Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Introduction

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y Prif Weithredwr - 

 

(a)       ddarllen yr Hysbysiad yn ymgynnull Cyfarfod Blynyddol y Cyngor;

 

(b)       roi gwybod bod ymddiheuriadau am absenoldeb wedi cyrraedd gan y Cynghorwyr William Baldwin, Trevor Bates, Paul Blackwell, Krista Childs, Mike Davies, Michael Dixon, R Alun Jenkins, Hugh Jones, Geoff Lowe, Paul Roberts a Rondo Roberts.

2.

Ethol Maer

Ethol Maer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cynigiodd y Cynghorydd Phil Wynn, eiliwyd gan y Cynghorydd Bryan Apsley ac yn unfrydol -

 

PENDERFYNWYD – Ethol y Cynghorydd Robert Walsh yn Faer y Fwrdeistref Sirol am y flwyddyn nesaf.

3.

Penodi Dirprwy Faer

Penodi Dirprwy Faer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

YN DILYN SEREMONI GWNEUD MAER BYDD Y CYFARFOD YN CAEL EI OHIRIO TAN 4.00pm AR DYDD MERCHER 22 MAI 2019

I DRAFOD YR EITEMAU BUSNES ERAILL DROS Y DUDALEN

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cynigiodd y Cynghorydd John Pritchard, eiliwyd gan y Cynghorydd Alan Edwards ac yn unfrydol -   

 

PENDERFYNWYD – Ethol y Cynghorydd Ronnie Prince yn Ddirprwy Faer y Fwrdeistref Sirol am y flwyddyn nesaf.

4.

Declarations of Acceptance of Office

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn unol ag Adran 83 o Ddeddf Llywodraeth Leol (fel y'i diwygiwyd), fe wnaeth y Cynghorydd Robert Walsh Ddatganiad yn Derbyn Swydd Maer y Fwrdeistref Sirol.

 

Yn unol ag Adran 83 o Ddeddf Llywodraeth Leol (fel y'i diwygiwyd), fe wnaeth y Cynghorydd Ronnie Prince Ddatganiad yn Derbyn Swydd Dirprwy Faer y Fwrdeistref Sirol.

 

(Cynghorydd Robert Walsh yn Cadeirio)

 

Dywedodd y Maer oedd newydd gael ei ethol ei fod yn fraint ac yn anrhydedd mawr iddo gael ei ethol yn Faer y Fwrdeistref Sirol ac fe wnaeth gyfleu ei longyfarchiadau i’r Maer a’r Faeres blaenorol, y Cynghorydd Andy Williams a Mrs Bev Williams, am eu cyfnod llwyddiannus iawn, gan ddymuno’n dda iddynt i'r dyfodol.  Diolchodd i’r Cynghorwyr Phil Wynn a Bryan Apsley am gynnig ac eilio ei enwebiad ac i'w gyd-aelodau am eu cefnogaeth.  Diolchodd hefyd i’r Prif Weithredwr, y staff Maerol a staff eraill am eu cymorth a’u cefnogaeth.

 

Dywedodd y Maer mai’r elusennau oedd o wedi’u dewis am y flwyddyn oedd HACK Horse Sanctuary, Bowel Cancer UK a SANDS - Elusen Marw-Enedigaethau a newydd enedigol. Wrth gloi, diolchodd i’w gymar, Ms Sharon Pope am gytuno i fod yn Faeres am y flwyddyn nesaf, ac i Ysgol St Christopher am eu cyfraniad cerddorol yn ystod y seremoni heddiw.

 

Wrth annerch y Cyngor, cynigiodd y Dirprwy Faer ei longyfarchiadau i’r Maer a’r Faeres newydd a diolchodd i’r Cynghorwyr John Pritchard a T Alan Edwards am gynnig ac eilio ei enwebiad.  Dywedodd ei fod yn anrhydedd fawr iddo gael ei ethol yn Ddirprwy Faer Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac roedd yn croesawu’r cyfle i gefnogi’r Maer a’r Faeres i hyrwyddo’r Cyngor a’r Fwrdeistref Sirol yn ystod y flwyddyn nesaf.  Wrth gloi, diolchodd i Miss Sunanda Kapas am gytuno i fod yn Ddirprwy Faeres dros y flwyddyn nesaf.

5.

Vote of Thanks

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Galwodd y Maer ar y Cynghorwyr Mark Pritchard a Gwenfair Jones i gynnig ac eilio, yn ôl eu trefn, neges o ddiolch i’r Maer a’r Faeres blaenorol, y Cynghorydd Andy Williams a Mrs Bev Williams.

 

Ar ran y Cyngor, diolchodd y Cynghorydd Mark Pritchard i’r Maer a’r Faeres blaenorol am eu hymroddiad ac am fod yn llysgenhadon gwych i Wrecsam yn ystod eu cyfnod yn y swydd, gan ddymuno’n dda iddyn nhw i’r dyfodol. 

 

Yn ymateb i hynny, diolchodd y Maer blaenorol i’r Cynghorwyr Mark Pritchard a Gwenfair Jones am eu negeseuon caredig, i’w gyd-gynghorwyr a’r staff Maerol am eu cefnogaeth ac i’r Maer a’r Faeres newydd am eu hapwyntiadau. 

 

Dywedodd yn ystod ei gyfnod fel Maer ei fod o a’r Faeres wedi cyfarfod ag amrywiaeth eang o bobl yn ystod eu hymweliadau swyddogol ledled y Fwrdeistref Sirol a thu hwnt.  Roedd bob digwyddiad wedi bod yn arbennig iawn ac roedd o’n teimlo ei bod hi’n anrhydedd fawr i arwyddo’r Llyfr Rhyddid ar gyfer y RAF yng Nghymru, ar ran y Cyngor, wedi cael mynd i sawl digwyddiad yn Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf, wedi cael bod yn Uchel Siryf ac wedi bod yn Faer yn ystod dathliad 70 mlynedd y GIG.

 

Cydnabu'r amrywiaeth eang o waith a wneir gan nifer o sefydliadau gwirfoddol yn y Fwrdeistref Sirol.  I gloi, diolchodd yn arbennig i’w wraig am fod yn Faeres ac i'w fab am ei gefnogaeth yn ystod ei gyfnod yn y swydd.

6.

Adjournment

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddiwedd y Seremoni, rhoddodd y Maer wahoddiad i bawb ymuno ag o am luniaeth yn yr Ystafelloedd Pwyllgorau ac felly -

 

PENDERFYNWYD – Gohirio’r cyfarfod tan Ddydd Mercher, 22 Mai 2019 am 4pm.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.