Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

125.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr William Baldwin a David Kelly. 

 

126.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.   Gwnaed y datganiadau canlynol:

 

Eitem 6 ar yr Agenda - Alldro Refeniw a Chynigion Dwyn Ymlaen 2018/19

Y Cynghorwyr Brian Cameron, Dana Davies, D J Griffiths, Adrienne Jeorrett, Joan Lowe, Graham Rogers a Phil Wynn – Cysylltiad Personol sy'n Rhagfarnu – Llywodraethwyr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) Cod Ymddygiad yr Aelodau, gan gymryd rhan yn y drafodaeth ac, yn achos Aelodau Gweithredol y Bwrdd, pleidleisio wedi hynny.

 

127.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 94 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ebrill 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ebrill 2019 fel cofnod cywir.

 

128.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cadeirydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, sef y Cynghorydd Hugh Jones, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 5 i 7 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

(Y Cynghorydd Hugh Jones yn Cadeirio)

 

129.

Cynllun y Cyngor 2019-22 pdf icon PDF 110 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Argymell y cyngor i gymeradwyo Cynllun arfaethedig y Cyngor 2019-22 (manylion yn Atodiad C o adroddiad CE/02/19) a’r blaenoriaethau o fewn y flwyddyn y mae’n eu nodi.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)        Adolygu blaenoriaethau'r Cyngor ac i nodi amcanion lles y Cyngor fel sy'n ofynnol yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu, adroddiad (CE/02/19) er mwyn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Cynllun arfaethedig y Cyngor 2019-2022, ac ar gyfer y blaenoriaethau o fewn y flwyddyn a nodir ynddo.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad gan dynnu sylw at y prif bwyntiau ynddo.  Cafwyd trafodaeth yn dilyn hynny ynglŷn â phwysigrwydd Gweithdai i’r Holl Aelodau, oedd yn rhoi cyfle i’r Aelodau gyfrannu i’r gwaith o adolygu targedau ac amcanion.  Gofynnodd nifer o Aelodau am Weithdai pellach ar DPA, yn enwedig mewn perthynas â thargedau addysg a lleihau gwaharddiadau o ysgolion, defnydd o orsafoedd bysiau a chwynion gan siaradwyr Cymraeg.

 

PENDERFYNWYD – Argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo Cynllun arfaethedig y Cyngor 2019-22 (fel y nodir yn Atodiad C adroddiad CE/02/19) a’r blaenoriaethau o fewn y flwyddyn a nodir ynddo.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)        Adolygu blaenoriaethau'r Cyngor a nodi amcanion lles y Cyngor fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

 

130.

Alldro Refeniw a Chynigion Dwyn Ymlaen 2018/19 pdf icon PDF 200 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Nodi alldro refeniw 2018/19.

 

(ii)       Cymeradwyo’r cynigion diwedd blwyddyn i ddwyn ymlaen fel y manylir yn Atodiad 3 o adroddiad COFI/35/19.

 

(iii)      Cymeradwyo’r cyfraniad arfaethedig i'r cronfeydd wrth gefn fel yr amlinellir ym mharagraffau 4.8 i 4.9 o’r adroddiad:

 

 (i)        £105k i'r gronfa wrth gefn ar gyfer Cynnal a Chadw dros y Gaeaf a

 

 (ii)       £104k yn y lle cyntaf i’r gronfa Gyfalaf

 

(iv)      Nodi sefyllfa cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd a balansau cyffredinol heb eu clustnodi y Cyngor ar 31 Mawrth 2019.

 

(v)       Bod y penderfyniadau uchod yn cael eu cynnwys yn y Datganiad o Gyfrifon a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Archwilio ar ddechrau mis Mehefin.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

(i)        Cytuno ar y cynigion mewn perthynas â darpariaethau a chronfeydd wrth gefn a’r trefniadau diwedd blwyddyn a ddygir ymlaen i'w cynnwys yn y Datganiad Cyfrifon a fydd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Archwilio ar ddiwedd mis Mai.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 126 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu, adroddiad (COFI/35/19) i hysbysu’r Aelodau am alldro refeniw Cronfa’r Cyngor ar gyfer 2018/19, i gytuno ar y cynigion o safbwynt cronfeydd wrth gefn, i benderfynu ar drefniadau dwyn ymlaen diwedd y flwyddyn ac i hysbysu’r Aelodau am yr alldro Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2018/19.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad gan amlygu’r prif bwyntiau ynddo.  Yn ystod y drafodaeth, codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Awgrymwyd y gellid defnyddio unrhyw danwariant i dalu am drwsio tyllau yn y ffyrdd, fyddai hefyd yn helpu lleihau costau iawndal. 

Dywedodd yr Aelod Arweiniol y byddai’r rhaglen ailosod wyneb ffyrdd, fydd yn cael ei rhoi ar waith cyn bo hir, yn cael ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor.

·         Bu i’r Aelodau gydnabod yn gadarnhaol y swm mawr o arian a godwyd gan y Maer eleni, gan gyfeirio’n benodol at brynu beic gwaed yn ddiweddar.

·         Pwysigrwydd moderneiddio’r Gwasanaeth TGCh.

·         Cais i ddiwygio tymor diffyg trwyddedig ar gyfer ysgolion, gyda golwg ar ei ymestyn o gyfnod o 3 blynedd i 5 mlynedd er mwyn gwneud ysgolion yn fwy cynaliadwy. 

Bu i’r Aelodau gydnabod y sefyllfa o ran cyllid addysg ledled Cymru.

·         Cydnabuwyd y cafwyd adborth cymysg o ran gwelliannau i ganol y dref.  

Hysbyswyd yr Aelodau fod Cynllun Rheoli Asedau Canol y Dref yn cynnig cyfle i bobl gymryd rhan a mynegi unrhyw safbwyntiau sydd ganddynt.  Er mai swm penodol o arian oedd ar gael, oedd yn cyfyngu ar yr hyn y gellir ei wneud, roedd yn bwysig cael barn gynhwysfawr a chytûn am y ffordd ymlaen.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi alldro refeniw 2018/19.

 

(ii)       Cymeradwyo’r cynigion dwyn ymlaen diwedd y flwyddyn fel y manylir yn Atodiad 3 adroddiad COFI/35/19.

 

(iii)      Cymeradwyo’r cyfraniad arfaethedig i'r cronfeydd wrth gefn fel yr amlinellir ym mharagraffau 4.8 i 4.9 yr adroddiad:

 

(i)      £105k i'r gronfa wrth gefn ar gyfer Cynnal a Chadw dros y Gaeaf, a

 

(ii)     £104k i gychwyn i’r gronfa Gyfalaf.

 

(iv)      Nodi sefyllfa cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd a balansau cyffredinol heb eu clustnodi y Cyngor ar 31 Mawrth 2019.

 

(v)       Cynnwys y penderfyniadau uchod yn y Datganiad o Gyfrifon a gyflwynir i'r Pwyllgor Archwilio ddechrau mis Mehefin.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

(i)        Cytuno ar y cynigion mewn perthynas â darpariaethau a chronfeydd wrth gefn a’r trefniadau dwyn ymlaen diwedd y flwyddyn, er mwyn eu cynnwys yn y Datganiad Cyfrifon a fydd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Archwilio ddiwedd mis Mai.

 

131.

Gwerthusiad Safle: Cyfleuster Gwaredu Daearegol pdf icon PDF 115 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol a'r Aelod Arweiniol Lle – Amgylchedd a Chludiant

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Na fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi cynnal cyfleuster gwaredu daearegol yn y Fwrdeistref Sirol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)        I nodi’n glir sefyllfa'r Cyngor cyn unrhyw achos posib o gymuned yn ceisio cefnogaeth gan y Cyngor i ystyried y posibilrwydd o gynnal cyfleuster gwaredu daearegol o fewn y fwrdeistref sirol.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu a’r Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant, adroddiad ar y cyd (COGC/12/19) er mwyn ceisio barn am y materion a godwyd yn fframwaith polisi Llywodraeth Cymru ar gael gwared â gwastraff ymbelydrol yng Nghymru, a p’un ai yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dymuno ystyried sefydlu safle gwaredu daearegol o fewn y Fwrdeistref Sirol.

 

PENDERFYNWYD – Na fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi sefydlu cyfleuster gwaredu daearegol yn y Fwrdeistref Sirol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)         Nodi sefyllfa'r Cyngor yn glir cyn i unrhyw gymuned feddwl am geisio cefnogaeth y Cyngor i ystyried y posibilrwydd o sefydlu cyfleuster gwaredu daearegol o fewn y fwrdeistref sirol.

 

(Y Cynghorydd Mark Pritchard yn Cadeirio)

 

132.

Adolygiad o gyfle posib i ddarparu Teledu Cylch Caeëdig ar y cyd ar gyfer Wrecsam a Sir y Fflint pdf icon PDF 99 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo'r cynnig i ddatblygu gwasanaeth Teledu Cylch Caeëdig integredig a rennir gyda Chyngor Sir y Fflint.

 

 (ii)       Fod y Prif Swyddog Tai a’r Economi, mewn ymgynghoriad gyda'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmer a’r Aelod Arweiniol perthnasol, yn cael awdurdod dirprwyedig i lunio Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Chyngor Sir y Fflint i fonitro a rheoli ei gamerâu Teledu Cylch Caeëdig.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

 (i)        Bydd yn galluogi’r gwasanaethau Teledu Cylch Caeëdig yn Wrecsam a Sir y Fflint i barhau i weithredu’n effeithiol, cefnogi partneriaid strategol a lleihau'r ofn o drosedd a thrwy helpu i hyrwyddo'r cyfleoedd am arbedion effeithlonrwydd drwy rannu gwasanaeth gydag awdurdodau cyfagos.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, adroddiad (COHE/16/19) er mwyn ceisio cymeradwyaeth i symud ymlaen gyda gwasanaeth TCC a reolir ar y cyd â Chyngor Sir y Fflint, wedi’i leoli yn ystafell reoli TCC Wrecsam.  Byddai hyn yn caniatáu rheoli a monitro camerâu TCC mannau cyhoeddus Cyngor Sir y Fflint 24/365 o ystafell reoli CBSW, drwy gytundeb lefel gwasanaeth gyda Sir y Fflint.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Cymeradwyo'r cynnig i ddatblygu gwasanaeth TCC integredig ar y cyd â Chyngor Sir y Fflint.

 

(ii)       Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Prif Swyddog Tai a’r Economi, mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Gwasanaethau Cwsmeriaid a’r Aelod Arweiniol perthnasol, i lunio Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Chyngor Sir y Fflint i fonitro a rheoli ei gamerâu TCC.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

(i)        Bydd yn galluogi gwasanaethau TCC yn Wrecsam a Sir y Fflint i barhau i weithredu’n effeithiol, yn cefnogi partneriaid strategol ac yn lleihau'r ofn o drosedd ac yn helpu i hyrwyddo'r cyfleoedd am arbedion effeithlonrwydd drwy rannu gwasanaeth gydag awdurdodau cyfagos.

 

133.

Cais am Gynllun Treftadaeth Treflun y Loteri Genedlaethol ar gyfer Canol Tref Wrecsam pdf icon PDF 88 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer yr Economi - Datblygiad Economaidd ac Adfywio

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cytuno ar weithredu rhaglen o weithgaredd adfywio a arweinir gan dreftadaeth drwy’r Cynllun Treftadaeth Treflun, er mwyn cefnogi Canol Tref ffyniannus a llewyrchus.

 

 (ii)       Fod y Prif Swyddog Tai a’r Economi, mewn ymgynghoriad â’r Aelod Arweiniol dros yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio, yn cael awdurdod i gyflwyno cais Cam Dau i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, am arian ar gyfer Cynllun Treftadaeth Treflun, gyda'r Cyngor yn ymgeisydd arweiniol a derbynnydd grant.

 

 (iii)      Y dylid delio â'r materion hyn fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        I sicrhau arian grant £1.52 miliwn i alluogi cyflawni amrediad o ganlyniadau economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol, drwy weithgaredd adfywio a arweinir gan dreftadaeth yng Nghanol y Dref;

 

 (ii)       I roi’r cyfle i ddarparu rhaglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol arloesol a fydd yn creu cyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant ac uwchsgilio all alluogi contractwyr i sicrhau gwaith yn y sector adeiladu treftadaeth; a

 

 (iii)      Galluogi cyflwyno Cais Ariannu Cam Dau i Gronfa Treftadaeth y Loteri ar 24 Mai 2019.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol yr Economi – Datblygu Economaidd ac Adfywio, adroddiad (COHE/10/19) gan ofyn am gymeradwyaeth yr Aelodau i gyflwyno cais am gyllid Cam Dau i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol am Gynllun Treftadaeth Treflun, gyda’r nod o gyfrannu at weithgareddau adfywio treftadaeth yn Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Cytuno i weithredu rhaglen o weithgareddau adfywio treftadaeth drwy’r Cynllun Treftadaeth Treflun, er mwyn cefnogi Canol Tref ffyniannus a llewyrchus.

 

(ii)        Rhoi Awdurdod i’r Prif Swyddog Tai a’r Economi, mewn ymgynghoriad ag Aelod Arweiniol yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio, i gyflwyno cais Cam Dau i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, am arian ar gyfer Cynllun Treftadaeth Treflun, gyda'r Cyngor yn ymgeisydd arweiniol ac yn dderbynnydd grant.

 

(iii)       Y dylid delio â'r materion hyn fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Sicrhau arian grant o £1.52 miliwn i alluogi cyflawni amrediad o ddeilliannau economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol, drwy weithgaredd adfywio treftadaeth yng Nghanol y Dref;

 

(ii)        Rhoi cyfle i ddarparu rhaglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol arloesol a fydd yn creu cyfleoedd am addysg, hyfforddiant ac uwchsgilio, all alluogi contractwyr i sicrhau gwaith yn y sector adeiladu treftadaeth; a 

 

(iii)       Galluogi i Gais am Gyllid Cam Dau i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol gael ei gyflwyno ar 24 Mai 2019.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.