Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad Dinesig

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

4.

Derbyn unrhyw ddeisebau neu ateb unrhyw gwestiynau cyhoeddus dan Adran 4.18 a 4.19 Cyfansoddiad y Cyngor

5.

Rhybudd o Gynnig pdf icon PDF 840 KB

Ystyried y Rhybudd o Gynnig canlynol a dderbyniwyd gan Gynghorwyr David A Bithell, Tina Mannering, John Philips a John Pritchard  (Copi i ddilyn)

 

6.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 218 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Medi 2019 fel cofnod cywir.

7.

Cyhoeddiadau'r Maer

8.

Cofnodion y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau

Ystyried unrhyw faterion a godir gan Aelodau yn deillio o Gofnodion y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godir dan Adran 4.20 Cyfansoddiad y Cyngor.  I gynorthwyo’r Aelodau, yn amgaeedig ceir rhestr o'r cyfarfodydd gwahanol sydd wedi digwydd ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.  Gellir cael copïau, os oes angen, trwy'r Adain Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau.

9.

Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol pdf icon PDF 96 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid  (Copi i ddilyn)

10.

Ymgynghoriad newydd: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) pdf icon PDF 189 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu (Copi i ddilyn)

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adolygiad o’r Fframwaith Safonau pdf icon PDF 185 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu  (Copi i ddilyn)

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adolygu o Ddosbarthiadau Etholiadol a Mannau Pleidleisio pdf icon PDF 179 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu (Copi i ddilyn)

Dogfennau ychwanegol:

13.

Alldro Rheoli’r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol 2018/19 pdf icon PDF 99 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu  (Copi i ddilyn)

Dogfennau ychwanegol:

14.

Adolygiad Rheoli Trysorlys Lled-Flynyddol 2019/20 pdf icon PDF 101 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu  (Copi i ddilyn)

Dogfennau ychwanegol:

15.

Adroddiad Monitro y Gyllideb Refeniw 2019/20 pdf icon PDF 453 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu  (Copi i ddilyn)

Dogfennau ychwanegol:

16.

Cynllun Lleihau Treth y Cyngor 2020/21 pdf icon PDF 182 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu  (Copi i ddilyn)

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.