Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Note Rhif Eitem

53.

Ateb unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd neu dderbyn datganiadau cyhoeddus neu ddeisebau dan Reolau Sefydlog 10 ac 11 o Reolau Sefydlog y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Maer na dderbyniwyd unrhyw gwestiwn, datganiad na deiseb gyhoeddus.

54.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr I David Bithell MBE, Paul Jones, Rondo Roberts a Nigel Williams.

55.

Cyhoeddiadau'r Maer

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Maer at farwolaeth ddiweddar tad y Cynghorydd Andrew Atkinson, a safodd Swyddogion ac Aelodau mewn tawelwch am rai munudau fel arwydd o’u parch.

 

Cyhoeddodd y Maer y byddai’r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid yn ymddeol ar ddiwedd y mis.  Rhoddodd y Maer ac Arweinydd pob grŵp gwleidyddol deyrnged i flynyddoedd o wasanaeth ymroddedig Mr Trevor Coxon yn Wrecsam.   Ar ran yr holl Aelodau a Swyddogion, rhoddodd y Maer ei ddymuniadau gorau i Mr Coxon ar gyfer y dyfodol.

 

Diolchodd Mr Coxon i Aelodau a Swyddogion am eu geiriau caredig a dywedodd ei bod wedi bod yn bleser ac anrhydedd iddo wasanaethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

 

Dywedodd y Maer, er ei fod yn gadael yr Awdurdod Lleol, roedd Mr Coxon wedi cynnig cymryd rhan mewn spin-a-thon noddedig ym Myd Dŵr Wrecsam ddydd Gwener 20 Ebrill er budd Cronfa Elusennol y Maer a Prostate Cancer UK.   Dywedodd y Maer fod angen noddwyr a gwirfoddolwyr ar gyfer y spin-a-thon.

 

Dywedodd y Maer mai ei ddigwyddiad Elusennol olaf fel Maer fyddai noson thema 60au yng Ngwesty’r Ramada nos Wener 18 Mai 2018, a fyddai’n cynnwys bwffe, disgo ac adloniant byw.  Dywedodd mai pris tocynnau oedd £22 a gellid eu prynu o’r Swyddfa Ddinesig.

 

Wrth nodi mai hwn oedd cyfarfod olaf y Cyngor llawn cyn y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai 2018, diolchodd y Maer i Aelodau a Swyddogion am y gefnogaeth roeddent wedi’i dangos iddo yn ystod ei gyfnod estynedig yn ei swydd.

56.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Darparodd y Swyddog Monitro gyngor i'r Aelodau ynglŷn â'r eitem fusnes ganlynol:

 

Eitem 13 ar y Rhaglen – Tâl Aelodau - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Cynghorodd y Swyddog Monitro fod gan yr holl Aelodau gysylltiad personol sy'n rhagfarnu yn eitem rhif 13 ar y rhaglen sy’n ymdrin â lwfansau Aelodau, a byddai'n ddoeth pe baent oll yn datgan cysylltiad o'r fath yn y mater hwn. Cytunodd yr holl Aelodau a oedd yn bresennol i ddatgan cysylltiad personol sy'n rhagfarnu yn Eitem rhif 13 ar y Rhaglen ond hawliwyd eithriad yn erbyn cysylltiad sy’n rhagfarnu dan baragraff 12(2)(b) o God Ymddygiad yr Aelodau.

 

Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 8 ar y Rhaglen – Cynllun Datblygu Lleol Adneuo Wrecsam (2013 - 2028)

Y Cynghorwyr Paul Blackwell, Brian Cameron, Adrienne Jeorrett, Malcolm King a Graham Rogers – Cysylltiad personol sy’n rhagfarnu – Aelodau Bwrdd Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan honni eithriad o dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Eitem 8 ar y Rhaglen – Cynllun Datblygu Lleol Adneuo Wrecsam (2013 - 2028)

Y Cynghorydd Joan Lowe – Cysylltiad personol sy’n rhagfarnu – Perchennog Tir.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedyn.

 

Eitem 10 ar y Rhaglen – Adolygiad Blynyddol o’r Cyfansoddiad

Y Cynghorydd Gwenfair Lloyd Jones - Cysylltiad personol nad yw’n rhagfarnu - Mae’n wraig i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru - Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

57.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 130 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Chwefror  2018 fel cofnod cywir

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Bwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 21 Chwefror 2018 fel cofnod cywir.

(ii)          Aelodau i nodi’r newidiadau canlynol mewn Aelodaeth ers y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Chwefror 2018:

 

Roedd y Cynghorydd Paul Rogers wedi cymryd lle’r Cynghorydd Andrew Atkinson ar y canlynol:

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

 

Roedd y Cynghorydd Rodney Skelland wedi cymryd lle’r Cynghorydd Andrew Atkinson ar y Pwyllgor Archwilio

58.

Cofnodion y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau pdf icon PDF 33 KB

Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan Aelodau yn codi o Gofnodion y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd o dan Reol Sefydlog 9 o Reolau Sefydlog y Cyngor.  I gynorthwyo’r Aelodau, yn amgaeedig ceir rhestr o'r cyfarfodydd gwahanol sydd wedi digwydd ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.  Gellir cael copïau, os oes angen, trwy'r Adain Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw faterion gan yr Aelodau mewn perthynas â Chofnodion y cyfarfodydd blaenorol rhwng y cyfnodau a nodwyd:

 

Bwrdd Gweithredol – 12 Rhagfyr 2017 - 13 Chwefror 2018

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu - 20 Rhagfyr 2017 – 28 Chwefror 2018

Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddi – 6 Rhagfyr 2017 – 7 Chwefror 2018

Pwyllgor Craffu Tai a’r Amgylchedd – 4 Rhagfyr 2017 – 28 Chwefror 2018

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes – 21 Rhagfyr 2017 - 8 Chwefror 2018

Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles – 20 Rhagfyr 2017 – 28 Chwefror 2018

Pwyllgor Archwilio – 14 Rhagfyr 2017 – 22 Chwefror 2018

Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol – 18 Rhagfyr 2017 – 22 Ionawr 2018

Pwyllgor Cynllunio – 4 Rhagfyr 2017 – 5 Chwefror 2018

Pwyllgor Safonau – 7 Rhagfyr 2017

59.

Enwebiadau ar gyfer Ethol Maer a Phenodi Dirprwy Faer ar gyfer 2018/19 pdf icon PDF 82 KB

I ystyried adroddiad Cadeirydd Gweithgor y Cyfansoddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

PENDERFYNWYD;

 

(i)            Argymell yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor y dylid enwebu'r Cynghorydd Andy Williams ar gyfer swydd Maer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer 2018/19, ar yr amod ei fod yn derbyn swydd y Maer.

 

(ii)        Argymell yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor y dylid enwebu'r Cynghorydd Robert Walsh ar gyfer swydd Dirprwy Faer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer 2018/19, ar yr amod ei fod yn derbyn swydd y Dirprwy Faer.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd Gweithgor y Cyfansoddiad adroddiad (HCCS/26/18)

yn caniatáu i'r Aelodau ystyried enwebiadau ar gyfer ethol Maer a phenodi

Dirprwy Faer ar gyfer 2018/19.

 

PENDERFYNWYD;

 

(i)            Argymell yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor y dylid enwebu'r Cynghorydd Andy Williams ar gyfer swydd Maer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer 2018/19, ar yr amod ei fod yn derbyn swydd y Maer.

 

(ii)        Argymell yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor y dylid enwebu'r Cynghorydd Robert Walsh ar gyfer swydd Dirprwy Faer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer 2018/19, ar yr amod ei fod yn derbyn swydd y Dirprwy Faer.

60.

Cynllun Datblygu Lleol Adnau Wrecsam (2013 - 2028) pdf icon PDF 57 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 56 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HEP34/18) i alluogi Aelodau i gytuno bod y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Adneuo, yn unol ag argymhellion y Bwrdd Gweithredol ar 13 Mawrth 2018, yn cael ei symud ymlaen ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus yn unol â'r amserlenni a nodir yn y Cytundeb Cyflawni Diwygiedig.

 

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, codwyd y materion canlynol yn benodol:

 

·         Byddai unrhyw geisiadau cynllunio newydd a ddaw i law ar gyfer safleoedd preifat yn lleihau’r gofyniad cyffredinol yn y CDLl.    

·         Byddai cyfle i adolygu nifer y safleoedd a nodir yn y cynllun ar y cam cyflwyno.

·         Gan ymateb i bryder penodol am safle, cadarnhaodd y Swyddog Monitro nad oedd y cyfamod perthnasol yn gwahardd y safle hwn rhag cael ei ddwyn ymlaen i’w ddatblygu.

·         Roedd y gwelliannau seilwaith gofynnol i gefnogi’r safleoedd sydd wedi’u cynnwys yn y CDLl wedi’u nodi yn y Cynllun Seilwaith ategol. 

Cadarnhaodd Swyddogion fod cydweithwyr wedi bod yn cysylltu â Llywodraeth Cymru yn benodol am gyffyrdd 4 a 5 o’r A483.

·         Roedd cyflenwad sylweddol o dai wedi’u cynnwys yn y cynllun eisoes yn cael caniatâd cynllunio.

·         Cafwyd cadarnhad y byddai’r safleoedd a nodwyd yn cael eu datblygu fesul cam yn ystod oes y cynllun a oedd yn rhedeg tan 2028.

·         Roedd gan pob un o’r safleoedd a nodwyd yn y cynllun opsiynau datblygwyr.  Mae lwfans hyblygrwydd 10% hefyd wedi’i gynnwys yn y cynllun fel cynllun wrth gefn.

 

PENDERFYNWYD – Bod Aelodau yn:

 

(i)            Cefnogi’r cynigiad bod y CDLl Adnau (Atodiad 1 i’r adroddiad HEP34/18) yn cael ei argymell i’w gymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus; a

(ii)          Bod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio yn cael awdurdod i wneud unrhyw fân newidiadau ychwanegol i’r geiriau a’r gramadeg yn y Cynllun Adnau CDLl a all godi cyn ymgynghori i sicrhau cysondeb gyda’r sail tystiolaeth CDLl cyfredol a Pholisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 9 Tachwedd 2016).

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

(i)         I alluogi’r Cyngor gwrdd â gofynion Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a sicrhau yr ymgynghorir ar y Cynllun Adnau yn unol â’r Cytundeb Cyflenwi (2017).

 

61.

Trefniadau dros dro ar gyfer Swyddog Canlyniadau a Swyddog Cofrestru Etholiadol mis Ebrill 2018 pdf icon PDF 80 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd a’r Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/18/18) yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer penodi Swyddog Canlyniadau a Swyddog Cofrestru Etholiadol dros dro nes penodir Prif Weithredwr (Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig) parhaol

 

ARGYMHELLION  

 

PENDERFYNWYD – BOD AELODAU YN:

 

(i)            Nodi’r broses barhaus i benodi ar gyfer swydd wag y Prif Weithredwr (Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig)

 

(ii)          Penodi’r Prif Weithredwr Dros Dro, Clare Field i swyddi statudol Swyddog Canlyniadau a Swyddog Cofrestru Etholiadol ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2018 nes bydd Prif Weithredwr parhaol newydd yn dechrau yn y swydd. 

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

(i)         I gyflawni dyletswydd gyfreithiol y Cyngor i benodi i’r rolau statudol a swyddog priodol a gynhwysir yng Nghyfansoddiad y Cyngor.

62.

Adolygiad Blynyddol o'r Cyfansoddiad pdf icon PDF 91 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD

 

(i)      Bod y Cyfansoddiad yn cael ei ddiwygio yn y ffurf ganlynol:

 

(a)            Bod y Cynllun Dirprwyo yn cael ei ddiweddaru i gynnwys y Ddeddf Ynni 2011 yn y rhestr o ddeddfwriaeth ar gyfer swyddogaethau gwarchod y cyhoedd a ddirprwywyd i Bennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio.   

 

(b)            Y Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu i fod y pwyllgor penodedig â chyfrifoldeb am graffu ar weithgaredd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

 

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod Cyfansoddiad y Cyngor yn cael ei ddiweddaru i fodloni holl ofynion cyfreithiol a llywodraethu da.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 56 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HHCCS/28/18) yn caniatáu i'r Aelodau adolygu a mabwysiadu diwygiadau i Gyfansoddiad y Cyngor.

 

 

PENDERFYNWYD

 

(i)      Bod y Cyfansoddiad yn cael ei ddiwygio yn y ffurf ganlynol:

 

(a)            Bod y Cynllun Dirprwyo yn cael ei ddiweddaru i gynnwys y Ddeddf Ynni 2011 yn y rhestr o ddeddfwriaeth ar gyfer swyddogaethau gwarchod y cyhoedd a ddirprwywyd i Bennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio.   

 

(b)            Y Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu i fod y pwyllgor penodedig â chyfrifoldeb am graffu ar weithgaredd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod Cyfansoddiad y Cyngor yn cael ei ddiweddaru i fodloni holl ofynion cyfreithiol a llywodraethu da.

63.

Adolygu’r Cyfansoddiad pdf icon PDF 100 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Adolygiad cynhwysfawr o’r Cyfansoddiad i gael ei gynnal gan y Gweithgor Cyfansoddiad.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

 I alluogi’r Cyngor i fabwysiadu Cyfansoddiad mewn ffurf symlach debyg i’r model cenedlaethol diwygiedig.   

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd a’r Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/29/18) yn caniatáu i'r Aelodau roi ystyriaeth i’r angen i adolygu Cyfansoddiad y Cyngor gyda bwriad o fabwysiadu fformat y cyfansoddiad enghreifftiol cenedlaethol newydd.

 

PENDERFYNWYD – Adolygiad cynhwysfawr o’r Cyfansoddiad i gael ei gynnal gan y Gweithgor Cyfansoddiad.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

 I alluogi’r Cyngor i fabwysiadu Cyfansoddiad mewn ffurf symlach debyg i’r model cenedlaethol diwygiedig.   

64.

Aelod Lleyg Annibynnol i’r Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 84 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod y Cyngor yn cymeradwyo ymestyn tymor penodiad yr Aelod Lleyg Annibynnol presennol ar y Pwyllgor Archwilio am ddwy flynedd arall hyd at gan gynnwys 30 Medi 2020.  

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

I gydymffurfio â gofynion y Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.   

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/36/18) i ganiatáu i Aelodau ystyried estyn yr Aelod Lleyg Annibynnol presennol i gyfnod penodiad y Pwyllgor Archwilio, tan 30 Medi 2020.

 

Dywedodd Is-Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio fod yr Aelod Lleyg Annibynnol presennol yn cynnig yr amrywiaeth eang o wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer y rôl.  Nododd hefyd y rôl gefnogol roedd yn ei chynnig i Aelodau newydd a’i allu i herio’n barhaus a gweithio tuag at wella’r berthynas rhwng Craffu a’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.

 

PENDERFYNWYD – Bod y Cyngor yn cymeradwyo ymestyn tymor penodiad yr Aelod Lleyg Annibynnol presennol ar y Pwyllgor Archwilio am ddwy flynedd arall hyd at gan gynnwys 30 Medi 2020. 

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

I gydymffurfio â gofynion y Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.  

Report published: Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth yn y Sector Rhentu Preifat

65.

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Adroddiad Blynyddol 2018/19 pdf icon PDF 79 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 56 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/30/18) i ofyn i Aelodau ystyried y newidiadau i Gynllun Tâl Aelodau ar gyfer 2018/19 a oedd wedi’i gynnwys yn Adroddiad Blynyddol diweddaraf Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

 

PENDERFYNWYD – Aelodau i nodi’r newidiadau mewn cydnabyddiaeth ariannol Aelodau yn yr Adroddiad Blynyddol gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2018. 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

I nodi penderfyniadau Panel Annibynnol Cymru ar

Gydnabyddiaeth Ariannol yn ei Adroddiad Blynyddol 2018.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.