Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

43.

Ateb unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd neu dderbyn datganiadau cyhoeddus neu ddeisebau dan Reolau Sefydlog 10 a 11 o Reolau Sefydlog y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Maer na dderbyniwyd unrhyw gwestiwn, datganiad na deiseb gyhoeddus.

44.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Russell Gilmartin, Kevin Hughes, Hugh Jones, Ronnie Prince a Rondo Roberts.

45.

Cyhoeddiadau'r Maer

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Diolchodd y Maer i’r rheiny a fynychodd y seremoni ddiweddar i lofnodi’r Protocol Cydweithredu â Phortiwgal. Dywedodd bod Wrecsam wedi derbyn yr anrhydedd i groesawu Ysgrifennydd Gwladol Cymunedau Portiwgeaidd ac roedd yn edrych ymlaen at ddatblygu perthynas waith dda gyda’r Conswl Portiwgeaidd ym Manceinion a’r gymuned Bortiwgeaidd ehangach yn Wrecsam.

 

Dywedodd y Maer bod Trevor Coxon, Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol, unwaith eto yn codi arian ar gyfer Prostate Cancer UK drwy feicio ar hyd cymal agoriadol Tour de France am yr eilwaith ar 23 Mehefin. Atgoffodd yr aelodau bod modd iddyn nhw gyfrannu at yr achos drwy gysylltu â Mr Coxon yn uniongyrchol.

 

Yn olaf, atgoffodd y Maer y bydd yr Orymdaith Dydd Gŵyl Dewi flynyddol yn cael ei chynnal yng nghanol y dref ddydd Iau, 1 Mawrth, am 1pm. Hon fydd degfed flwyddyn yr orymdaith yn Wrecsam, sydd wastad yn cael ei chefnogi’n dda iawn gan ysgolion a chymunedau lleol. Anogodd yr Aelodau i ymuno â’r dathliadau.

 

46.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 7 – Cyllideb Refeniw a Phennu Treth y Cyngor ar gyfer 2018-2020

Y Cynghorwyr Brian Cameron, Adrienne Jeorrett, Joan Lowe a John C Phillips – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan dderbyn eithriad dan baragraff 12(2) Cod Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorwyr Sonia Benbow-Jones, Krista Childs, Michael Dixon, Paul Pemberton a Robert Walsh – Personol – Cyfeillion Parciau Gwledig. Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd Gwenfair Jones – Personol – yn perthyn i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

47.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 96 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr  2017 fel cofnod cywir

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Cadarnhau Cofnodion cyfarfod y Cyngor Bwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2017 fel cofnod cywir.

48.

Penodi Aelod i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol pdf icon PDF 74 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

(i)               Dylid penodi’r Cynghorydd Andrew Atkinson i’r Bwrdd Gweithredol yn lle’r Cynghorydd Paul Rogers.

 

(ii)             Bod Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr yn hysbysu'r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid am enwebiadau i lenwi’r seddi gwag  nodir ym Mharagraff 4.4 adroddiad HCCS/16/18, o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y cyfarfod hwn.

 

(iii)            Nodi’r newidiadau yn Aelodaeth y Pwyllgor Cynllunio a Gweithgor y Cyfansoddiad, sy’n gweithredu dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol y caiff seddi eu neilltuo iddynt, fel a ganlyn:

 

Pwyllgor Cynllunio

Disodlodd y Cynghorydd Derek Wright y Cynghorydd Malcolm King, OBE

Gweithgor y Cyfansoddiad

Y Cynghorwyr Alan Edwards a Paul Pemberton i ddisodli’r Cynghorwyr David Kelly a Phil Wynn

Y Cynghorwyr Beverly Parry-Jones a Paul Rogers i ddisodli’r Cynghorwyr Hugh Jones a Paul Rogers

Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones i ddisodli’r Cynghorydd Joan Lowe

 

 

          RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

I benodi Aelod i’r Bwrdd Gweithredol yn unol ag Erthygl 7 Cyfansoddiad y Cyngor.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/16/18) er mwyn caniatáu i'r Cyngor benodi Aelod i’r Bwrdd Gweithredol a nodi newidiadau i gynrychiolwyr grwpiau ar Bwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o'i gyfansoddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

(i)               Dylid penodi’r Cynghorydd Andrew Atkinson i’r Bwrdd Gweithredol yn lle’r Cynghorydd Paul Rogers.

 

(ii)             Bod Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr yn hysbysu'r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid am enwebiadau i lenwi’r seddi gwag  nodir ym Mharagraff 4.4 adroddiad HCCS/16/18, o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y cyfarfod hwn.

 

(iii)            Nodi’r newidiadau yn Aelodaeth y Pwyllgor Cynllunio a Gweithgor y Cyfansoddiad, sy’n gweithredu dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol y caiff seddi eu neilltuo iddynt, fel a ganlyn:

 

Pwyllgor Cynllunio

Disodlodd y Cynghorydd Derek Wright y Cynghorydd Malcolm King, OBE

Gweithgor y Cyfansoddiad

Y Cynghorwyr Alan Edwards a Paul Pemberton i ddisodli’r Cynghorwyr David Kelly a Phil Wynn

Y Cynghorwyr Beverly Parry-Jones a Paul Rogers i ddisodli’r Cynghorwyr Hugh Jones a Paul Rogers

Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones i ddisodli’r Cynghorydd Joan Lowe

 

 

          RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

I benodi Aelod i’r Bwrdd Gweithredol yn unol ag Erthygl 7 Cyfansoddiad y Cyngor.

 

49.

Cyllideb Refeniw a Gosod Treth y Cyngor 2018/19 pdf icon PDF 90 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

1          a)         Cymeradwyo’r gyllideb, sef cyfanswm o £ 232,871,963.

 

            b)        Fod Treth y Cyngor yr Awdurdod ar gyfer 2018/19 i Fand D yn cael ei gosod ar £1,090.90 o ran treuliau cyffredinol ac o ran costau arbennig goleuadau llwybr, tâl o £4.93 ar ardaloedd cymunedau canol y dref Acton, Parc Caia, Offa a Rhosddu, £16.44 ar gymuned Llangollen Wledig, £12.46 ar gymuned Glyntraian a £10.60 ar gymuned y Waun.

 

            c)         Fod Cymeradwyo Strategaeth Ariannol Tymor Canolig gan gynnwys Strategaeth Wrth Gefn y Cyngor, a amlinellwyd yn Atodiad 4 i adroddiad HF/19/18, yn cael eu cymeradwyo.

 

            d)        Fod Datganiad Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a Strategaeth Fuddsoddi, a amlinellwyd yn Atodiad 5 i adroddiad HF/19/18, yn cael eu cymeradwyo.

 

2          Y nodir fod y Pennaeth Cyllid wedi cyfrifo’r symiau canlynol ar gyfer y flwyddyn 2018/2019 yn unol â’r rheoliadau a wnaed o dan adran 33[5] o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (fel y’i diwygiwyd):-

 

            (a)       53280 yw’r swm a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol â rheoliad 3 o Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) (Cymru) 1995, fel ei Sylfaen Treth Gyngor am y flwyddyn 2018/2019.

 

            (b)       Fod rhan o ardal y Cyngor yn symiau a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol â rheoliad 6 o’r Rheoliadau, fel symiau ei Sylfaen Treth Gyngor am y flwyddyn i anheddau yn y rhannau hynny o’i ardal lle mae un neu fwy o eitemau arbennig yn berthnasol.

 

 

 

Cymuned

Sylfaen Dreth

Abenbury

497

Acton

5749

Bangor Isycoed

587

Bronington

641

Brychdyn

2831

Brymbo

1946

Parc Caia

3803

Cefn

2257

Ceiriog Ucha

164

Y Waun

1677

Coedpoeth

1703

Erbistog

221

Esclusham

1420

Glyntraian

387

Gresffordd

2632

Gwersyllt

3895

Hanmer

370

Holt

830

Isycoed

229

Llangollen Wledig

855

Llansantffraid Glyn Ceiriog

488

Llai

1764

Maelor De

687

Marchwiel

586

Minera

703

Offa

4105

Owrtyn Fadog

694

Penycae

1133

Rhosddu

2749

Rhosllanerchrugog

3270

Yr Orsedd

1812

Rhiwabon

1781

Sesswick

315

Willington/Wrddymbre

499

Cyfanswm y Sylfaen Dreth

53280

 

3.        Fod y symiau canlynol bellach yn cael eu cyfrifo gan y Cyngor am y flwyddyn 2018/19 yn unol ag Adrannau 32 i 36 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Cymru 1992 fel y’i diwygiwyd :-

 

(a)

335,645,906

sef cyfanred y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif i’r eitemau a osodwyd yn adran 32(2)(a) i (e) o’r Ddeddf.

 

(b)

100,420,623

sef cyfanred y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif i’r eitemau a osodwyd yn adran 32(2)(a) i (c) o’r Ddeddf.

 

(c)

235,225,283

sef y swm lle mae’r cyfanred yn 3(a) uchod yn fwy na’r cyfanred yn 3(b) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol ag Adran 32(4) o’r Ddeddf, fel ei ofyniad cyllideb am y flwyddyn.

 

(d)

174,472,740

sef cyfanred y symiau y mae’r Cyngor yn amcangyfrif fydd yn daladwy am y flwyddyn i mewn i’w gronfa Cyngor o ran ardrethi annomestig a ail-ddosbarthwyd, grant cynnal refeniw neu grant ychwanegol fel ag  ...  gweler testun y penderfyniad llawn ar gyfer yr eitem 49.

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 46 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/19/18) a oedd yn galluogi Aelodau i gytuno ar gyllideb refeniw 2018/19 yn unol ag argymhellion y Bwrdd Gweithredol ac i osod Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol sy’n dechrau ar 1 Ebrill 2018.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol yn benodol at y broses ymgynghori fanwl sydd wedi ei chynnal hyd yma gydag Aelodau o’r Cyngor a’r cyhoedd fel rhan o’r ymarfer Penderfyniadau Anodd. Mae’r adborth sydd wedi dod i law yn ystod y broses ymgynghori wedi cyfrannu at ffurfio’r cynigion a geir yn adroddiad HF/19/18.

 

Siaradodd sawl Aelod, wrth gydnabod yr angen i wneud arbedion effeithlonrwydd yn ogystal â thoriadau, o blaid y gyllideb arfaethedig a oedd, yn eu barn hwy, yn gynaliadwy, diogel a chytbwys.

 

Cynigiodd Arweinydd y Grŵp Llafur ddiwygiad a chyfeiriodd at gyfres wahanol o gynigion a gyflwynwyd yn ysgrifenedig i'r Aelodau cyn y cyfarfod. Eiliwyd y diwygiad fel a ganlyn:

 

“3.1

 

a)    Cymeradwyo’r gyllideb sy’n dod i £232,871,963 – fel yr amlinellir yn Atodiad 1 (a ddiwygiwyd) – Crynodeb o Gyllideb Refeniw 2018/19.

b)    Dim newid i’r argymhelliad o ran Treth y Cyngor.

c)    Diwygio Strategaeth Ariannol Tymor Canolig i ystyried defnyddio balansau cyffredinol yn 2018/19, gan gynnwys Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn y Cyngor a amlinellir yn Atodiad 4, a’i chymeradwyo.

d)    Diwygio Datganiad y Strategaeth Rheoli Trysorlys a’r Strategaeth Buddsoddi i ystyried defnyddio balansau cyffredinol yn 2018/19, a amlinellir yn Atodiad 5, a’u cymeradwyo.

 

3.2 Cymeradwyo’r cynnig Treth y Cyngor newydd ar gyfer 2019/20."

 

Wrth gyflwyno’r diwygiad dywedodd Arweinydd y Grŵp Llafur bod y gyllideb amgen yn ceisio rheoli’r gorwariant o fewn y Gwasanaethau Plant drwy’r balansau sydd wrth gefn.

 

Wrth gefnogi’r diwygiad arfaethedig, cyfeiriodd sawl Aelod at y cyllid ychwanegol a ddarperir i ysgolion a’r gwasanaeth cerdd.

 

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, cadarnhawyd y materion canlynol:

 

·         Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid bod defnyddio cronfeydd wrth gefn er mwyn cydbwyso cyllideb yn cyflwyno lefel newydd o risg a bod y cyngor cenedlaethol i gynghorau yn argymell peidio â defnyddio’r strategaeth hon.

·         Cadarnhaodd Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Chyfarwyddwr Dros Dro’r Gwasanaethau Cymdeithasol bod lefel y galw am wasanaethau plant yn debygol o aros yn uchel yn 2018/19. Dywedodd hefyd bod y Bwrdd Comisiynu Rhanbarthol yn cydnabod gwasanaethau plant yn flaenoriaeth genedlaethol yn 2018/19.

·         Mae Treth y Cyngor yn Wrecsam yn parhau i fod yn un o’r isaf yng Nghymru a Lloegr.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 18(2), galwyd am bleidlais gofnodedig a chefnogwyd hynny gan nifer o Aelodau yn codi llaw. Pleidleisiwyd fel a ganlyn ar y diwygiad:

 

O blaid y diwygiad – y Cynghorwyr Bryan Apsley, Paul Blackwell, Brian Cameron, Krista Childs, Dana Davies, Mike Davies, Carrie Harper, Frank Hemmings, Adrienne Jeorrett, Gwenfair Lloyd Jones, Mark Jones, Paul Jones, Malcolm King OBE, Graham Rogers, Robert Walsh, Derek Wright (16)

 

Yn erbyn y diwygiad – y Cynghorwyr Andrew Atkinson, William Baldwin, Trevor  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 49.

50.

Adolygiad o Dâl Uwch Reolwyr 2018/19 pdf icon PDF 198 KB

I ystyried adroddiad Cadeirydd y Panel Cyflogau a Gwobrwyo

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

(i)            Bod argymhelliad y Panel Tâl a Gwobrwyo yn cael ei gymeradwyo, ni ddylai unrhyw gamau gael eu cymryd mewn perthynas ag ystodau graddio cyflog presennol Prif Weithredwr y Cyngor, y Cyfarwyddwyr Gweithredol a Phenaethiaid Adrannau ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/2019.  Felly bydd y strwythur graddio yn parhau i fod fel yr amlinellir yn Atodiad 1 yr adroddiad HCCS/10/18.

 

(ii)          Y dylid nodi yn y flwyddyn adolygu nesaf 2019, y bydd y Panel yn cynnal adolygiad tâl llawn ar gyfer 2019/20.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

 (i)        Rhoi penderfyniadau'r Panel Tâl a Gwobrwyo ar waith, o fewn cyd-destun Polisi Tâl a Gwobrwyo Gweithwyr er mwyn sicrhau bod strwythur tâl priodol yn bodoli ar gyfer cyflogau Uwch Reolwyr.

 

 (ii)       Cydymffurfio gyda chylch gwaith y Panel Tâl a Gwobrwyo i gynnal adolygiad llawn o gyflogau Uwch Reolwyr yn unol â’r cylch gorchwyl.

 

 (iii)      Sicrhau bod y cylch gorchwyl yn cydymffurfio â deddfwriaeth sy’n newid. 

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Panel Cyflogau a Thaliadau adroddiad (HCCS/10/18) yn gofyn i’r Cyngor gymeradwyo argymhellion y Panel mewn perthynas ag adolygu cyflog Uwch Reolwyr ar gyfer 2018/2019.

 

PENDERFYNWYD:

 

(i)            Bod argymhelliad y Panel Tâl a Gwobrwyo yn cael ei gymeradwyo, ni ddylai unrhyw gamau gael eu cymryd mewn perthynas ag ystodau graddio cyflog presennol Prif Weithredwr y Cyngor, y Cyfarwyddwyr Gweithredol a Phenaethiaid Adrannau ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/2019.  Felly bydd y strwythur graddio yn parhau i fod fel yr amlinellir yn Atodiad 1 yr adroddiad HCCS/10/18.

 

(ii)          Y dylid nodi yn y flwyddyn adolygu nesaf 2019, y bydd y Panel yn cynnal adolygiad tâl llawn ar gyfer 2019/20.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

 (i)        Rhoi penderfyniadau'r Panel Tâl a Gwobrwyo ar waith, o fewn cyd-destun Polisi Tâl a Gwobrwyo Gweithwyr er mwyn sicrhau bod strwythur tâl priodol yn bodoli ar gyfer cyflogau Uwch Reolwyr.

 

 (ii)       Cydymffurfio gyda chylch gwaith y Panel Tâl a Gwobrwyo i gynnal adolygiad llawn o gyflogau Uwch Reolwyr yn unol â’r cylch gorchwyl.

 

 (iii)      Sicrhau bod y cylch gorchwyl yn cydymffurfio â deddfwriaeth sy’n newid. 

51.

Adolygiad Blynyddol o'r Datganiad Polisi Cyflog pdf icon PDF 79 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Datganiad ar Bolisïau Tâl, ynghlwm fel Atodiad 1 i adroddiad HCSS/11/18, i’w gyhoeddi ym mis Ebrill 2018.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

(i)           Er mwyn bodloni gofynion Pennod 8 Deddf Lleoliaeth 2011, drwy sicrhau bod y Datganiad ar Bolisïau Tâl yn cael ei adolygu a'i gyhoeddi bob blwyddyn.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HCSS/11/18) yn gofyn i’r Cyngor gymeradwyo’r Datganiad ar Bolisïau Tâl diwygiedig sy'n amlinellu dull y Cyngor o dalu. Mae’n rhaid i’r Cyngor gymeradwyo’r Datganiad ar Bolisïau Tâl yn flynyddol er mwyn bodloni gofynion cyfreithiol Deddf Lleoliaeth 2011.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Datganiad ar Bolisïau Tâl, ynghlwm fel Atodiad 1 i adroddiad HCSS/11/18, i’w gyhoeddi ym mis Ebrill 2018.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

(i)           Er mwyn bodloni gofynion Pennod 8 Deddf Lleoliaeth 2011, drwy sicrhau bod y Datganiad ar Bolisïau Tâl yn cael ei adolygu a'i gyhoeddi bob blwyddyn.

52.

Penodi Aelodau Cyfetholedig i Bwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes pdf icon PDF 103 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

 (i)        Argymell i’r Cyngor, yn unol â deddfwriaeth, y dylid penodi dau gynrychiolydd sy’n Rhiant-lywodraethwyr (un o’r sector cynradd ac un o’r sector uwchradd), i’r Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes gyda hawl i siarad a phleidleisio ar faterion addysg yn unig, hyd nes diwedd mis Chwefror 2020. 

·         Cynrychiolydd ysgolion cynradd – dim enwebiad  Rhaid i’r awdurdod lleol geisio enwebiadau o fewn blwyddyn i’r swydd ddod yn wag.

·         Cynrychiolydd ysgolion uwchradd – Mrs Alison Fisher.

 

 (ii)      Bod Mr Brent Evans yn cael ei ail-benodi, yn unol ag argymhelliad y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes, fel aelod cyfetholedig y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes gyda hawl i siarad ond nid i bleidleisio ar faterion addysg hyd at ddiwedd mis Chwefror 2019.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

 (i)        I ddiwallu’r gofynion cyfreithiol i gael cynrychiolwyr sy’n Rhiant-lywodraethwyr ar y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a

Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/10/18) i gynorthwyo’r Aelodau i

ystyried penodi Aelodau Cyfetholedig i’r Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes.

 

Bu i’r Aelodau gydnabod cyfraniad gwerthfawr aelodau cyfetholedig i waith y

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (i)        Argymell i’r Cyngor, yn unol â deddfwriaeth, y dylid penodi dau gynrychiolydd sy’n Rhiant-lywodraethwyr (un o’r sector cynradd ac un o’r sector uwchradd), i’r Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes gyda hawl i siarad a phleidleisio ar faterion addysg yn unig, hyd nes diwedd mis Chwefror 2020. 

·         Cynrychiolydd ysgolion cynradd – dim enwebiad  Rhaid i’r awdurdod lleol geisio enwebiadau o fewn blwyddyn i’r swydd ddod yn wag.

·         Cynrychiolydd ysgolion uwchradd – Mrs Alison Fisher.

 

 (ii)      Bod Mr Brent Evans yn cael ei ail-benodi, yn unol ag argymhelliad y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes, fel aelod cyfetholedig y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes gyda hawl i siarad ond nid i bleidleisio ar faterion addysg hyd at ddiwedd mis Chwefror 2019.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

 (i)        I ddiwallu’r gofynion cyfreithiol i gael cynrychiolwyr sy’n Rhiant-lywodraethwyr ar y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.