Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Maer

Ethol Maer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Penodi Dirprwy Faer

Penodi Dirprwy Faer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

YN DILYN SEREMONI GWNEUD MAER BYDD Y CYFARFOD YN CAEL EI OHIRIO TAN 4.00pm AR DYDD MERCHER 22 MAI 2019

I DRAFOD YR EITEMAU BUSNES ERAILL DROS Y DUDALEN

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ateb unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd neu dderbyn datganiadau cyhoeddus neu ddeisebau dan Reolau Sefydlog 10 a 11 o Reolau Sefydlog y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyhoeddiadau'r Maer

Dogfennau ychwanegol:

6.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 74 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cofnodion y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau

Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan Aelodau yn codi o Gofnodion y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd o dan Reol Sefydlog 9 o Reolau Sefydlog y Cyngor.  I gynorthwyo’r Aelodau, yn amgaeedig ceir rhestr o'r cyfarfodydd gwahanol sydd wedi digwydd ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.  Gellir cael copïau, os oes angen, trwy'r Adain Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Ethol Arweinydd / Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol

Ethol Arweinydd / Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Penodi Dirprwy Arweinydd / Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol

Penodi Dirprwy Arweinydd / Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod

Dogfennau ychwanegol:

11.

Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol pdf icon PDF 87 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cynllyn y Cyngor 2019-22 pdf icon PDF 105 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

13.

Mabwysiadu Cyfansoddiad Diwygiedig pdf icon PDF 99 KB

I ystyried adroddiad yr Cadeirydd Yr Grŵp Gweithio Cyfansoddiadol

Dogfennau ychwanegol:

14.

Calendr o Gyfarfodydd 2019/2020 pdf icon PDF 91 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

15.

Gwerthusiad safle: cyfleuster gwaredu daearegol pdf icon PDF 114 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu/I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.