Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda a phenderfyniadau

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 198 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Medi 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

5.

Canolbwyntio ar Ein Perfformiad 2018-19 pdf icon PDF 2 MB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod yr adroddiad  ‘Canolbwyntio ar ein Perfformiad 2018/19’ a amlinellwyd yn Atodiad 3 adroddiad CE/15/19 yn cael ei gymeradwyo i'w gyhoeddi.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)         I alluogi’r Cyngor i gydymffurfio â’i ofynion adrodd statudol a darparu asesiad cyhoeddus o gynnydd a wnaethpwyd yn erbyn Cynllun y Cyngor.

 

6.

Rhaglen Gyfalaf 2019/20 - 2023/24 pdf icon PDF 173 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Bod dyraniad Cyllid Cyfalaf Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn 2023/24, a argymhellwyd gan y Grŵp Strategaeth Tir ac Adeiladau Corfforaethol ym mharagraff 4.18 yr adroddiad COFI/69/19, yn cael ei gymeradwyo. 

 

(ii)        Bod dyraniad Darpariaeth Cyfalaf Blynyddol Treftadaeth a Lles Cymunedol a ddangosir ym mharagraff 4.20 yn cael ei gymeradwyo. 

 

(iii)       Bod y rhaglen dreigl ar gyfer 2019/20 hyd 2023/24, fel mae wedi’i nodi yn atodiadau 2 a 3, yn cael ei chymeradwyo.

 

(iv)      Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Chwefror 2020. 

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Gorffennaf yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i Brif Swyddog Cyllid a TGCh fonitro’r Rhaglen Gyfalaf ac adrodd arni wrth yr Aelodau.

 

(ii)        Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.

 

7.

Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018/19 pdf icon PDF 343 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylid nodi’r adroddiad ynghyd â’r Llythyr Blynyddol.

 

(ii)        Y byddai’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu yn parhau i fonitro perfformiad y gwasanaethau cwsmeriaid a chwynion bob chwe mis.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         I alluogi’r Bwrdd Gweithredol i adolygu perfformiad y Cyngor wrth ymateb i gwynion cwsmeriaid

 

8.

Ffioedd Dewisol i’w codi gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy am roi Cyngor Cyn Cyflwyno Cais pdf icon PDF 62 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod y weithdrefn codi tâl yn ôl disgresiwn yn cael ei chymeradwyo i'w gweithredu o 1 Tachwedd 2019.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)         Er mwyn gallu darparu gwasanaeth gwerth ychwanegol yn ôl disgresiwn mewn modd cynaliadwy.

 

9.

Penodi Aelodau i Gyrff Allanol pdf icon PDF 230 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylai’r Cynghorydd David Kelly a Helen Hughes gael eu penodi i gynrychioli'r Cyngor ar Sefydliad Addysg (Plwyfol) Wrecsam nes dyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf.

 

(ii)        Ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem fusnes frys yn unol ag Adran 5 (Rheol 5.8.10) o Gyfansoddiad y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod y Cyngor yn cael ei gynrychioli’n briodol ar gyrff allanol a nodir yn yr adroddiad a galluogi’r Aelod i fynychu cyfarfodydd yn ddi-oed.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.