Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda and decisions

Bwrdd Gweithredol
Dydd Mawrth, 13eg Chwefror, 2018 10.00 am

O’r 1 Ebrill 2016 bydd y Rhaglen a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cwestiynau

 

(a)  Cwestiynau/Datganiadau Cyhoeddus

 

(b)  Cwestiynau Aelodau 

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

4.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 105 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ionawr 2018 fel cofnod cywir

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ionawr 2018 fel cofnod cywir.

5.

Galw penderfyniad y Bwrdd Gweithredol ar 9 Ionawr 2018 - Ffioedd ar gyfer Parcio i'r Anabl a Pharcio mewn Parciau Gwledig

Cael adroddiad gan y Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddi, os oes angen

 

6.

Rhaglen Gyfalaf 2017/18 - 2021/22 pdf icon PDF 77 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2017/18 hyd 2021/22, fel y manylir yn atodiadau 2 a 3 i adroddiad HF/11/18.

 

 (ii)       Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Gorffennaf 2018.

 

 (iii)      Nodi Gweithgaredd Rheoli’r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus yn Atodiad 4 i adroddiad HF/11/18.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Hydref yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Pennaeth Cyllid fonitro ac adrodd i Aelodau ar y rhaglen Gyfalaf.

 

 (ii)       Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf. Mae'r dangosyddion a gyflwynir yn Atodiad 4 yn cwrdd gofynion y Cod.

 

7.

Y Gronfa Waddol 2018-2020 pdf icon PDF 80 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu a'r Aelod Arweiniol dros Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        O’r tri opsiwn ar gyfer defnydd y Gronfa Waddol a nodir yn yr adroddiad, fod opsiwn 3, sef Cefnogaeth Cyflogaeth ar gyfer pecyn o dair elfen a gynlluniwyd i sicrhau'r nifer uchaf o gyfleoedd i ddatblygu capasiti a chanlyniadau cyflogadwyedd yn yr ardaloedd a arferai fod yn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf, yn cael ei ddewis fel yr opsiwn a ffafrir a'i gyfeirio'n ôl at Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo.

 

 (ii)       Bod targedu'r Gronfa Waddol ar yr ardaloedd allbwn is hynny o fewn y band 20% uchaf o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.

 

(iii)      Y dylid cynnwys yr ardaloedd allbwn is a restrir yn Atodiad 2 yr adroddiad HHE/10/18 (cyswllt ar gael yn adran Papurau Cefndir yr adroddiad hwn) yn y rhaglen Cymunedau ar gyfer Gwaith a Mwy.

 

 (iv)     Awdurdodi'r Pennaeth Tai ac Economi i gyflwyno ceisiadau ar gyfer y Gronfa Waddol a Chymunedau ar gyfer Gwaith a Mwy i Lywodraeth Cymru erbyn y dyddiad cau ar 13 Chwefror 2018.

 

 (v)      Bod y Penaethiaid Adran sy'n gyfrifol am raglenni ymyrraeth ac atal cynnar yn cael eu cyfarwyddo i ystyried goblygiadau prosiect Ariannu Hyblyg Llywodraeth Cymru ac adrodd ar eu canfyddiadau.

 

 (vi)     Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Galluogi'r Cyngor i ddarparu a chefnogi gweithgareddau trechu tlodi sy'n gyson â'r agweddau mwyaf effeithiol y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf y tu hwnt i'w chau ar 31 Mawrth 2018. Dylid delio â’r mater hwn yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) i sicrhau cymeradwyaeth i gyflwyno ceisiadau i Lywodraeth Cymru i gwrdd â'r dyddiad cau ar 13 Chwefror 2018.

 

8.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 74 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

9.

Gosod Rhent a Chyllideb y Cyfrif Refeniw Tai 2018/19 pdf icon PDF 67 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo'r rhenti targed ar gyfer mathau o eiddo unigol ar gyfer 2017/18, fel a ganlyn:

 

 (a) ar gyfer eiddo sydd yn is na’r rhenti targed ar gyfer 2018/19:

- cynyddu rhent o 4.5% yn ogystal ag uchafswm o £2.16 yr wythnos (ar sail 48 wythnos); neu swm is, os yw hyn yn cyflawni’r Rhenti Targed yn 2018/19.

 

 (b) ar gyfer Eiddo ar y Rhenti Targed neu uwchlaw'r Rhenti Targed ar gyfer 2018/19 dim cynnydd yn y rhent.

 

 (c) cynnydd o 4.5% ar gyfer rhent garejis i £7.89 yr wythnos (ar sail 48 wythnos):

 

 (d) cynnydd o 4.5% ar leiniau garejis (tâl blynyddol o £52.25).

 

 (e) cynnydd o 4.5% ar dâl gwasanaeth Warden i £3.30 yr wythnos (ar sail 48 wythnos):

 

 (f) cynnydd o 4.5% ar daliadau i leiniau ar gyfer Teithwyr i £83.00 (a £98.20 ar gyfer lleiniau mwy) (ar sail 52 wythnos);

 

 (ii)       Cymeradwyo cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2018/19 fel y nodir yn Atodiad 1  i adroddiad HHE/04/18.

 

 (iii)      Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        I osod lefelau rhent cyffredinol ar gyfer anheddau’r Cyngor ar gyfer 2018/19 yn unol â pholisi rhent Llywodraeth Cymru a sicrhau bod y Cyfrif Refeniw Tai yn gweithredu â lefelau priodol o falensau.

 

 (ii)       Dylid delio â'r mater hwn yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) oherwydd gofyniad o dan Ddeddf Tai 1985 adran 103 bod Rhybudd o Amrywiad Rhent yn cael ei gyflwyno i denantiaid yr effeithir arnynt. Rhaid i'r cyfnod rhwng y dyddiad y mae'n cael ei gyflwyno a'r dyddiad y mae'n dod i rym fod o leiaf pedair wythnos.

 

10.

Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2018/19 pdf icon PDF 75 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod yr Aelodau’n cymeradwyo Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2018/19 i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I gydymffurfio â gofyn Llywodraeth Cymru i gynhyrchu Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai yn flynyddol a sicrhau cyllideb ddigonol i gyflawni Rhaglen Gyfalaf Tai er mwyn codi ei stoc o dai i Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

 

11.

Gorsaf Fysiau Wrecsam pdf icon PDF 72 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Nodi manylion y contract a roddwyd i weithredwr allanol i reoli a gweithredu'r swyddfa ymholi / gwybodaeth.

 

 (ii)       Awdurdodi'r Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Chludiant, i wneud y trefniadau angenrheidiol, gan gynnwys gweithdrefnau statudol priodol ac ymgynghori â rhanddeiliaid i ddarparu:

 

a) gweithredu cynnydd tair blynedd fesul cam mewn taliadau ymadael:

 

- 2018/19 - £0.41 fesul ymadawiad

- 2019/20 - £0.45 fesul ymadawiad

- 2020/21 - £0.49 fesul ymadawiad

 

b) cyflwyno tâl trwydded flynyddol fesul bae (£2,000) ar gyfer y gweithredwyr hynny sydd angen defnyddio’r llefydd dros ben presennol yn yr orsaf fysiau.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Rhoi gwybod i'r Aelodau am fanylion y dyfarniad contract a wnaed ynghylch gweithrediad a rheolaeth y swyddfa ymholiadau / gwybodaeth yng ngorsaf fysiau Wrecsam.

 

 (ii)       Sicrhau bod digon o adnoddau ar gael i gynnal, cefnogi a gwella gweithrediad parhaus gorsaf fysiau Wrecsam.

 

12.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

 

 

ADRODDIADAU GWYBODAETH

 

Mae'r Adroddiadau Gwybodaeth canlynol wedi cael eu cylchredeg i Aelodau ers Cyfarfod diwethaf y Bwrdd Gweithredol:

 

·         Gwasanaethau Bws yn Wrecsam

·         Dyrannu Cyfrifoldebau Aelodau Arweiniol

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.