Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

7.

Ateb unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd neu dderbyn datganiadau cyhoeddus neu ddeisebau dan Reolau Sefydlog 10 a 11 o Reolau Sefydlog y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Maer na chafwyd unrhyw gwestiwn, datganiad na deiseb gyhoeddus.

 

8.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr R Alun Jenkins, John C Phillips a Paul Rogers.

9.

Cyhoeddiadau'r Maer

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Croesawodd y Maer bawb i'w gyfarfod Cyngor cyntaf yn ei rôl newydd fel Maer a dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at y deuddeg mis nesaf.

                

Dywedodd y Maer wrth Aelodau y byddai ei ymweliad dinesig â'r eglwys yn digwydd ar 7 Gorffennaf yn Eglwys San Silyn ac y byddai gwahoddiadau ffurfiol yn dilyn maes o law.

 

Diolchodd y Maer hefyd ar ran y Cyngor, i’r Cynghorydd Andy Williams a’i wraig Bev, am eu cyfnod fel Maer a Maeres Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gan nodi y byddai’n anodd gwneud gwaith mor dda ag y gwnaethant hwy.

10.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 74 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD : Cadarnhau Cofnodion cyfarfod y Cyngor Bwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

           

Cofnodion:

PENDERFYNWYD : Cadarnhau Cofnodion cyfarfod y Cyngor Bwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

11.

Cofnodion y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau

Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan Aelodau yn codi o Gofnodion y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd o dan Reol Sefydlog 9 o Reolau Sefydlog y Cyngor.  I gynorthwyo’r Aelodau, yn amgaeedig ceir rhestr o'r cyfarfodydd gwahanol sydd wedi digwydd ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.  Gellir cael copïau, os oes angen, trwy'r Adain Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw faterion gan Aelodau mewn perthynas â Chofnodion cyfarfodydd sydd wedi'u cynnal ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.

12.

Ethol Arweinydd / Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol

Ethol Arweinydd / Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD : Penodi’r Cynghorydd Mark Pritchard yn Arweinydd y Cyngor/Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Penodi Arweinydd y Cyngor/Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD : Penodi’r Cynghorydd Mark Pritchard yn Arweinydd y Cyngor/Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Penodi Arweinydd y Cyngor/Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

13.

Penodi Dirprwy Arweinydd / Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol

Penodi Dirprwy Arweinydd / Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Penodi’r Cynghorydd Hugh Jones yn Ddirprwy Arweinydd/Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Penodi Dirprwy Arweinydd y Cyngor/Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

14.

Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Penodi Aelodau i’r Bwrdd Gweithredol fel y nodir yn y ddogfen a gyflwynwyd, sef:

 

Y Cynghorwyr Andrew Atkinson, William Baldwin, David A Bithell, Terry Evans, David Griffiths, David Kelly, Joan Lowe, Phil Wynn.

 

(ii)          Cytuno mewn egwyddor ar feintiau a chydbwysedd gwleidyddol y pwyllgorau sefydlog a’r pwyllgorau craffu fel y nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad (COGC/18/19).

 

(iii)         Y bydd Cadeiryddion, Is-gadeiryddion ac Aelodau presennol y pwyllgorau, paneli a grwpiau yn parhau tra byddwn yn aros i roi ystyriaeth bellach i’r penodiadau mewn cyfarfod arbennig o’r Cyngor a gynhelir ddydd Mercher 5 Mehefin 2019 am 4.00pm.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau Sefydlog, Pwyllgorau Craffu a’r amrywiol Baneli a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o'i Gyfansoddiad, a phenodi Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion perthnasol.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a

a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad COGC/18/19 oedd yn caniatáu Aelodau i ystyried penodiadau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli amrywiol a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o’i Gyfansoddiad.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Penodi Aelodau i’r Bwrdd Gweithredol fel y nodir yn y ddogfen a gyflwynwyd, sef:

 

Y Cynghorwyr Andrew Atkinson, William Baldwin, David A Bithell, Terry Evans, David Griffiths, David Kelly, Joan Lowe, Phil Wynn.

 

(ii)          Cytuno mewn egwyddor ar feintiau a chydbwysedd gwleidyddol y pwyllgorau sefydlog a’r pwyllgorau craffu fel y nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad (COGC/18/19).

 

(iii)         Y bydd Cadeiryddion, Is-gadeiryddion ac Aelodau presennol y pwyllgorau, paneli a grwpiau yn parhau tra byddwn yn aros i roi ystyriaeth bellach i’r penodiadau mewn cyfarfod arbennig o’r Cyngor a gynhelir ddydd Mercher 5 Mehefin 2019 am 4.00pm.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau Sefydlog, Pwyllgorau Craffu a’r amrywiol Baneli a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o'i Gyfansoddiad, a phenodi Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion perthnasol.

 

 

15.

Cynllyn y Cyngor 2019-22

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Polisi, Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu adroddiad CE/03/19 er mwyn ceisio cymeradwyaeth yr Aelodau ar gyfer Cynllun arfaethedig y Cyngor 2019-22, ac ar gyfer y blaenoriaethau o fewn y flwyddyn a nodir ynddo.

 

Cynigiwyd diwygiad, a’i eilio, bod argymhelliad ychwanegol yn cael ei ychwanegu fel a ganlyn:

 

 “Datblygu cynllun eglur o fewn y 12 mis nesaf ar ddatgarboneiddio, sy’n cefnogi gwaith y Cyngor ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i newid hinsawdd”.

 

Cynigiodd yr Aelod Arweiniol argymhelliad ychwanegol arall fel a ganlyn:

 

 “Bod y Cyngor yn cydnabod gwaith y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus ac eraill fydd yn cefnogi Bargen Dwf Gogledd Cymru i ddarparu prosiectau carbon ar draws rhanbarth Gogledd Cymru”.

 

Pleidleisiwyd ar y prif gynnig a-:

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Y bydd y Cyngor yn cymeradwyo Cynllun arfaethedig y Cyngor 2019-22 (Atodiad C adroddiad CE/03/19) a’r blaenoriaethau o fewn y flwyddyn y mae’n eu nodi.

(ii)           Datblygu cynllun eglur o fewn y 12 mis nesaf ar ddatgarboneiddio, sy’n cefnogi gwaith y Cyngor ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i newid hinsawdd.

(iii)         Gwaith y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus ac eraill fydd yn cefnogi Bargen Dwf Gogledd Cymru i ddarparu prosiectau carbon ar draws rhanbarth Gogledd Cymru.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Adolygu blaenoriaethau'r Cyngor a nodi amcanion lles y Cyngor fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

16.

Mabwysiadu Cyfansoddiad Diwygiedig

I ystyried adroddiad yr Cadeirydd Yr Grŵp Gweithio Cyfansoddiadol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Gweithgor Cyfansoddiad adroddiad COGC/14/19 yn caniatáu aelodau i ystyried mabwysiadu’r Cyfansoddiad diwygiedig.

 

PENDERFYNWYD – Mabwysiadu’r Cyfansoddiad diwygiedig ynghyd â’r diwygiadau pellach a amlinellir yn Atodiad 1 adroddiad COGC/14/19, a’r diwygiadau i’r cynllun dirprwyo a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad COGC/14/19. 

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Galluogi’r Cyngor i fabwysiadu Cyfansoddiad ar ffurf fwy syml, wedi’i seilio ar y model cenedlaethol diwygiedig.  

17.

Calendr o Gyfarfodydd 2019/2020

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu, adroddiad COGC/17/19 yn ceisio cymeradwyaeth Aelodau ar Galendr o Gyfarfodydd 2019/20 y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, y pwyllgorau Craffu a’r pwyllgorau Sefydlog yn dilyn ymgynghoriad ag Aelodau.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Cytuno ar y calendr blynyddol arfaethedig o gyfarfodydd ar gyfer y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a’r Pwyllgorau Sefydlog yn 2019/20, gan gynnwys lle i Weithdai i’r Holl Aelodau a Datblygiad Aelodau, fel y nodir yn yr amserlen a atodwyd wrth adroddiad COGC/17/19.

 

(ii)          Y bydd y Pwyllgorau’n ystyried adolygu ac addasu eu hamseroedd cychwyn eu hunain, gan roi ystyriaeth ddyledus i sicrhau presenoldeb cymaint o Aelodau ag sy’n bosib yn y Pwyllgorau unigol, a’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer gweddarlledu.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

Cymeradwyo dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd 2019/20.

18.

Gwerthusiad Safle: Cyfleuster Gwaredu Daearegol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu a’r Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant, adroddiad ar y cyd COGC/16/19 er mwyn ceisio barn Aelodau am y materion a godwyd yn fframwaith polisi Llywodraeth Cymru ar gael gwared â gwastraff ymbelydrol yng Nghymru, a p’un ai yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dymuno ystyried sefydlu safle gwaredu daearegol o fewn y Fwrdeistref Sirol.  

           

PENDERFYNWYD – Bod yr Aelodau’n cytuno na fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi cynnal cyfleuster gwaredu daearegol yn y Fwrdeistref Sirol.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Nodi safbwynt y Cyngor yn glir cyn i unrhyw gymuned feddwl am gysylltu â'r Cyngor i geisio ei gefnogaeth wrth ystyried y posibilrwydd o gynnal cyfleuster gwaredu daearegol o fewn y fwrdeistref sirol.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.