Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

43.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Paul Blackwell, Paul Jones, Rondo Roberts a Derek Wright.

 

44.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 3 y Rhaglen - Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 – 2028)

Y Cynghorydd Michael Dixon – Personol – Cyfeiriwyd at dir cyfagos i’r A525 ac i’r dwyrain o Heol Offa wrth ymateb.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Y Cynghorydd David Kelly – Personol sy’n Rhagfarnu – Aelod o Sefydliad Plwyfol Eglwys Wrecsam - Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan honni eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorydd Joan Lowe – Personol sy’n Rhagfarnu – tirfeddiannwr.  Gadawodd y Cynghorydd yr ystafell, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorydd Rob Walsh – Personol – Aelod o Grŵp Parc Gwledig Dyfroedd Alyn.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

 

 

45.

Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 – 2028) pdf icon PDF 239 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod y Cyngor yn:

 

a)    Nodi’r sylwadau a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad ar y Cynllun Datblygu Lleol i’w Archwilio gan y Cyhoedd (Atodiad 1 i adroddiad HEP/63/18) a’u hanfon i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio i’w hystyried fel rhan o’r Archwiliad Cyhoeddus.   

 

b)   Penderfynu bod Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 - 2028), fel y'i diwygiwyd gan yr atodlen o Newidiadau Penodol sydd ynghlwm fel Atodiad 6 i adroddiad HEP/63/18, yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer Archwiliad Cyhoeddus.

 

c)    Penderfynu bod ymgynghoriad ar yr atodlen o Newidiadau Penodol sydd ynghlwm fel Atodiad 6 i adroddiad HEP/63/18 yn cael ei gynnal ar yr un pryd â’r Cyflwyniad.

 

d)   Cymeradwyo’r cynllun dirprwyo a nodir yn Nhabl 4 yn Rhan 4f adroddiad HEP/63/18 fel modd o ymdrin â newidiadau i’r Cynllun Datblygu Lleol a gynigir gan yr Arolygydd yn ystod yr Archwiliad Cyhoeddus.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

(i)         Sicrhau bod y Cyngor yn cyflwyno’r CDLl i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio yn unol â’r amserlenni a amlinellir yn y Cytundeb Cyflawni.

 

(ii)        Caniatáu ymdrin â’r newidiadau a gynigiwyd gan yr Arolygydd fel rhan o’r Archwiliad Cyhoeddus mewn modd amserol, i sicrhau nad oes unrhyw oedi pellach cyn mabwysiadu'r cynllun, ond hefyd i sicrhau trosolwg priodol gan Aelodau o unrhyw newidiadau arfaethedig.

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 44 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HEP/63/18) i gyflwyno canfyddiadau ymgynghoriad y Cynllun Datblygu Lleol i’w Archwilio gan y Cyhoedd i gytuno ar Newidiadau Penodol (yn cynnwys Mân Newidiadau Golygu) i’r Cynllun ac i gytuno i gyflwyno’r Cynllun i Lywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gynllunio Cymru ar gyfer Archwiliad Annibynnol Cyhoeddus, ac i geisio cymeradwyaeth ar gyfer cynllun dirprwyo ar gyfer delio â newidiadau i’r Cynllun a gynigir gan yr Arolygydd yn ystod yr Archwiliad Cyhoeddus.

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol, dywedodd nifer o Aelodau na fyddent yn cefnogi’r argymhellion yn yr adroddiad.  Cyfeiriodd yr Aelodau hynny at y pethau a ganlyn yn benodol:

 

·         Gallai’r safleoedd arfaethedig ar gyfer datblygiad tai gael effaith negyddol ar yr isadeiledd lleol, h.y. ysbytai, ysgolion a’r rhwydwaith priffyrdd. 

Mynegwyd pryder penodol o ran sut byddai’r materion cludiant a oedd yn debygol o godi o ganlyniad i’r Cynllun, yn cael sylw.

·         Nid oedd y cynigion yn y cynllun i ddatblygu tai 3 a 4 ystafell wely yn mynd i’r afael ag anghenion tai lleol. 

·         Roedd y Cynllun i ddatblygu ar dir amaethyddol o ansawdd uchel yn mynd yn erbyn cyngor a roddwyd o’r blaen gan yr Adran Gynllunio i amddiffyn y math hwn o dir rhag datblygiad.

·         Roedd pryder fod rhai o’r safleoedd sipsiwn a theithwyr a nodwyd yn y Cynllun eisoes wedi methu’r meini prawf dethol safleoedd yn ystod y broses ddethol flaenorol. 

·         Roedd y Cynllun yn anwybyddu canllawiau Polisi Cymru ac elfennau o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

Dywedodd yr Aelodau a oedd yn siarad o blaid y Cynllun fod yr argymhellion yn yr adroddiad yn caniatáu i’r Awdurdod Lleol gadw lefel o reolaeth a byddai’n darparu amddiffyniad yn erbyn datblygiadau arfaethedig.  Gwnaethant hefyd bwysleisio pwysigrwydd rhoi cyfle i aelodau’r cyhoedd i fynegi eu barn a dywedasant y byddai’r argymhellion yn yr adroddiad hwn yn galluogi’r broses honno i gael ei chynnal.  Nodwyd ymhellach fod y Cynllun yn sefydlu’r egwyddor ar gyfer datblygu a byddai manylion datblygiadau yn cael eu penderfynu yn ystod y broses cais cynllunio.   

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 18(2), cafwyd pleidlais wedi’i chofnodi ar yr argymhellion yn yr adroddiad, a phleidleisiwyd fel a ganlyn:

 

O Blaid y Gwelliant – Y Cynghorwyr Andrew Atkinson, William Baldwin, Trevor Bates, Sonia Tyger Benbow-Jones, David A Bithell, I David Bithell, Brian Cameron, Krista Childs, Mrs Dana Davies, Michael Dixon, Terry Evans, Russell Gilmartin, D J Griffiths, Frank Hemmings, Kevin Hughes, Adrienne Jeorrett,  R Alun Jenkins, David Kelly, M C King, OBE, Geoff Lowe, John McCusker, Mike Morris, Paul Pemberton, John Phillips, John Pritchard, Mark Pritchard, Paul Roberts, Graham Rogers, Andy Williams, Phil Wynn. (30)

 

Yn Erbyn y Gwelliant – Y Cynghorwyr Bryan Apsley, Mike Davies, T Alan Edwards, Carrie Harper, Gwenfair Lloyd Jones, Hugh Jones, Marc Jones, David Maddocks, Tina Mannering, Beverley Parry-Jones, Ronnie Prince, Paul Rogers, Rodney Skelland, Debbie Wallice, Robert Walsh, Barrie Warburton, Nigel Williams. (17).

 

PENDERFYNWYD – Bod y Cyngor yn:

 

a)    Nodi’r sylwadau  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 45.

46.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitem 5 & 6:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraffau 14 ac 15 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerwyd ganddynt mewn perthynas â gwario arian cyhoeddus, roedd hawl trydydd parti i breifatrwydd ynghylch eu materion ariannol/busnes yn bwysicach na'r angen i'r wybodaeth honno fod yn gyhoeddus.  Roedd hi yn fodlon y byddai datgelu'r wybodaeth yn yr achos hwn yn rhagfarnu’r drafodaeth mewn perthynas â chysylltiadau llafur, er anfantais yr awdurdod a phreswylwyr ei ardal.  Nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei heffeithio gan unrhyw ddarpariaeth statudol arall sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r wybodaeth gael ei chofrestru’n gyhoeddus.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 ac 15, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – I wahardd y wasg a’r cyhoedd o’r Cyfarfod tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried, gan ei bod yn debygol y byddai’r wybodaeth sydd wedi’i heithrio fel y diffinnir ym Mharagraff 14 ac 15 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd) yn cael ei datgelu iddynt pe baent yn bresennol.

Cofnodion:

CYTUNWYD – I wahardd y wasg a’r cyhoedd o’r Cyfarfod tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried, gan ei bod yn debygol y byddai’r wybodaeth sydd wedi’i heithrio fel y diffinnir ym Mharagraff 14 ac 15 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd) yn cael ei datgelu iddynt pe baent yn bresennol.

 

 

 

47.

Strwythur Uwch Rheolwyr

I ystyried adroddiad y Prif Weithredwr a’r pennaeth gwasanaethau taladwy.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod y Cyngor yn cymeradwyo argymhellion 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 fel a nodir yn adroddiad CE/09/18.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

(i)            Galluogi’r Prif Weithredwr i gynllunio trosglwyddiad a gweithredu’r strwythur Uwch-Reoli newydd yn ystod y cyfnod at fis Ebrill 2019.

 

(ii)           Lliniaru yn erbyn risgiau cyflogaeth posibl, trwy gyflawni dull cydsyniol.

 

(iii)             Sicrhau bod y cyfansoddiad, polisi a phrosesau yn adlewyrchu’r strwythur uwch-reoli newydd.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer y strwythur Uwch-Reoli a’i weithrediad, yn dilyn cyfnod o ymgynghori fel a nodir yn adroddiad CE/09/18.

 

PENDERFYNWYD – Bod y Cyngor yn cymeradwyo argymhellion 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 fel a nodir yn adroddiad CE/09/18.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

(i)            Galluogi’r Prif Weithredwr i gynllunio trosglwyddiad a gweithredu’r strwythur Uwch-Reoli newydd yn ystod y cyfnod at fis Ebrill 2019.

 

(ii)           Lliniaru yn erbyn risgiau cyflogaeth posibl, trwy gyflawni dull cydsyniol.

 

(iii)         Sicrhau bod y cyfansoddiad, polisi a phrosesau yn adlewyrchu’r strwythur uwch-reoli newydd.

 

48.

Adolygiad o Dâl Uwch Reolwyr 2019/20

I ystyried adroddiad Cadeirydd y Panel Cyflogau a Gwobrwyo

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod y Cyngor yn cymeradwyo argymhellion 2.1, 2.2 a 2.3, fel a nodir yn adroddiad HCCS /58/18.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

(i)         Gweithredu penderfyniadau’r Panel Tâl a Gwobrwyo, yng nghyd-destun y Polisi Tâl a Gwobrwyo Gweithwyr, i sicrhau bod strwythur tâl priodol yn bodoli ar gyfer tâl Uwch Reolwyr, a’i fod yn adlewyrchu’r strwythur Uwch Reolwyr diwygiedig.

 

(ii)        Cydymffurfio â cylch gwaith y Panel Tâl a Gwobrwyo i gynnal adolygiad llawn o dâl Uwch Reolwyr bob dwy flynedd.

 

(iii)       Sicrhau bod y cylch gorchwyl yn cydymffurfio â deddfwriaeth sy’n newid.

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Panel Tâl a Gwobrwyo adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer argymhellion y Panel Tâl a Gwobrwyo o ran yr adolygiad o dâl Uwch Reolwyr ar gyfer 2019/2020 sy’n cynnwys amrediad cyflog newydd ar gyfer swydd y Prif Swyddog newydd fel a amlinellir yn adroddiad HCCS /58/18.

 

 

PENDERFYNWYD – Bod y Cyngor yn cymeradwyo argymhellion 2.1, 2.2 a 2.3, fel a nodir yn adroddiad HCCS /58/18.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

(i)         Gweithredu penderfyniadau’r Panel Tâl a Gwobrwyo, yng nghyd-destun y Polisi Tâl a Gwobrwyo Gweithwyr, i sicrhau bod strwythur tâl priodol yn bodoli ar gyfer tâl Uwch Reolwyr, a’i fod yn adlewyrchu’r strwythur Uwch Reolwyr diwygiedig.

 

(ii)        Cydymffurfio â cylch gwaith y Panel Tâl a Gwobrwyo i gynnal adolygiad llawn o dâl Uwch Reolwyr bob dwy flynedd.

 

(iii)       Sicrhau bod y cylch gorchwyl yn cydymffurfio â deddfwriaeth sy’n newid.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.