Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

116.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>Members were reminded of their responsibility, under Paragraph 11 of the Member Code of Conduct, to declare any interests in relation to any of the business to be transacted at this meeting.<}100{>Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn. <0}  {0>The following declarations were made:<}100{>Gwnaed y datganiadau canlynol:<0}

 

{0>Agenda Item 11 – Appointment of Members to Outside Body – North Wales Science Board (Glyndwr University)<}0{>Eitem 11 ar y Rhaglen – Penodi Aelodau i Gorff Allanol – Bwrdd Gwyddoniaeth Gogledd Cymru (Prifysgol Glyndŵr)<0}

{0>Councillor Phil Wynn – Personal and prejudicial – Family members work for Glyndwr University.<}0{>Y Cynghorydd Phil Wynn – Cysylltiad personol ac sy’n rhagfarnu – Aelodau teulu yn gweithio i Brifysgol Glyndŵr.<0}  {0>The Councillor withdrew from the meeting taking no part in the discussion or voting thereon.<}100{>Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.<0}

 

117.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 94 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mawrth 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>RESOLVED – That the Minutes of the Meeting held on 12 March 2019 be signed as a correct record.<}98{>PENDERFYNWYD – Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mawrth 2019 fel cofnod cywir. <0}

118.

Cynnig i gynyddu capasiti yn barhaol yn Ysgol Bro Alun - Penderfyniad Terfynol pdf icon PDF 138 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Bod yr Aelodau’n nodi na dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau yn ystod cyfnod yr Hysbysiad Statudol.

 

(ii)       Bod Swyddogion yn cael eu hawdurdodi i weithredu'r cynnig i gynyddu capasiti o ran niferoedd disgyblion yn Ysgol Bro Alun.  

 

            Creu estyniad i’r adeilad presennol er mwyn gallu derbyn 105 o ddisgyblion ychwanegol (15 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn).   Byddai’r cynnydd cyntaf yn digwydd ym mis Medi 2019 yn y dosbarthiadau Meithrin (15 lle ychwanegol) a Derbyn (15 lle ychwanegol), byddai'r cynnydd mewn capasiti yn cael ei gyfyngu i'r grwpiau blwyddyn hynny yn unig.

 

            Bydd y nifer derbyn blynyddol yn cynyddu o 15 lle (o 30 i 45) ar gyfer lleoedd meithrin a derbyn o 2019 ymlaen a bydd y dosbarthiadau hynny yn bwydo i weddill yr ysgol nes y cyrhaeddir yr uchafswm o ran capasiti o 315 (a 45 lle meithrin).

 

(iii)      Y dylid delio â'r materion hyn fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau yn ystod cyfnod yr hysbysiad statudol.

 

(ii)        Byddai rheol sefydlog 43 yn caniatáu i leoedd gael eu dyrannu ar unwaith hyd at y nifer derbyn diwygiedig ar gyfer Ysgol Bro Alun cyn y dyddiad hysbysu ymgeiswyr sef 16 Ebrill.

 

 

Cofnodion:

{0>The Lead Member for People – Education submitted a report (COEEI/07/19) to provide Executive Board with feedback on the recent Statutory Objection Period relating to the proposal to increase pupil capacity at Ysgol Bro Alun, and to seek approval to implement the proposal to increase capacity at Ysgol Bro Alun from 210 ( and 30 nursery places) to 315 (and 45 nursery places).<}0{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (COEEI/07/19) er mwyn rhoi adborth i'r Bwrdd Gweithredol ar y Cyfnod Gwrthwynebu Statudol diweddar mewn perthynas â’r cynnig i gynyddu capasiti o ran niferoedd disgyblion yn Ysgol Bro Alun, ac i geisio cymeradwyaeth i weithredu’r cynnig i gynyddu capasiti yn Ysgol Bro Alun o 210 (a 30 lle meithrin) i 315 (a 45 lle meithrin).<0}

 

{0>RESOLVED -<}100{>PENDERFYNWYD -<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}        {0>That Members note that no objections were received during the Statutory notice period.<}100{>Bod yr Aelodau’n nodi na ddaeth unrhyw wrthwynebiadau i law yn ystod cyfnod yr Hysbysiad Statudol.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii) <0}      {0>That Officers be authorised to implement the proposal to increase pupil capacity at Ysgol Bro Alun.<}100{>Awdurdodi Swyddogion i weithredu'r cynnig i gynyddu capasiti o ran niferoedd disgyblion yn Ysgol Bro Alun.<0} 

 

            {0>To create an extension to the current building to accommodate a further 105 pupils (15 pupils per year group).<}100{>Creu estyniad i’r adeilad presennol er mwyn gallu derbyn 105 o ddisgyblion ychwanegol (15 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn). <0}  {0>The first year of increase would be September 2019 for Nursery (additional 15 places) and Reception (additional 15 places) the increase in capacity would be restricted to those year groups only.<}100{>Byddai’r cynnydd cyntaf yn digwydd ym mis Medi 2019 yn y dosbarthiadau Meithrin (15 lle ychwanegol) a Derbyn (15 lle ychwanegol), a byddai'r cynnydd mewn capasiti yn cael ei gyfyngu i'r grwpiau blwyddyn hynny yn unig. <0}

 

            {0>The annual admission number will increase by 15 places (from 30 to 45) for nursery and reception places from 2019 onwards and these classes will feed through the school until the maximum capacity of 315 (plus 45 nursery places) has been reached.<}100{>Bydd y nifer derbyn blynyddol yn cynyddu 15 lle (o 30 i 45) ar gyfer lleoedd meithrin a derbyn o 2019 ymlaen, a bydd y dosbarthiadau hyn yn bwydo i weddill yr ysgol nes y cyrhaeddir yr uchafswm o ran capasiti o 315 (a 45 lle meithrin). <0}

 

{0>(iii)<}100{>(iii)<0}      {0>That these matters be dealt with as an urgent item of business in accordance with Standing Order 43 (1) of the Council’s Standing Orders.<}100{>Y dylid delio â'r materion hyn fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.<0}

 

{0>Reasons for decisions<}100{>Rhesymau dros y penderfyniadau<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}         {0>There were no objections received during the Statutory notice period.<}100{>Ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau yn ystod cyfnod yr hysbysiad statudol.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii) <0}       {0>Standing order 43 would allow the immediate allocation of places up to the revised admission number for Ysgol Bro Alun prior to the notification to applicants date of  16 April.<}100{>Byddai rheol sefydlog 43 yn caniatáu i leoedd gael eu dyrannu ar unwaith hyd at y nifer derbyn diwygiedig ar gyfer Ysgol Bro Alun cyn y dyddiad hysbysu ymgeiswyr, sef 16 Ebrill.<0}

119.

Sefydlu Ysgol Gynradd cyfrwng Cymraeg gyda 210 o lefydd pdf icon PDF 157 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Y dylid nodi’r nifer o geisiadau a dderbynnir ar gyfer mynediad arfaethedig mis Medi 2019.

 

(ii)       Y dylid nodi’r lleoedd ychwanegol sydd ar gael i ddisgyblion trwy gyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru yn dilyn ymgynghoriad i gynyddu capasiti yn Ysgol Bro Alun.

 

(iii)      Bod Swyddogion yn cael eu hawdurdodi i oedi gweithredu’r penderfyniad a gymeradwywyd yn y Bwrdd Gweithredol ar 10 Ebrill 2018 tan Medi 2021, ynghylch creu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd.   

 

(iv)      Y dylid delio â'r materion hyn fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)           Ers i’r cynnig gael ei gymeradwyo ym mis Ebrill 2018, mae’r Cyngor wedi sicrhau grant cyfalaf o £1.3 miliwn gan Lywodraeth Cymru, sef 100% o gyllid i greu lleoedd ysgolion cyfrwng Cymraeg ychwanegol, ac ers hynny maent wedi ymgynghori ar ymestyn y capasiti yn Ysgol Bro Alun o fis Medi 2019.

 

(ii)          Ers sicrhau’r cynnig i greu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd ar safle Borras, gydag ysgol hedyn yn hen ysgol fabanod Hafod y Wern fel mesur dros dro, mae’r Awdurdod Lleol bellach wedi cwblhau’r broses ymgeisio ar gyfer derbyniadau ym mis Medi 2019. 

Nid oes unrhyw gais dewis cyntaf am le yn y dosbarth Derbyn a dim ond dau gais dewis cyntaf am le yn y dosbarth Meithrin. Mae disgyblion yn y dosbarth Meithrin yn mynychu am hanner diwrnod o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 

(iii)         Ni fyddai gweithredu’r cynnig ar gyfer dau ddisgybl i fynychu darpariaeth ran-amser yn darparu profiad addysgol o safon, nac ychwaith yn ddefnydd darbodus ac effeithlon o adnoddau’r Cyngor.

 

(iii)      Mae’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn nodi’r twf sy’n cael ei arwain gan alw am addysg cyfrwng Cymraeg a nod Llywodraeth Cymru i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  Mae galw parhaus am leoedd cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam. Mae’r twf a nodwyd yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn cael ei gynnal yn unol â’r amcanestyniad gwreiddiol, ac mae’r cynnig i ymestyn capasiti yn Ysgol Bro Alun yn cyd-fynd â'r bwriad o gael 15 lle dechreuol yn y dosbarth Meithrin a Derbyn yn yr ysgol hedyn cyfrwng Cymraeg newydd.

 

(iv)       Mae’r Awdurdod Lleol yn cydnabod bod angen darpariaeth fwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam, o ran nifer lleoedd sydd ar gael ac o ran gwasgariad daearyddol mwy. Y bwriad nawr fyddai agor yr ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd ar safle Borras ym mis Medi 2021 gyda lle i 30 o ddisgyblion Meithrin a 30 o ddisgyblion Derbyn bob blwyddyn.

 

(v)       Er mwyn hysbysu’r ddau riant sydd â diddordeb mewn anfon eu plant i ysgol fwydo Borras erbyn y dyddiad cywir, mae gofyn i ni weithredu penderfyniad y Bwrdd Gweithredol ar unwaith.

 

(vi)      Ni fydd y gwaith a fwriadwyd ar gyfer safle Hafod y Wern yn mynd ymlaen a bydd y cyllid cyfalaf yn cael ei gyfeirio i rywle arall.

 

 

Cofnodion:

{0>The Lead Member for People – Education submitted a report (COEEI/10/19) to provide the Executive Board with additional information regarding the setting up of a new Welsh medium primary school, as previously approved.<}0{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (COEEI/10/19) er mwyn rhoi gwybodaeth ychwanegol i’r Bwrdd Gweithredol mewn perthynas â sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd, fel y cymeradwywyd yn flaenorol.<0}  {0>It was proposed that initially the school would be temporarily located at the former Hafod y Wern Infant site (the seed school), with the permanent site to be located at the current Borras Park Community Primary Infant site, following works included in the Strategic Outline Plan for 21st Century School Programme, Band B.<}100{>Cynigiwyd i ddechrau y byddai’r ysgol yn cael ei lleoli dros dro ar hen safle Ysgol Fabanod Hafod y Wern (yr ysgol fwydo), gyda’r safle parhaol yn cael ei leoli ar safle ysgol Fabanod bresennol Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras, ar ôl y gwaith sydd wedi’i gynnwys yn y Cynllun Amlinellol Strategol ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, Band B. <0}

 

{0>The proposal was that the first year of entry would be September 2019 for Nursery and Reception classes at the Hafod y Wern site, with a view to moving pupils to the permanent site as of September 2021, subject to completion of the 21st Century School building works at Borras Park CP.<}100{>Y cynnig oedd y byddai’n agor gyntaf ym mis Medi 2019 ar safle Hafod y Wern ar gyfer dosbarthiadau Meithrin a Derbyn, gyda’r bwriad o symud disgyblion i’r safle parhaol ym mis Medi 2021, yn amodol ar gwblhau gwaith adeiladu rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn Ysgol Gynradd Parc Borras. <0}  {0>Members were asked to delay the implementation of the proposal, thereby proposing to open the new Welsh medium primary school at the Borras site in September 2021.<}70{>Gofynnwyd i’r aelodau oedi cyn cychwyn gweithredu’r cynnig, gan gynnig drwy hynny agor yr ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd ar safle Borras ym mis Medi 2021. <0}

 

{0>A debate ensued and the Lead Member responded to questions accordingly.<}73{>Cafwyd trafodaeth yn dilyn hyn ac ymatebodd yr Aelod Arweiniol i gwestiynau yn unol â hynny.<0}  {0>The following points were highlighted during the discussions:<}100{>Codwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:<0}

 

·         {0>Welcome news that the introduction of  a new Welsh school conforms with the Welsh Strategic Plan and provides for long term welsh education needs.<}0{>Croesawyd y newyddion fod cyflwyno ysgol Gymraeg newydd yn cydymffurfio â Chynllun Strategol y Gymraeg ac yn darparu ar gyfer anghenion addysg Gymraeg hirdymor.<0}

·         {0>Confirmation that there had been no additional expenditure following the creation of the seed school.<}0{>Cadarnhawyd na fu gwariant ychwanegol yn dilyn creu’r ysgol fwydo.<0}

·         {0>Clarification sought in relation to the naming of the new school.<}74{>Ceisiwyd eglurhad mewn perthynas ag enwi’r ysgol newydd.  <0}

·         {0>Suggestion that communication levels would need to be improved in order to promote the school.<}0{>Awgrymwyd y byddai angen gwella lefelau cyfathrebu er mwyn hyrwyddo’r ysgol.<0}

 

{0>RESOLVED -<}100{>PENDERFYNWYD -<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}        {0>That the number of applications received for the proposed September 2019 entry be noted.<}100{>Y dylid nodi’r nifer o geisiadau a dderbyniwyd ar gyfer mynediad arfaethedig ym mis Medi 2019. <0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii) <0}      {0>That the additional pupil places made available by way of Welsh Government capital funding and following consultation to increase capacity at Ysgol Bro Alun be noted.<}100{>Y dylid nodi’r lleoedd ychwanegol sydd ar gael i ddisgyblion trwy gyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru ac yn dilyn ymgynghoriad, er mwyn cynyddu capasiti yn Ysgol Bro Alun. <0}

 

{0>(iii)<}100{>(iii)<0}      {0>That Officers be authorised to delay until September 2021 the implementation of the decision approved at Executive Board on 10 April 2018, regarding the creation of a new Welsh medium primary school.<}100{>Awdurdodi Swyddogion i oedi gweithredu’r penderfyniad a gymeradwywyd yn y Bwrdd Gweithredol ar 10 Ebrill 2018 tan Medi 2021, mewn perthynas â chreu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd. <0} 

 

{0>(iv)<}100{>(iv)<0}      {0>That these matters be dealt with as an urgent item of business in accordance with Standing Order 43 (1) of the Council’s Standing Orders.<}100{>Y dylid delio â'r materion hyn fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.<0}

 

{0>Reasons for decisions<}100{>Rhesymau dros y penderfyniadau<0}

 

(i)           {0>Since the proposal was approved in April 2018, the Council has secured a Welsh Government Capital grant of £1.3 million, at 100% funding to create additional Welsh medium school places and have subsequently consulted on expanding the capacity at Ysgol Bro Alun from September 2019.<}100{>Ers i’r cynnig gael ei gymeradwyo ym mis Ebrill 2018, mae’r Cyngor wedi sicrhau grant cyfalaf o £1.3 miliwn gan Lywodraeth Cymru, sef 100% o gyllid i greu lleoedd ysgolion cyfrwng Cymraeg ychwanegol, ac ers hynny maent wedi ymgynghori ar ymestyn y capasiti yn Ysgol Bro Alun o fis Medi 2019 ymlaen. <0}

 

(ii)          {0>Having secured the proposal to create a new Welsh medium primary school at the Borras site, with a seed school at the former Hafod y Wern Infant school as an interim measure, the Local Authority have now completed the admissions application process for September 2019 entry.<}100{>Ers sicrhau’r cynnig i greu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd ar safle Borras, gydag ysgol fwydo yn hen Ysgol Fabanod Hafod y Wern fel mesur dros dro, mae’r Awdurdod Lleol bellach wedi cwblhau’r broses ymgeisio ar gyfer derbyniadau ym mis Medi 2019.<0} 

{0>There are no 1st preference applications for Reception and just two 1st preference applications for Nursery.<}100{>Nid oes unrhyw gais dewis cyntaf am le yn y dosbarth Derbyn a dim ond dau gais dewis cyntaf am le yn y dosbarth Meithrin.<0} {0>Pupils in the Nursery year attend for a half a day Monday to Friday.<}100{>Mae disgyblion yn y dosbarth Meithrin yn mynychu am hanner diwrnod o ddydd Llun i ddydd Gwener.<0}

 

(iii)         {0>Implementing the proposal for two pupils to attend part time provision would not afford a quality educational experience, nor be economical or an efficient use of Council resources.<}100{>Ni fyddai gweithredu’r cynnig ar gyfer dau ddisgybl sy’n mynychu darpariaeth ran-amser yn darparu profiad addysgol o safon, nac ychwaith yn ddefnydd darbodus ac effeithlon o adnoddau’r Cyngor.<0}

 

{0>(iii)<}100{>(iii)<0}      {0>The Welsh in Education Strategic Plan identifies the demand led growth for Welsh medium education and the Welsh Government’s aims for 1 million Welsh speakers by 2050. There is continued demand for Welsh medium places within Wrexham.<}100{>Mae’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn nodi’r twf sy’n cael ei arwain gan alw am addysg cyfrwng Cymraeg a nod Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  Mae galw parhaus am leoedd cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam.<0} {0>The growth identified within the WESP is maintained as per the original projection, with the proposal to expand capacity at Ysgol Bro Alun matching the intended initial 15 places at Nursery and Reception at the new Welsh medium seed school.<}100{>Mae’r twf a nodwyd yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn cael ei gynnal yn unol â’r amcanestyniad gwreiddiol, ac mae’r cynnig i ymestyn capasiti yn Ysgol Bro Alun yn cyd-fynd â'r bwriad o gael 15 lle cychwynnol yn y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn yn yr ysgol fwydo cyfrwng Cymraeg newydd.<0}

 

{0>(iv)<}100{>(iv)<0}       {0>The Local Authority acknowledges that there is still a need for greater provision of Welsh medium schools within Wrexham, both in number of places available and with a greater geographic spread.<}100{>Mae’r Awdurdod Lleol yn cydnabod bod angen o hyd i ddarparu mwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam, o ran nifer y lleoedd sydd ar gael ac o ran gwasgariad daearyddol ehangach.<0} {0>The intention would now be to open the new Welsh medium primary school directly at the Borras Site as from September 2021 with an annual intake of 30 places at Nursery and 30 at Reception.<}100{>Y bwriad nawr fyddai agor yr ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd ar safle Borras ym mis Medi 2021, gyda lle i 30 o ddisgyblion Meithrin a 30 o ddisgyblion Derbyn bob blwyddyn.<0}

 

{0>(v)<}100{>(v)<0}       {0>In order to notify the two parents interested in their children attending the Borras feeder school by the correct date, we are required to immediately action the Executive Board’s decision.<}100{>Er mwyn hysbysu’r ddau riant sydd â diddordeb mewn anfon eu plant i ysgol fwydo Borras erbyn y dyddiad cywir, mae gofyn i ni weithredu penderfyniad y Bwrdd Gweithredol ar unwaith.<0}

 

{0>(vi)<}100{>(vi)<0}      {0>The intended works programmed for the Hafod y Wern site will not proceed, with the capital funding directed elsewhere.<}100{>Ni fydd y gwaith a fwriadwyd ar gyfer safle Hafod y Wern yn mynd rhagddo, a bydd y cyllid cyfalaf yn cael ei gyfeirio i rywle arall.<0}

 

120.

Ymweliadau Rota Panel Cartrefi Gofal y Sector Annibynnol pdf icon PDF 85 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod Aelodau yn sefydlu Panel o chwe Aelod i ymgymryd ag Ymweliadau ar Rota i Gartrefi Gofal y Sector Annibynnol.

 

(ii)        Cymeradwyo cylch gorchwyl y Panel, fel y manylir yn Atodiad 1 adroddiad HASC/03/19.

 

(iii)       Bod penderfyniad yn cael ei wneud yng nghyfarfod mis Mehefin y Bwrdd Gweithredol ynglŷn â phenodi Aelodau i’r Panel pan ofynnir iddynt ystyried penodi Aelodau i'r holl Grwpiau Statudol ac Anstatudol eraill.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Galluogi sefydlu Panel i ymweld â chartrefi gofal y sector annibynnol er mwyn helpu i sicrhau bod yr oedolion diamddiffyn sy’n byw mewn cartrefi gofal yn cael gofal briodol a gwasanaeth o safon sy’n holistaidd, priodol a diogel i ddiwallu eu hanghenion.

 

 

Cofnodion:

{0>The Lead Member for People – Health and Adult Social Care submitted a report (HASC/03/19) to agree the establishment, remit and composition of a Rota Visits to Independent Sector Care Homes Panel.<}73{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol Oedolion adroddiad (HASC/03/19) er mwyn cytuno ar sefydliad, cylch gwaith a chyfansoddiad Ymweliadau Rota Panel Cartrefi Gofal y Sector Annibynnol.<0}

 

{0>The Lead Member presented the report and highlighted the main points contained within it.<}100{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad gan dynnu sylw at y prif bwyntiau ynddo.<0}  {0>She advised that the Board were being asked to set up a panel of 6 Members to visit care homes in order to ensure that vulnerable adults living in care homes receive appropriate care to meet their needs.<}0{>Nododd y gofynnir i’r Bwrdd sefydlu panel o 6 o Aelodau i ymweld â chartrefi gofal er mwyn sicrhau fod oedolion diamddiffyn sy’n byw mewn cartrefi gofal yn derbyn gofal priodol sy’n bodloni eu hanghenion.<0}  {0>She clarified that the Panel were not required to meet until after Annual Council in May, therefore a decision on the appointment of the Members to the Panel would be taken at the Executive Board Meeting in June.<}0{>Eglurodd nad oedd gofyn i’r Panel gyfarfod tan ar ôl y Cyngor Blynyddol ym mis Mai, felly byddai’r penderfyniad ar benodi Aelodau i’r Panel yn cael ei wneud yng Nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol ym mis Mehefin.<0}

 

{0>RESOLVED -<}100{>PENDERFYNWYD -<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}         {0>That Members establish a Panel of six Members to undertake Rota Visits to Independent Sector Care Homes.<}100{>Bod Aelodau yn sefydlu Panel o chwech Aelod i ymgymryd ag Ymweliadau ar Rota â Chartrefi Gofal y Sector Annibynnol.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii) <0}       {0>That the Terms of Reference for the Panel, as detailed in Appendix 1 to report HASC/03/19, be approved.<}100{>Cymeradwyo Cylch Gorchwyl y Panel, fel y manylir yn Atodiad 1 adroddiad HASC/03/19.<0}

 

{0>(iii)<}100{>(iii)<0}       {0>That a decision on the appointment of Members to the Panel be taken at the June Meeting of the Executive Board when they will be asked to consider the appointment of Members to all other Statutory and Non-Statutory Groups.<}100{>Gwneud penderfyniad ynglŷn â phenodi Aelodau i’r Panel yng nghyfarfod mis Mehefin y Bwrdd Gweithredol, pan ofynnir iddynt ystyried penodi Aelodau i'r holl Grwpiau Statudol ac Anstatudol eraill.<0}

 

{0>Reason for decisions<}100{>Rheswm dros y penderfyniadau<0}

 

{0>To enable a Panel to be established to visit independent sector care homes in order to help ensure the vulnerable adults who are living in care homes receive appropriate care and a quality service which is holistic, appropriate and safe to meet their needs.<}100{>Galluogi sefydlu Panel i ymweld â chartrefi gofal y sector annibynnol er mwyn helpu i sicrhau bod yr oedolion diamddiffyn sy’n byw mewn cartrefi gofal yn cael gofal addas a gwasanaeth o safon sy’n gyfannol, yn briodol ac yn ddiogel er mwyn bodloni eu hanghenion.<0}

 

 

121.

Penodi Aelod i Gorff Allanol - Bwrdd Gwyddoniaeth Gogledd Cymru (Prifysgol Glyndŵr) pdf icon PDF 73 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Penodi Aelod Arweiniol yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio i gynrychioli'r Cyngor ar Fwrdd Gwyddoniaeth Gogledd Cymru (Prifysgol Glyndŵr) am y cyfnod tan ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf (yn 2022).

 

(ii)        Delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Sicrhau bod y Cyngor yn cael ei gynrychioli’n briodol ar Fwrdd Gwyddoniaeth Gogledd Cymru a galluogi’r Aelod i fynychu cyfarfodydd yn ddi-oed.

 

 

Cofnodion:

{0>(Members declarations of interest in relation to this item are set out in Minute 116 above)<}100{>(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 116 uchod)<0}

 

{0>The Lead Member for People – Communities, Partnerships, Public Protection and Community Safety submitted a report (COGC/06/19) asking Members to consider the appointment of a Member to represent the Council on the North Wales Science Board (Glyndwr University).<}71{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, adroddiad (COGC/06/19) yn gofyn i’r Aelodau ystyried penodi Aelod i gynrychioli'r Cyngor ar Fwrdd Gwyddoniaeth Gogledd Cymru (Prifysgol Glyndŵr).<0}

 

{0>RESOLVED -<}100{>PENDERFYNWYD -<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}         {0>That the Lead Member for Economy – Economic Development and Regeneration be appointed to represent the Council on the North Wales Science Board (Glyndwr University) for the period up to the date of the next local government elections (in 2022).<}100{>Penodi Aelod Arweiniol yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio, i gynrychioli'r Cyngor ar Fwrdd Gwyddoniaeth Gogledd Cymru (Prifysgol Glyndŵr) am y cyfnod hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf (yn 2022).<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii) <0}       {0>That this matter be dealt with as an urgent item of business in accordance with Standing Order 43(1) of the Council’s Standing Orders.<}100{>Delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1)  Rheolau Sefydlog y Cyngor.<0}

 

{0>Reason for decisions<}100{>Rheswm dros y penderfyniadau<0}

 

{0>To ensure that the Council is appropriately represented on the North Wales Science Board and to enable the Member to attend meetings with immediate effect.<}100{>Sicrhau bod y Cyngor yn cael ei gynrychioli’n briodol ar Fwrdd Gwyddoniaeth Gogledd Cymru a galluogi’r Aelod i fynychu cyfarfodydd yn ddi-oed.<0}

 

 

122.

Proses y Gyllideb Refeniw ac Amserlenni 2020/22 pdf icon PDF 85 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r broses a’r amserlen ar gyfer datblygu cyllideb 2020/22.

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

(i)            Darparu amserlen glir i baratoi cyllideb 2020/21 ac ateb gofynion a chyflawni amserlenni cyfreithiol. 

 

(ii)          Dechrau cynllunio ar gyfer cyllideb 2021/22.

 

 

Cofnodion:

{0>The Lead Member for Organisation – Finance, Performance, Health and Safety and Governance submitted a report (COF/31/19) to approve the outline budget process and timetable for 2020/21 and to formulate preliminary options for the following year.<}77{>Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu, adroddiad (COF/31/19) er mwyn cymeradwyo proses amlinellol y gyllideb a’r amserlen ar gyfer 2020/21 ac i lunio dewisiadau rhagarweiniol ar gyfer y flwyddyn ddilynol.<0}

 

{0>The Lead Member presented the report and highlighted the main points contained within it.<}100{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad gan dynnu sylw at y prif bwyntiau ynddo.<0}  {0>A debate ensued and the following points were raised:<}86{>Cafwyd trafodaeth yn dilyn hynny, a chodwyd y pwyntiau canlynol: <0}

 

·         {0>Importance of the role of all Members in terms of the budget process.<}0{>Pwysigrwydd rôl pob Aelod o ran proses y gyllideb.<0}

·         {0>Encouragement for Members to attend budget workshops, and submit any ideas they may have.<}0{> Anogaeth i Aelodau fynychu gweithdai ar y gyllideb a chyflwyno unrhyw syniadau sydd ganddynt.<0}

·         {0>Suggestion that even if areas had been reviewed in the past, they should not be excluded from being looked at again.<}0{>Awgrymwyd, hyd yn oed os na chafodd meysydd eu hadolygu yn y gorffennol, na ddylent gael eu heithrio rhag cael eu hadolygu eto.<0}

 

{0>RESOLVED - That the process and timetable for developing the 2020/22 budget be approved.<}100{>PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r broses a’r amserlen ar gyfer datblygu cyllideb 2020/22.<0}

 

{0>Reasons for decision<}100{>Rhesymau dros y penderfyniad<0}

 

(i)            {0>To provide a clear timetable for the preparation of the 2020/21 budget and to meet the legal requirements and timescales.<}100{>Darparu amserlen glir ar gyfer paratoi cyllideb 2020/21 ac ateb y gofynion a’r amserlenni cyfreithiol.<0} 

 

(ii)          {0>To commence the planning for the 2021/22 budget.<}100{>Dechrau cynllunio ar gyfer cyllideb 2021/22.<0}

 

 

123.

Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2017/18 pdf icon PDF 107 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi’r adroddiad ynghyd â’r Llythyr Blynyddol a pherfformiad y Cyngor ynddo.

 

(ii)        Bod y Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu yn parhau i fonitro perfformiad gwasanaethau cwynion a chwsmeriaid bob chwe mis.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

(i)         Galluogi’r Bwrdd Gweithredol i adolygu perfformiad y Cyngor wrth ymateb i gwynion cwsmeriaid           

 

 

Cofnodion:

{0>The Lead Member for Organisation – Planning and Corporate Services submitted a report (COGC/01/19) to inform the Executive Board of the Public Service Ombudsman for Wales (“the Ombudsman”) Annual letter 2017/18 as required by the Ombudsman.<}0{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (COGC/01/19) er mwyn hysbysu’r Bwrdd Gweithredol am lythyr blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2017/18, yn ôl cais yr Ombwdsmon.<0}

 

{0>RESOLVED -<}100{>PENDERFYNWYD -<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}         {0>That the report be noted along with the Annual Letter and the Council’s performance within.<}100{>Nodi’r adroddiad ynghyd â’r Llythyr Blynyddol a pherfformiad y Cyngor ynddo.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii) <0}       {0>That the Customers, Performance, Resources and Governance Scrutiny Committee continue to monitor the performance of complaints and customer services on a six monthly basis.<}100{>Y byddai’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu yn parhau i fonitro perfformiad y gwasanaethau cwsmeriaid a chwynion bob chwe mis.<0}

 

{0>Reason for decisions<}100{>Rheswm dros y penderfyniadau<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}         {0>To enable the Executive Board to review the Council’s performance in responding to customer complaints<}100{>Galluogi’r Bwrdd Gweithredol i adolygu perfformiad y Cyngor wrth ymateb i gwynion cwsmeriaid<0}           

 

 

124.

Gwobr Arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn pdf icon PDF 83 KB

I ystyried adroddiad y Cefnogwr y Lluoedd Arfog

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod Swyddogion yn cael eu hawdurdodi i wneud cais am Wobr Arian y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn a redir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

         

Rheswm dros y penderfyniadau

 

(i)      Bydd hyn yn parhau ein hymrwymiad i addunedu, arddangos ac eirioli cefnogaeth i amddiffyn a chymuned y lluoedd arfog, ac alinio ein gwerthoedd gyda Chyfamod y Lluoedd Arfog

 

 

Cofnodion:

{0>The Armed Forces Champion submitted a report (CE/01/19) asking Members to approve the nomination for the Defence Employer Recognition Scheme (ERS)  Silver Award, offered by the MOD.<}0{>Cyflwynodd Cefnogwr y Lluoedd Arfog adroddiad (CE/01/19) yn gofyn i'r Aelodau gymeradwyo’r enwebiad ar gyfer Gwobr Arian y Cynllun Cydnabod Gweithwyr Amddiffyn, a gynigir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.<0}  {0>If successful with the application, the Council will be pledging, demonstrating and advocating support to defence and the armed forces community and aligning our values with the Armed Forces Covenant.<}0{>Os bydd y cais yn llwyddiannus, bydd y Cyngor yn addunedu, yn arddangos ac yn hyrwyddo cefnogaeth i amddiffyn a chymuned y lluoedd arfog, ac yn unioni ein gwerthoedd â Chyfamod y Lluoedd Arfog. <0}

{0>RESOLVED – That Officers be authorised to apply for a Silver Award of the Defence Employer Recognition Scheme (ERS) run by the MOD.<}100{>PENDERFYNWYD –Awdurdodi Swyddogion i wneud cais am Wobr Arian y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn a gynhelir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.<0}

         

{0>Reason for decisions<}100{>Rheswm dros y penderfyniadau<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}      {0>This will continue our commitment to pledge, demonstrate or advocate support to defence and the armed forces community, and align our values with the Armed Forces Covenant<}100{>Bydd hyn yn parhau ein hymrwymiad i addunedu, arddangos a hyrwyddo cefnogaeth i amddiffyn a chymuned y lluoedd arfog, ac yn unioni ein gwerthoedd gyda Chyfamod y Lluoedd Arfog<0}

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.