hyn yn effeithio ar broblemau traffig lleol.

·         Pwysigrwydd sicrhau bod yr ardal gyfagos wedi’i hamddiffyn o ran twristiaeth, cynllunio a’r amgylchedd.

·         Cydnabod bod angen mynd i’r afael â’r diffyg lle parcio priodol a diffyg arwyddion priodol.

 

PENDERFYNWYD – Bod Aelodau’n ardystio Cynllun Rheoli Safle Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte 2019-29 i alluogi i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn un o’r partneriaid ar Fwrdd Strategol Safle Treftadaeth y Byd gymeradwyo ei gyflwyniad i Weinidogion Cymru ac Adran Diwylliant Digidol, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 (i)        I ddarparu fframwaith clir ar gyfer gwneud penderfyniadau gan y pedwar sefydliad partner sy’n rhan o Reoli’r Safle Treftadaeth y Byd a’r glustogfa gyfagos, sef yr Ymddiriedolaeth Camlas ac Afon, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Swydd Amwythig a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

 

9.

Ymgynghoriad ar gyfer Cynllun y Cyngor 2020-22 pdf icon PDF 42 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Cymeradwyo ymgynghoriad i helpu i hysbysu Cynllun y Cyngor ar gyfer y flwyddyn nesaf a chyllidebau’r dyfodol.

 

(ii)        Ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem fusnes frys yn unol ag Adran 5 (Rheol 5.8.10(e)) o Gyfansoddiad y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 (i)        Cynnwys y cyhoedd wrth helpu i ddiffinio gweithgareddau i gyflawni ein hamcanion lles. Cyfranogi yw un o’r pum ffordd o weithio sy’n ofynnol yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

 

(ii)       Galluogi'r ymgynghoriad i gychwyn ar 12 Mehefin 2019

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Amddiffyn y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (CE/05/19) i geisio cymeradwyaeth ar gyfer ymgynghoriad arfaethedig ar Gynllun y Cyngor 2020-22.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, crybwyllodd yr Aelodau i gyd pa mor bwysig yw annog preswylwyr a chymunedau i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad i sicrhau bod y cynllun yn adlewyrchu eu dyheadau ar gyfer y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo ymgynghoriad i helpu hysbysu Cynllun Cyngor y flwyddyn nesaf a chyllidebau’r dyfodol.

 

 (ii)       Bod y mater hwn yn cael ei drin yn eitem o fusnes brys yn unol ag Adran 5 (Rheol 5.8.10) Cyfansoddiad y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 (i)        Cynnwys y cyhoedd wrth helpu i ddiffinio gweithgareddau i gyflawni ein hamcanion llesiant. Ymgysylltu yw un o’r pum ffordd o weithio yn ôl Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

 

 (ii)       Galluogi i’r ymgynghoriad ddechrau ar 12 Mehefin 2019.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.