Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda a phenderfyniadau

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

3.

Ateb unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd neu dderbyn datganiadau cyhoeddus neu ddeisebau dan Reolau Sefydlog 10 a 11 o Reolau Sefydlog y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyhoeddiadau'r Maer

Dogfennau ychwanegol:

6.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 74 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD : Cadarnhau Cofnodion cyfarfod y Cyngor Bwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

           

8.

Cofnodion y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau

Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan Aelodau yn codi o Gofnodion y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd o dan Reol Sefydlog 9 o Reolau Sefydlog y Cyngor.  I gynorthwyo’r Aelodau, yn amgaeedig ceir rhestr o'r cyfarfodydd gwahanol sydd wedi digwydd ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.  Gellir cael copïau, os oes angen, trwy'r Adain Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau. 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Ethol Arweinydd / Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol

Ethol Arweinydd / Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD : Penodi’r Cynghorydd Mark Pritchard yn Arweinydd y Cyngor/Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Penodi Arweinydd y Cyngor/Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

10.

Penodi Dirprwy Arweinydd / Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol

Penodi Dirprwy Arweinydd / Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Penodi’r Cynghorydd Hugh Jones yn Ddirprwy Arweinydd/Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Penodi Dirprwy Arweinydd y Cyngor/Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

11.

Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Penodi Aelodau i’r Bwrdd Gweithredol fel y nodir yn y ddogfen a gyflwynwyd, sef:

 

Y Cynghorwyr Andrew Atkinson, William Baldwin, David A Bithell, Terry Evans, David Griffiths, David Kelly, Joan Lowe, Phil Wynn.

 

(ii)          Cytuno mewn egwyddor ar feintiau a chydbwysedd gwleidyddol y pwyllgorau sefydlog a’r pwyllgorau craffu fel y nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad (COGC/18/19).

 

(iii)         Y bydd Cadeiryddion, Is-gadeiryddion ac Aelodau presennol y pwyllgorau, paneli a grwpiau yn parhau tra byddwn yn aros i roi ystyriaeth bellach i’r penodiadau mewn cyfarfod arbennig o’r Cyngor a gynhelir ddydd Mercher 5 Mehefin 2019 am 4.00pm.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau Sefydlog, Pwyllgorau Craffu a’r amrywiol Baneli a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o'i Gyfansoddiad, a phenodi Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion perthnasol.

12.

Cynllyn y Cyngor 2019-22

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Y bydd y Cyngor yn cymeradwyo Cynllun arfaethedig y Cyngor 2019-22 (Atodiad C adroddiad CE/03/19) a’r blaenoriaethau o fewn y flwyddyn y mae’n eu nodi.

(ii)           Datblygu cynllun eglur o fewn y 12 mis nesaf ar ddatgarboneiddio, sy’n cefnogi gwaith y Cyngor ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i newid hinsawdd.

(iii)         Gwaith y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus ac eraill fydd yn cefnogi Bargen Dwf Gogledd Cymru i ddarparu prosiectau carbon ar draws rhanbarth Gogledd Cymru.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Adolygu blaenoriaethau'r Cyngor a nodi amcanion lles y Cyngor fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

13.

Adolygu’r Cyfansoddiad

I ystyried adroddiad yr Cadeirydd Yr Grŵp Gweithio Cyfansoddiadol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Mabwysiadu’r Cyfansoddiad diwygiedig ynghyd â’r diwygiadau pellach a amlinellir yn Atodiad 1 adroddiad COGC/14/19, a’r diwygiadau i’r cynllun dirprwyo a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad COGC/14/19.  

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Galluogi’r Cyngor i fabwysiadu Cyfansoddiad ar ffurf fwy syml, wedi’i seilio ar y model cenedlaethol diwygiedig.  

14.

Calendr o Gyfarfodydd 2019/2020

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Cytuno ar y calendr blynyddol arfaethedig o gyfarfodydd ar gyfer y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a’r Pwyllgorau Sefydlog yn 2019/20, gan gynnwys lle i Weithdai i’r Holl Aelodau a Datblygiad Aelodau, fel y nodir yn yr amserlen a atodwyd wrth adroddiad COGC/17/19.

 

(ii)          Y bydd y Pwyllgorau’n ystyried adolygu ac addasu eu hamseroedd cychwyn eu hunain, gan roi ystyriaeth ddyledus i sicrhau presenoldeb cymaint o Aelodau ag sy’n bosib yn y Pwyllgorau unigol, a’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer gweddarlledu.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

Cymeradwyo dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd 2019/20.

15.

Gwerthusiad Safle: Cyfleuster Gwaredu Daearegol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod yr Aelodau’n cytuno na fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi cynnal cyfleuster gwaredu daearegol yn y Fwrdeistref Sirol.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Nodi safbwynt y Cyngor yn glir cyn i unrhyw gymuned feddwl am gysylltu â'r Cyngor i geisio ei gefnogaeth wrth ystyried y posibilrwydd o gynnal cyfleuster gwaredu daearegol o fewn y fwrdeistref sirol.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.