Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mater - cyfarfodydd

Cyllideb Refeniw a Gosod Treth y Cyngor 2019/20

Cyfarfod: 20/02/2019 - Cyngor (Eitem 70)

70 Cyllideb Refeniw a Gosod Treth y Cyngor 2019/20 pdf icon PDF 91 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/06/19) a oedd yn galluogi i Aelodau gytuno ar gyllideb refeniw 2019/20 yn unol ag argymhellion y Bwrdd Gweithredol ac i osod Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol sy’n dechrau ar 1 Ebrill 2019.

 

Dywedodd Aelod na allai gefnogi’r gyllideb arfaethedig am nifer o resymau a nododd ei fod yn teimlo y byddai cynnydd yn Nhreth y Cyngor yn rhoi pwysau ar y bobl fwyaf diamddiffyn yn Wrecsam.    Wedi hynny, wrth gydnabod yr angen i wneud arbedion effeithlonrwydd yn ogystal â thoriadau, siaradodd nifer o Aelodau o blaid y gyllideb arfaethedig, gan gyfeirio’n benodol at eu cymeradwyaeth o'r cynnydd o 3% yn y gyllideb gyfyngedig i ysgolion a’r gwaith symleiddio diweddar i’r uwch strwythur. 

 

PENDERFYNWYD -

 

1          Cymeradwyo’r Gyllideb Refeniw ar gyfer 2019/2020 fel y’i cyflwynwyd.

 

 

2          Y nodir fod y Pennaeth Cyllid wedi cyfrifo’r symiau canlynol ar gyfer y flwyddyn 2019/2020 yn unol â’r rheoliadau a wnaed o dan adran 33[5] o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (fel y’i diwygiwyd):-

 

            (a)        53421 yw’r swm a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol â rheoliad 3 o Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) (Cymru) 1995, fel ei Sylfaen Treth Gyngor am y flwyddyn 2019/2020.

 

            (b)       Fod rhan o ardal y Cyngor yn symiau a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol â rheoliad 6 o’r Rheoliadau, fel symiau ei Sylfaen Treth Gyngor am y flwyddyn i anheddau yn y rhannau hynny o’i ardal lle mae un neu fwy o eitemau arbennig yn berthnasol.

 

Cymuned

Sylfaen Dreth

Abenbury

496

5720

591

650

2831

1945

3795

2260

161

1672

1711

223

1421

383

2640

3895

371

843

226

865

478

1763

699

590

705

4208

496

5720

591

650

2831

1945

3795

2260

161

1672

1711

223

1421

383

2640

3895

371

843

226

865

478

1763

699

590

705

4208

Acton

 

Bangor Isycoed

 

Bronington

 

Brychdyn

 

Brymbo

 

Parc Caia

 

Cefn

 

Ceiriog Ucha

 

Y Waun

 

Coedpoeth

 

Erbistog

 

Esclusham

 

Glyntraian

 

Gresffordd

 

Gwersyllt

 

Hanmer

 

Holt

 

Isycoed

 

Llangollen Wledig

 

Llansantffraid Glyn Ceiriog

 

Llai

 

Maelor De

 

Marchwiel

 

Minera

 

Offa

 

Owrtyn Fadog

 

Penycae

1127

Rhosddu

2741

Rhosllanerchrugog

3266

Yr Orsedd

1815

Rhiwabon

1774

Sesswick

318

Willington/Wrddymbre

490

Cyfanswm y Sylfaen Dreth

53116

 

3.         Fod y symiau canlynol bellach yn cael eu cyfrifo gan y Cyngor am y flwyddyn 2017/18 yn unol ag Adrannau 32 i 36 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Cymru 1992 fel y’i diwygiwyd :-

 

(a)

328,300,601

sef cyfanred y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif i’r eitemau a osodwyd yn adran 32(2)(a) i (e) o’r Ddeddf.

 

(b)

100,703,964

sef cyfanred y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif i’r eitemau a osodwyd yn adran 32(2)(a) i (c) o’r Ddeddf.

 

(c)

227,596,637

sef y swm lle mae’r cyfanred yn 3(a) uchod yn fwy na’r cyfanred yn 3(b) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol ag Adran 32(4) o’r Ddeddf, fel ei ofyniad cyllideb am y flwyddyn.

 

(d)

169,336,748

sef cyfanred y symiau y mae’r Cyngor yn amcangyfrif fydd yn daladwy am  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 70