Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda a phenderfyniadau

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 252 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Hydref 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cwestiynau

 

(a)  Cwestiynau Cyhoeddus

 

(b)  Cwestiynau Aelodau 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Pêl-droed wrth Wraidd Wrecsam pdf icon PDF 154 KB

Ystyried adroddiad Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu a'r Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo’r ddogfen weledigaethol ‘Pêl-droed wrth Wraidd Wrecsam’ a chefnogi’r gwaith partneriaeth parhaus ar draws nifer o brosiectau sy’n gysylltiedig â phêl-droed, i ddatblygu Wrecsam yn gartref ysbrydol pêl-droed yng Nghymru.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Cydnabod a chefnogi cyfranogiad y Cyngor gyda phartneriaid allweddol ar draws nifer o brosiectau sy’n gysylltiedig â phêl-droed, a chefnogi’r Cyngor i barhau â’r gwaith hwn a datblygu’r weledigaeth o sefydlu Wrecsam yn gartref ysbrydol pêl-droed yng Nghymru.

 

6.

Adolygiad Rheoli Trysorlys Lled-Flynyddol 2019-20 pdf icon PDF 175 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Nodi adroddiad Adolygiad Rheoli Trysorlys Lled-Flynyddol 2019-2020.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)         Cydymffurfio â Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA. 

 

 

7.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

 

 

ADRODDIADAU GWYBODAETH

 

Mae'r Adroddiadau Gwybodaeth canlynol wedi cael eu cylchredeg i Aelodau ers Cyfarfod diwethaf y Bwrdd Gweithredol:

 

·         Adroddiad Gwrth-dwyll Blynyddol

 

 

 

 

 

RHAGLEN WAITH GYNLLUNIEDIG

Mae modd gweld Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol presennol y Cyngor a’r Bwrdd Gweithredol drwy’r ddolen a ganlyn:

https://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/forward_work_programme_w/exec_board/index.cfm

 

Dogfennau ychwanegol:

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.