Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

49.

Ateb unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd neu dderbyn datganiadau cyhoeddus neu ddeisebau dan Reolau Sefydlog 10 a 11 o Reolau Sefydlog y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Maer na dderbyniwyd unrhyw gwestiwn, datganiad na deiseb gyhoeddus.

 

50.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldebau ar ran y Cynghorwyr Trevor Bates, David A Bithell, I David Bithell, MBE, Paul Blackwell, Krista Childs, Russell Gilmartin, David Griffiths, Tina Mannering, Rondo Roberts, Paul Rogers, J R Skelland, Debbie Wallace, Nigel Williams a Derek Wright.

 

51.

Cyhoeddiadau'r Maer

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyhoeddodd y Dirprwy Faer farwolaeth drist y cyn Faer a’r Cynghorydd, Ian Roberts, yn dilyn brwydr â salwch.  Nodwyd bod Ian wedi mynd ati o ddifri calon i gynrychioli trigolion y Waun a'i fod wedi gwasanaethu fel Maer am ddau dymor.  Cyfeiriodd hefyd at farwolaeth drist y cyn Faeres, Mrs Kay Edwards, a ymgymerodd â’r rôl yn 2005-2006 gyda’i gŵr a oedd yn Faer ar y pryd, sef y cyn Gynghorydd Mike Edwards.  Dywedodd y Maer hefyd ei fod, yn anffodus, wedi clywed newyddion bod brawd y Cynghorydd David Griffiths wedi marw’n sydyn.  Gwahoddodd bawb a oedd yn bresennol i sefyll gydag ef mewn ychydig eiliadau o dawelwch fel arwydd o barch at David, Ian a Kay a’r teuluoedd a oedd wedi eu colli.

 

Ar ran y Maer, achubodd y Dirprwy Faer ar y cyfle i ddiolch i gyd Gynghorwyr am gefnogi’r cinio dawns elusennol diweddar a gynhaliwyd ym mis Hydref.  Roedd y noson wedi bod yn llwyddiant mawr ac wedi codi dros £5,000 i gronfa elusennol y Maer.  Diolchodd hefyd ar ran y Maer i’r rheiny a oedd wedi mynychu’r digwyddiad blasu gwin yn Hafod, Coleg Cambria a oedd wedi codi £1600 arall at gronfa elusennol y Maer.

 

Nodwyd bod y Maer wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau yn ddiweddar fel rhan o raglen ‘Wrecsam yn cofio’, i gofio 100 mlynedd ers y cadoediad.   Cydnabuwyd bod llawer iawn o waith wedi'i wneud ar gyfer y digwyddiadau cofio a gynhaliwyd ledled y Fwrdeistref Sirol. Diolchodd y Dirprwy Faer i’r holl staff ac Aelodau a oedd yn gysylltiedig â’r digwyddiadau cofio hyn.

 

Roedd marchnad Nadolig Fictoraidd wedi’i chynnal yn y dref yn ddiweddar a diolchodd y Dirprwy Faer i’r tîm digwyddiadau a oedd wedi gwneud cymaint o waith ar gyfer y digwyddiad tymhorol poblogaidd hwn.  Anogodd Aelodau a staff i gofio cefnogi'r pentref Nadolig a gynhelir ar Llwyn Isaf y penwythnos nesaf.

 

Dywedodd y Dirprwy Faer bod y calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2019 yn gwerthu’n dda a byddai cyfle i brynu calendr yn dilyn y cyfarfod.  Byddai’r holl elw o werthu’r calendr yn mynd at gronfa elusennol y Maer.

 

Ac i gloi, ar ran y Maer, dymunodd y Dirprwy Faer Nadolig Llawen a blwyddyn newydd dda ar gyfer 2019 i’r Aelodau a’r swyddogion.

 

52.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 92 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir:

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cadarnhau Cofnodion cyfarfodydd y Cyngor Bwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 26 Medi, 24 Hydref a 22 Tachwedd fel cofnod cywir.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Cadarnhau Cofnodion cyfarfodydd y Cyngor Bwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 26 Medi, 24 Hydref a 22 Tachwedd fel cofnod cywir.

53.

Cofnodion y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau

Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan Aelodau yn codi o Gofnodion y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd o dan Reol Sefydlog 9 o Reolau Sefydlog y Cyngor.  I gynorthwyo’r Aelodau, yn amgaeedig ceir rhestr o'r cyfarfodydd gwahanol sydd wedi digwydd ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.  Gellir cael copïau, os oes angen, trwy'r Adain Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw faterion gan Aelodau mewn perthynas â Chofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd ers cyfarfod anghyffredin diwethaf y Cyngor, mae'r cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.

54.

Adolygiad o Penodiadau Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol pdf icon PDF 89 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid/

Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/69/18) er mwyn caniatáu i'r Aelodau

gynnal adolygiad o gynrychiolwyr grwpiau gwleidyddol ar y Bwrdd

Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli amrywiol a sefydlwyd

gan y Cyngor fel rhan o'i Gyfansoddiad.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Cymeradwyo Dyrannu Seddi fel y nodwyd yn yr atodiadau i adroddiad HCCS/69/18;

(ii)          Bod y Cynghorydd Mike Davies yn cymryd y sedd wag ar y Pwyllgor Cwynion.                   

(iii)         Bod Arweinwyr Grŵp ac Arweinwyr nad ydynt wedi’u halinio yn hysbysu'r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid o enwebiadau i unrhyw seddi gwag sy'n weddill o fewn tair wythnos o ddyddiad y cyfarfod hwn.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

Adolygu cynrychiolaeth grwpiau gwleidyddol ar y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o’i Gyfansoddiad. 

55.

Protocol ar gyfer gwe-ddarlledu cyfarfodydd pdf icon PDF 123 KB

Ystyried adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo'r Protocol Gwe-ddarlledu diwygiedig, fel y'i diwygiwyd, i'w ddefnyddio o 1 Ionawr 2019 ar gyfer gwe-ddarlledu cyfarfodydd.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Cymeradwyo Protocol gweithredol diwygiedig ar gyfer gwe-ddarlledu cyfarfodydd sy'n dangos agoredrwydd a thryloywder.

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/62/18) yn caniatáu i’r Pwyllgor ystyried y Protocol a adolygwyd ar gyfer gweddarlledu cyfarfodydd.

 

Wrth gyflwyno ei adroddiad dywedodd yr Aelod Arweiniol y dylai paragraff 1 yn atodiad 1 yr adroddiad HCCS/62/18 gyfeirio at y Pwyllgor Cynllunio a gofynnodd i aelodau gymryd yr ychwanegiad hwn i ystyriaeth wrth ystyried yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo'r Protocol Gwe-ddarlledu diwygiedig, fel y'i diwygiwyd, i'w ddefnyddio o 1 Ionawr 2019 ar gyfer gwe-ddarlledu cyfarfodydd.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Cymeradwyo Protocol gweithredol diwygiedig ar gyfer gwe-ddarlledu cyfarfodydd sy'n dangos agoredrwydd a thryloywder.

 

56.

Datblygu Aelodau pdf icon PDF 76 KB

Ystyried adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)          Cytuno ar y Strategaeth Datblygu Aelodau ddiwygiedig.

(ii)        Mabwysiadu CANLLAWIAU CLlLC I AWDURDODAU SY’N BWRIADU GWEITHREDU ADOLYGIADAU DATBLYGU PERFFORMIAD AR GYFER AELODAU fel polisi’r Cyngor ar gyfer PDR Aelodau.

(iii)      Cytuno ar gyflwyno cais am statws Siarter Cymru CLlLC ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau.

        

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Sicrhau y gall Aelodau'r Pwyllgor Gwasanaeth Democrataidd fonitro cynnydd y strategaeth datblygu Aelodau a'r cynllun datblygu blynyddol ac y rhoddir cyfle iddynt ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i'w galluogi i gyflawni eu rôl fel Aelodau etholedig, gan gynnwys mynediad at gyfarfodydd cymorth a datblygiad personol unigol (PDR).

 

     Mae Siarter Cymru CLlLC ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau yn darparu fframwaith eang ar gyfer cynllunio lleol, hunanasesu, gweithredu ac adolygu. Mae’ ffaith ei fod wedi ei fabwysiadu’n eang wedi codi maint a safon gyffredinol y gefnogaeth a roddir i Aelodau yng Nghymru

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/68/18) a oedd yn caniatáu i Aelodau:

 

(i)    Ystyried y Strategaeth Datblygu Aelodau adolygedig, a oedd wedi’i diweddaru ym

(ii)        mis Gorffennaf ar ôl cael adborth o’r arolwg Aelodau (atodiad 1 yr adroddiad        HCCS/68/18 yn cyfeirio). Ystyried ail ymgeisio am arolwg Statws Breinlen Cynorthwyo a Datblygu Cynghorwyr Cymru CLlLC (atodiad 2 adroddiad HCCS/68/18 yn cyfeirio).

(iii) Ystyried Canllawiau CLlLC i Awdurdodau sy’n Bwriadu Gweithredu Adolygiadau Datblygu Perfformiad ar gyfer Aelodau a hyrwyddo Adolygiadau Datblygu Perfformiad (PDR). (arolwg (atodiad 3 yr adroddiad HCCS/68/18 yn cyfeirio).

PENDERFYNWYD -

 

(i)          Cytuno ar y Strategaeth Datblygu Aelodau ddiwygiedig.

(ii)        Mabwysiadu CANLLAWIAU CLlLC I AWDURDODAU SY’N BWRIADU GWEITHREDU ADOLYGIADAU DATBLYGU PERFFORMIAD AR GYFER AELODAU fel polisi’r Cyngor ar gyfer PDR Aelodau.

(iii)      Cytuno ar gyflwyno cais am statws Siarter Cymru CLlLC ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau.

       

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Sicrhau y gall Aelodau'r Pwyllgor Gwasanaeth Democrataidd fonitro cynnydd y strategaeth datblygu Aelodau a'r cynllun datblygu blynyddol ac y rhoddir cyfle iddynt ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i'w galluogi i gyflawni eu rôl fel Aelodau etholedig, gan gynnwys mynediad at gyfarfodydd cymorth a datblygiad personol unigol (PDR).

 

     Mae Siarter Cymru CLlLC ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau yn darparu fframwaith eang ar gyfer cynllunio lleol, hunanasesu, gweithredu ac adolygu. Mae’ ffaith ei fod wedi ei fabwysiadu’n eang wedi codi maint a safon gyffredinol y gefnogaeth a roddir i Aelodau yng Nghymru

 

57.

Alldro Rheoli'r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol 2017/18 pdf icon PDF 80 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo adroddiad Alldro Rheoli'r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus gwirioneddol ar gyfer 2017/18.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Cydymffurfio â Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/128/18) i gyflwyno adroddiad Alldro Rheoli'r Drysorlys ac adroddiad Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol ar gyfer y flwyddyn ariannol yn diweddu ar 31 Mawrth 2018.

 

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo adroddiad Alldro Rheoli'r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus gwirioneddol ar gyfer 2017/18.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Cydymffurfio â Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.

 

58.

Adolygiad Rheoli Trysorlys Lled-Flynyddol 2018-19 pdf icon PDF 82 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Nodi adroddiad Adolygiad Rheoli Trysorlys Lled-Flynyddol 2018-2019.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Cydymffurfio â Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/133/18) i ganiatáu i Aelodau adolygu gweithgareddau Rheoli Trysorlys Lled-Flynyddol ar gyfer 2018-2019.

 

PENDERFYNWYD – Nodi adroddiad Adolygiad Rheoli Trysorlys Lled-Flynyddol 2018-2019.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Cydymffurfio â Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA

 

 

59.

Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor 2019/20 pdf icon PDF 91 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD

 

(i)    Nodi Creu Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor a Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig (Cymru) (“Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig”) gan Gynulliad Cymru ar 27 Tachwedd 2013.

(ii)  Nodi canlyniad yr ymarfer ymgynghori a gynhaliodd y Cyngor ynghylch ei ddisgresiwn lleol yn ei Gynllun Gostyngiad Treth y Cyngor (adran 5).

(iii) Mabwysiadu Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013 fel Cynllun y Cyngor ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2019/20, yn amodol ar y disgresiwn lleol y gall y Cyngor ei arfer fel y nodir ym mharagraff 6.1 yr adroddiad.

(iv) Bod y Pennaeth Cyllid (mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd) yn derbyn awdurdod dirprwyedig i ystyried, cymeradwyo a/neu ddelio ag unrhyw ddiwygiad angenrheidiol y mae modd ei wneud i’r “Rheoliadau Diwygio” yn dilyn ystyriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru pan fydd y rheoliadau hyn yn cael eu cyflwyno a’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

(i)            Mae’n rhaid i’r Cyngor gymeradwyo Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor ar gyfer 2019/20 dan y Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig erbyn 31 Ionawr 2019.

 

(ii)          Oherwydd amseriad yr adolygiad o wariant, mae’n debygol na fydd y rheoliadau uwchraddio ar gyfer budd-daliadau yn cael eu cyflwyno tan o leiaf diwedd mis Rhagfyr, ac felly ni fydd yn cael ei drafod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru tan fis Ionawr 2019, ac o ganlyniad ni fydd y rheoliadau diwygiedig yn cael eu cymeradwyo gan y Cynulliad tan ddiwedd mis Ionawr 2019.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/132/18) yn gofyn i’r Cyngor gymeradwyo Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor i ddechrau fis Ebrill 2019, ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20.

           

PENDERFYNWYD

 

(i)    Nodi Creu Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor a Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig (Cymru) (“Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig”) gan Gynulliad Cymru ar 27 Tachwedd 2013.

(ii)  Nodi canlyniad yr ymarfer ymgynghori a gynhaliodd y Cyngor ynghylch ei ddisgresiwn lleol yn ei Gynllun Gostyngiad Treth y Cyngor (adran 5).

(iii) Mabwysiadu Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013 fel Cynllun y Cyngor ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2019/20, yn amodol ar y disgresiwn lleol y gall y Cyngor ei arfer fel y nodir ym mharagraff 6.1 yr adroddiad.

(iv) Bod y Pennaeth Cyllid (mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd) yn derbyn awdurdod dirprwyedig i ystyried, cymeradwyo a/neu ddelio ag unrhyw ddiwygiad angenrheidiol y mae modd ei wneud i’r “Rheoliadau Diwygio” yn dilyn ystyriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru pan fydd y rheoliadau hyn yn cael eu cyflwyno a’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

(i)            Mae’n rhaid i’r Cyngor gymeradwyo Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor ar gyfer 2019/20 dan y Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig erbyn 31 Ionawr 2019.

 

(ii)          Oherwydd amseriad yr adolygiad o wariant, mae’n debygol na fydd y rheoliadau uwchraddio ar gyfer budd-daliadau yn cael eu cyflwyno tan o leiaf diwedd mis Rhagfyr, ac felly ni fydd yn cael ei drafod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru tan fis Ionawr 2019, ac o ganlyniad ni fydd y rheoliadau diwygiedig yn cael eu cymeradwyo gan y Cynulliad tan ddiwedd mis Ionawr 2019.

 

60.

Adroddiad Monitro y Gyllideb Refeniw 2018/19 pdf icon PDF 79 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Nodi sefyllfa cyllideb refeniw 2018/19.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Sicrhau trefniadau monitro cyllideb cadarn ar gyfer y flwyddyn ariannol a chymryd camau i fynd i'r afael â gorwariant.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/127/18) yn hysbysu'r Aelodau o sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor yn dilyn chwe mis o flwyddyn ariannol 2018/19.

 

PENDERFYNWYD - Nodi sefyllfa cyllideb refeniw 2018/19.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Sicrhau trefniadau monitro cyllideb cadarn ar gyfer y flwyddyn ariannol a chymryd camau i fynd i'r afael â gorwariant.

 

61.

Ymateb i'r Comisiwn Democratiaeth Leol a Ffiniau i Gymru pdf icon PDF 1 MB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)      Bod y Cyngor yn cefnogi bod y wardiau a restrwyd o dan Atodiad A

yn parhau fel y maent.  Mae'r rhain yn wardiau sydd eisoes yn adlewyrchu lefel briodol o gydraddoldeb etholiadol neu, lle nad yw hyn yn wir, lle nad oes opsiynau eglur ac amlwg ar gyfer newid.

 

(ii)          Bod y Cyngor yn cytuno i gyflwyno'r cynigion a nodir yn Atodiadau B - E, fel y'u diwygiwyd, ac yn gofyn am i'r Comisiwn fwrw ymlaen â'r cynigion hyn ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.

 

(iii)         Bod y Cyngor yn cytuno i gyflwyno'r wybodaeth a gasglwyd a nodir yn Atodiadau F - I i'r Comisiwn ei hystyried wrth ddatblygu eu cynigion eu hunain ar gyfer newidiadau i ffiniau etholiadol y dylid ymgynghori arnynt.

 

(iv)         Bod y Cyngor hefyd yn cyflwyno'r wybodaeth ychwanegol a dderbyniwyd gan gynghorau tref a chymuned sydd wedi’i choladu yn Atodiad J.

 

(v)          Nad yw'r Cyngor yn cynnig unrhyw ardaloedd ward newydd o fewn y Fwrdeistref Sirol.

 

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

(i)            Gwnaed cynigion ar gyfer newid lle mae pob Aelod lleol yn gefnogol i'r newidiadau ffin posibl. Mae'r cynigion hyn wedi'u nodi yn atodiadau B - E, ond dylid nodi er bod yr holl Aelodau perthnasol yn cytuno ar y newidiadau arfaethedig i'r ffin a nodir o dan atodiad C, nid yw enwau’r wardiau arfaethedig wedi’u cytuno.

 

(ii)          Rhaid cyflwyno gwybodaeth yn yr ardaloedd hynny lle na chyflawnwyd cytundeb rhwng Aelodau lleol ar un cynnig. Nodir y cynigion amgen a awgrymir ar gyfer pob ardal yn atodiadau F - I.

 

(iii)         Lle na dderbyniwyd unrhyw gynigion ar gyfer newid oddi wrth Aelodau lleol, neu os yw'r Aelodau wedi cefnogi’r trefniadau cyfredol yn benodol, mae'r rhain wedi'u nodi yn atodiad A.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/63/18) yn dweud wrth y Cyngor am y gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd gan Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (y Comisiwn) i adolygu ffiniau wardiau a chyflwyno argymhellion i bob un o’r 22 o ardaloedd y Prif Gynghorau i Lywodraeth Cymru i’w gweithredu gydag addasiadau neu heb addasiadau, yn barod ar gyfer Etholiadau Llywodraeth Leol 2022.  Roedd yr adroddiad hefyd yn gofyn i Aelodau ystyried cynigion i’r Comisiwn iddynt ystyried wrth ddatblygu cynnig dechreuol y byddant yn ymgynghori yn ei gylch gyda’r Cyngor, Cynghorau Cymuned a chymunedau lleol ac unigolion.

 

Tynnodd y Swyddog Arweiniol sylw'r Aelodau at y newid canlynol a gofynnodd i hyn gael ei gymryd i ystyriaeth wrth ystyried yr adroddiad.

 

Ward Whitegate – tudalen 178 Atodiad E

Disodli 10861 gyda 10850

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)      Bod y Cyngor yn cefnogi bod y wardiau a restrwyd o dan Atodiad A

yn parhau fel y maent.  Mae'r rhain yn wardiau sydd eisoes yn adlewyrchu lefel briodol o gydraddoldeb etholiadol neu, lle nad yw hyn yn wir, lle nad oes opsiynau eglur ac amlwg ar gyfer newid.

 

(ii)          Bod y Cyngor yn cytuno i gyflwyno'r cynigion a nodir yn Atodiadau B - E, fel y'u diwygiwyd, ac yn gofyn am i'r Comisiwn fwrw ymlaen â'r cynigion hyn ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.

 

(iii)         Bod y Cyngor yn cytuno i gyflwyno'r wybodaeth a gasglwyd a nodir yn Atodiadau F - I i'r Comisiwn ei hystyried wrth ddatblygu eu cynigion eu hunain ar gyfer newidiadau i ffiniau etholiadol y dylid ymgynghori arnynt.

 

(iv)         Bod y Cyngor hefyd yn cyflwyno'r wybodaeth ychwanegol a dderbyniwyd gan gynghorau tref a chymuned sydd wedi’i choladu yn Atodiad J.

 

(v)          Nad yw'r Cyngor yn cynnig unrhyw ardaloedd ward newydd o fewn y Fwrdeistref Sirol.

 

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

(i)            Gwnaed cynigion ar gyfer newid lle mae pob Aelod lleol yn gefnogol i'r newidiadau ffin posibl. Mae'r cynigion hyn wedi'u nodi yn atodiadau B - E, ond dylid nodi er bod yr holl Aelodau perthnasol yn cytuno ar y newidiadau arfaethedig i'r ffin a nodir o dan atodiad C, nid yw enwau’r wardiau arfaethedig wedi’u cytuno.

 

(ii)          Rhaid cyflwyno gwybodaeth yn yr ardaloedd hynny lle na chyflawnwyd cytundeb rhwng Aelodau lleol ar un cynnig. Nodir y cynigion amgen a awgrymir ar gyfer pob ardal yn atodiadau F - I.

 

(iii)         Lle na dderbyniwyd unrhyw gynigion ar gyfer newid oddi wrth Aelodau lleol, neu os yw'r Aelodau wedi cefnogi’r trefniadau cyfredol yn benodol, mae'r rhain wedi'u nodi yn atodiad A.

 

62.

Strategaeth Tai Lleol ar gyfer 2018-2023 pdf icon PDF 164 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD

 

(i)            Cymeradwyo Strategaeth Tai Lleol 2018-23 fel y cyflwynwyd yn Atodiadau 1, 2 a 3 i’r adroddiad;

 

(ii)          Nodi bydd Strategaeth Tai Leol 2018-23 yn cael ei chyhoeddi; a

 

(iii)         Nodi bydd y Pennaeth Tai a'r Economi yn gweithredu'r Strategaeth ar unwaith.

 

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

 (i)        Disodli Strategaeth Tai Lleol 2013-18 gan sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â gofynion Deddf Llywodraeth Leol 2003 a Deddf Tai (Cymru) 2014 i gael strategaeth tai wedi’i chyhoeddi; a

 (ii)       Sicrhau bod strategaeth hirdymor ar waith yn y Fwrdeistref Sirol i arwain adrannau'r Cyngor, partneriaid yn y sectorau preifat, cyhoeddus a'r trydydd sector ynghyd â thenantiaid a phreswylwyr i fynd i'r afael â thai a gwasanaethau yn ymwneud â thai dros y 5 mlynedd nesaf.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – Tai adroddiad (HHE/53/18) i geisio cymeradwyaeth yr Aelodau ar gyfer mabwysiadu, cyflwyno a gweithredu'r Strategaeth Tai Lleol 2018/23.  Mae'r adroddiad hefyd yn amlinellu gweledigaeth pum mlynedd ar gyfer anghenion tai a gwasanaethau sy'n ymwneud â thai yn y Fwrdeistref Sirol.  Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu yr adroddiad ar ran yr Aelod Arweiniol Lle – Tai.

 

PENDERFYNWYD

 

(i)            Cymeradwyo Strategaeth Tai Lleol 2018-23 fel y cyflwynwyd yn Atodiadau 1, 2 a 3 i’r adroddiad;

 

(ii)          Nodi bydd Strategaeth Tai Leol 2018-23 yn cael ei chyhoeddi; a

 

(iii)         Nodi bydd y Pennaeth Tai a'r Economi yn gweithredu'r Strategaeth ar unwaith.

 

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

 (i)        Disodli Strategaeth Tai Lleol 2013-18 gan sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â gofynion Deddf Llywodraeth Leol 2003 a Deddf Tai (Cymru) 2014 i gael strategaeth tai wedi’i chyhoeddi; a

 (ii)       Sicrhau bod strategaeth hirdymor ar waith yn y Fwrdeistref Sirol i arwain adrannau'r Cyngor, partneriaid yn y sectorau preifat, cyhoeddus a'r trydydd sector ynghyd â thenantiaid a phreswylwyr i fynd i'r afael â thai a gwasanaethau yn ymwneud â thai dros y 5 mlynedd nesaf.

63.

Cofnodion y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau pdf icon PDF 91 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr  Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y

Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HEP/96/18) yn gofyn am

gymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer y Datganiad Polisi Hapchwarae.

 

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo'r Datganiad Polisi Gamblo drafft.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

(i)        Er mwyn gallu adolygu datganiad yr Awdurdod Lleol ar sut mae'n gweinyddu ei swyddogaethau gamblo.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.