Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

86.

Cwestiynau pdf icon PDF 8 KB

 

(a)  Cwestiynau/Datganiadau Cyhoeddus

 

(b)  Cwestiynau Aelodau 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 88 uchod)

 

Yn unol ag Archeb Sefydlog 10 o Gyfansoddiad y Cyngor, cyflwynodd Aelod gwestiwn yn ymwneud â Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth Wrecsam.

 

Ymatebodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau i’r cwestiwn yn briodol.

 

87.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr William Baldwin a D J Griffiths.

 

88.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.   Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 1(b) ar y Rhaglen – Cwestiynau Aelodau

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett – Personol – Yn gwirfoddoli yng Nghanolfan Cyngor ar Bopeth Wrecsam.   Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Eitem 8 ar y Rhaglen – y Cynghorwyr David A Bithell, Brian Cameron a Paul Jones – Personol – Pêl-Droed ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam – Aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam.   Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny, yn achos Aelodau’r Bwrdd Gweithredol.

 

89.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 102 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir.

 

 

90.

Amrywio trefn yr eitemau ar y Rhaglen

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Bod eitem 8 ar y Rhaglen - Pêl-Droed ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam a 9- Rheoli Llifogydd a Gwastraff - Gweithredu Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy yn cael eu dwyn ymlaen a’u trafod ar y pwynt hwn.

 

91.

Pêl-droed ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam pdf icon PDF 101 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio, mewn ymgynghoriad gyda’r Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – yr Amgylchedd a Chludiant ac Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl, Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi, yn cael eu hawdurdodi i ddatblygu canolfannau peilot ar gyfer pêl-droed mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru (Ymddiriedolaeth) a Chymdeithas Bêl-droed Gogledd Ddwyrain Cymru.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)           Dylai dull strategol mewn partneriaeth gyda sefydliadu pêl-droed, gan ddefnyddio eu harbenigedd a gwybodaeth arwain at well canlyniadau pêl-droed, clybiau cryfach, mwy llwyddiannus, gwell cyfleusterau a mwy o fenywod a merched yn cymryd rhan.      

 

(ii)          Dylai datblygu cyfleusterau pêl-droed gwell mewn ysgolion, mewn partneriaeth gyda chlybiau a’r Adran Addysg a chyrff llywodraethu annog mwy o bobl ifanc i gymryd rhan yn y chwaraeon.

 

 (iii)     Bydd strategaeth gadarn ar gyfer rheoli cyfleusterau pêl-droed yn sicrhau dyfodol mwy gwydn i’r gêm yn Wrecsam a rhanbarth ehangach Gogledd Cymru.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 88 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/02/19) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ar ddatblygiad strategaeth pêl-droed ar gyfer Wrecsam gan weithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-Droed Cymru a’r camau nesaf i gyflwyno cyfres o brosiectau peilot.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad gan amlygu’r prif bwyntiau ynddo.  Cafwyd trafodaeth bellach a chodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Sylwadau cadarnhaol mewn perthynas ag effaith y cynigion i wella caeau a chyfleusterau newid ar draws y Fwrdeistref Sirol.

·         Ceisio eglurhad ar y rheolau newydd i’w gweithredu gan Gymdeithas Bêl-Droed Cymru ynglŷn â phêl-droed ar lawr gwlad, a sut y gallai hyn effeithio ar y cynigion.  

·         Pwysigrwydd gwaith partneriaeth.

·         Croesawodd yr aelodau’r newyddion bod gemau pêl-droed rhyngwladol yn mynd i gael eu cynnal yn Wrecsam.

 

 PENDERFYNWYD - Bod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio, mewn ymgynghoriad gyda’r Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - yr Amgylchedd a Chludiant ac Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl, Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi, yn cael eu hawdurdodi i ddatblygu canolfannau peilot ar gyfer pêl-droed mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru (Ymddiriedolaeth) a Chymdeithas Bêl-droed Gogledd Ddwyrain Cymru.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)           Dylai dull strategol mewn partneriaeth gyda sefydliadau pêl-droed, gan ddefnyddio eu harbenigedd a gwybodaeth arwain at well canlyniadau pêl-droed, clybiau cryfach, mwy llwyddiannus, gwell cyfleusterau a mwy o fenywod a merched yn cymryd rhan.      

 

(ii)          Dylai datblygu cyfleusterau pêl-droed gwell mewn ysgolion, mewn partneriaeth gyda chlybiau a’r Adran Addysg a chyrff llywodraethu, annog mwy o bobl ifanc i gymryd rhan yn y chwaraeon.

 

(iii)      Bydd strategaeth gadarn ar gyfer rheoli cyfleusterau pêl-droed yn sicrhau dyfodol mwy gwydn i’r gêm yn Wrecsam a rhanbarth ehangach Gogledd Cymru.

 

92.

Gweithredu Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (SAB) pdf icon PDF 114 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dod yn Gorff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy ar 7 Ionawr 2019 ar ôl cychwyn Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 a rhoi awdurdod dirprwyedig i Bennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio i ymgymryd â chyfrifoldebau gweithredol angenrheidiol y Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy a’r pwerau i benderfynu ar geisiadau i’w cymeradwyo.

 

 (ii)       Y dylid ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)     I alluogi'r trefniadau angenrheidiol gael eu gweithredu gan roi’r gallu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i gyflawni’r cyfrifoldeb statudol newydd fel Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy fel sy'n ofynnol o dan Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010.

 

 (ii)       Mae’r ffaith bod canllawiau ac offerynnau statudol Llywodraeth Cymru yn hwyr wedi golygu oedi mawr cyn cyflwyno’r adroddiad hwn i’r Bwrdd Gweithredol. Bydd y dyletswydd newydd yma’n weithredol o 7 Ionawr 2019. Mae angen ffurfioli pwerau dirprwyedig ar frys er mwyn galluogi sefydlu a swyddogaeth y Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn syth.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle- yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/01/19) yn ceisio cymeradwyaeth mewn perthynas â chreu’r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy, a fydd yn gweithredu fel corff annibynnol o fewn yr Awdurdod Lleol i fynd i’r afael â’r broses gymeradwyo dechnegol statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Aelod Arweiniol a thynnodd sylw at y prif bwyntiau ynddo.  Codwyd y materion canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Pryderon ynglŷn â materion hanesyddol draenio dŵr wyneb a chyrsiau dŵr nad ydynt yn cael eu cynnal a’u cadw’n ddigonol.

·         Siom na fyddai Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ychwanegol ac y byddai’r Awdurdod yn gyfrifol am hyn.

·         Cadarnhad bod Gweithdy Aelodau wedi’i drefnu ar gyfer 29 Ionawr i ddarparu gwybodaeth bellach ar y goblygiadau ehangach a’r materion i’w hystyried.

·         Pwysigrwydd mabwysiadu deddfwriaeth er mwyn sicrhau bod preswylwyr wedi’u gwarchod rhag llifogydd yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dod yn Gorff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy ar 7 Ionawr 2019 ar ôl gweithredu Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 ac y rhoddir awdurdod dirprwyol i Bennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio ar gyfer y cyfrifoldebau gweithredol hanfodol ar gyfer y Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy a'r pwerau i benderfynu ar geisiadau i'w cymeradwyo.

 

(ii)        Y dylid ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)      Er mwyn gweithredu’r trefniadau gofynnol i ddarparu'r gallu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyflawni’r cyfrifoldeb statudol newydd fel Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010.

 

(ii)     Mae argaeledd hwyr canllawiau ac offerynnau statudol Llywodraeth Cymru wedi oedi cyflwyno'r adroddiad i'r Bwrdd Gweithredol yn sylweddol.  Mae’r ddyletswydd newydd yn weithredol o 7 Ionawr 2019. Mae angen ffurfioli pwerau dirprwyol fel mater brys er mwyn gallu sefydlu a gweithredu Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy ar unwaith o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

 

 

93.

Cyhoeddi hysbysiadau statudol ar y cynnydd parhaol mewn capasiti yn Ysgol Bro Alun pdf icon PDF 173 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)       Nodi’r adborth i’r ymgynghoriad yn adroddiad HEd/01/19.

 

 (ii)      Bod Swyddogion yn cael caniatâd i symud ymlaen i Hysbysiadau Statudol (Atodiad 1) mewn perthynas â’r cynnig i gynyddu lleoedd i ddisgyblion yn Ysgol Bro Alun. 

 

            I adeiladu estyniad i’r adeilad presennol i greu lle ar gyfer 105 disgybl arall (15 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn).  Byddai’r flwyddyn gyntaf o gynnydd ym mis Medi 2019 ar gyfer y dosbarth Meithrin (15 o leoedd ychwanegol) a'r dosbarth Derbyn (15 o leoedd ychwanegol), byddai’r cynnydd mewn capasiti yn cael ei gyfyngu i’r grwpiau blwyddyn hynny’n unig.

 

            Bydd y nifer derbyn yn cynyddu 15 lle yn flynyddol (o 30 i 45) ar gyfer llefydd yn y dosbarth meithrin a dosbarth derbyn o 2019 ymlaen a bydd y dosbarthiadau hyn yn symud drwy’r ysgol nes eu bod yn cyrraedd yr uchafswm capasiti sef 315 (a 45 o leoedd yn y feithrinfa).

 

 (iii)     Y dylid delio â'r materion hyn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Mae galw parhaus am leoedd cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam. Er ein bod yn bodloni’r galw presennol, rhagwelir twf pellach.

 

 (ii)       Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn nodi’r twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a nod Llywodraeth Cymru i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

 (iii)      Mae cyfle wedi codi i gael cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 88 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl –Addysg adroddiad (HEd/01/19) i ddarparu adborth ar yr ymgynghoriad diweddar yn ymwneud â’r cynnig i gynyddu capasiti disgyblion yn Ysgol Bro Alun a cheisio cymeradwyaeth i gyhoeddi Hysbysiadau Statudol (fel y nodwyd yn Atodiad 1 adroddiad HEd/01/19) ac Adroddiad ar ôl Ymgynghori (fel y nodwyd yn Atodiad 2 adroddiad HEd/01/19).

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Bod yr adborth i’r ymgynghoriad yn adroddiad HEd/01/19 yn cael ei nodi.

 

(ii)       Bod Swyddogion yn derbyn cymeradwyaeth i gyhoeddi Hysbysiadau Statudol (Atodiad 1) ynglŷn â'r cynnig i gynyddu capasiti yn Ysgol Bro Alun.   

 

            I greu estyniad i’r adeilad presennol i dderbyn 105 o ddisgyblion ychwanegol (15 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn).   Byddai blwyddyn gyntaf y cynnydd ym mis Medi 2019 ar gyfer y dosbarth Meithrin (15 lle ychwanegol) a Derbyn (15 lle ychwanegol), byddai'r cynnydd mewn capasiti yn cael ei gyfyngu i'r grwpiau blwyddyn hynny yn unig.

 

            Byddai’r nifer derbyn blynyddol yn cynyddu o 15 lle (o 30 i 45) ar gyfer lleoedd meithrin a derbyn o 2019 ymlaen a byddai’r dosbarthiadau yn bwydo i weddill yr ysgol nes y cyrhaeddir yr uchafswm o ran capasiti o 315 (a 45 lle meithrin).

 

(iii)      Y dylid delio â'r materion hyn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae galw parhaus am leoedd cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam. Er ein bod yn bodloni’r galw presennol, rhagwelir twf pellach.

 

(ii)        Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn nodi’r twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a nod Llywodraeth Cymru i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

(iii)       Mae cyfle wedi codi lle y bu cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg.

 

 

 

94.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cadeirydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 6 a 7 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

(Y Cynghorydd Hugh Jones yn cadeirio)

 

95.

Cyllideb Refeniw 2019/20 pdf icon PDF 76 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Bod y Bwrdd yn cytuno ar ei argymhelliad terfynol ar y gyllideb a threth y cyngor i’w ystyried gan y Cyngor a:

 (a) cymeradwyo’r gyllideb refeniw o 2019/20       sydd â chyfanswm o £236,853,291.

 (b) codi swm o £61,601,358 o dreth y cyngor sydd gyfystyr â £1,153.13 ym mand D ac o’r swm hwnnw:-

 

 (i)        dylid codi £82,061 fel gwariant arbennig ar ardaloedd cymunedol Acton, Parc Caia, Offa a Rhosddu (£1.53), £4,885 ar gymuned Glyntraian (£0.09), £14,235 ar gymuned Llangollen Wledig (£0.27) ac £18,073 ar gymuned y Waun (£0.34).

 

 (ii)       dylid codi £61,482,104 fel treuliau                                  cyffredinol (£1,150.90).

 

 (ii)       Argymell y Datganiad Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn Atodiad 4 adroddiad HF/01/19 i’r Cyngor.

 

 (iii)      Argymell Strategaeth Cyfalaf, Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2019/20 a’r Strategaeth Fuddsoddi a amlinellwyd yn Atodiad 5 ac Atodiad 5a i adroddiad HF/01/19 i’r Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i benderfynu ar ei gyllideb refeniw ar gyfer 2019/20 a gosod treth y cyngor ar gyfer y flwyddyn honno. Diweddaru’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig a gwneud argymhellion i’r Cyngor ar ei Strategaeth Cyfalaf, Rheoli Trysorlys a Strategaeth Fuddsoddi.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/01/19) i alluogi’r Bwrdd i wneud argymhelliad i’r Cyngor ar Gyllideb Refeniw a Threth y Cyngor 2019/20; i dderbyn adborth ar yr ymgynghoriad; i argymell Datganiad Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar gyfer y cyfnod 2019/20 i 2021/22 i’r Cyngor ac argymell y Strategaeth Gyfalaf, Datganiad Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a’r Strategaeth Fuddsoddi 2019/20 i'r Cyngor.  

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth fanwl.   Nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Er y cydnabyddir bod y sefyllfa ariannol yn anodd, derbyniwyd bod y gyllideb yn deg a chytbwys heb gael effaith ar y rhai mwyaf diamddiffyn.

·         Awgrym gan rai Aelodau y byddai cynnydd pellach yn Nhreth y Cyngor yn arwain at arbedion heb fod angen toriadau mawr.

·         Ceisio eglurhad ynglŷn â chynnydd y gyllideb ar gyfer Addysg, ac a fyddai ysgolion uwchradd yn cael blaenoriaeth.  

Mewn ymateb, cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol ei fod yn cael ei ddyrannu i ysgolion cynradd ac uwchradd, ond roedd trafodaethau ar y gweill i weld a ellir derbyn rhagor o arian.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y bwrdd yn cytuno ar yr argymhelliad terfynol ar y gyllideb a threth y cyngor i’w ystyried gan y Cyngor a:

(a) cymeradwyo cyllideb refeniw 2019/20 o £236,853,291

(b) codi swm o £61,601,358 o dreth y cyngor sydd gyfystyr â £1,153.13 ym mand D ac o’r swm hwnnw:-

 

(i)         dylid codi £82,061 fel gwariant arbennig yn ardaloedd cymunedol Acton, Parc Caia, Offa a Rhosddu (£1.53), £4,885 ar gymuned Glyntraian (£0.09), £14,235 ar gymuned Llangollen Wledig (£0.27) ac £18,073 ar gymuned y Waun (£0.34)

 

(ii)        Codi £61,482,104 fel gwariant cyffredinol (£1,150.90).

 

(ii)        Argymell y Datganiad Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn Atodiad 4 adroddiad HF/01/19 i’r Cyngor.

 

(iii)       Argymell Strategaeth Gyfalaf, Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys  a’r Strategaeth Fuddsoddi  2019/20 a amlinellwyd yn Atodiad 5 ac Atodiad 5a i adroddiad HF/01/19 i’r Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i benderfynu ar ei gyllideb refeniw ar gyfer 2019/20 a gosod treth y cyngor ar gyfer y flwyddyn honno.  Diweddaru’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig a gwneud argymhellion i’r Cyngor ar ei Strategaeth Gyfalaf, Strategaeth Rheoli Trysorlys a Strategaeth Fuddsoddi.

 

96.

Erlas pdf icon PDF 118 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)           Rhoi awdurdod i’r Pennaeth Tai a’r Economi i gynnal arolygon ecolegol perthnasol a gweithredu mesurau lliniaru sydd eu hangen er mwyn dymchwel Tŷ Erlas, fel y nodir yn 1 ar Atodiad 3 yn adroddiad HHE/55/18, ynghyd â'r bythynnod tai pâr fel y nodir yn 2.

 

(ii)          Yn amodol ar ganlyniad adolygiad Cyfleoedd Gwaith Gofal Cymdeithasol i Oedolion, rhoi awdurdod i Bennaeth Tai a’r Economi mewn ymgynghoriad gyda’r Aelod(au) Arweiniol perthnasol, i benderfynu i ddymchwel Tŷ’r Pennaeth neu beidio, ynghyd â’r strwythurau cysylltiedig fel y nodir yn 3 ar Atodiad 3 adroddiad HHE/55/18.

 

 (iii)     Bod y safle wedi’i farcio’n goch yn Atodiad 3 adroddiad HHE/55/18 yn cael ei gadw i'w ddefnyddio yn y dyfodol i'r Bwrdd Gweithredol benderfynu ar ei ddefnydd yn unol â Pholisi a Gweithdrefnau Tir ac Adeiladau Corfforaethol y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

          Bydd strategaeth ryddhau ar gyfer asedau yn galluogi defnydd mwy effeithiol o ofod swyddfa ac yn lleihau costau blynyddol tra hefyd yn cynnig y potensial i naill ai chwilio am dderbyniad cyfalaf neu ailddefnyddio’r safle yn y dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HHE/55/18) yn gofyn i’r Aelodau ystyried argymhellion Gweithgor Aelodau a Swyddogion  ar gyfer Tir ac Adeiladau Corfforaethol ar gyfer dyfodol Erlas a'r safle cyfagos. 

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ei adroddiad ac ymatebodd i gwestiynau yn unol â hynny.  Yn ystod y drafodaeth, darparodd sicrwydd y byddai’r ardd furiog yn cael ei diogelu pan fyddai ailddatblygiadau yn cael eu hystyried yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)           Rhoi awdurdod i’r Pennaeth Tai a’r Economi i gynnal arolygon ecolegol perthnasol a gweithredu mesurau lliniaru sydd eu hangen er mwyn dymchwel Tŷ Erlas, fel y nodir yn 1 ar Atodiad 3 yn adroddiad HHE/55/18, ynghyd â'r bythynnod tai pâr fel y nodir yn 2.

 

(ii)           Yn amodol ar ganlyniad adolygiad Cyfleoedd Gwaith Gofal Cymdeithasol i Oedolion, rhoi awdurdod i Bennaeth Tai a’r Economi mewn ymgynghoriad gyda’r Aelod(au) Arweiniol perthnasol, i benderfynu dymchwel Tŷ’r Pennaeth neu beidio, ynghyd â’r strwythurau cysylltiedig fel y nodir yn 3 ar Atodiad 3 adroddiad HHE/55/18.

 

(iii)      Bod y safle wedi’i farcio’n goch yn Atodiad 3 adroddiad HHE/55/18 yn cael ei gadw i'w ddefnyddio yn y dyfodol i'r Bwrdd Gweithredol benderfynu ar ei ddefnydd yn unol â Pholisi a Gweithdrefnau Tir ac Adeiladau Corfforaethol y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

          Bydd strategaeth ryddhau ar gyfer asedau yn galluogi defnydd mwy effeithiol o ofod swyddfa ac yn lleihau costau blynyddol tra hefyd yn cynnig y potensial i naill ai chwilio am dderbyniad cyfalaf neu ailddefnyddio’r safle yn y dyfodol.

 

97.

Penodi Aelodau i Bwyllgorau, Is-bwyllgorau, Paneli a Gweithgorau pdf icon PDF 80 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid/Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol (lle bo'n briodol) y Grwpiau Statudol a amlinellir yn Atodiad 1 adroddiad HCCS/02/19 yn cael ei gymeradwyo, ac y cytunir ar benodi Aelodau i’r seddau hynny yn unol â dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol y dyrannwyd y seddau iddynt.

 

 (ii)       Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol (lle bo'n briodol) Is-Bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol a Grwpiau Anstatudol a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad HCCS/02/19 yn cael ei gymeradwyo, ac y cytunir ar benodi Aelodau i’r seddau hynny yn unol â dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol y dyrannwyd y seddau iddynt.

 

 (iii)      Y dylid delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Cytuno penodi Aelodau i'r Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol.  Y rheswm am y brys yw caniatáu i’r Aelodau hyn gael eu penodi i weithredu ar unwaith.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid / Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/02/19) yn gofyn am ystyriaeth ar gyfer penodi Aelodau i Grwpiau Statudol ac Anstatudol sy’n cael eu hailgyfansoddi gan y Bwrdd Gweithredol.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol (lle bo'n briodol) y Grwpiau Statudol fel y nodir isod, ac yn unol â dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol bod yr Aelodau a nodir yn cael eu penodi iddynt.

 

CYSAG WRECSAM (5 Aelod)

 

Y Cynghorydd Hugh Jones                         Y Cynghorydd Phil Wynn

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones                                I’w gadarnhau

Y Cynghorydd Graham Rogers                                         

 

PANEL YMWELIADAU ROTA I GARTREFI PLANT (6 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (2 sedd)

I’w gadarnhau                                                                       I’w gadarnhau

 

Grŵp Llafur (1 sedd)

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (1 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Robert Walsh

 

PANEL YMWELIADAU ROTA I GARTREFI POBL HŶN (6 Aelod)

 

Grŵp Annibynnol (2 sedd)

Y Cynghorydd David Maddocks                                         I’w gadarnhau

 

Grŵp Llafur (1 sedd)

Y Cynghorydd Bryan Apsley

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Debbie Wallace

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (1 sedd)

Y Cynghorydd Joan Lowe

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

 

BWRDD RHEOLI GWASANAETH CYFIAWNDER IEUENCTID (2 sedd ac Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb am Bartneriaethau)

Y Cynghorydd Hugh Jones

 

Grŵp Annibynnol (1 sedd)

I’w gadarnhau

 

Grŵp Llafur (1 sedd)

Y Cynghorydd M C King OBE

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Andrew Atkinson

 

CYD-BANEL MABWYSIADU (SIR Y FFLINT A WRECSAM) (1 Aelod)

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

PANEL MAETHU WRECSAM (1 AELOD)

Y Cynghorydd Joan Lowe

 

(ii)        Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol (lle bo'n briodol) Grwpiau Anstatudol ac Is Bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol fel y nodir isod, ac yn unol â dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol bod yr Aelodau a nodir yn cael eu penodi iddynt.

 

IS-BWYLLGOR Y BWRDD GWEITHREDOL (YMDDIRIEDOLAETHAU CORFFORAETHOL) (5 Aelod Gweithredol)

 

Y Cynghorydd David A Bithell

Y Cynghorydd D J Griffiths

Y Cynghorydd Hugh Jones

Y Cynghorydd Mark Pritchard

Y Cynghorydd Phil Wynn

 

IS-BWYLLGOR Y BWRDD GWEITHREDOL (DEDDF GWERTHWYR METEL SGRAP 2013)

(3 aelod Gweithredol ac 1 aelod wrth gefn)

 

Y Cynghorydd David A Bithell

Y Cynghorydd David Kelly

Y Cynghorydd Joan Lowe

Y Cynghorydd Andrew Atkinson (wrth gefn) 

 

CYDBWYLLGOR YMGYNGHOROL (UNDEBAU ATHRAWON) (10 Aelod)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd David Kelly                                      I’w gadarnhau

Y Cynghorydd Phil Wynn

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Y Cynghorydd Brian Cameron                               Y Cynghorydd Paul Jones

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Russell Gilmartin                                       

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (1 sedd)

Y Cynghorydd John Pritchard

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Robert Walsh

 

Heb ei Alinio (2 sedd)

I’w gadarnhau                                                           I’w gadarnhau

 

CYDBWYLLGOR YMGYNGHOROL (NID UNDEBAU ATHRAWON) (7 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd David Kelly                          Y Cynghorydd Phil Wynn

Sedd wedi’i hildio

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Y Cynghorydd Brian Cameron                               Y Cynghorydd Paul Jones

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (1 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin

 

Heb ei alinio (1 sedd wedi’i hildio gan y Grŵp Annibynnol)  

Y Cynghorydd Mike Davies

 

GWEITHGOR DEMOCRATIAETH A DIWYGIO LLYWODRAETH LEOL YNG NGHYMRU

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Terry Evans                         Y Cynghorydd D J Griffiths

Y Cynghorydd David Kelly              Y Cynghorydd Mark Pritchard

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies                        Y Cynghorydd Kevin Hughes

Y Cynghorydd M C King OBE

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Hugh Jones             Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd David A Bithell                                Y Cynghorydd Joan Lowe

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Carrie Harper

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd R Alun Jenkins

 

PANEL POLISI CYNLLUNIO (12 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd ac 1 sedd wedi’i hildio gan y Grŵp Ceidwadol)

 

Y Cynghorydd Michael Dixon                     Y Cynghorydd Terry Evans

Y Cynghorydd T Alan Edwards                  Y Cynghorydd D J Griffiths

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Frank Hemmings    Y Cynghorydd Graham Rogers

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris                                              Sedd wedi’i hildio

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering                 Y Cynghorydd John Pritchard

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Marc Jones

 

Heb ei alinio (1 sedd)

I’w gadarnhau

 

GRŴP STRATEGOL TIR AC ADEILADAU CORFFORAETHOL (10 Aelod)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd Terry Evans             Y Cynghorydd Mark Pritchard

Y Cynghorydd Phil Wynn

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Y Cynghorydd Graham Rogers              Y Cynghorydd Derek Wright

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Hugh Jones                                                

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd David A Bithell                         Y Cynghorydd Joan Lowe

 

Plaid Cymru (1 sedd)  

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

 

Heb ei alinio (1 sedd)

I’w gadarnhau

 

PARTNERIAETH TENANTIAID AC AELODAU WRECSAM (10 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd David Maddocks         Y Cynghorydd Barrie Warburton

Y Cynghorydd Michael Dixon

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Y Cynghorydd M C King OBE                 Y Cynghorydd Graham Rogers

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Andrew Atkinson     Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin      Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Carrie Harper

 

GWEITHGOR CLUDIANT STRATEGOL (3 Aelod)

Y Cynghorydd R Alun Jenkins                       Y Cynghorydd David Kelly

Y Cynghorydd Nigel Williams

 

a hefyd...

Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb dros yr Economi – y Cynghorydd Terry Evans  

Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb dros Gludiant - Y Cynghorydd David A Bithell

 Cynrychiolwyr y Cyngor ar Gynghrair Merswy a Dyfrdwy - y Cynghorwyr David A Bithell, Hugh Jones a Mark Pritchard.

 

FFORWM YSGOLION (2 AELOD)

 

Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb dros Addysg – y Cynghorydd Phil Wynn

Cadeirydd y Pwyllgor Craffu sy’n gyfrifol am y maes - y Cynghorydd Carrie Harper

 

PANEL RHIANTA CORFFORAETHOL (3 Aelod)

 

Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb dros Wasanaethau Plant– y Cynghorydd William Baldwin

Cadeirydd ac Is Gadeirydd y Pwyllgor Craffu sydd â chyfrifoldeb am y maes hwn – y Cynghorydd Derek Wright a’r Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

(iii)       Bod Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid yn cael gwybod am unrhyw seddi gwag gan yr arweinyddion grŵp perthnasol o fewn 7 diwrnod gwaith.

 

(iv)       Y dylid delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Cytuno penodi Aelodau i'r Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol.  Y rheswm am y brys yw caniatáu i’r cyrff hyn weithredu ar unwaith.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.