Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda a phenderfyniadau

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 80 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mehefin 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cwestiynau

 

(a)  Cwestiynau Cyhoeddus

 

(b)  Cwestiynau Aelodau 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddiariad Prif Gynllun Coridor Ffordd yr Wyddgrug pdf icon PDF 226 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Dylid nodi dyhead yr Astudiaeth Prif Gynllun fel y caiff ei ddisgrifio.

 

 (ii)       Dylai’r Cyngor barhau i weithio gyda’r Bartneriaeth a budd-ddeiliaid allweddol eraill (gan gynnwys Trafnidiaeth Cymru ac Chlwb Pêl-droed Wrecsam) i fwrw ymlaen i ddatblygu’r prif gynllun.

 

 (iii)      Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y Cyngor, Aelod Arweiniol yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio a’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh i sicrhau adnoddau pellach, lle bo angen, i gynorthwyo a gwella canlyniadau’r prif gynllun.

 

 (iv)      Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i ymgysylltu â budd-ddeiliaid ar y prif gynllun sy’n cael ei ddatblygu.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydnabod a chefnogi rhan y Cyngor gyda Phartneriaeth Porth Wrecsam a chefnogaeth y Cyngor i barhau i weithio gyda budd-ddeiliaid allweddol i fwrw ymlaen â'r weledigaeth ar gyfer Porth Wrecsam.

 

6.

Dychwelyd Tai Gwag Hir Dymor yn ôl i ddefnydd ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam drwy gynnig cymorth a drwy gamau gorfodaeth pdf icon PDF 115 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Cytuno ar y meini prawf a’r matrics sgorio ar gyfer blaenoriaethu eiddo ar draws y Fwrdeistref Sirol ar gyfer ymyrraeth, fel y nodwyd yn Atodiad 2 adroddiad COHE/30/19, ac ym mhob achos bod Aelodau Arweiniol Cyllid a Thai yn cael eu hysbysu am ganlyniad defnyddio’r meini prawf. 

 

 (ii)       Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i sefydlu Grŵp Gorfodi Eiddo Gwag dan arweiniad swyddogion i ystyried a chytuno ar y dull gweithredu priodol yn unol â’r Matrics Sgorio (Atodiad 2) a deddfwriaeth briodol.

 

 (iii)      Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i fwrw ymlaen ag ymyriadau fel y nodwyd drwy weithredu meini prawf sgorio a’i gytuno gan y Grŵp Gorfodaeth Eiddo.

  

Rheswm dros y penderfyniadau

 

I alluogi defnydd i gael ei wneud unwaith eto o eiddo a thir gwag hirdymor problemus fel rhan o adfywiad hirdymor y Fwrdeistref Sirol lle mae pob opsiwn arall wedi cael eu harfer.

 

 

7.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2018/19 pdf icon PDF 135 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion a'r Aelod Arweiniol dros PoblGwasanaethau Plant

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Adroddiad y Cyfarwyddwr ar gyfer 2018/19 a chymeradwyo’r blaenoriaethau gwella ar gyfer 2019/20 i gael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2019.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Bwriad Adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr yw darparu darlun clir o berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.  Bydd ei gyhoeddi yn sicrhau bod Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan reoliadau Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).  Bydd hefyd yn galluogi’r Rheoleiddwyr i ddefnyddio’r adroddiad i’w cynorthwyo wrth bennu’r rhaglen archwilio ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.

 

 

 

8.

Amgueddfa Bêl-droed Cymru pdf icon PDF 102 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)     Awdurdodi’r Swyddogion i ddechrau trafodaethau ynghylch sefydlu Amgueddfa Bêl-droed i’w lleoli yn Amgueddfa Wrecsam gyda Llywodraeth Cymru, a bwrw ymlaen â chynllun dylunio i safon RIBA Cam 3.

 

 (ii)    Dylid awdurdodi Swyddogion i geisio i Lywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri am gefnogaeth ar gyfer RIBA Cam 3.

 

 (iii)  Dylid ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem frys yn unol ag Adran 5 (Rheol 5.8.10(e)) o Gyfansoddiad y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Byddai datblygu Amgueddfa Bêl-droed Cymru yn Amgueddfa Wrecsam yn golygu y byddai gan dreftadaeth bêl-droed Cymru gartref parhaol am y tro cyntaf mewn tref sy’n iawn i ystyried ei hun yn gartref ysbrydol i bêl-droed yng Nghymru.

 

 (ii)       Byddai’r datblygiad yn denu nifer sylweddol yn fwy o ymwelwyr i ochr orllewinol canol y dref a byddai, felly, yn gwneud cyfraniad sylweddol at yr economi leol.

 

 (iii)      Byddai’r datblygiad yn diogelu dyfodol Amgueddfa Wrecsam a byddai’n golygu ardaloedd newydd a mwy o faint i ddehongli treftadaeth Wrecsam a byddai’n darparu gwasanaeth gyda siop newydd a hygyrch yr amgueddfa ar gyfer ei gasgliadau milwrol, pêl-droed a chyffredinol.

 

 (iv)      Caniatáu swyddogion i fwrw ymlaen â’r datblygiad heb oedi diangen.

 

 

9.

Cynnig i ymgynghori ar y cynnydd mewn lleoedd disgyblion yn Ysgol Gynradd Lôn Barcas - Adroddiad gwrthwynebiad pdf icon PDF 203 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)       Nodi’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod cyfnod yr Hysbysiad Statudol, a gyflwynwyd yn yr Adroddiad ar y Gwrthwynebiad yn Atodiad 1 i’r adroddiad (COEEI/14/19).

 

 (ii)      Y dylid awdurdodi’r Swyddogion i fynd ymlaen â’r cynnig fel y'i cyhoeddwyd:  

 

            Creu estyniad i’r adeilad presennol er mwyn gallu derbyn 105 o ddisgyblion ychwanegol (15 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn).  Byddai cynnydd y flwyddyn gyntaf ym mis Medi 2020 ar gyfer dosbarthiadau Meithrin (15 lle) a Derbyn (15 lle) yn unig.

 

            Bydd y nifer derbyniadau blynyddol yn cynyddu 15 lle (o 30 i 45) ar gyfer lleoedd meithrin a derbyn o 2020 ymlaen, a bydd y dosbarthiadau hyn yn bwydo i weddill yr ysgol nes y cyrhaeddir yr uchafswm o ran lleoedd o 315 (a 45 lle meithrin).

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)           Mae galw parhaus am leoedd yng nghanol tref Wrecsam.

Er ein bod yn bodloni’r galw ar hyn o bryd, rhagwelir twf pellach.

 

(ii)          Ar gyfer y cylch derbyn presennol yn 2018-2019 methodd yr Adran Addysg, yr Awdurdod Derbyn, â bodloni’r galw yn lleol ar gyfer lleoedd yng nghanol y dref, a bu’n rhaid gwrthod disgyblion oedd wedi dewis Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas.

 

(iii)         Er mwyn cyflawni dyheadau Llywodraeth Cymru i leihau meintiau dosbarthiadau cynradd eto, mae’n rhaid darparu mwy o leoedd yn ffisegol, yn enwedig felly yng nghanol y dref.

 

 (iii)      Mae cyfle wedi codi inni fodloni’r galw ychwanegol drwy ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru nad yw’n rhan o Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain.  Llywodraeth Cymru fyddai’n ariannu'r prosiect hwn 100%.

 

 

11.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 12 ac 13Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraffau 14 ac 15 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd).  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraff 14 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol hi'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerwyd ganddynt mewn perthynas â gwario arian cyhoeddus, roedd hawl trydydd parti i breifatrwydd ynghylch eu materion ariannol/busnes yn bwysicach na'r angen i'r wybodaeth honno fod yn gyhoeddus. Roedd hi yn fodlon y byddai datgelu'r wybodaeth yn yr achos hwn yn rhagfarnu’r drafodaeth mewn perthynas â chysylltiadau llafur, er anfantais yr awdurdod a phreswylwyr ei ardal.  Nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei heffeithio gan unrhyw ddarpariaeth statudol arall sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r wybodaeth gael ei chofrestru’n gyhoeddus.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 ac 15, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cynllun Ariannu Ysgolion CBSW: Cais Diffyg Trwyddedig

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Addysg a'r Aelod Arweiniol dros TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Dylid herio’r Cadeirydd a’r Pennaeth ar gynllun adfer yr Ysgol ac ystyried a ddylid cymeradwyo’r cais diffyg trwyddedig a chynllun adfer y gyllideb ar gyfer yr ysgol.

 

(ii)        Bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd ym mis Gorffennaf 2020 ar weithredu’r cynllun adfer diffyg trwyddedig. 

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydymffurfio a Rheoliadau Adran 48 Cynllun Ariannu Ysgolion yr Awdurdod.

 

 

13.

Cynllun Ariannu Ysgolion CBSW: Diweddariad Diffyg Trwyddedig

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Addysg a'r Aelod Arweiniol dros TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)       Dylid herio Cadeirydd y Llywodraethwyr a’r Pennaeth ar gynllun adfer cyllideb yr Ysgol.

 

 (ii)      Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar a’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh i ganiatáu yr Ysgol i ymestyn ei gyfnod diffyg trwyddedig tu hwnt i’r tymor adfer arferol o pump blynedd, fel y caniateir dan y Cynllun Diffyg Trwyddedig. Bydd yr estyniad yn gorchymyn yr ysgol i gyflwyno cynllun adfer diwygiedig sy’n dangos sut y bydd yn dychwelyd i safle cyllideb gytbwys erbyn blwyddyn ariannol 2024–2025.

 

 (iii)     Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar i gyhoeddi Hysbysiad Pryder ffurfiol i’r ysgol os na fydd y cynllun adfer cyllideb diwygiedig yn cael ei ddarparu erbyn 30 Medi 2019.

 

(iv)      Bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd ym mis Tachwedd 2019 ar y cynllun adfer diffyg trwyddedig.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

(i)           Cydymffurfio a Rheoliadau Adran 48 Cynllun Ariannu Ysgolion yr Awdurdod a’r cynllun diffyg trwyddedig.

 

 (ii)      Mae amserlen adfer cyllideb o bum mlynedd yn gyfnod mwy realistig yn yr achos hwn.

 

(ii)          Cyhoeddi Hysbysiad Pryder, lle bo angen, yw’r lefel nesaf o ymyrraeth a ganiateir yng Nghynllun diffyg a Drwyddedir yr Awdurdod

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.