Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

30.

Ateb unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd neu dderbyn datganiadau cyhoeddus neu ddeisebau dan Reolau Sefydlog 10 a 11 o Reolau Sefydlog y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Maer na dderbyniwyd unrhyw gwestiwn, datganiad na deiseb gyhoeddus.

31.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Andrew Atkinson, William Baldwin, Krista Childs, Michael Dixon, Russell Gilmartin, David Kelly, Beverley Parry-Jones, John Phillips, Rondo Roberts, Graham Rogers, J R Skelland, Barrie Warburton a Derek Wright.

32.

Cyhoeddiadau'r Maer

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Croesawodd y Maer y Prif Weithredwr newydd, Ian Bancroft, i gyfarfod y Cyngor llawn am y tro cyntaf.  

 

Atgoffodd y Maer yr Aelodau bod tocynnau ar gyfer ei ginio a dawns elusennol yn y Ramada Plaza nos Wener 19 Hydref yn dal ar gael a gellid eu prynu o'r Swyddfa Ddinesig.

 

Diolchodd y Maer i’r aelodau oedd wedi cefnogi digwyddiadau’r RAF100 diweddar yng nghanol y dref y mis diwethaf.  Dywedodd ei fod wedi cael braint o gynnig bod yr RAF yng Nghymru yn derbyn Rhyddid y Fwrdeistref Sirol ac roedd yn sicr y byddai hyn yn un o uchafbwyntiau ei gyfnod yn y swydd pan fyddai'n edrych yn ôl mewn blynyddoedd.

 

Cyfeiriodd y Maer at benwythnos aduniad cyn-filwyr y Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol a gynhaliwyd ar 1 Medi.  Roedd yn arbennig o falch o fod wedi cael cwrdd cymaint o'r cyn filwyr ac roedd y coffâd wrth gofeb y Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol yn ffordd deilwng o gofio am y rheiny oedd wedi colli eu bywydau wrth wasanaethu gyda’r Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol.  Nododd ei fod wedi bod yn braf gweld mwy o Gynghorwyr yn bresennol yn y seremoni eleni, a phwysleisiodd bwysigrwydd parhau i gefnogi’r digwyddiadau hyn mewn blynyddoedd i ddod.

 

Dywedodd y Maer ei fod ef ac Aelodau eraill wedi bod yn bresennol ar gyfer y gwasanaeth diweddar i goffau trychineb Pwll Glo Gresffordd.  Mynychodd nifer o bobl y digwyddiad lleol pwysig hwn a bu'n fraint cwrdd rhai o'r bobl oedd wedi eu heffeithio'n uniongyrchol gan y drychineb.

33.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 51 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir:

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cadarnhau Cofnodion cyfarfod blynyddol Cyngor y Fwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 22, 23 Mai, 12 Gorffennaf a 22 Awst 2018 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Cadarnhau Cofnodion cyfarfod blynyddol Cyngor y Fwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 22, 23 Mai, 12 Gorffennaf a 22 Awst 2018 fel cofnod cywir.

34.

Cofnodion y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau pdf icon PDF 34 KB

Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan Aelodau yn codi o Gofnodion y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd o dan Reol Sefydlog 9 o Reolau Sefydlog y Cyngor.  I gynorthwyo’r Aelodau, yn amgaeedig ceir rhestr o'r cyfarfodydd gwahanol sydd wedi digwydd ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.  Gellir cael copïau, os oes angen, trwy'r Adain Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw faterion gan yr Aelodau mewn perthynas â Chofnodion y cyfarfodydd canlynol rhwng y cyfnodau a nodwyd:

 

Bwrdd Gweithredol - 8 Mai - 7 Awst 2018

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol – 3 Mai 2018

Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddi – 7 Mawrth - 25 Gorffennaf 2018

Pwyllgor Craffu Tai a’r Amgylchedd – 9 Mai - 11 Gorffennaf 2018

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes – 19 Ebrill – 21 Gorffennaf 2018

Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles – 30 Ebrill - 18 Gorffennaf 2018

Pwyllgor Archwilio – 26 Gorffennaf 2018

Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol – 14 Mai – 23 Gorffennaf 2018

Pwyllgor Cynllunio – 4 Mehefin – 10 Awst 2018

Pwyllgor Safonau – 7 Mehefin 2018 

35.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2017-18 pdf icon PDF 130 KB

I ystyried adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

(i)            Nodi Adroddiad Blynyddol Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio 2017-18

 

(ii)          Cytuno ar Gylch Gorchwyl diweddaraf y Pwyllgor Archwilio ac addasu’r Cyfansoddiad i gynnwys y newidiadau hyn.

 

(iii)         Bod Aelodau’n cydnabod 

 

a)    pwysigrwydd rôl y Pwyllgor Craffu wrth ddarparu sicrwydd o effeithiolrwydd llywodraethu ar draws y Cyngor, ac

 

b)   yr angen i’r holl Aelodau gwblhau'r Arolwg Blynyddol ar Effeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

 (i)        Sicrhau y gall y Cyngor ddal y Pwyllgor Craffu i gyfrif am ei effeithiolrwydd mewn perthynas â’i Gylch Gorchwyl. 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio adroddiad (HF/91/18) yn gofyn i Aelodau ystyried Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio ar gyfer 2017-18.

 

Diolchodd yr Arweinydd i Mr Jerry O'Keeffe am y gwaith roedd wedi ei wneud fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio yn ystod y flwyddyn.  Cyfeiriodd Is-Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio at yr adborth cadarnhaol a dderbyniwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru am y gwaith a wnaed gan y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:

 

(i)            Nodi Adroddiad Blynyddol Cadeirydd y Pwyllgor Craffu ar gyfer 2017-18.

 

(ii)          Cytuno ar Gylch Gorchwyl diwygiedig y Pwyllgor Archwilio a diwygio’r Cyfansoddiad er mwyn adlewyrchu’r newidiadau.

 

(iii)         Bod Aelodau’n cydnabod 

 

a)    pwysigrwydd rôl y Pwyllgor Craffu wrth ddarparu sicrwydd o effeithiolrwydd llywodraethu ar draws y Cyngor,

b)    

c)    a'r angen i’r holl Aelodau gwblhau'r Arolwg Blynyddol ar Effeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

 (i)        Sicrhau y gall y Cyngor ddal y Pwyllgor Craffu i gyfrif am ei effeithiolrwydd mewn perthynas â’i Gylch Gorchwyl. 

36.

Adroddiad Blynyddol Craffu 2017/18 pdf icon PDF 107 KB

I ystyried adroddiad yr Hyrwyddwr Craffu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Nodi gwaith y pwyllgor craffu rhwng mis Mehefin 2017 a mis Mai 2018.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Cadw at ddarpariaethau perthnasol Cyfansoddiad y Cyngor.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hyrwyddwr Craffu adroddiad (HF/90/18) yn galluogi’r Cyngor i adolygu perfformiad a’r gwaith a wnaed gan bwyllgorau craffu'r Awdurdod a’r gefnogaeth berthnasol yn 2017/18.

 

Diolchodd yr Arweinydd, ar ran yr holl Aelodau, i'r Cynghorydd Benbow-Jones am y gwaith roedd wedi ei wneud fel Hyrwyddwr Craffu.  Cydnabuwyd ei bod wedi ymroi yn llwyr i’w rôl o ddatblygu’r gwaith craffu.

 

Penderfynwyd  - Nodi gwaith y pwyllgor craffu yn y flwyddyn rhwng mehefin 2017 a mai 2018.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Cadw at ddarpariaethau perthnasol Cyfansoddiad y Cyngor.

37.

Gwe-ddarlledu Cyfarfodydd y Cyngor pdf icon PDF 127 KB

To consider the report of the Chair of Democratic Services Committee

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Bod contract gweddarlledu newydd ym mis Ionawr 2019 hefyd yn darparu gweddarlledu ar gyfer bob cyfarfod Pwyllgor Craffu o Siambr y Cyngor yn ddarostyngedig i argaeledd y Siambr ac unrhyw faterion ymarferol eraill yn ystod gweddill blwyddyn bresennol y Cyngor a bod calendr blynyddol cyfarfodydd 2019/20 yn cynnwys hyn.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

I.        Cryfhau ymgysylltiad cyhoeddus ac arddangos natur agored a thryloyw.

II.       Galluogi’r cyngor i gwblhau ymarfer caffael priodol mewn modd prydlon.

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/18) oedd yn caniatáu i’r Cyngor ystyried ymarferoldeb a goblygiadau ymestyn ar y gweddarlledu yn y pwyllgorau Craffu.

 

Cyfeiriodd Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd at y gwaith a wnaed gan y Grŵp Tasg a Gorffen oedd wedi ei sefydlu drwy’r Pwyllgor i ystyried y materion gweddarlledu mewn mwy o fanylder, gan gynnwys ymestyn y system gweddarlledu.  Dywedodd fod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn seiliedig ar farn y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd wedi ystyried y wybodaeth fanwl hon.

 

Cynigwyd diwygiad gan yr Arweinydd, a eiliwyd, fel a ganlyn:

 

 “Bod adnewyddiad y contract gweddarlledu ym mis Ionawr 2019 i ddarparu ar gyfer gweddarlledu holl gyfarfodydd y Pwyllgor Craffu o Siambr y Cyngor yn ddibynnol ar argaeledd y Siambr ac unrhyw faterion ymarferol yn ystod gweddill blwyddyn y Cyngor a bod y calendr cyfarfodydd blynyddol ar gyfer 2019/20 yn ystyriol o hyn"

 

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ei fod yn cefnogi’r diwygiad yn llwyr.  Cydnabuwyd bod y diwygiad yn cefnogi ymhellach farn y Cyngor y dylai’r broses ddemocrataidd fod yn un dryloyw ac agored.

 

PENDERFYNWYD - Bod adnewyddiad y contract gweddarlledu ym mis Ionawr 2019 i ddarparu ar gyfer gweddarlledu holl gyfarfodydd y Pwyllgor Craffu o Siambr y Cyngor yn ddibynnol ar argaeledd y Siambr ac unrhyw faterion ymarferol yn ystod gweddill blwyddyn y Cyngor a bod y calendr cyfarfodydd blynyddol ar gyfer 2019/20 yn ystyriol o hyn.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

i.        I gryfhau ymgysylltiad â'r cyhoedd ac i ddangos bod y Cyngor yn agored ac yn dryloyw.

ii.       Cyflawni ymarfer caffael priodol yn amserol.

 

38.

Adolygiad o Penodiadau Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol pdf icon PDF 86 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo’r Dyraniad Seddi fel a gyflwynwyd.

 

 (ii)       Y caiff y swyddi gwag eu llenwi fel a ganlyn:

 

Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad

 (2 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Robert Walsh

 

Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles

 (1 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering

 

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

 (2 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering

Y Cynghorydd Robert Walsh

 

 

Y RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLION

 

 (i)        Ystyried penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli amrywiol a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o’i Gyfansoddiad.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/54/18) er mwyn caniatáu i'r Cyngor ystyried cynrychiolwyr grwpiau gwleidyddol ar y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli amrywiol a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o'i Gyfansoddiad.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo’r Dyraniad Seddi, fel y nodir.

 

 (ii)       Bod y swyddi gwag yn cael eu llenwi fel a ganlyn:

 

Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad

 (2 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Robert Walsh

 

Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles

 (1 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering

 

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

 (2 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering

Y Cynghorydd Robert Walsh

 

 

Y RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLION

 

 (i)        Cytuno i benodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli amrywiol a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o’i Gyfansoddiad.

39.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Agenda Item 12 - Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraff 15 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd)  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraff 15 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerir ganddynt, roedd hi yn fodlon y byddai datgelu'r wybodaeth yn yr achos hwn yn rhagfarnu’r drafodaeth mewn perthynas â chysylltiadau llafur, er anfantais yr awdurdod a phreswylwyr ei ardal.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitem ganlynol yn cael ei thrafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 15, Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r Cyfarfod, tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried, oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai’r wybodaeth sydd wedi’i heithrio yn cael ei datgelu iddynt fel y diffinnir ym Mharagraff 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r Cyfarfod, tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried, oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai’r wybodaeth sydd wedi’i heithrio yn cael ei ddatgelu iddynt fel y diffinnir ym Mharagraff 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

40.

Strwythur Uwch Rheolwyr

I ystyried adroddiad y Prif Weithredwr a’r pennaeth gwasanaethau taladwy

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:  Bod y Cyngor yn cymeradwyo argymhellion 3.1 a 3.2 fel y nodir yn adroddiad CE/06/18.

 

           

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

 (i)        Galluogi’r cyngor i ddechrau ymgynghoriadau ar y cynigion â'r haen uwch reoli a'r Undebau Llafur cydnabyddedig, a chael adborth gan Aelodau.

           

 (ii)       Ystyried adolygu’r Strwythur Uwch-Reoli presennol.

 

 (iii)      Lliniaru yn erbyn peryglon posibl i gyflogaeth, drwy ddefnyddio dull cydsyniol.

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig adroddiad (CE/06/18) yn ceisio cymeradwyaeth y Cyngor am ganiatâd i ymgynghori ar gynnig i ddiwygio’r Strwythur Uwch-Reoli yn ddibynnol ar ganlyniadau ymgynghoriad. 

 

PENDERFYNWYD:  Bod y Cyngor yn cymeradwyo argymhellion 3.1 a 3.2 fel y nodwyd yn adroddiad CE/06/18.

           

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

 (i)        Galluogi ymgynghoriad i gychwyn ar y cynigion gyda’r uwch haen reoli a’r Undebau Llafur cydnabyddedig, a chael adborth gan Aelodau.

           

 (ii)       Ystyried adolygiadau i’r Strwythur Uwch-Reoli cyfredol.

 

 (iii)      Lliniaru yn erbyn risgiau posib i gyflogaeth, drwy gyflawni dull cydsyniol.

consensual approach.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.