Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

64.

Ateb unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd neu dderbyn datganiadau cyhoeddus neu ddeisebau dan Reolau Sefydlog 10 a 11 o Reolau Sefydlog y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

 

Dywedodd y Maer na chafwyd unrhyw gwestiwn, datganiad na deiseb gyhoeddus.

 

 

 

65.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Russell Gilmartin, Kevin Hughes, Gwenfair Lloyd Jones, Hugh Jones, M G Morris a Nigel Williams.

66.

Cyhoeddiadau'r Maer

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Maer at y parêd Dydd Gŵyl Dewi blynyddol a fyddai’n cael ei gynnal yng nghanol y dref

ddydd Gwener 1 Mawrth, gan annog Aelodau i ymuno â’r parêd pe gallent.  

 

Dywedodd y Maer fod Safonau’r cyn-filwyr bellach i’w gweld yn Siambr y Cyngor.   

Daeth llawer o’n cyn-filwyr lluoedd arfog lleol i’r digwyddiad datgelu yr wythnos ddiwethaf, ac yn

falch iawn o fod wedi cael bod yn rhan o'r digwyddiad.

 

Rhoddodd y Maer wybod i Aelodau a swyddogion am noson elusennol yr oedd yn ei threfnu i godi pres

ar gyfer nawdd ei elusen ym mis Ebrill.  Byddai’n cadarnhau gwybodaeth bellach maes o law.

67.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 86 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2019 fel cofnod cywir

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Cadarnhau Cofnodion cyfarfod y Cyngor Bwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir.

 

68.

Cofnodion y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau

Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan Aelodau yn codi o Gofnodion y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd o dan Reol Sefydlog 9 o Reolau Sefydlog y Cyngor.  I gynorthwyo’r Aelodau, yn amgaeedig ceir rhestr o'r cyfarfodydd gwahanol sydd wedi digwydd ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.  Gellir cael copïau, os oes angen, trwy'r Adain Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw faterion gan Aelodau mewn perthynas â Chofnodion cyfarfodydd sydd wedi'u cynnal ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.

 

69.

Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol pdf icon PDF 76 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/07/19) sy’n galluogi i Aelodau ystyried penodiad Aelodau i swyddi gwag y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli amrywiol a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o’i Gyfansoddiad.

 

PENDERFYNWYD - Bod y swyddi gwag yn cael eu llenwi fel a ganlyn:

 

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

 (1 sedd)

Y Cynghorydd Paul Rogers

 

Pwyllgor Craffu Cartrefi ac Amgylchedd

 (1 sedd)

Y Cynghorydd Ronnie Prince

 

Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu

 (1 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin

 

Panel Tâl a Gwobrwyo

 (1 sedd)

Y Cynghorydd Joan Lowe

 

Pwyllgor Archwilio

 (1 sedd)

Y Cynghorydd Mike Davies

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

Cytuno i benodi Aelodau i swyddi gwag y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o’i Gyfansoddiad, fel yr amlinellir ym mharagraff 2.1 yr adroddiad.  

70.

Cyllideb Refeniw a Gosod Treth y Cyngor 2019/20 pdf icon PDF 91 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/06/19) a oedd yn galluogi i Aelodau gytuno ar gyllideb refeniw 2019/20 yn unol ag argymhellion y Bwrdd Gweithredol ac i osod Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol sy’n dechrau ar 1 Ebrill 2019.

 

Dywedodd Aelod na allai gefnogi’r gyllideb arfaethedig am nifer o resymau a nododd ei fod yn teimlo y byddai cynnydd yn Nhreth y Cyngor yn rhoi pwysau ar y bobl fwyaf diamddiffyn yn Wrecsam.    Wedi hynny, wrth gydnabod yr angen i wneud arbedion effeithlonrwydd yn ogystal â thoriadau, siaradodd nifer o Aelodau o blaid y gyllideb arfaethedig, gan gyfeirio’n benodol at eu cymeradwyaeth o'r cynnydd o 3% yn y gyllideb gyfyngedig i ysgolion a’r gwaith symleiddio diweddar i’r uwch strwythur. 

 

PENDERFYNWYD -

 

1          Cymeradwyo’r Gyllideb Refeniw ar gyfer 2019/2020 fel y’i cyflwynwyd.

 

 

2          Y nodir fod y Pennaeth Cyllid wedi cyfrifo’r symiau canlynol ar gyfer y flwyddyn 2019/2020 yn unol â’r rheoliadau a wnaed o dan adran 33[5] o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (fel y’i diwygiwyd):-

 

            (a)        53421 yw’r swm a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol â rheoliad 3 o Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) (Cymru) 1995, fel ei Sylfaen Treth Gyngor am y flwyddyn 2019/2020.

 

            (b)       Fod rhan o ardal y Cyngor yn symiau a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol â rheoliad 6 o’r Rheoliadau, fel symiau ei Sylfaen Treth Gyngor am y flwyddyn i anheddau yn y rhannau hynny o’i ardal lle mae un neu fwy o eitemau arbennig yn berthnasol.

 

Cymuned

Sylfaen Dreth

Abenbury

496

5720

591

650

2831

1945

3795

2260

161

1672

1711

223

1421

383

2640

3895

371

843

226

865

478

1763

699

590

705

4208

496

5720

591

650

2831

1945

3795

2260

161

1672

1711

223

1421

383

2640

3895

371

843

226

865

478

1763

699

590

705

4208

Acton

 

Bangor Isycoed

 

Bronington

 

Brychdyn

 

Brymbo

 

Parc Caia

 

Cefn

 

Ceiriog Ucha

 

Y Waun

 

Coedpoeth

 

Erbistog

 

Esclusham

 

Glyntraian

 

Gresffordd

 

Gwersyllt

 

Hanmer

 

Holt

 

Isycoed

 

Llangollen Wledig

 

Llansantffraid Glyn Ceiriog

 

Llai

 

Maelor De

 

Marchwiel

 

Minera

 

Offa

 

Owrtyn Fadog

 

Penycae

1127

Rhosddu

2741

Rhosllanerchrugog

3266

Yr Orsedd

1815

Rhiwabon

1774

Sesswick

318

Willington/Wrddymbre

490

Cyfanswm y Sylfaen Dreth

53116

 

3.         Fod y symiau canlynol bellach yn cael eu cyfrifo gan y Cyngor am y flwyddyn 2017/18 yn unol ag Adrannau 32 i 36 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Cymru 1992 fel y’i diwygiwyd :-

 

(a)

328,300,601

sef cyfanred y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif i’r eitemau a osodwyd yn adran 32(2)(a) i (e) o’r Ddeddf.

 

(b)

100,703,964

sef cyfanred y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif i’r eitemau a osodwyd yn adran 32(2)(a) i (c) o’r Ddeddf.

 

(c)

227,596,637

sef y swm lle mae’r cyfanred yn 3(a) uchod yn fwy na’r cyfanred yn 3(b) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol ag Adran 32(4) o’r Ddeddf, fel ei ofyniad cyllideb am y flwyddyn.

 

(d)

169,336,748

sef cyfanred y symiau y mae’r Cyngor yn amcangyfrif fydd yn daladwy am  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 70.

71.

Penodi Aelodau Cyfetholedig i’r Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes pdf icon PDF 178 KB

To consider the report of the Chair of Lifelong Learning Scrutiny Committee

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes adroddiad HF/08/19 a alluogodd i Aelodau ystyried adolygiad aelodaeth Cyfetholedig y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes.

 

Bu i’r Aelodau gydnabod cyfraniad gwerthfawr aelodau cyfetholedig

i waith y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)                 Bod Mr Brent Evans yn cael ei ail-benodi fel aelod cyfetholedig y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes gyda hawl i siarad ond nid i bleidleisio ar faterion addysg hyd at ddiwedd mis Chwefror 2021.

 

(ii)                Bod y Cyngor yn cymeradwyo penodiad Rhiant-Lywodraethwr i gynrychioli'r sector Anghenion Addysgol Arbennig fel aelod cyfetholedig y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes, gyda hawl i siarad a phleidleisio ar faterion addysg, hyd at ddiwedd mis Chwefror 2021.

 

 

            Y RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLION

 

 (i)        Diwallu’r angen statudol i gael cynrychiolaeth Rhiant-lywodraethwyr a Chynrychiolwyr yr Eglwys ar y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes.

 

 (ii)       Parhau i elwa o wybodaeth Aelod cyfetholedig di-bleidlais y Pwyllgor.

 

 (iii)      Rhoi’r cyfle i ystyried cynyddu amrywiaeth aelodaeth y Pwyllgor, yn unol â Chanllawiau Statudol yn ymwneud ag Adran 76 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.